Kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2004.3.27

Akt utracił moc
Wersja od: 15 października 2004 r.

DECYZJA Nr 54/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 20 lutego 2004 r.
w sprawie Kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej

Sekretariat Ministra Obrony Narodowej

Na podstawie § 4 statutu Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej (M.P. Nr 1, poz. 29) - w celu usprawnienia kierowania resortem obrony narodowej, ustala się, co następuje:

1.
Kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej jest stałym organem opiniodawczo-doradczym Ministra Obrony Narodowej.
2.
W skład Kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej wchodzą:
1)
przewodniczący - Minister Obrony Narodowej;
2) 1
członkowie:
a)
Sekretarz Stanu - I Zastępca Ministra Obrony Narodowej,
b)
Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
c)
Podsekretarz Stanu do spraw Polityki Obronnej,
d)
Podsekretarz Stanu do spraw Społecznych,
e)
Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej,
f)
Szef Wojskowych Służb Informacyjnych,
g)
Radca-Koordynator Sekretarza Stanu - I Zastępcy Ministra Obrony Narodowej,
h)
Dyrektor Sekretariatu Ministra Obrony Narodowej,
i)
Dyrektor Departamentu Kontroli,
j)
Dyrektor Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego,
k)
Dyrektor Centrum Informacyjnego MON;
3)
sekretarz - żołnierz zawodowy Sekretariatu Ministra Obrony Narodowej właściwy, zgodnie z zajmowanym stanowiskiem służbowym, do obsługi posiedzeń Kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej.
3.
Co najmniej raz na kwartał posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej odbywają się w składzie poszerzonym o członków Kolegium Dowódców Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wymienionych w decyzji Nr 9/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 stycznia 2002 r. w sprawie powołania Kolegium Dowódców Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 6).
4.
Przewodniczący Kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej może zapraszać do udziału w jego posiedzeniach inne osoby niż wymienione w pkt 2.
5.
Do zakresu działania Kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej należy rozpatrywanie spraw o zasadniczym znaczeniu dla funkcjonowania resortu obrony narodowej, w tym działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności dotyczących:
1)
aktów normatywnych z zakresu podstawowych problemów obronności;
2)
decyzji Ministra Obrony Narodowej:
a)
wywołujących skutki dla funkcjonowania całości resortu obrony narodowej lub kilku jego pionów,
b)
powodujących poważne konsekwencje ekonomiczno-finansowe, w tym w zakresie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej;
3)
innych problemów - wnoszonych przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska Ministerstwa.
5.
Tematykę i terminy posiedzeń ustala Przewodniczący Kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej.
6.
Zawiadomienia o posiedzeniu Kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, wraz z porządkiem obrad, Dyrektor Sekretariatu Ministra Obrony Narodowej przesyła osobom uczestniczącym w posiedzeniu, nie później niż na 5 dni przed datą posiedzenia.
7.
Przewodniczący Kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej może, z uzasadnionych przyczyn, zwołać posiedzenie w trybie nagłym.
8.
Dokument przewidziany do rozpatrzenia na posiedzeniu Kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej nie będzie rozpatrywany, gdy nie zostanie dostarczony uczestnikom posiedzenia w terminie nakazanym przez Przewodniczącego Kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej.
9.
W czasie posiedzenia Kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej rozpatruje wyłącznie dokumenty objęte porządkiem obrad.
10.
Porządek obrad może zostać zmieniony lub uzupełniony tylko przez Przewodniczącego Kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej z własnej inicjatywy lub na umotywowany wniosek członka Kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, zgłoszony przed rozpoczęciem obrad.
11.
Tematy /informacje/ przewidziane do rozpatrzenia na posiedzeniu referuje wskazany przez Przewodniczącego członek Kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej lub osoba, o której mowa w pkt 4.
12.
Przewodniczący Kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej może zarządzić rozpatrzenie projektu dokumentu lub rozstrzygnięcia sprawy zaproponowanego przez osobę zajmującą kierownicze stanowisko Ministerstwa, w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy).
13.
W razie skierowania projektu dokumentu lub rozstrzygnięcia sprawy do rozpatrzenia przez Kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej w trybie obiegowym, termin do zajęcia stanowiska przez członków Kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej nie powinien być krótszy niż 3 dni.
14.
Projekt dokumentu lub rozstrzygnięcia sprawy, skierowany do rozpatrzenia w trybie obiegowym, uważa się za przyjęty, jeżeli:
1)
wszyscy członkowie Kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej wyrazili na piśmie zgodę na przyjęcie dokumentu lub proponowaną treść rozstrzygnięcia bez zastrzeżeń;
2)
w wyznaczonym terminie nie zostały zgłoszone uwagi lub zastrzeżenia do projektu dokumentu lub rozstrzygnięcia sprawy;
3)
uwagi lub zastrzeżenia do projektu dokumentu lub rozstrzygnięcia sprawy zostały uwzględnione lub wyjaśnione;
4)
projekt dokumentu lub rozstrzygnięcia sprawy rozpatrzony w warunkach, o których mowa w ppkt 1-3, zostanie zaakceptowany przez Przewodniczącego Kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej.
15.
W razie zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń, które nie zostaną uwzględnione lub wyjaśnione, projekt dokumentu lub rozstrzygnięcia sprawy wymaga rozpatrzenia na posiedzeniu Kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej.
16.
Dyrektor Sekretariatu Ministra Obrony Narodowej przedstawia do wiadomości członkom Kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, na najbliższym posiedzeniu Kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, wykaz dokumentów i spraw przyjętych lub rozstrzygniętych przez Kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej w trybie obiegowym.
17.
Z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, sekretarz sporządza z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, pod nadzorem Dyrektora Sekretariatu Ministra Obrony Narodowej, pełny zapis magnetofonowy jego przebiegu oraz protokół ustaleń podjętych przez Przewodniczącego Kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej.
18.
Ustalenia podjęte w czasie obrad Kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej stają się dyrektywami Ministra Obrony Narodowej, po zaakceptowaniu przez niego protokołu ustaleń posiedzenia.
19.
Zapis magnetofonowy posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej oraz protokół ustaleń przechowuje się w Kancelarii Tajnej Nr 9 Biura Ochrony Informacji Niejawnych, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych i przepisów o archiwizacji dokumentów resortowych.
20.
Do posiedzeń Kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, które odbywają się w poszerzonym składzie o członków Kolegium Dowódców Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się odpowiednio przepisy o posiedzeniu Kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej.
21.
Obsługę organizacyjną Kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej zapewnia Dyrektor Sekretariatu Ministra Obrony Narodowej.
22.
Przepisy decyzji nie naruszają postanowień decyzji Nr 9/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 stycznia 2002 r. w sprawie powołania Kolegium Dowódców Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 6).
23.
Traci moc zarządzenie Nr 2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie powołania organu kolegialnego pod nazwą "Kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej" (Dz. Rozk. MON poz. 5).
24.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Pkt 2 ppkt 2 zmieniony przez pkt 1 decyzji nr 282/MON z dnia 23 września 2004 r. (Dz.Urz.MON.04.12.133) zmieniającej nin. decyzję z dniem 15 października 2004 r.