Komisja do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce. - OpenLEX

Komisja do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2007.17.184

Akt utracił moc
Wersja od: 28 sierpnia 2007 r.

DECYZJA Nr 398/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 sierpnia 2007 r.
w sprawie Komisji do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce

Departament Administracyjny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie Komisji do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce (Dz. U. z 2005 r. Nr 6, poz. 44), ustala się, co następuje:

1.
Komisja, o której mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie Komisji do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce, zwanego dalej "rozporządzeniem", działa w oparciu o struktury etatowe komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej.
2.
W skład Komisji, zgodnie z § 2 rozporządzenia, wchodzą:
1)
przewodniczący - Zastępca Szefa Zarządu Szkolenia - P7;
2)
zastępca przewodniczącego - Dyrektor Departamentu Administracyjnego;
3)
sekretarz - osoba wyznaczona przez Dyrektora Departamentu Administracyjnego;
4)
członkowie - osoby wyznaczone, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia.
3.
Obsługę administracyjno-biurową prac Komisji zapewnia Dyrektor Departamentu Administracyjnego, na którego adres należy kierować4. dokumentację, o której mowa w § 7 rozporządzenia.
4.
Wydatki związane z wypłatą odszkodowań, o których mowa w § 12 ust. 1 i § 14 rozporządzenia oraz wypłata wynagrodzeń określonych w § 8 i § 15 rozporządzenia, a także koszty postępowania przed Komisją wymienione w § 16 rozporządzenia, dokonywane są ze środków budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, zgodnie z § 8 pkt 2 oraz § 17 ust. 1 rozporządzenia; dysponentem tych środków jest Dyrektor Departamentu Administracyjnego.
5.
Dowódcy terenowych jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej, właściwi dowódcy jednostek wojskowych, a także szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych wyznaczą odpowiednie osoby do prowadzenia postępowania, o którym mowa w § 7 rozporządzenia.
6.
Traci moc decyzja Nr 209/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie komisji do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce (Dz. Urz. MON Nr 13, poz. 143).
7.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.