Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.1992.2.4

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 listopada 1992 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/92
Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 8 kwietnia 1992 r.
w sprawie koncentracji kredytów i innych wierzytelności

Na podstawie art. 35 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 4, poz. 21, Nr 54, poz. 320, Nr 59, poz. 350, Nr 74, poz. 439 i 440, z 1991 r. Nr 100, poz. 442 i Nr 111, poz. 489 i z 1992 r. Nr 20, poz. 78) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.   1  Dla banków posiadających fundusze własne niższe niż 70 mld zł (za wyjątkiem banków spółdzielczych oraz Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Państwowy) podstawą określania granic, o których mowa w art. 35 ust. 1 Prawa Bankowego są fundusze własne oraz środki pieniężne przechowywane na rachunkach bankowych bieżących i terminowych ewidencjonowane w zespołach 1, 2 i 3 Bankowego Planu Kont 91, według stanu na koniec miesiąca poprzedzającego.
2.  Podstawa, o której mowa w ust. 1 nie może być wyższa niż dwukrotność funduszy własnych.
3. Ustala się granicę całkowitego zaangażowania wobec jednego klienta lub grupy związanej kapitałowo, jak również wierzytelności wynikającej z jednej umowy na poziomie nie przekraczającym 10% powyższej podstawy i nie więcej niż 10,5 mld zł.
§  2. Dla banków spółdzielczych stosuje się zasady określone w § 1 ust. 1 i 2 przy zachowaniu wskaźników koncentracji ustalonych w art. 35, ust. 1 Prawa Bankowego.
§  3. 2  Dla Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Państwowy zachowuje się granice koncentracji określone w art. 35 ust. 1 i 2 Prawa Bankowego, a podstawą ich ustalania są fundusze własne oraz środki pieniężne przechowywane na rachunkach bankowych bieżących i terminowych ewidencjonowane w zespołach 1, 2 i 3 Bankowego Planu Kont 91, w wysokości 2% stanu na koniec miesiąca poprzedzającego.
§  4.   3  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 kwietnia 1992 r. i obowiązuje do dnia 31 marca 1993 roku.
1 § 1 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia Nr 17/92 z dnia 29 października 1992 r. (Dz.Urz.NBP.92.10.21) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 listopada 1992 r.
2 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia Nr 17/92 z dnia 29 października 1992 r. (Dz.Urz.NBP.92.10.21) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 listopada 1992 r.
3 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia Nr 17/92 z dnia 29 października 1992 r. (Dz.Urz.NBP.92.10.21) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 listopada 1992 r.