Dz.Urz.MS.2018.213

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 30 lipca 2018 r.
w sprawie konkursu na opracowanie "Odpowiedzialność karna świadka będącego sprawcą czynu zabronionego za składanie fałszywych zeznań w ujęciu prawno-porównawczym"

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) Kapitule - należy przez to rozumieć Kapitułę konkursu na opracowanie "Odpowiedzialność karna świadka będącego sprawcą czynu zabronionego za składanie fałszywych zeznań w ujęciu prawno-porównawczym";
2) konkursie - należy przez to rozumieć konkurs na opracowanie "Odpowiedzialność karna świadka będącego sprawcą czynu zabronionego za składanie fałszywych zeznań w ujęciu prawno-porównawczym";
3) Ministerstwie - należy przez to rozumieć Ministerstwo Sprawiedliwości;
4) uczestniku konkursu - należy przez to rozumieć studentów i doktorantów uczelni krajowych i zagranicznych, aplikantów adwokackich, radcowskich, notarialnych, komorniczych oraz aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
§  2. 
1.  Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego opracowania "Odpowiedzialność karna świadka będącego sprawcą czynu zabronionego za składanie fałszywych zeznań w ujęciu prawno-porównawczym", uwzględniającego zagadnienia określone w § 5 regulaminu konkursu stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia.
2.  Ustanawia się nagrodę Ministra Sprawiedliwości za najlepsze opracowanie "Odpowiedzialność karna świadka będącego sprawcą czynu zabronionego za składanie fałszywych zeznań w ujęciu prawno-porównawczym".
3.  Zgłaszanie prac konkursowych następuje w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia wżycie zarządzenia.
§  3.  Nagrodami w konkursie są nagrody pieniężne:
1) I stopnia - w wysokości 15.000 złotych;
2) II stopnia - w wysokości 10.000 złotych;
3) III stopnia - w wysokości 8.000 złotych.
§  4.  Organizatorem konkursu jest Minister Sprawiedliwości.
§  5.  Prace konkursowe zgłasza się za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego do konkursu stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.
§  6.  Ogłoszenie wyników konkursu ustala się na dzień 15 listopada 2018 r.
§  7. 
1.  Minister Sprawiedliwości wyznacza imiennie członków Kapituły konkursu oraz jej przewodniczącego.
2.  W skład Kapituły wchodzi od 3 do 5 osób, w tym przynajmniej jedna osoba będąca pracownikiem Ministerstwa lub osobą delegowaną do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie.
3.  Za udział w pracach Kapituły, w tym ocenę prac konkursowych, członkowi Kapituły oraz przewodniczącemu przysługuje wynagrodzenie brutto w wysokości 1/10 wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w kwartale poprzedzającym ogłoszenie konkursu, którego wysokość określono na podstawie art. 2 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650).
4.  Członkowie Kapituły oraz jej przewodniczący składają oświadczenia o braku konfliktu interesów, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
5.  Członkowi Kapituły oraz przewodniczącemu przysługuje dodatkowo zwrot poniesionych przez niego kosztów w związku z udziałem w pracach Kapituły (noclegów, diet oraz dojazdów) na zasadach określonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych i samorządowych jednostkach sfery budżetowej.
§  8. 
1.  Szczegółowe zasady określające sposób udziału w konkursie, tematykę konkursu oraz organizację konkursu określa regulamin konkursu stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.
2.  Uczestnik zobowiązany jest do przeniesienia na rzecz Skarbu Państwa autorskich praw majątkowych do zgłoszonego opracowania poprzez złożenie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.
§  9. 
1.  Obsługę organizacyjną konkursu zapewnia Departament Legislacyjny Prawa Karnego Ministerstwa.
2.  Środki na pokrycie nagród przewidzianych w § 3, wynagrodzenia członków Kapituły, o których mowa w § 7 ust. 3 oraz środki na pokrycie kosztów określonych w § 7 ust. 5 pochodzić będą z budżetu Ministerstwa.
§  10.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU NA OPRACOWANIE "ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA ŚWIADKA BĘDĄCEGO SPRAWCĄ CZYNU ZABRONIONEGO ZA SKŁADANIE FAŁSZYWYCH ZEZNAŃ W UJĘCIU PRAWNO-PORÓWNAWCZYM"

1. Imię i nazwisko autora opracowania: ....................................................................................

