Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu polskiej polityki zagranicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2022.54

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 października 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 41
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 4 października 2022 r.
w sprawie konkursu Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu polskiej polityki zagranicznej

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1)
Konkursie - należy przez to rozumieć konkurs Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu polskiej polityki zagranicznej;
2)
Ministerstwie - należy przez to rozumieć Ministerstwo Spraw Zagranicznych;
3)
komórce właściwej do spraw szkoleń - należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną Ministerstwa właściwą do spraw szkoleń;
4)
kwocie bazowej - należy przez to rozumieć kwotę bazową ustaloną w ustawie budżetowej na dany rok dla obliczenia wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej, zaokrągloną do pełnego złotego.
§  2. 
W celu rozbudzenia w środowisku akademickim zainteresowania polską polityką zagraniczną ustanawia się nagrodę Ministra Spraw Zagranicznych za najlepszą pracę magisterską z zakresu polskiej polityki zagranicznej.
§  3. 
Nagroda przyznawana jest przez Ministra Spraw Zagranicznych w wyniku organizowanego corocznie Konkursu.
§  4. 
Przyznawane są następujące kategorie i formy nagród:
1)
nagroda I stopnia - w formie nagrody pieniężnej w wysokości 6-krotności kwoty bazowej oraz stażu trwającego od jednego do trzech miesięcy w wybranej komórce organizacyjnej Ministerstwa lub jednomiesięcznego stażu w wybranej placówce zagranicznej finansowanego przez Ministerstwo zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu nr 8 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie organizacji i zasad odbywania praktyk, wolontariatu oraz staży w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych;
2)
nagroda II stopnia - w formie nagrody pieniężnej w wysokości 4-krotności kwoty bazowej;
3)
nagroda III stopnia - w formie nagrody pieniężnej w wysokości 2-krotności kwoty bazowej;
4)
wyróżnienie - w formie upominku książkowego.
§  5. 
1. 
W celu przeprowadzenia Konkursu oraz przedłożenia Ministrowi Spraw Zagranicznych propozycji przyznania i podziału nagród powołuje się Komitet Nagrody w składzie:
1)
przewodniczący;
2)
wiceprzewodniczący;
3)
sekretarz;
4)
minimum trzech członków.
2. 
Osoby pełniące funkcje określone w ust. 1 wyznacza imiennie Minister Spraw Zagranicznych w formie decyzji.
§  6. 
Zasady udziału w Konkursie i jego organizację określa Regulamin Konkursu stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  7. 
1. 
Za organizację Konkursu i obsługę prac Komitetu Nagrody odpowiedzialna jest komórka właściwa do spraw szkoleń.
2. 
Kierujący komórką organizacyjną właściwą do spraw szkoleń zaplanuje środki na pokrycie kosztów nagród wymienionych w § 4 w wysokości 20-krotności kwoty bazowej w ramach limitu wydatków przyznanego komórce.
§  8. 
Traci moc zarządzenie nr 9 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie konkursu Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. poz. 9, z 2014 r. poz. 18, z 2015 r. poz. 9 oraz z 2018 r. poz. 39).
§  9. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN KONKURSU Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu polskiej polityki zagranicznej

