Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2020.53

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 marca 2020 r.

DECYZJA Nr 42/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 18 marca 2020 r.
w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171), art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:
§  1.  W kierowaniu Ministerstwem Obrony Narodowej w bezpośredniej podległości Ministra Obrony Narodowej pozostaje Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
1) Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej;
2) Departament Budżetowy;
3) Departament Kadr;
4) Departament Kontroli;
5) Departament Ochrony Informacji Niejawnych;
6) Departament Strategii i Planowania Obronnego;
7) Biuro Ministra Obrony Narodowej.
§  2.  Ministerstwem Obrony Narodowej kieruje Minister Obrony Narodowej za pośrednictwem osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej, z zastrzeżeniem § 1, z podporządkowaniem następujących komórek organizacyjnych:
1) Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Panu Tomaszowi Zdzikotowi:
a) Departament Infrastruktury,
b) Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego,
c) Departament Prawny;
2) Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Panu Wojciechowi Skurkiewiczowi:
a) Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa,
b) Departament Spraw Socjalnych,
c) Departament Wojskowej Służby Zdrowia;
3) Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Panu Sebastianowi Chwałkowi - Departament Polityki Zbrojeniowej;
4) Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Panu Marcinowi Ociepa

- Biuro do Spraw Umów Offsetowych;

5) Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Panu Pawłowi Woźnemu:
a) Departament Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego,
b) Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych;
6) Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - komórki organizacyjne tworzące Sztab Generalny Wojska Polskiego:
a) Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1,
b) Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2,
c) Zarząd Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7,
d) Zarząd Logistyki - P4,
e) Zarząd Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych - P5,
f) Zarząd Kierowania i Dowodzenia - P6,
g) Zarząd Planowania Rzeczowego - P8;
7) Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Obrony Narodowej:
a) Departament Administracyjny,
b) Biuro Dyrektora Generalnego.
§  3.  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Tomasz Zdzikot:
1) uczestniczy w posiedzeniach:
a) Stałego Komitetu Rady Ministrów,
b) Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji;
2) podpisuje - z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej - dokumenty na posiedzenia Rady Ministrów, Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz związane z procesem uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych w ramach procedury legislacyjnej;
3) sprawuje - z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej - nadzór nad Agencją Mienia Wojskowego.
§  4.  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Wojciech Skurkiewicz:
1) koordynuje całość spraw związanych z działalnością:
a) parlamentarną,
b) proobronną;
2) udziela - z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej - odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz oświadczenia senatorskie.
§  5.  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Sebastian Chwałek, koordynuje w państwie - w imieniu Ministra Obrony Narodowej - prace związane z Programem Mobilizacji Gospodarki.
§  6.  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Marcin Ociepa:
1) uczestniczy - jako przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej - w posiedzeniach:
a) Komitetu do Spraw Umów Offsetowych,
b) Komitetu Offsetowego;
2) koordynuje całość spraw związanych z implementacją innowacyjnych technologii obronnych;
3) reprezentuje Ministra Obrony Narodowej w sprawach projektów dotyczących badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w obszarze obronności i bezpieczeństwa państwa.
§  7.  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Paweł Woźny:
1) koordynuje całość spraw dotyczących współpracy z Unią Europejską, w tym uczestniczy - w imieniu Ministra Obrony Narodowej - w posiedzeniach Komitetu do Spraw Europejskich, z wyłączeniem transpozycji prawa wtórnego Unii Europejskiej;
2) podpisuje - z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej - pisma związane z uzgadnianiem i negocjowaniem projektów umów międzynarodowych opracowanych z inicjatywy resortu obrony narodowej, a także z zawieraniem tych umów i ich ogłaszaniem.
§  8.  Traci moc decyzja Nr 9/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 10, 24 i 183 oraz z 2019 r. poz. 140 i 186).
§  9.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.