Komisja dyscyplinarna dla Wyższego Urzędu Górniczego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2014.79

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 lipca 2014 r.

KOMUNIKAT
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 24 lipca 2014 r.
w sprawie Komisji dyscyplinarnej dla Wyższego Urzędu Górniczego

1.
W dniu 16 stycznia 2014 r. Komisja dyscyplinarna dla Wyższego Urzędu Górniczego, powołana zarządzeniem nr 10 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 40 oraz z 2014 r. poz. 14), zwana dalej "Komisją":
1)
uchwałą nr 1/2014, podjętą na podstawie art. 117 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.), uchwaliła Regulamin Komisji, którego treść stanowi załącznik do komunikatu;
2)
uchwałą nr 2/2014, podjętą na podstawie art. 117 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz § 3 ust. 2 i § 4 ust. 6 Regulaminu Komisji, powołała Przemysława Grzesioka na Przewodniczącego Komisji;
3)
uchwałą nr 3/2014, podjętą na podstawie art. 117 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz § 3 ust. 2 i § 4 ust. 6 Regulaminu Komisji, powołała Annę Grabowską na Pierwszego Zastępcę Przewodniczącego Komisji;
4)
uchwałą nr 4/2014, podjętą na podstawie art. 117 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz § 3 ust. 2 i § 4 ust. 6 Regulaminu Komisji, powołała Janusza Orlofa na Drugiego Zastępcę Przewodniczącego Komisji.
2.
W dniu 16 stycznia 2014 r. Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego zatwierdził Regulamin Komisji. 1

ZAŁĄCZNIK

UCHWAŁA NR 1/2014

KOMISJI DYSCYPLINARNEJ DLA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 16 stycznia 2014 r.

w sprawie Regulaminu Komisji dyscyplinarnej dla Wyższego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 117 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej uchwala się, co następuje:

