Dz.Urz.WUG.2018.169 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 grudnia 2018 r.

DECYZJA Nr 17
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 6 czerwca 2018 r.
w sprawie Komitetu organizacji uroczystości "DNIA GÓRNIKA"

Na podstawie § 2 ust. 5 statutu Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Energii z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu (Dz. Urz. Min. Ener. poz. 10), postanawia się, co następuje:
§  1.  Tworzy się Komitet organizacji uroczystości "DNIA GÓRNIKA", zwany dalej "Komitetem".
§  2.  1
1.  W skład Komitetu wchodzą:
1) Przewodniczący: Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego;
2) Zastępca Przewodniczącego: Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej;
3) Członkowie:
a) Dyrektor Gabinetu Prezesa,
b) Dyrektor Biura Administracyjno-Gospodarczego,
c) Naczelnik Samodzielnego Wydziału Informatyzacji,
d) Rzecznik Prasowy Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego,
e) pracownicy:
Departamentu Prawnego,
Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem,
Biura Administracyjno-Gospodarczego,
Biura Komunikacji Społecznej,
Samodzielnego Wydziału Kadr i Szkolenia;
4) Sekretarz: pracownik Biura Administracyjno-Gospodarczego.
2.  Pracownicy, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. e oraz pkt 4, są wyznaczani przez Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego w porozumieniu z Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego.
3.  W przypadku nieobecności osoby wchodzącej w skład Komitetu, w pracach Komitetu uczestniczy osoba ją zastępująca.
4.  Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Komitetu innych pracowników urzędów górniczych.
§  3.  2  Zadaniem Komitetu jest organizowanie w latach 2018-2022 uroczystości "DNIA GÓRNIKA", w terminach ustalanych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.
§  4. 
1.  Komitet działa kolegialnie.
2.  Rozstrzygnięcia Komitetu zapadają większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
3.  Komitet wyznacza ze swojego grona osoby odpowiedzialne za dokonanie poszczególnych czynności objętych zakresem zadania Komitetu.
§  5. 
1.  Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy.
2.  W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Komitetu może być zwołane na umotywowany wniosek Zastępcy Przewodniczącego albo Członka.
§  6.  Przewodniczący informuje Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego o pracach Komitetu.
§  7.  3  Komórki organizacyjne, samodzielne wydziały i samodzielne stanowiska oraz okręgowe urzędy górnicze i Specjalistyczny Urząd Górniczy udzielają Komitetowi wszelkiej pomocy niezbędnej w jego pracach.
§  8.  4  Obsługę Komitetu sprawuje Biuro Administracyjno-Gospodarcze.
§  9.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 29 z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.WUG.2018.218) zmieniającej nin. decyzję z dniem 13 grudnia 2018 r.
2 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 29 z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.WUG.2018.218) zmieniającej nin. decyzję z dniem 13 grudnia 2018 r.
3 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 29 z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.WUG.2018.218) zmieniającej nin. decyzję z dniem 13 grudnia 2018 r.
4 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 29 z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.WUG.2018.218) zmieniającej nin. decyzję z dniem 13 grudnia 2018 r.