Komisja dyscyplinarna dla okręgowych urzędów górniczych i specjalistycznego urzędu górniczego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2010.16.99

Akt utracił moc
Wersja od: 14 września 2010 r.

KOMUNIKAT
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 6 września 2010 r.
w sprawie Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i specjalistycznego urzędu górniczego

1.
W dniu 25 czerwca 2009 r. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, na podstawie art. 117 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706), utworzył Komisję dyscyplinarną dla okręgowych urzędów górniczych i specjalistycznego urzędu górniczego, zwaną dalej "Komisją".

W skład Komisji zostali powołani następujący członkowie korpusu służby cywilnej:

1)
Andrzej CIEPIELEWSKI

Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu;

2)
Jerzy DRZYMAŁA

Okręgowy Urząd Górniczy w Lublinie;

3)
Dorota HADRYAN

Urząd Górniczy do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechaniczych;

4)
Konrad KOKOWSKI

Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach;

5)
Joanna ŁOSIŃSKA-WRÓBLEWSKA

Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu;

6)
Joanna OSZCZYPAŁA

Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach;

7)
Grzegorz PASTERNAK

Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie;

8)
Wiesław SOBOLEWSKI

Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach;

9)
Marian TRYBUŁ

Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie;

10)
Jerzy WOJNAR

Okręgowy Urząd Górniczy w Krośnie;

11)
Grzegorz ZAJĄC

Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku.

2.
W dniu 2 lipca 2009 r. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, na podstawie art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, zawiadomił Szefa Służby Cywilnej o powołaniu Komisji.
3.
W dniu 30 lipca 2009 r. Komisja:
1)
uchwałą nr 1/2009, podjętą na podstawie art. 117 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, uchwaliła Regulamin Komisji, którego treść stanowi załącznik do komunikatu;
2)
powołała ze swego grona:
a)
Wiesława SOBOLEWSKIEGO na Przewodniczącego Komisji,
b)
Grzegorza PASTERNAKA oraz Konrada KOKOWSKIEGO na zastępców Przewodniczącego Komisji.
4.
W dniu 6 sierpnia 2009 r. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego zatwierdził Regulamin Komisji.
5.
W dniu 31 sierpnia 2010 r. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, na podstawie art. 117 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 60, poz. 493), odwołał ze składu Komisji Andrzeja CIEPIELEWSKIEGO.
6.
W dniu 31 sierpnia 2010 r. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, na podstawie art. 117 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz § 5 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w służbie cywilnej, powołał z dniem 1 września 2010 r. do składu Komisji Jacka GROMADĘ - Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu.
7.
Od dnia 1 września 2010 r. w skład Komisji wchodzą:
1)
Jerzy DRZYMAŁA;
2)
Jacek GROMADA;
3)
Dorota HADRYAN;
4)
Konrad KOKOWSKI;
5)
Joanna ŁOSIŃSKA-WRÓBLEWSKA;
6)
Joanna OSZCZYPAŁA;
7)
Grzegorz PASTERNAK;
8)
Wiesław SOBOLEWSKI;
9)
Marian TRYBUŁ;
10)
Jerzy WOJNAR;
11)
Grzegorz ZAJĄC.

ZAŁĄCZNIK 

REGULAMIN

KOMISJI DYSCYPLINARNEJ DLA OKRĘGOWYCH URZĘDÓW GÓRNICZYCH I SPECJALISTYCZNEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§  1.
Regulamin Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i specjalistycznego urzędu górniczego, zwany dalej "Regulaminem", określa tryb pracy Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i specjalistycznego urzędu górniczego.
§  2.
Siedzibą Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i specjalistycznego urzędu górniczego, zwanej dalej "Komisją", jest specjalistyczny urząd górniczy.

Rozdział  2

Wewnętrzna organizacja Komisji

§  3.
1.
Komisja składa się z 11 członków.
2.
Przewodniczącego Komisji i jego zastępców powołuje Komisja na okres trwania kadencji spośród kandydatów zgłoszonych na posiedzeniu Komisji.
3.
Wybór Przewodniczącego Komisji i jego zastępców odbywa się oddzielnie dla każdej funkcji, w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 8 członków Komisji.
4.
Do odwołania Przewodniczącego Komisji lub jego zastępcy stosuje się zasady określone w ust. 3.

