Dziennik resortowy

Dz.Urz.MEN.2013.10

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 10
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)
z dnia 18 kwietnia 2013 r.
w sprawie konkursów na wybrane stanowiska nauczycieli w Szkołach Europejskich, powołania komisji do przeprowadzenia tych konkursów oraz regulaminu działania tej komisji

Na podstawie § 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. Nr 170, poz. 1143, z 2011 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 176, poz. 1050 oraz z 2012 r. poz. 967) zarządza się, co następuje:
§  1. W celu przeprowadzenia konkursów na stanowiska:
1) nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Europejskiej Bruksela I (1 etat) i w Szkole Europejskiej Luksemburg I (1 etat);
2) nauczyciela języka polskiego w szkole średniej w Szkole Europejskiej Bruksela I (1 etat);
3) nauczyciela matematyki w szkole średniej w Szkole Europejskiej Bruksela I (1 etat);
4) nauczyciela biologii i chemii w Szkole Europejskiej Luksemburg I (1 etat),

powołuje się komisję konkursową, zwaną dalej "komisją", w składzie:

1) Urszula Martynowicz, Dyrektor Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej - jako przewodniczący;
2) Teresa Piłat-Reszka, Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą - jako zastępca przewodniczącego;
3) Beata Pietrzyk, Naczelnik Wydziału w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej;
4) Bartłomiej Krasnowski, Naczelnik Wydziału w Departamencie Współpracy z Samorządem Terytorialnym;
5) Urszula Łączyńska, nauczyciel sprawujący nadzór pedagogiczny nad nauczycielami skierowanymi do pracy w Szkołach Europejskich;
6) Konrad Leszczyński, nauczyciel sprawujący nadzór pedagogiczny nad nauczycielami skierowanymi do pracy w Szkołach Europejskich.
§  2.
1. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisji egzaminacyjnych i kuratoriów oświaty.
2. Ogłoszenia o konkursach wymienionych w § 1 stanowią załączniki nr 1 - 4 do zarządzenia.
§  3.
1. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący.
2. W przypadku nieobecności przewodniczącego pracami komisji kieruje zastępca przewodniczącego, a w przypadku nieobecności przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego - jeden z członków komisji wyznaczony przez przewodniczącego.
§  4. Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej trzech członków komisji.
§  5.
1. Przed rozpoczęciem konkursu komisja zapoznaje się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i dokonuje weryfikacji dokumentów pod względem spełniania warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie.
2. Do konkursu dopuszczani są kandydaci, którzy spełniają warunki określone w ogłoszeniu o konkursie.
3. Przewodniczący komisji informuje kandydatów o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu do dalszego postępowania konkursowego.
§  6.
1. Komisja niezwłocznie dokonuje merytorycznej oceny kandydatów dopuszczonych do dalszego postępowania konkursowego.
2. Merytoryczna ocena kandydatów dopuszczonych do dalszego postępowania konkursowego jest dokonywana podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
3. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat przedstawia 10 - 12 minutową prezentację przygotowaną w programie do tworzenia prezentacji multimedialnych, zawierającą dwa scenariusze zajęć.
4. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdza się:
1) znajomość języków obcych;
2) przydatność i predyspozycje do wykonywania zadań nauczyciela na określonym stanowisku, w szczególności znajomość:
a) nowoczesnych metod nauczania,
b) zasad oceniania,
c) ewaluacji pracy własnej i pracy uczniów.
§  7.
1. Komisja wyłania kandydata na stanowisko nauczyciela w Szkołach Europejskich w głosowaniu tajnym. Każdemu z członków komisji przysługuje jeden głos.
2. Konkurs wygrywa kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.
3. Jeżeli w pierwszym głosowaniu nie wyłoniono żadnego kandydata komisja przystępuje do drugiego głosowania, do którego są dopuszczeni kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą, równą liczbę głosów. Drugie głosowanie odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 i 2.
4. Konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli w drugim głosowaniu jeden z kandydatów uzyskał większą, niż inni kandydaci, liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
§  8. Sprawy proceduralne dotyczące prac komisji, nieuregulowane w zarządzeniu, rozstrzyga komisja w drodze głosowania jawnego, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
§  9. Z prac komisji i głosowania sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji.
§  10. Przewodniczący niezwłocznie powiadamia na piśmie Ministra Edukacji Narodowej o wyniku konkursu.
§  11. Minister Edukacji Narodowej może unieważnić konkurs i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie w przypadku stwierdzenia:
1) nieuzasadnionego odrzucenia oferty;
2) przeprowadzenia przez komisję konkursu bez wymaganej obecności co najmniej trzech członków komisji;
3) innych nieprawidłowości w konkursie, które mogły wpłynąć na jego wynik.
§  12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1 ) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 248, poz. 1480).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

ogłasza konkurs

na stanowisko nauczyciela biologii i chemii

w Szkole Europejskiej Luksemburg I (1 etat)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Prowadzenie zajęć z biologii i chemii w klasach 1-7 szkoły średniej (uczniowie w wieku od 11 do 18 lat) w Szkole Europejskiej Luksemburg I.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela biologii i chemii w szkole ponadgimnazjalnej zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400 oraz z 2012 r. poz. 174 i 426);