2. Adres do korespondencji: ......................................................................................................

3. Numer telefonu, adres poczty elektronicznej: .......................................................................

4. Nazwa uczelni/wydziału/katedry/zakładu: ............................................................................

5. Data ukończenia uczelni wyższej1: .......................................................................................

6. Data rozpoczęcia studiów/studiów doktoranckich/aplikacji2: .............................................

7.

 Oświadczam, że praca konkursowa nie narusza majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich.

 Akceptuję warunki konkursu oraz wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez organizatora konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

 Wyrażam zgodę na wykorzystanie opracowania przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a w przypadku jego wyróżnienia, na publikację na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl

................................................................

(miejscowość, data, podpis Uczestnika)

_______________________

1 Nie dotyczy studentów

2 Niewłaściwe skreślić

ZAŁĄCZNIK Nr  2

OŚWIADCZENIE O BRAKU KONFLIKTU INTERESÓW

Ja, niżej podpisany

...............................................................................................................................

(imię, nazwisko)

niniejszym oświadczam, że po zapoznaniu się z listą osób biorących udział w konkursie Ministra Sprawiedliwości na opracowanie "Odpowiedzialność karna świadka będącego sprawcą czynu zabronionego za składanie fałszywych zeznań w ujęciu prawno-porównawczym" stwierdzam, że:

* nie pozostaję w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu bądź w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i nie jestem związany/a z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z żadną z ww. osób,

* nie pozostaję z żadną z ww. osób w innych relacjach, które mogą być źródłem konfliktu interesów i wpływać na moją bezstronność.

W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie przewodniczącego Kapituły konkursu i wycofania się z oceny opracowania przedstawionego przez autora, w którego przypadku zachodzi opisana wyżej sytuacja konfliktu interesów.

(data i podpis)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Regulamin konkursu na opracowanie "Odpowiedzialność karna świadka będącego sprawcą czynu zabronionego za składanie fałszywych zeznań w ujęciu prawno-porównawczym"

§  1.  Regulamin konkursu na opracowanie "Odpowiedzialność karna świadka będącego sprawcą czynu zabronionego za składanie fałszywych zeznań w ujęciu prawno-porównawczym", zwany dalej "Regulaminem", określa sposób udziału w konkursie, tematykę konkursu oraz organizację konkursu.
§  2.  Minister Sprawiedliwości ogłasza rozpisanie konkursu na stronie internetowej Ministerstwa.
§  3.  W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Ministerstwa, Przewodniczący i członkowie Kapituły, a także osoby im najbliższe. Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii i stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.
§  4. 
1.  Pracę konkursową należy przesłać w postaci elektronicznej w formacie.doc (.docx) o objętości nie przekraczającej 30.000 znaków typograficznych (ze spacjami) w zakresie analizy jednego systemu prawnego na adres: opracowanie@ms.gov.pl. Do przesyłanej pracy dołączyć należy skany (pdf) dokumentów, o których mowa w ust. 2.
2.  Warunkiem koniecznym oceny pracy konkursowej jest:
1) prawidłowo wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy do konkursu, stanowiący załącznik nr 1;
2) zaświadczenie z uczelni poświadczające status studenta lub doktoranta lub zaświadczenie od właściwego organu potwierdzające status aplikanta;
3) oświadczenie uczestnika o przeniesieniu praw autorskich wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 zarządzenia.
3.  Pracę konkursową w formie papierowej wraz z wypełnionymi oraz podpisanymi dokumentami wskazanymi w § 4 ust. 2 należy przesłać na adres: Ministerstwo Sprawiedliwości - Departament Legislacyjny Prawa Karnego

00-950 Warszawa

Al. Ujazdowskie 11

z dopiskiem: Konkurs na opracowanie "Odpowiedzialność karna świadka będącego sprawcą czynu zabronionego za składanie fałszywych zeznań w ujęciu prawno-porównawczym".

