Dziennik resortowy

Dz.Urz.WUG.2013.25

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lipca 2013 r.

KOMUNIKAT
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 23 lipca 2013 r.
w sprawie Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i specjalistycznego urzędu górniczego 1

1. W dniu 25 czerwca 2009 r. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, na podstawie art. 117 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.), utworzył Komisję dyscyplinarną dla okręgowych urzędów górniczych i specjalistycznego urzędu górniczego, zwaną dalej "Komisją".

W skład Komisji zostali powołani następujący członkowie korpusu służby cywilnej:

1) Andrzej CIEPIELEWSKI

Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu;

2) Jerzy DRZYMAŁA

Okręgowy Urząd Górniczy w Lublinie;

3) Dorota HADRYAN

Urząd Górniczy do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechaniczych;

4) Konrad KOKOWSKI

Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach;

5) Joanna ŁOSIŃSKA-WRÓBLEWSKA

Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu;

6) Joanna OSZCZYPAŁA

Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach;

7) Grzegorz PASTERNAK

Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie;

8) Wiesław SOBOLEWSKI

Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach;

9) Marian TRYBUŁ

Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie;

10) Jerzy WOJNAR

Okręgowy Urząd Górniczy w Krośnie;

11) Grzegorz ZAJĄC

Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku.

2. Pismem z dnia 2 lipca 2009 r. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, na podstawie art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, zawiadomił Szefa Służby Cywilnej o powołaniu Komisji.
3. W dniu 30 lipca 2009 r. Komisja:

1) uchwałą nr 1/2009, podjętą na podstawie art. 117 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, uchwaliła Regulamin Komisji, którego treść stanowi załącznik do komunikatu;

2) powołała ze swego grona:

a) Wiesława SOBOLEWSKIEGO na Przewodniczącego Komisji,

b) Grzegorza PASTERNAKA oraz Konrada KOKOWSKIEGO na zastępców Przewodniczącego Komisji.

4. W dniu 6 sierpnia 2009 r. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego zatwierdził Regulamin Komisji.
5. Pismem z dnia 31 sierpnia 2010 r. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, na podstawie art. 117 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 60, poz. 493), odwołał z dniem 31 sierpnia 2010 r. ze składu Komisji Andrzeja CIEPIELEWSKIEGO.
6. Pismem z dnia 31 sierpnia 2010 r. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, na podstawie art. 117 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz § 5 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w służbie cywilnej, powołał z dniem 1 września 2010 r. do składu Komisji Jacka GROMADĘ - Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu.
7. Od dnia 1 września 2010 r. w skład Komisji wchodzili:

1) Jerzy DRZYMAŁA;

2) Jacek GROMADA;

3) Dorota HADRYAN;

4) Konrad KOKOWSKI;

5) Joanna ŁOSIŃSKA-WRÓBLEWSKA;

6) Joanna OSZCZYPAŁA;

7) Grzegorz PASTERNAK;

8) Wiesław SOBOLEWSKI;

9) Marian TRYBUŁ;

10) Jerzy WOJNAR;

11) Grzegorz ZAJĄC.

8. Z dniem 1 stycznia 2012 r., na podstawie art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 oraz z 2013 r. poz. 21), Urząd Górniczy do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych stał się Specjalistycznym Urzędem Górniczym w rozumieniu tej ustawy.
9. Pismem z dnia 27 lutego 2012 r. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, na podstawie art. 117 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w służbie cywilnej, odwołał z dniem 1 stycznia 2012 r. ze składu Komisji Konrada KOKOWSKIEGO - Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach.
10. Pismem z dnia 27 lutego 2012 r. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, na podstawie art. 117 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz § 5 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w służbie cywilnej, powołał z dniem 1 marca 2012 r. do składu Komisji Ireneusza TOMALCZYKA - Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach.
11. Od dnia 1 marca 2012 r. w skład Komisji wchodzili:

1) Jerzy DRZYMAŁA;

2) Jacek GROMADA;

3) Dorota HADRYAN;

4) Joanna ŁOSIŃSKA-WRÓBLEWSKA;

5) Joanna OSZCZYPAŁA;

6) Grzegorz PASTERNAK;

7) Wiesław SOBOLEWSKI;

8) Ireneusz TOMALCZYK;

9) Marian TRYBUŁ;

10) Jerzy WOJNAR;

11) Grzegorz ZAJĄC.

