Dziennik resortowy

Dz.Urz.WUG.2018.191

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 77
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 8 października 2018 r.
w sprawie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni

Na podstawie art. 166 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Zarządzenie określa skład, zakres zadań, tryb pracy oraz sposób obsługi Komisji do spraw Ochrony Powierzchni, zwanej dalej "Komisją".
§  2.  W skład Komisji wchodzą:
1) Przewodniczący;
2) dwaj Zastępcy Przewodniczącego;
3) Członkowie.
§  3. 
1.  Prezes Wyższego Urzędu Górniczego ustala, na okres nie dłuższy niż 3 lata, skład osobowy Komisji oraz dokonuje zmian składu osobowego Komisji, spośród osób posiadających wiedzę specjalistyczną w zakresie:
1) geodezji górniczej i ochrony terenów górniczych;
2) budownictwa;
3) geomechaniki;
4) geotechniki;
5) geofizyki;
6) hydrologii.
2.  Osoby wchodzące w skład Komisji mogą być odwołane przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego przed upływem okresu, na który ustalono skład osobowy Komisji.
§  4.  Do zadań Komisji należy opiniowanie stanu bezpieczeństwa powszechnego, związanego z ruchem zakładu górniczego wydobywającego kopaliny ze złóż albo zakładu prowadzącego działalność określoną w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, w szczególności:
1) ocena:
a) programów eksploatacji górniczej,
b) opracowań, projektów oraz innych dokumentów określających rozwiązania stosowane lub przewidziane do stosowania przez przedsiębiorcę albo podmiot prowadzący działalność określoną w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze
- w aspekcie ochrony powierzchni;
2) opiniowanie zakresu oraz sposobów profilaktyki górniczej i budowlanej na terenach górniczych;
3) opiniowanie sposobów likwidacji zakładów górniczych lub ich oznaczonych części w aspekcie ochrony powierzchni;
4) opiniowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego terenów po zakończeniu działalności górniczej oraz ocena przydatności tych terenów do zabudowy;
5) inicjowanie prac badawczych związanych z problematyką wpływów działalności górniczej na środowisko oraz obiekty budowlane na terenach górniczych;
6) opiniowanie projektów aktów normatywnych, Polskich Norm oraz instrukcji dotyczących zadań, o których mowa w pkt 2 - 5.
§  5. 
1.  Obsługę prac Komisji sprawuje Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem w Wyższym Urzędzie Górniczym, zwany dalej "departamentem".
2.  Prezes Wyższego Urzędu Górniczego wyznacza, spośród osób będących pracownikami departamentu, Sekretarza Komisji oraz przedstawicieli Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji, a także dokonuje zmiany tych osób.
§  6. 
1.  Z wnioskiem o wydanie opinii przez Komisję, zwanym dalej "wnioskiem", mogą wystąpić:
1) Prezes Wyższego Urzędu Górniczego;
2) dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych lub dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego:
a) w zakresie dotyczącym prawidłowości rozwiązań stosowanych lub przewidzianych przez przedsiębiorcę do stosowania, o którym mowa w art. 172 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze,
b) w zakresie niewymienionym w lit. a - w uzgodnieniu z departamentem;
3) przedsiębiorcy lub podmioty prowadzące działalność określoną w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, w sprawach:
a) określonych w decyzji wydanej na podstawie art. 171 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze,
b) niewymienionych w lit. a - w uzgodnieniu z departamentem.
2.  Wniosek, po zweryfikowaniu przez departament, jest kierowany do Przewodniczącego Komisji.
3.  Do wniosku załącza się materiały, w szczególności program, opracowanie lub projekt, niezbędne do wydania opinii:
1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. b oraz pkt 3 lit. b - w wersji papierowej w jednym egzemplarzu;
2) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a oraz pkt 3 lit. a:
a) w wersji papierowej w trzech egzemplarzach oraz
b) w wersji elektronicznej na nośniku danych, w liczbie odpowiadającej liczbie osób wchodzących w skład Komisji.
4.  Jeżeli wniosek lub materiały, o których mowa w ust. 3, są niewystarczające dla wydania opinii, Przewodniczący Komisji, za pośrednictwem departamentu, występuje do wnioskodawcy o ich uzupełnienie.
§  7. 
1.  Sprawy należące do zadań Komisji są rozpatrywane na posiedzeniach Komisji, zwanych dalej "posiedzeniami", odbywanych w zależności od potrzeb.
2.  W posiedzeniach są obowiązane brać udział wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji.
3.  W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Komisji może usprawiedliwić nieobecność osoby wchodzącej w skład Komisji na posiedzeniu.
4.  Do udziału w posiedzeniach Przewodniczący Komisji zaprasza w szczególności przedstawicieli:
1) właściwych organów nadzoru górniczego;
2) przedsiębiorców oraz innych podmiotów, których działalności dotyczy wniosek;
3) jednostek naukowych;
4) jednostek samorządu terytorialnego.
5.  Do udziału w posiedzeniach, z głosem doradczym, Przewodniczący Komisji może zapraszać osoby spoza składu Komisji.
§  8. 
1.  Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Komisji.
2.  Termin, miejsce oraz porządek posiedzenia ustala Przewodniczący Komisji w porozumieniu z departamentem.
3.  Zawiadomienie o terminie, miejscu oraz porządku posiedzenia, a także niezbędne materiały, są przekazywane osobom wchodzącym w skład Komisji oraz osobom zaproszonym co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