§  5. 
1.  Praca konkursowa powinna zawierać analizę odpowiedzialności karnej świadka będącego sprawcą czynu zabronionego za składanie fałszywych zeznań w wybranym systemie prawnym, w perspektywie prawa polskiego.
2.  Praca konkursowa powinna uwzględniać w szczególności analizę systemów prawnych Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz Wielkiej Brytanii i obejmować następujące zagadnienia:

- reakcja organów ścigania/prokuratora/sądu w razie uzasadnionego podejrzenia składania przez świadka fałszywych zeznań,

- odpowiedzialność świadka za nieumyślne składanie fałszywych zeznań,

- możliwość wykorzystania w toku postępowania karnego zeznań świadka po zmianie jego statusu na podejrzanego/oskarżonego (np. jako dowód składania fałszywych zeznań),

- obrona świadka przed odpowiedzialnością karną za zeznawanie nieprawdy lub zatajanie prawdy przy składaniu zeznań, w szczególności poprzez mówienie nieprawdy (analiza na przykładzie państw, które penalizują takie zachowania oraz wskazanie sposobu penalizacji),

- przydatność dowodów opartych na fałszywych zeznaniach.

3.  Kryterium premiującym opracowanie będzie kompletność, z uwzględnieniem zagadnień wskazanych w ust. 2 i zwięzłość opracowania połączona ze wskazaniem możliwości implementacji rozwiązań innych systemów prawnych w polskim systemie prawnym, w tym propozycji zmian ustawodawczych.
4.  Praca konkursowa powinna być sporządzona w języku polskim.
§  6. 
1.  Obsługa organizacyjna konkursu, w tym ocena zgłoszonych prac pod kątem spełniania wymogów określonych w § 3 oraz § 4 regulaminu, sprawowana będzie przez Departament Legislacyjny Prawa Karnego Ministerstwa. Lista zgłoszonych opracowań wraz z oceną określoną w § 4 przedstawiana jest Kapitule przez Departament Legislacyjny Prawa Karnego. Kapituła na podstawie przedstawionych informacji podejmuje decyzję w sprawie odrzucenia opracowań ze względów formalnych.
2.  Opracowania ocenione pozytywnie pod względem formalnym zostają poddane ocenie przez Kapitułę pod względem merytorycznym określonym w § 5 regulaminu. Kapituła przed rozpoczęciem prac podejmuje decyzję w zakresie sposobu punktacji opracowań, sporządzając jednolity formularz.
3.  Każde z opracowań jest oceniane pod względem merytorycznym przez wszystkich członków Kapituły.
4.  Przewodniczący Kapituły po zakończeniu oceny merytorycznej opracowań, przy udziale obsługi organizacyjnej konkursu, sporządza niezwłocznie protokół z wyników pracy Kapituły, który podpisują członkowie Kapituły. Członkowie Kapituły mogą zgłaszać uwagi do protokołu.
5.  Protokół wraz z propozycjami nagród przedstawiany jest przez Przewodniczącego Kapituły Ministrowi Sprawiedliwości, który podejmuje ostateczne rozstrzygnięcie dotyczące wyników konkursu.
6.  Minister Sprawiedliwości może podjąć decyzję o nieprzyznaniu nagród określonego stopnia.
7.  W przypadku, gdy na konkurs wpłynie mniej niż pięć opracowań podlegających ocenie pod względem merytorycznym, a także w innych należycie uzasadnionych okolicznościach, Kapituła może rekomendować Ministrowi Sprawiedliwości unieważnienie konkursu.
8.  Minister Sprawiedliwości może w każdym czasie, z własnej inicjatywy, bez podania przyczyny unieważnić konkurs.
§  7. 
1.  Wyniki konkursu umieszczone zostają na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.
2.  Uczestnicy konkursu, których opracowania zostały uznane za najlepsze, zostaną poinformowani o wygranej drogą telefoniczną oraz elektroniczną.
3.  Od rozstrzygnięć, o których mowa w § 6 ust. 5-7, nie przysługuje odwołanie.
§  8.  Zgłoszenie do konkursu oznacza wyrażenie zgody, o której mowa w formularzu zgłoszeniowym, tj. zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych autorów opracowań przez Ministerstwo Sprawiedliwości w celu przeprowadzenia konkursu oraz ich identyfikacji, wydania nagród oraz publicznego podania imion i nazwisk osób nagrodzonych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