12. Pismem z dnia 25 stycznia 2013 r. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, na podstawie art. 117 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w służbie cywilnej, odwołał z dniem 1 października 2012 r. ze składu Komisji Grzegorza PASTERNAKA - Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie.
13. Pismem z dnia 25 stycznia 2013 r. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, na podstawie art. 117 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz § 5 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w służbie cywilnej, powołał z dniem 1 lutego 2013 r. do składu Komisji Tomasza JAWIENIA - Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie.
14. Od dnia 1 lutego 2013 r. w skład Komisji wchodzą:

1) Jerzy DRZYMAŁA;

2) Jacek GROMADA;

3) Dorota HADRYAN;

4) Tomasz JAWIEŃ;

5) Joanna ŁOSIŃSKA-WRÓBLEWSKA;

6) Joanna OSZCZYPAŁA;

7) Wiesław SOBOLEWSKI;

8) Ireneusz TOMALCZYK;

9) Marian TRYBUŁ;

10) Jerzy WOJNAR;

11) Grzegorz ZAJĄC.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN KOMISJI DYSCYPLINARNEJ DLA OKRĘGOWYCH URZĘDÓW GÓRNICZYCH I SPECJALISTYCZNEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. Regulamin Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i specjalistycznego urzędu górniczego, zwany dalej "Regulaminem", określa tryb pracy Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i specjalistycznego urzędu górniczego.
§  2. Siedzibą Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i specjalistycznego urzędu górniczego, zwanej dalej "Komisją", jest specjalistyczny urząd górniczy.

Rozdział  2

Wewnętrzna organizacja Komisji

§  3.
1. Komisja składa się z 11 członków.
2. Przewodniczącego Komisji i jego zastępców powołuje Komisja na okres trwania kadencji spośród kandydatów zgłoszonych na posiedzeniu Komisji.
3. Wybór Przewodniczącego Komisji i jego zastępców odbywa się oddzielnie dla każdej funkcji, w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 8 członków Komisji.
4. Do odwołania Przewodniczącego Komisji lub jego zastępcy stosuje się zasady określone w ust. 3.

Rozdział  3

Zadania członków Komisji

§  4.
1. Członkowie Komisji są obowiązani przy wykonywaniu zadań kierować się troską o umacnianie zaufania do służby cywilnej, poszanowania prawa i słuszności interesów stron.
2. Obowiązkiem członków Komisji jest wykonywanie każdej powierzonej czynności sprawnie i dokładnie, w sposób zapewniający prawidłową realizację zadań Komisji.
§  5. Do obowiązków Przewodniczącego Komisji należy w szczególności:
1) organizowanie pracy Komisji;
2) wyznaczanie składów orzekających oraz terminów i miejsc rozpraw;
3) zapoznawanie się z orzecznictwem Komisji;
4) reprezentowanie Komisji na zewnątrz;
5) zapoznawanie się z pismami wpływającymi do Komisji i wydawanie dyspozycji w sprawie dalszego trybu postępowania;
6) kontrolowanie zasadności i celowości odraczania i przerywania posiedzeń oraz śledzenie biegu spraw, w których postępowanie trwa zbyt długo;
7) dbanie o sprawne przekazanie akt do Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej w przypadku złożenia odwołania;
8) podpisywanie pism kierowanych na zewnątrz.
§  6.
1. W razie nieobecności Przewodniczącego Komisji czynności przewidziane dla niego wykonuje wyznaczony przez niego zastępca.
2. Przewodniczący Komisji może upoważnić swoich zastępców do podejmowania w jego imieniu niektórych czynności na stałe lub na czas określony.
§  7. Do obowiązków przewodniczącego składu orzekającego należy w szczególności:
1) sprawdzanie, czy przydzielone sprawy otrzymały prawidłowy bieg oraz czy wydane w tych sprawach zarządzenia są terminowo i należycie wykonywane przez prowadzących obsługę Komisji;
2) zapoznanie członków składu orzekającego z aktami sprawy;
3) wydawanie zarządzeń w związku z przygotowanymi posiedzeniami i zarządzeń w toku postępowania;
4) podejmowanie decyzji o celowości odbycia narady wstępnej;
5) zawiadomienie Przewodniczącego Komisji o wątpliwości w zakresie wykładni prawa i o zagadnieniach, które powinny być omówione na posiedzeniu Komisji;
6) zapewnienie terminowego sporządzenia uzasadnienia.
§  8.
1. Komisja obraduje na posiedzeniach.
2. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Komisji z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komisji.
3. Zawiadomienia o terminach posiedzeń Komisji, planowanym porządku posiedzenia oraz materiały mające być przedmiotem dyskusji powinny być dostarczone członkom Komisji w terminie 7 dni przed terminem posiedzenia.
4. Dopuszcza się przekazywanie dokumentów, o których mowa w ust. 3, pocztą, pocztą wymienną, faksem lub pocztą elektroniczną.
5. Z przebiegu posiedzenia sporządzany jest protokół, który podpisuje Przewodniczący Komisji i protokolant.
6. Rozstrzygnięcia zapadają w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu.