2) posiada stopień nauczyciela dyplomowanego;

3) posiada znajomość języka angielskiego lub francuskiego na poziomie C1.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

1) doświadczenie w prowadzeniu zajęć z biologii i chemii na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej;

2) kwalifikacje do nauczania matematyki w szkole ponadgimnazjalnej;

3) doświadczenie w wykorzystywaniu w czasie zajęć tablicy interaktywnej i innych pomocy multimedialnych;

4) ukończone różnorodne formy doskonalenia zawodowego;

5) znajomość innych języków obcych używanych w Szkołach Europejskich;

6) znajomość zasad funkcjonowania Szkół Europejskich;

7) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;

8) umiejętność organizacji własnego warsztatu pracy, systematyczność w pracy, cierpliwość, wytrwałość i konsekwencja w działaniu;

9) umiejętność współpracy w środowisku wielokulturowym;

10) umiejętność autorefleksji oraz ewaluacji wyników swojej pracy na płaszczyźnie dydaktycznej i pedagogicznej;

11) odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) list motywacyjny;

2) życiorys przygotowany według formularza Europass-CV ze zdjęciem;

3) kopia dowodu osobistego;

4) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego;

5) kopia aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego;

6) kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych;

7) kopia aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela;

8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

9) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

10) oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.);

11) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm) w celach przeprowadzenia konkursu.

Dokumenty należy przesyłać w terminie do 10 maja 2013 r. (liczy się data wpływu) na adres: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Rolna 175D, 02-729 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs na stanowisko nauczyciela biologii i chemii".

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu konkursu - przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych 20 i 21 maja 2013 r. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia 10 - 12 minutowej prezentacji multimedialnej, przygotowanej w programie do tworzenia prezentacji multimedialnych, zawierającej scenariusz zajęć z biologii dla uczniów gimnazjum oraz scenariusz zajęć z chemii dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (0-22) 622 37 92 lub 622 37 93.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

ogłasza konkurs

na stanowisko nauczyciela matematyki

w Szkole Europejskiej Bruksela I (1 etat)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Prowadzenie zajęć z matematyki w klasach 1-7 szkoły średniej (uczniowie w wieku od 11 do 18 lat) w Szkole Europejskiej Bruksela I.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela matematyki w szkole ponadgimnazjalnej zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400 oraz z 2012 r. poz. 174 i 426);

2) posiada stopień nauczyciela dyplomowanego;

3) posiada znajomość języka angielskiego lub francuskiego na poziomie C1.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

1) doświadczenie w prowadzeniu zajęć z matematyki na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej;

2) doświadczenie w wykorzystywaniu w czasie zajęć kalkulatora graficznego, tablicy interaktywnej i innych pomocy multimedialnych;

3) ukończone różnorodne formy doskonalenia zawodowego;

4) znajomość innych języków obcych używanych w Szkołach Europejskich;

5) znajomość zasad funkcjonowania Szkół Europejskich;

6) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;

7) umiejętność organizacji własnego warsztatu pracy, systematyczność w pracy, cierpliwość, wytrwałość i konsekwencja w działaniu;

8) umiejętność współpracy w środowisku wielokulturowym;

9) umiejętność autorefleksji oraz ewaluacji wyników swojej pracy na płaszczyźnie dydaktycznej i pedagogicznej;

10) odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) list motywacyjny;

2) życiorys przygotowany według formularza Europass-CV ze zdjęciem;

3) kopia dowodu osobistego;

4) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego;

5) kopia aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego;

6) kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych;

7) kopia aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela;

8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

9) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

10) oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.);

11) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm) w celach przeprowadzenia konkursu.

Dokumenty należy przesyłać w terminie do 10 maja 2013 r. (liczy się data wpływu) na adres: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Rolna 175D, 02-729 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs na stanowisko nauczyciela matematyki".