Rozdział  3

Zadania członków Komisji

§  4.
1.
Członkowie Komisji są obowiązani przy wykonywaniu zadań kierować się troską o umacnianie zaufania do służby cywilnej, poszanowania prawa i słuszności interesów stron.
2.
Obowiązkiem członków Komisji jest wykonywanie każdej powierzonej czynności sprawnie i dokładnie, w sposób zapewniający prawidłową realizację zadań Komisji.
§  5.
Do obowiązków Przewodniczącego Komisji należy w szczególności:
1)
organizowanie pracy Komisji;
2)
wyznaczanie składów orzekających oraz terminów i miejsc rozpraw;
3)
zapoznawanie się z orzecznictwem Komisji;
4)
reprezentowanie Komisji na zewnątrz;
5)
zapoznawanie się z pismami wpływającymi do Komisji i wydawanie dyspozycji w sprawie dalszego trybu postępowania;
6)
kontrolowanie zasadności i celowości odraczania i przerywania posiedzeń oraz śledzenie biegu spraw, w których postępowanie trwa zbyt długo;
7)
dbanie o sprawne przekazanie akt do Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej w przypadku złożenia odwołania;
8)
podpisywanie pism kierowanych na zewnątrz.
§  6.
1.
W razie nieobecności Przewodniczącego Komisji czynności przewidziane dla niego wykonuje wyznaczony przez niego zastępca.
2.
Przewodniczący Komisji może upoważnić swoich zastępców do podejmowania w jego imieniu niektórych czynności na stałe lub na czas określony.
§  7.
Do obowiązków przewodniczącego składu orzekającego należy w szczególności:
1)
sprawdzanie, czy przydzielone sprawy otrzymały prawidłowy bieg oraz czy wydane w tych sprawach zarządzenia są terminowo i należycie wykonywane przez prowadzących obsługę Komisji;
2)
zapoznanie członków składu orzekającego z aktami sprawy;
3)
wydawanie zarządzeń w związku z przygotowanymi posiedzeniami i zarządzeń w toku postępowania;
4)
podejmowanie decyzji o celowości odbycia narady wstępnej;
5)
zawiadomienie Przewodniczącego Komisji o wątpliwości w zakresie wykładni prawa i o zagadnieniach, które powinny być omówione na posiedzeniu Komisji;
6)
zapewnienie terminowego sporządzenia uzasadnienia.
§  8.
1.
Komisja obraduje na posiedzeniach.
2.
Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Komisji z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komisji.
3.
Zawiadomienia o terminach posiedzeń Komisji, planowanym porządku posiedzenia oraz materiały mające być przedmiotem dyskusji powinny być dostarczone członkom Komisji w terminie 7 dni przed terminem posiedzenia.
4.
Dopuszcza się przekazywanie dokumentów, o których mowa w ust. 3, pocztą, pocztą wymienną, faksem lub pocztą elektroniczną.
5.
Z przebiegu posiedzenia sporządzany jest protokół, który podpisuje Przewodniczący Komisji i protokolant.
6.
Rozstrzygnięcia zapadają w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu.

Rozdział  4

Zasady postępowania przed Komisją

§  9.
Procedurę postępowania przed Komisją określają przepisy rozdziału 9 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w służbie cywilnej.
§  10.
Komisja orzeka w składach określonych w art. 123 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.
§  11.
1.
Osoby biorące udział w rozprawie zawiadamia się o terminie i miejscu posiedzenia co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem. Doręczeń dokonuje się osobiście, do rąk zainteresowanego lub przez pocztę za zwrotnym poświadczeniem odbioru.
2.
Przewodniczący składu orzekającego zajmuje miejsce środkowe za stołem, a pozostali członkowie składu orzekającego zajmują miejsce obok przewodniczącego.
3.
Protokolant zajmuje miejsce przy stole po lewej stronie przewodniczącego składu orzekającego.
4.
Rzecznik dyscyplinarny zajmuje miejsce przed stołem po prawej stronie, a obwiniony i jego obrońca oraz inni uczestnicy postępowania po lewej stronie przewodniczącego składu orzekającego.
§  12.
1.
Rozprawa jest jawna.
2.
W uzasadnionych przypadkach skład orzekający może wyłączyć jawność rozprawy.
3.
Z rozprawy sporządza się protokół, który podpisują członkowie składu orzekającego oraz protokolant.
4.
Skład orzekający wydaje orzeczenie po przeprowadzonej rozprawie.
5.
Orzeczenie wraz z uzasadnieniem doręczone zostaje stronom w terminie 7 dni od ogłoszenia orzeczenia.
6.
W razie odroczenia rozprawy przewodniczący składu orzekającego ogłasza osobom zainteresowanym obecnym na rozprawie termin następnego posiedzenia.
7.
Na żądanie stron Przewodniczący Komisji dokonuje sprostowania orzeczenia w zakresie oczywistych omyłek pisarskich.
§  13.
1.
W toku postępowania można wydać stronie złożony przez nią w sprawie przedmiot lub dokument tylko za zgodą przewodniczącego składu orzekającego.
2.
Po wydaniu orzeczenia strona może otrzymać przedmiot lub dokument za zgodą Przewodniczącego Komisji.
3.
Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do wydawania przedmiotów lub dokumentów innym uprawnionym osobom.
4.
Wydanie stronie dokumentu następuje dopiero po złożeniu przez nią do akt uwierzytelnionego odpisu lub wypisu z dokumentu albo jego kserokopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
§  14.
Udostępnienie stronie akt do przejrzenia oraz wydanie jej przedmiotów lub dokumentów złożonych w sprawie albo wydanie dokumentów na podstawie akt może nastąpić po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość, a w przypadku innych osób niż strona - po wykazaniu ponadto istnienia uprawnienia wynikającego z odrębnych przepisów.

Rozdział  5

Obsługa Komisji

§  15.
1.
Obsługę Komisji, w tym pokrywanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Komisji oraz obsługę korespondencji, zapewnia specjalistyczny urząd górniczy.
2.
Protokołowanie posiedzeń Komisji oraz posiedzeń składów orzekających prowadzi wyznaczony przez Przewodniczącego Komisji członek Komisji.

Rozdział  6

Zmiana Regulaminu Komisji

§  16.
Zmiana Regulaminu następuje w drodze uchwały Komisji.

Rozdział  7

Przepis końcowy

§  17.
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.