Komunikat nr 33/73 państwowej komisji egzaminacyjnej dla biegłych księgowych

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1973.10.26

Akt indywidualny
Wersja od: 30 lipca 1973 r.

KOMUNIKAT Nr 33/73
Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla biegłych księgowych

1.
W związku z § 8 Regulaminu Państwowej Komisjsi Egzaminacyjnej dla biegłych księgowych z dnia 1 lutego 1964 r. w sprawie przewodu egzaminacyjnego dla biegłych księgowych (Dz. Urz. Min. Fin. z 1964 r. Nr 3, poz. 6 i z 1970 r. Nr 3, poz. 5) Państwowa Komisja Egzaminacyjna dla biegłych księgowych (PKE) zawiadamia osoby ubiegające się o tytuł zawodowy dyplomowanego biegłego księgowego, że egzamin państwowy odbędzie się w jesiennej sesji egzaminacyjnej: część I ogólna w dniach 26-29 listopada 1973 r., część II specjalistyczna w dniach 3-5 grudnia 1973 r.

Część I ogólna egzaminu przeprowadzona będzie z przedmiotów:

1)
rachunkowości - egzamin pisemny,
2)
wybranych zagadnień z zakresu prawa - egzamin ustny,
3)
polityki ekonomicznej i organizacji gospodarki narodowej - egzamin ustny,
4)
elementów statystyki ekonomicznej - egzamin ustny,
5)
analizy działalności gospodarczej - egzamin pisemny.

Część II specjalistyczna egzaminu dla specjalizacji: przemysł, budownictwo i handel przeprowadzona będzie z przedmiotów:

1)
rachunkowości - egzamin pisemny,
2)
wybranych zagadnień analizy i rachunku ekonomicznego - egzamin ustny,
3)
ekonomiki przedsiębiorstwa - egzamin ustny,
4)
wybranych zagadnień finansów przedsiębiorstw - egzamin ustny,
5)
metod i techniki kontroli w przedsiębiorstwie - egzamin ustny.
2.
Osoby ubiegające się o dopuszczenie do egzaminu z części I ogólnej, powinny złożyć osobiście lub przesłać listem poleconym do Sekretariatu PKE, ul. Hibnera 13, 00-012 Warszawa - nie później jednak niż do dnia 30 września 1973 r. następujące dokumenty:
1)
zgłoszenie do egzaminu na specjalnym formularzu,
2)
3 podpisanych czytelnie fotografii formatu 4×6 cm,
3)
uwierzytelnione notarialnie lub poświadczone przez szkoły odpisy świadectw szkolnych,
4)
zaświadczenie z aktualnego miejsca pracy wraz z opinią o kwalifikacjach zawodowych i moralnych kandydata,
5)
uwierzytelnione notarialnie zaświadczenia z miejsc pracy, dokumentujące wymagany staż pracy i zajmowane stanowiska,
6)
dowód uiszczonej opłaty egzaminacyjnej w kwocie zł 300.
3.
Formularze zgłoszeń do egzaminu można otrzymać w Oddziale Wojewódzkim Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, a mianowicie:
Oddział wojewódzkiAdresTelefon
Białystokul. Wesołowskiego 1 m. 52259-00
Bydgoszczul. Konarskiego 1241-37
Gdańskul. Jaśkowa Dolina 47A412-530
Katowiceul. Żwirki i Wigury 17513-315
Kielceul. Buczka 44442-75
Koszalinul. Asnyka 18243-85
Krakówul. Warmijska 7362-60 wewn. 143
Lublinul. Pstrowskiego 12228-17
Łódźul. Piotrkowska 53375-02
Olsztynul. Partyzantów 17/2049-32
Opoleul. Reymonta 31b43-23
Poznańul. Armii Czerwonej 49518-71
Rzeszówul. Słowackiego 24368-81 do 83 w. 186/187
Szczecinul. Partyzantów 1398-32
Warszawaul. Hibnera 13273-565
Wrocławul. Antoniego 12378-27
Zielona Góraul. Powstańców Wielkopolskich 935-91
4.
Osoby, które zdały egzamin z części I ogólnej, powinny złożyć osobiście lub przesłać listem poleconym wniosek do Sekretariatu PKE o umieszczenie na liście egzaminacyjnej do egzaminu z części II specjalistycąznej oraz uiścić opłatę egzaminacyjną w kwocie zł 300, nie później jednak niż do dnia 30 września 1973 r.; dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku.
5.
Osoby, które przystąpiły do egzaminu z części I ogólnej w poprzednich sesjach egzaminacyjnych i nie zdały egzaminu z jednego przedmiotu, powinny złożyć egzamin poprawkowy w jesiennej sesji egzaminacyjnej. Osoby te zostaną umieszczone na liście egzaminacyjnej, jeżeli uiszczą do dnia 30 września 1973 r. opłatę egzaminacyjną w kwocie zł 100 i zgłoszą równocześnie odpowiedni wniosek do Sekretariatu PKE, załączając dowód uiszczonej opłaty egzaminacyjnej.
6.
Opłaty egzaminacyjne należy wpłacać na rachunek bieżący w I Oddziale PKO w Warszawie Nr 1-9-121.537; nazwa rachunku: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Sekretariat Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla biegłych księgowych.
7.
Ośrodki egzaminacyjne zostaną ustalone przez PKE w zależności od liczby kandydatów z poszczególnych województw zgłoszonych do egzaminu z części I ogólnej i części II specjalistycznej. Miejsce przeprowadzenia egzaminu zostanie podane do wiadomości zainteresowanym na 10 dni przed sesją egzaminacyjną.
8.
Osobom nie dopuszczonym do egzaminu zostaną zwrócone dokumenty oraz opłaty egzaminacyjne.
9.
PKE przypomina, że nie podlega zwrotowi opłata egzaminacyjna, jeżeli kandydat bez uzasadnionej przyczyny nie przystąpił do egzaminu. Za uzasadnione przyczyny nie stawienia się do egzaminu uznaje się udokumentowaną nieobecność spowodowaną:
1)
chorobą, stwierdzoną urzędowym świadectwem lekarskim,
2)
powołaniem do służby wojskowej lub na ćwiczenia wojskowe,
3)
służbowym wyjazdem za granicę,
4)
wypadkiem losowym.
10.
Jeżeli kandydat, pomimo zgłoszonego uprzednio wniosku nie przystąpił do egzaminu z innych przyczyn niż wymienione w ust. 9, opłata egzaminacyjna zostanie zaliczona na następną sesję egzaminacyjną pod warunkiem zgłoszenia odpowiedniego wniosku do Sekretariatu PKE listem poleconym w terminie do dnia 30 października 1973 r.