OŚWIADCZENIE O PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH

Ja, niżej podpisana/y .................................................................................... (dalej: Uczestnik), zamieszkała/y w ...........................................................................................................................

legitymująca/y się paszportem, seria ............ nr ............ wydanym przez .................................../ dokumentem tożsamości nr ................................. seria .............................. wydanym przez ................................................................................................................., oświadczam co następuje:

1. Niniejszym nieodpłatnie przenoszę na rzecz Skarbu Państwa - Ministerstwa Sprawiedliwości (dalej: "Ministerstwo") majątkowe prawa autorskie do opracowania "Odpowiedzialność karna świadka będącego sprawcą czynu zabronionego za składanie fałszywych zeznań w ujęciu prawno-porównawczym".

2. Opracowanie, o którym mowa w ust. 1, przekazałem drogą elektroniczną, na adres .......................................... - dnia .............................................. 2018 r.

3. Wskazana w pkt 1 działalność twórcza Uczestnika stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 650).

4. Z dniem przekazania opracowania, o którym mowa w pkt 1, Uczestnik przenosi nieodpłatnie na Ministerstwo majątkowe prawa autorskie do utworu z prawem do dalszego przenoszenia tych praw na inne osoby na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu zawierania niniejszej umowy, bez żadnych ograniczeń czasowych lub terytorialnych, wraz z prawem własności nośników, na których zostaną wyrażone autorskie prawa majątkowe.

5. Z dniem przesłania opracowania na adres wskazany w pkt 2 Uczestnik, nieodpłatnie i bezterminowo, udziela Ministerstwu licencji na korzystanie z utworu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. W okresie licencji Ministerstwo uzyskuje prawo do korzystania z utworu, w szczególności na następujących polach eksploatacji:

a) wprowadzania zmian, adaptacji i modyfikacji utworu zgodnie z potrzebami Ministerstwa,

b) utrwalania i zwielokrotniania utworu wszelką techniką w nieograniczonej liczbie egzemplarzy utworu, w tym techniką cyfrową i drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, a w szczególności na płycie CD, pendrive,

c) tłumaczenia, przystosowania utworu, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w utworze,

d) udostępniania utworu z prawem do korzystania, przekazywania w całości lub w części innym osobom fizycznym i prawnym na wszystkich lub wybranych polach eksploatacji,

e) wprowadzanie utworu do pamięci komputera na nieograniczonej liczbie stanowisk oraz do systemów, którymi dysponuje Ministerstwo, w tym do sieci Internet.

f) w zakresie rozpowszechniania utworu - w całości lub w części w formie drukowanej lub cyfrowej w dowolnej liczbie egzemplarzy oraz udostępnianie w zamkniętych sieciach informatycznych lub o ograniczonym dostępie,

g) łączenia fragmentów utworu z innymi utworami,

h) przekształcania formatu pierwotnego utworu na dowolny inny format,

i) publicznego wykorzystania, wystawiania, wyświetlania, a także publicznego udostępniania utworu w dowolny, wybrany przez siebie sposób, w tym udostępniania w sieciach komputerowych,

j) rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu utworu lub jego kopii, publicznego rozpowszechniania (także w sieci Internet), w tym najem lub dzierżawa utworu lub jego kopii,

k) udzielania dalszych licencji,

l) wykorzystania utworu do stworzenia utworu zależnego.

7. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do utworu Organizator konkursu nabywa na własność egzemplarze przekazane przez Uczestnika.

8. Uczestnik oświadcza, że wykonane przez niego opracowanie nie narusza praw autorskich ani osobistych osób trzecich, ani przepisów prawa. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia przez niego praw autorskich w związku z realizacją przedmiotu umowy. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi konkursu przez osoby trzecie z roszczeniami wynikającymi z naruszenia ich praw autorskich, Uczestnik zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia organizatora konkursu od obowiązku świadczeń z tego tytułu.

Data i podpis Uczestnika