§  1. 
1. 
Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie prace magisterskie, zwane dalej "pracami", obronione w roku ich przedstawienia do nagrody.
2. 
W Konkursie mogą brać udział zarówno absolwenci uczelni krajowych, jak i zagranicznych.
§  2. 
1. 
Prace zgłaszają na Konkurs władze uczelni, w której prace zostały obronione.
2. 
Do prac dołącza się:
a)
opinię recenzenta pracy,
b)
opinię promotora pracy,
c)
życiorys autora pracy zawierający jego dane kontaktowe, tj. numer telefonu, adres mailowy i adres do korespondencji.
3. 
Prace wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 2, przesyła się w formie elektronicznej na adres elektronicznej skrzynki pocztowej wskazanej na stronie internetowej Ministerstwa.
4. 
Prace niekompletne nie będą dopuszczane do Konkursu.
§  3. 
Do Konkursu można zgłaszać prace dotyczące następującej problematyki:
1)
priorytety polskiej polityki zagranicznej i ich realizacja w wybranych dziedzinach lub regionach geograficznych;
2)
stosunki Rzeczypospolitej Polskiej z wybranym państwem, grupą państw lub regionem;
3)
polityka Rzeczypospolitej Polskiej w ramach polityki zewnętrznej Unii Europejskiej;
4)
polityka Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie rozbrojenia i bezpieczeństwa międzynarodowego;
5)
polityka Rzeczypospolitej Polskiej na forum organizacji międzynarodowych i regionalnych;
6)
polityka Rzeczypospolitej Polskiej wobec środowisk polonijnych;
7)
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, w tym polskiej kultury i nauki;
8)
prawa człowieka w odniesieniu do polskiej polityki zagranicznej;
9)
współpraca Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie międzynarodowych stosunków ekonomicznych;
10)
zagadnienia z zakresu prawa międzynarodowego w odniesieniu do polskiej polityki zagranicznej.
§  4. 
1. 
Prace należy przesyłać do komórki organizacyjnej właściwej do spraw szkoleń Ministerstwa w terminie do dnia 15 października każdego roku (decyduje data wpływu do Ministerstwa).
2. 
Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród następuje najpóźniej do dnia 31 grudnia każdego roku.
§  5. 
1. 
Komitet Nagrody przedkłada Ministrowi Spraw Zagranicznych w formie protokołu propozycje przyznania i podziału nagród po zapoznaniu się z rekomendacjami komórek organizacyjnych Ministerstwa zajmujących się daną problematyką.
2. 
Komitet Nagrody ma prawo zaproponować więcej niż jedną nagrodę w danej kategorii lub nie przyznać jej wcale, o ile łączna wysokość nagród mieści się w ramach środków finansowych, o których mowa w § 7 ust. 2 zarządzenia.
3. 
Każda z prac oceniana jest przez dwie osoby wskazane przez kierującego komórką organizacyjną Ministerstwa, do której Komitet Nagrody zwrócił się z prośbą o rekomendacje. Ocena dokonywana jest w formie pisemnej na podstawie kryteriów ustalonych przez Komitet Nagrody. Oceny pracowników komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz oceny Komitetu Nagrody nie podlegają udostępnieniu i pozostają wyłącznie do użytku wewnętrznego resortu, w celu wyłonienia laureatów konkursu.
4. 
Komitet Nagrody i osoby wymienione w ust. 3 składają oświadczenie stanowiące załącznik do regulaminu dotyczącego braku konfliktów interesów.
§  6. 
1. 
Informację o wynikach Konkursu umieszcza się na stronie internetowej Ministerstwa.
2. 
Przewodniczący Komitetu Nagrody informuje laureatów Konkursu drogą pisemną o przyznaniu nagród i zaprasza na uroczystość ich wręczenia.
§  7.  2
 W roku 2022 prace należy przesyłać do komórki organizacyjnej właściwej do spraw szkoleń Ministerstwa w terminie do dnia 15 listopada (decyduje data wpływu do Ministerstwa).

ZAŁĄCZNIK

DEKLARACJA DOTYCZĄCA POTENCJALNEGO KONFLIKTU INTERESÓW CZŁONKÓW KOMITETU NAGRODY

Imię i nazwisko członka komisji: ..................................................................................

Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem 3  się listą osób biorących udział w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską obronioną

w_________ roku zwanych dalej "uczestnikami konkursu" i stwierdzam, że:

1) nie pozostaję w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu bądź w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i nie jestem związany/związana 4  z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z żadnym z uczestników konkursu

2) nie pozostaję z żadnym z uczestników konkursu w innych relacjach, które mogą być źródłem konfliktu interesów i wpływać na moją bezstronność. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie przewodniczącego Komitetu Nagrody i wycofania się z oceny prac konkursowych.

..........................................................

data i podpis

1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 1469).
2 Załącznik § 7 dodany przez § 1 zarządzenia nr 43 z dnia 20 października 2022 r. (Dz.Urz.MSZ.2022.60) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 października 2022 r.
3 niewłaściwe skreślić.
4 niewłaściwe skreślić.