Rozdział  4

Zasady postępowania przed Komisją

§  9. Procedurę postępowania przed Komisją określają przepisy rozdziału 9 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w służbie cywilnej.
§  10. Komisja orzeka w składach określonych w art. 123 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.
§  11.
1. Osoby biorące udział w rozprawie zawiadamia się o terminie i miejscu posiedzenia co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem. Doręczeń dokonuje się osobiście, do rąk zainteresowanego lub przez pocztę za zwrotnym poświadczeniem odbioru.
2. Przewodniczący składu orzekającego zajmuje miejsce środkowe za stołem, a pozostali członkowie składu orzekającego zajmują miejsce obok przewodniczącego.
3. Protokolant zajmuje miejsce przy stole po lewej stronie przewodniczącego składu orzekającego.
4. Rzecznik dyscyplinarny zajmuje miejsce przed stołem po prawej stronie, a obwiniony i jego obrońca oraz inni uczestnicy postępowania po lewej stronie przewodniczącego składu orzekającego.
§  12.
1. Rozprawa jest jawna.
2. W uzasadnionych przypadkach skład orzekający może wyłączyć jawność rozprawy.
3. Z rozprawy sporządza się protokół, który podpisują członkowie składu orzekającego oraz protokolant.
4. Skład orzekający wydaje orzeczenie po przeprowadzonej rozprawie.
5. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem doręczone zostaje stronom w terminie 7 dni od ogłoszenia orzeczenia.
6. W razie odroczenia rozprawy przewodniczący składu orzekającego ogłasza osobom zainteresowanym obecnym na rozprawie termin następnego posiedzenia.
7. Na żądanie stron Przewodniczący Komisji dokonuje sprostowania orzeczenia w zakresie oczywistych omyłek pisarskich.
§  13.
1. W toku postępowania można wydać stronie złożony przez nią w sprawie przedmiot lub dokument tylko za zgodą przewodniczącego składu orzekającego.
2. Po wydaniu orzeczenia strona może otrzymać przedmiot lub dokument za zgodą Przewodniczącego Komisji.
3. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do wydawania przedmiotów lub dokumentów innym uprawnionym osobom.
4. Wydanie stronie dokumentu następuje dopiero po złożeniu przez nią do akt uwierzytelnionego odpisu lub wypisu z dokumentu albo jego kserokopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
§  14. Udostępnienie stronie akt do przejrzenia oraz wydanie jej przedmiotów lub dokumentów złożonych w sprawie albo wydanie dokumentów na podstawie akt może nastąpić po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość, a w przypadku innych osób niż strona - po wykazaniu ponadto istnienia uprawnienia wynikającego z odrębnych przepisów.

Rozdział  5

Obsługa Komisji

§  15.
1. Obsługę Komisji, w tym pokrywanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Komisji oraz obsługę korespondencji, zapewnia specjalistyczny urząd górniczy.
2. Protokołowanie posiedzeń Komisji oraz posiedzeń składów orzekających prowadzi wyznaczony przez Przewodniczącego Komisji członek Komisji.

Rozdział  6

Zmiana Regulaminu Komisji

§  16. Zmiana Regulaminu następuje w drodze uchwały Komisji.

Rozdział  7

Przepis końcowy

§  17. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.
1 Niniejszy komunikat był poprzedzony komunikatem Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i specjalistycznego urzędu górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 68).