Dziennik resortowy

Dz.Urz.ULC.2013.43

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 marca 2013 r.

DECYZJA Nr 16
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 18 marca 2013 r.
w sprawie Komisji egzaminacyjnej
do przeprowadzenia egzaminów na audytora krajowego kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

Na podstawie § 3 statutu Urzędu Lotnictwa Cywilnego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 136 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego (M. P. Nr 55, poz. 754, z późn. zm.1)), w związku z art. 188d ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, 951 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 134) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Powołuje się Komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminów na audytora krajowego kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, zwaną dalej "Komisją".
2. Do składu Komisji powołuje się następujące osoby:
1) Pana Adama Borkowskiego - Dyrektora Departamentu Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym - Przewodniczący Komisji;
2) Pana Jana Nieckulę - Naczelnika Inspektoratu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w Departamencie Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym - Zastępca Przewodniczącego Komisji;
3) Pana Ryszarda Tomiaka - Naczelnika Inspektoratu Ochrony Lotnictwa Cywilnego w Departamencie Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym;
4) Pana Jacka Zalewskiego - p.o. Naczelnika Inspektoratu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w Departamencie Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym.
§  2.
1. Komisja działa na podstawie Regulaminu Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu na audytora krajowego kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.
2. Wprowadza się do stosowania formularz osobowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 załącznika nr 1 do decyzji. Wzór formularza osobowego stanowi załącznik nr 2 do decyzji.
3. Wprowadza się do stosowania protokół z przebiegu egzaminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 załącznika nr 1 do decyzji. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 3 do decyzji.
§  3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia wejścia w życie rozporządzenia wydanego na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze.
______

1) Zmiany zarządzenia zostały ogłoszone w M.P. z 2004 r. Nr 28, poz. 478 i Nr 49, poz. 846, z 2005 r. Nr 58, poz. 784, z 2007 r. Nr 1, poz. 8 oraz z 2011 r. Nr 93, poz. 954.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Regulamin Komisji egzaminacyjnej

do przeprowadzenia egzaminów na audytora krajowego kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

§  1. Egzamin na audytora krajowego kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, zwany dalej "egzaminem certyfikującym" przeprowadza Komisja w składzie minimum dwuosobowym, zwanym dalej "Zespołem egzaminacyjnym", wyznaczanym przez Przewodniczącego Komisji lub jego Zastępcę. Przewodniczący Komisji każdorazowo wyznacza Przewodniczącego Zespołu egzaminacyjnego, który odpowiada za prawidłowy przebieg egzaminu.
§  2.
1. Osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu certyfikującego na audytora krajowego kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, zwanego dalej "audytorem krajowym" przedstawia następujące dokumenty:
1) oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie;
2) formularz osobowy;
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, należy przedstawić przed dniem egzaminu certyfikującego.
3. Zespół egzaminacyjny dokonuje weryfikacji dokumentów w celu określenia spełnienia wymagań, o których mowa w art. 188d ust. 3 ustawy - z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze.
4. Kandydata na audytora krajowego nie dopuszcza się do egzaminu certyfikującego, jeżeli:
1) nie przedłożył dokumentów, o których mowa w ust. 1.
2) analiza złożonych dokumentów wykazała, że osoba nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 188d ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze.
5. Przed rozpoczęciem egzaminu certyfikującego Przewodniczącego Zespołu egzaminacyjnego, informuje kandydatów na audytorów krajowych o warunkach organizacyjnych tego egzaminu oraz o sposobie dokonywania oceny udzielonych odpowiedzi.
6. Egzamin certyfikujący przeprowadza się w formie pisemnego testu wyboru, w trakcie którego dokonuje się sprawdzenia czy kandydat na audytora krajowego spełnia wymagania, o których mowa w pkt 15.2 załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 (Dz. Urz. UE L 97 z 09.04.2008, str. 72, z późn. zm.) oraz posiada wiedzę i umiejętności przeprowadzania audytu.
7. Za każde prawidłowo rozwiązane pytanie w teście, o którym mowa w ust. 6, osoba egzaminowana może uzyskać 1 punkt. Pytanie zostaje uznane za prawidłowo rozwiązane jeśli zaznaczono wszystkie prawidłowe odpowiedzi, bez zaznaczenia odpowiedzi błędnej.
8. W celu zaliczenia egzaminu certyfikującego, jego uczestnicy powinni uzyskać nie mniej niż 70% możliwych do uzyskania punktów za udzielenie poprawnych odpowiedzi.
9. W przypadku niezaliczenia egzaminu certyfikującego jego uczestnik powtarza egzamin certyfikujący w terminie ustalonym przez komisję.
§  3.
1. Z przebiegu egzaminu certyfikującego sporządza się protokół, który podpisują członkowie Zespołu egzaminacyjnego.
2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) datę, czas i miejsce egzaminu certyfikującego;
2) imiona i nazwiska członków Komisji;
3) liczbę uczestników biorących udział w egzaminie certyfikującym;
4) wyniki egzaminu certyfikującego poszczególnych jego uczestników, z uwzględnieniem wyników testu pisemnego;
5) uwagi dotyczące przeprowadzonego egzaminu certyfikującego.
3. Do protokołu, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1) listę obecności z podpisami uczestników egzaminu certyfikującego;
2) wypełnione arkusze odpowiedzi z testu pisemnego.
§  4. W przypadku zaliczenia egzaminu certyfikującego, Dyrektor Departamentu Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym w imieniu Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydaje w certyfikat audytora krajowego oraz wpisuje osobę na listę audytorów krajowych.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

FORMULARZ OSOBOWY

(wzór)

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  3

PROTOKÓŁ

Komisji egzaminacyjnej

do spraw przeprowadzania egzaminów dla

audytorów krajowych kontroli jakości z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego

(wzór)

z przebiegu egzaminu

w dniu .............. r.

w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego

1) Przewodniczący Zespołu egzaminacyjnego: ............................

2) Członkowie (imię i nazwisko):

a) ............................................................

b) ............................................................

c) ............................................................

d) ............................................................

e) ............................................................

3) Godzina rozpoczęcia egzaminu.........................

4) Godzina zakończenia egzaminu.........................

5) Liczba osób przystępujących do egzaminu........

6) Liczba otrzymanych arkuszy odpowiedzi...........

7) Liczba osób, które zdały egzamin......................

8) Liczba osób, które nie zdały egzaminu...............

9) Uwagi dotyczące przeprowadzonego egzaminu certyfikującego:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Do protokołu dołącza się:

1) listę obecności z podpisami uczestników egzaminu certyfikującego;

2) wypełnione arkusze odpowiedzi z testu pisemnego.

Podpisy:

Przewodniczący Zespołu egzaminacyjnego Członkowie Zespołu egzaminacyjnego

……………………………………… ………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………