Komisja konkursowa mająca na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora Magurskiego Parku Narodowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2011.3.45

Akt indywidualny
Wersja od: 29 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 48
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 9 sierpnia 2011 r.
w sprawie komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora Magurskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 101 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się komisję konkursową mającą na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora Magurskiego Parku Narodowego w następującym składzie:
1)
Arkadiusz Nowicki - przedstawiciel Ministerstwa Środowiska;
2)
Jan Reklewski - przedstawiciel Ministerstwa Środowiska;
3)
prof. dr hab. Andrzej Bereszyński - przedstawiciel Państwowej Rady Ochrony Przyrody;
4)
prof. dr hab. Stefan Skiba - przedstawiciel Państwowej Rady Ochrony Przyrody;
5)
Andrzej Kulig - przedstawiciel Marszałka Województwa Podkarpackiego.
§  2.
Na przewodniczącego komisji konkursowej, o której mowa w § 1, powołuję Jana Reklewskiego.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170 i Nr 94, poz. 549.