Komisja konkursowa mająca na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora Poleskiego Parku Narodowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.2.33

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 października 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 27
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 25 stycznia 2010 r.
w sprawie komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora Poleskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 101 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się komisję konkursową mającą na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora Poleskiego Parku Narodowego w następującym składzie:
1)
dyr. Zofia Chrempińska - przedstawiciel Ministerstwa Środowiska;
2)
mgr inż. Wojciech Hurkała - przedstawiciel Ministerstwa Środowiska;
3)
prof. Tadeusz Chmielewski - przedstawiciel Państwowej Rady Ochrony Przyrody;
4)
mgr inż. Zdzisława Kotuła - przedstawiciel Państwowej Rady Ochrony Przyrody;
5)
dyr. Leszek Burakowski - przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego.
§  2.
Na przewodniczącego komisji konkursowej, o której mowa w § 1, powołuję Panią Zofię Chrempińską.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).