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu konkursu - przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych 20 i 21 maja 2013 r. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia 10 - 12 minutowej prezentacji multimedialnej, przygotowanej w programie do tworzenia prezentacji multimedialnych, zawierającej scenariusz zajęć z matematyki dla uczniów gimnazjum oraz scenariusz zajęć z matematyki dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (0-22) 622 37 92 lub 622 37 93.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

ogłasza konkurs

na stanowisko nauczyciela języka polskiego

w Szkole Europejskiej Bruksela I (1 etat)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Prowadzenie zajęć z języka polskiego w klasach 1-7 szkoły średniej (uczniowie w wieku od 11 do 18 lat) w Szkole Europejskiej Bruksela I.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400 oraz z 2012 r. poz. 174 i 426);

2) posiada stopień nauczyciela dyplomowanego;

3) posiada znajomość języka angielskiego lub francuskiego na poziomie C1.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

1) doświadczenie w prowadzeniu zajęć z języka polskiego na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej;

2) doświadczenie w wykorzystywaniu w czasie zajęć tablicy interaktywnej i innych pomocy multimedialnych;

3) ukończone różnorodne formy doskonalenia zawodowego;

4) znajomość innych języków obcych używanych w Szkołach Europejskich;

5) znajomość zasad funkcjonowania Szkół Europejskich;

6) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;

7) umiejętność organizacji własnego warsztatu pracy, systematyczność w pracy, cierpliwość, wytrwałość i konsekwencja w działaniu;

8) umiejętność współpracy w środowisku wielokulturowym;

9) umiejętność autorefleksji oraz ewaluacji wyników swojej pracy na płaszczyźnie dydaktycznej i pedagogicznej;

10) odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) list motywacyjny;

2) życiorys przygotowany według formularza Europass-CV ze zdjęciem;

3) kopia dowodu osobistego;

4) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego;

5) kopia aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego;

6) kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych;

7) kopia aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela;

8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

9) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

10) oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.);

11) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. Zm) w celach przeprowadzenia konkursu.

Dokumenty należy przesyłać w terminie do 10 maja 2013 r. (liczy się data wpływu) na adres: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Rolna 175D, 02-729 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs na stanowisko nauczyciela języka polskiego".

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu konkursu - przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych 20 i 21 maja 2013 r. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia 10 - 12 minutowej prezentacji multimedialnej, przygotowanej w programie do tworzenia prezentacji multimedialnych, zawierającej scenariusz zajęć z języka polskiego dla uczniów gimnazjum oraz scenariusz zajęć z języka polskiego dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (0-22) 622 37 92 lub 622 37 93.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

ogłasza konkurs

na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

w Szkole Europejskiej Bruksela I (1 etat) oraz

w Szkole Europejskiej Luksemburg I (1 etat)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Prowadzenie nauczania w języku polskim w klasach 1-5 (dzieci w wieku od 6 do 11 lat) według programów nauczania obowiązujących w Szkołach Europejskich.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400 oraz z 2012 r. poz. 174 i 426);

2) posiada stopień nauczyciela dyplomowanego;

3) posiada znajomość języka angielskiego lub francuskiego na poziomie C1.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

1) doświadczenie w wykorzystywaniu w czasie zajęć tablicy interaktywnej i innych pomocy multimedialnych;

2) ukończone różnorodne formy doskonalenia zawodowego;

3) doświadczenie w prowadzeniu zajęć z uczniami w klasach łączonych;

4) znajomość innych języków obcych używanych w Szkołach Europejskich;

5) znajomość zasad funkcjonowania Szkół Europejskich;

6) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;

7) umiejętność organizacji własnego warsztatu pracy, systematyczność w pracy, cierpliwość, wytrwałość i konsekwencja w działaniu;

8) umiejętność współpracy w środowisku wielokulturowym;

9) umiejętność autorefleksji oraz ewaluacji wyników swojej pracy na płaszczyźnie dydaktycznej i pedagogicznej;

10) odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) list motywacyjny;

2) życiorys przygotowany według formularza Europass-CV ze zdjęciem;

3) kopia dowodu osobistego;

4) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego;

5) kopia aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego;

6) kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych;

7) kopia aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela;

8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

9) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

10) oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.);

11) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm) w celach przeprowadzenia konkursu.

Dokumenty należy przesyłać w terminie do 10 maja 2013 r. (liczy się data wpływu) na adres: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Rolna 175D, 02-729 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej".

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu konkursu - przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych 20 i 21 maja 2013 r. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia 10 - 12 minutowej prezentacji multimedialnej, przygotowanej w programie do tworzenia prezentacji multimedialnych, zawierającej dwa scenariusze zajęć edukacji wczesnoszkolnej.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (0-22) 622 37 92 lub 622 37 93.