§  1.
Regulamin Komisji dyscyplinarnej dla Wyższego Urzędu Górniczego, zwany dalej "Regulaminem", określa tryb pracy Komisji dyscyplinarnej dla Wyższego Urzędu Górniczego.
§  2.
Siedzibą Komisji dyscyplinarnej dla Wyższego Urzędu Górniczego, zwanej dalej "Komisją", jest Wyższy Urząd Górniczy.
§  3.
1.
W skład Komisji wchodzą:
1)
Przewodniczący Komisji, zwany dalej "Przewodniczącym";
2)
Pierwszy i Drugi Zastępca Przewodniczącego, zwani dalej "Zastępcami Przewodniczącego";
3)
pozostali członkowie Komisji.
2.
Przewodniczącego oraz Zastępców Przewodniczącego powołuje Komisja na okres trwania kadencji spośród kandydatów zgłoszonych na posiedzeniu Komisji.
3.
Wybór Przewodniczącego oraz Zastępców Przewodniczącego odbywa się oddzielnie dla każdej funkcji, w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji.
4.
Do odwołania Przewodniczącego lub Zastępców Przewodniczącego stosuje się zasady określone w ust. 3.
§  4.
1.
Komisja obraduje na posiedzeniach.
2.
Posiedzenia zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Komisji.
3.
Zawiadomienie o terminie i planowanym porządku posiedzenia Komisji oraz materiały mające być przedmiotem rozpatrzenia są dostarczane członkom Komisji w terminie 7 dni przed dniem posiedzenia.
4.
Dopuszcza się przekazywanie dokumentów, o których mowa w ust. 3, pocztą, pocztą wymienną, faksem lub pocztą elektroniczną.
5.
Z przebiegu posiedzenia sporządzany jest protokół, który podpisuje Przewodniczący Komisji i protokolant.
6.
Rozstrzygnięcia zapadają w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu.
§  5.
1.
Członkowie Komisji są obowiązani przy wykonywaniu zadań kierować się troską o umacnianie zaufania do służby cywilnej, poszanowania prawa i słuszności interesów stron.
2.
Obowiązkiem członków Komisji jest wykonywanie każdej powierzonej czynności sprawnie i dokładnie, w sposób zapewniający prawidłową realizację zadań Komisji.
§  6.
Do obowiązków Przewodniczącego należy w szczególności:
1)
organizowanie pracy Komisji;
2)
wyznaczanie, w drodze zarządzenia, protokolanta;
3)
wyznaczanie, w drodze zarządzenia, składu orzekającego, w tym przewodniczącego składu oraz terminu i miejsca rozprawy;
4)
przekazywanie Dyrektorowi Generalnemu Wyższego Urzędu Górniczego informacji o orzeczeniach Komisji;
5)
zapoznawanie się z orzecznictwem Komisji;
6)
reprezentowanie Komisji na zewnątrz;
7)
zapoznawanie się z pismami wpływającymi do Komisji i wydawanie dyspozycji w sprawie dalszego trybu postępowania;
8)
kontrolowanie zasadności i celowości odraczania i przerywania rozpraw oraz śledzenie biegu spraw, w których postępowanie trwa zbyt długo;
9)
dbanie o sprawne przekazanie akt do Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej w przypadku złożenia odwołania;
10)
podpisywanie pism kierowanych na zewnątrz.
§  7.
1.
W przypadku nieobecności Przewodniczącego czynności przewidziane dla niego wykonuje Pierwszy Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku ich nieobecności - Drugi Zastępca Przewodniczącego.
2.
Przewodniczący może, w drodze zarządzenia, upoważnić swoich zastępców do podejmowania w jego imieniu niektórych czynności na stałe lub na czas określony.
§  8.
Do obowiązków protokolanta należy protokołowanie posiedzeń Komisji oraz rozpraw.
§  9.
Do obowiązków przewodniczącego składu orzekającego należy w szczególności:
1)
wydawanie zarządzeń w związku z przygotowanymi posiedzeniami i zarządzeń w toku postępowania;
2)
bieżąca współpraca z komórką Wyższego Urzędu Górniczego, prowadzącą obsługę organizacyjno-biurową Komisji, w zakresie obsługi składu orzekającego;
3)
zapoznanie członków składu orzekającego z aktami sprawy;
4)
podejmowanie decyzji o celowości odbycia narady wstępnej;
5)
zawiadomienie Przewodniczącego o wątpliwości w zakresie wykładni prawa i o zagadnieniach, które powinny być omówione na posiedzeniu Komisji;
6)
terminowe sporządzenie uzasadnienia.
§  10.
1.
Przewodniczący składu orzekającego zajmuje miejsce środkowe za stołem, a pozostali członkowie składu orzekającego zajmują miejsce obok przewodniczącego.
2.
Protokolant zajmuje miejsce przy stole po lewej stronie przewodniczącego składu orzekającego.
3.
Rzecznik dyscyplinarny zajmuje miejsce przed stołem po prawej stronie, a obwiniony i jego obrońca oraz inni uczestnicy postępowania po lewej stronie przewodniczącego składu orzekającego.
§  11.
W przypadku odroczenia rozprawy przewodniczący składu orzekającego ogłasza uczestnikom postępowania termin, w którym rozprawa będzie kontynuowana.
§  12.
Przewodniczący składu orzekającego dokonuje sprostowania orzeczenia w zakresie oczywistych omyłek pisarskich na wniosek rzecznika dyscyplinarnego lub obwinionego, zwanych dalej "stronami", albo z urzędu.
§  13.
1.
W toku postępowania można wydać stronie złożony przez nią w sprawie przedmiot lub dokument tylko za zgodą przewodniczącego składu orzekającego.
2.
Po wydaniu orzeczenia strona może otrzymać przedmiot lub dokument za zgodą Przewodniczącego.
3.
Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do wydawania przedmiotów lub dokumentów innym uprawnionym osobom.
4.
Wydanie stronie dokumentu następuje po złożeniu przez nią do akt uwierzytelnionego odpisu lub wypisu z dokumentu albo jego kserokopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
§  14.
Udostępnienie stronie akt do przejrzenia oraz wydanie jej przedmiotów lub dokumentów złożonych w sprawie albo wydanie dokumentów na podstawie akt może nastąpić po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość, a w przypadku innych osób niż strona - po wykazaniu ponadto istnienia uprawnienia wynikającego z odrębnych przepisów.
§  15.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zatwierdzenia przez Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego.
1 Niniejszy komunikat był poprzedzony komunikatem Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie Komisji dyscyplinarnej dla Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 69).