§  9.  Dla przygotowania projektów opinii lub zebrania materiałów niezbędnych do wydania przez Komisję opinii Przewodniczący Komisji może wyznaczyć grupy robocze spośród osób wchodzących w skład Komisji lub osób spoza składu Komisji, ustalając dla tych grup lub poszczególnych osób zakres, tematykę oraz termin wykonania określonych prac.
§  10. 
1.  Osoba do przygotowania koreferatu do wniosku, zwana dalej "koreferentem", jest wyznaczana spośród osób wchodzących w skład Komisji.
2.  W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Komisji może:
1) zdecydować o przygotowaniu kilku koreferatów do jednego wniosku;
2) wyznaczyć koreferenta spoza składu Komisji.
3.  Przewodniczący Komisji niezwłocznie przekazuje informację o wyznaczeniu koreferenta albo koreferentów departamentowi, który przygotowuje, według wzom opracowanego na podstawie § 5 ust. 3 zarządzenia nr 5 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie wydatków publicznych związanych z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 158), projekt umowy, której przedmiotem jest przygotowanie koreferatu do wniosku.
4.  Zawarcie umowy, której przedmiotem jest przygotowanie koreferatu do wniosku, następuje w terminie nie krótszym niż 14 dni i nie dłuższym niż 30 dni przed terminem posiedzenia, na którym wniosek zostanie rozpatrzony.
§  11. 
1.  Koreferent przedkłada Przewodniczącemu Komisji w dwóch egzemplarzach:
1) koreferat do wniosku,
2) tezy do opinii Komisji
- w terminie do 3 dni roboczych przed terminem posiedzenia, na którym wniosek zostanie rozpatrzony.
2.  Przewodniczący Komisji powiadamia departament o przygotowaniu koreferatu do wniosku i przekazuje departamentowi jego jeden egzemplarz.
§  12. 
1.  Komisja wydaje opinię w formie uchwały.
2.  Uchwała jest podejmowana zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu osobowego Komisji na posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji.
3.  Osoba wchodząca w skład Komisji podlega wyłączeniu od głosowania nad uchwałą, jeżeli pozostaje z przedsiębiorcą albo podmiotem prowadzącym działalność określoną w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze w takim stosunku prawnym lub faktycznym, mającym związek z opiniowaną sprawą, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tej osoby.
4.  Osoba wchodząca w skład Komisji, niezgadzająca się z uchwałą, może zgłosić zdanie odrębne do protokołu z przebiegu posiedzenia, zwanego dalej "protokołem".
5.  Uchwałę podpisuje Przewodniczący Komisji.
6.  Sekretarz Komisji przesyła uchwałę, w terminie 14 dni od dnia posiedzenia:
1) Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego;
2) drogą elektroniczną - osobom wchodzącym w skład Komisji;
3) właściwym organom nadzoru górniczego;
4) przedsiębiorcom oraz innym podmiotom, których działalności dotyczy uchwała;
5) osobom spoza składu Komisji biorącym udział w posiedzeniu.
§  13.  Uchwała nie może zawierać postanowień innych niż służące wyrażeniu opinii Komisji w sprawach, o których mowa w § 4.
§  14. 
1.  Sekretarz Komisji sporządza protokół niezwłocznie po zakończeniu posiedzenia i przekazuje do akceptacji Przewodniczącemu Komisji.
2.  W protokole zamieszcza się opis przebiegu posiedzenia oraz informację o wyłączeniu od głosowania osoby wchodzącej w skład Komisji, o którym mowa w § 12 ust. 3.
3.  Sekretarz Komisji przesyła protokół drogą elektroniczną osobom wchodzącym w skład Komisji, które uczestniczyły w posiedzeniu.
4.  Zastrzeżenia do treści protokołu są wnoszone pisemnie do Przewodniczącego Komisji przez osoby, o których mowa w ust. 3, i rozstrzygane na najbliższym posiedzeniu w drodze głosowania. Przepisy § 12 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§  15. 
1.  Przedstawiciele Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego są uprawnieni do uczestniczenia w posiedzeniach oraz podejmowania czynności zmierzających w szczególności do zapewnienia:
1) prawidłowości przebiegu posiedzeń;
2) zgodności z prawem przedstawianych przez koreferentów tez do opinii Komisji.
2.  Przedstawiciele Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, sporządzają notatkę służbową dla Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.
§  16.  Uprawnienia Przewodniczącego Komisji przysługują wyznaczonemu przez niego Zastępcy Przewodniczącego Komisji w przypadku niemożności wykonywania ich przez Przewodniczącego Komisji.
§  17. 
1.  Sprawy związane z pracami Komisji, nieobjęte przepisami zarządzenia, ustala Przewodniczący Komisji.
2.  Przewodniczący Komisji powiadamia niezwłocznie przedstawicieli Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego o dokonanych ustaleniach.
§  18. 
1.  Sekretarz Komisji sporządza roczne sprawozdanie z działalności Komisji, zwane dalej "sprawozdaniem".
2.  Sprawozdanie zawiera w szczególności:
1) określenie liczby posiedzeń oraz uczestnictwa w posiedzeniach osób wchodzących w skład Komisji;
2) wskazanie osób, które przygotowywały koreferaty;
3) określenie poniesionych wydatków publicznych, związanych z pracami Komisji.
3.  Załącznikami do sprawozdania są:
1) kopie uchwał;
2) kopie protokołów.
4.  Przewodniczący Komisji podpisuje sprawozdanie i za pośrednictwem departamentu przedkłada je Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego do 31 stycznia następnego roku.
§  19.  Komisja do spraw Ochrony Powierzchni, działająca na podstawie przepisów zarządzenia nr 1 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 148), staje się Komisją do spraw Ochrony Powierzchni w rozumieniu niniejszego zarządzenia.
§  20.  Traci moc zarządzenie nr 1 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni.
§  21.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.