Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2008.2.12

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 kwietnia 2012 r.

DECYZJA Nr 41/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 29 stycznia 2008 r.
w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej

Departament Administracyjny

Na podstawie § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56 z późn. zm.)1 oraz § 2 statutu Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 160 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej (M. P. Nr 76, poz. 768 oraz z 2007 r. Nr 57, poz. 647 i Nr 97, poz. 1073), ustala się, co następuje:

1. W kierowaniu Ministerstwem Obrony Narodowej w mojej bezpośredniej podległości pozostaje:
1) 1 Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
a) Sekretariat Ministra Obrony Narodowej,
b) Departament Budżetowy,
c) Departament Kadr,
d) Departament Kontroli,
e) Departament Prasowo-Informacyjny,
f) Departament Prawny,
g) Departament Strategii i Planowania Obronnego,
h) Biuro do Spraw Procedur Antykorupcyjnych;
2) Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Służba Wywiadu Wojskowego - na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 709 i Nr 218, poz. 1592).
2. Ministerstwem Obrony Narodowej kieruję, z zastrzeżeniem pkt 1, za pośrednictwem osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej, z przyporządkowaniem następujących komórek organizacyjnych:
1) 2 Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej:
a) Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego,
b) Departament Spraw Socjalnych,
c) Departament Wychowania i Promocji Obronności,
d) Biuro Skarg i Wniosków;
2) Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - komórki organizacyjne tworzące Sztab Generalny Wojska Polskiego:
a) Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1,
b) Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2,
c) Zarząd Planowania Operacyjnego - P3,
d) Zarząd Planowania Logistyki - P4,
e) Zarząd Planowania Strategicznego - P5,
f) Zarząd Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności - P6,
g) Zarząd Szkolenia - P7,
h) Zarząd Planowania Rzeczowego - P8,
i) Biuro Koordynacyjne;
2a) 3 Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Międzynarodowych:
a) Departament Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego,
b) Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych,
c) Biuro Obrony Przeciwrakietowej;
3) 4 (uchylony);
4) 5 Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji - Departament Polityki Zbrojeniowej;
4a) 6 Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Infrastruktury - Departament Infrastruktury;
5) Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Obrony Narodowej:
a) Departament Administracyjny,
b) Departament Informatyki i Telekomunikacji,
c) Departament Ochrony Informacji Niejawnych,
d) Biuro Audytu Wewnętrznego.
3. 7 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej:
1) jest właściwy w zakresie:
a) uczestniczenia - w imieniu Ministra Obrony Narodowej - w posiedzeniach stałego komitetu Rady Ministrów,
b) sprawowania - z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej - bieżącego nadzoru nad Wojskową Agencją Mieszkaniową;
2) jest upoważniony do podpisywania pism związanych z przygotowaniem niezbędnych dokumentów na posiedzenia stałego komitetu Rady Ministrów;
3) 8 udziela - z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej - odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie i senatorskie oraz jest właściwy w zakresie bieżącej koordynacji spraw parlamentarnych w Ministerstwie Obrony Narodowej.
3a. 9 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Międzynarodowych:
1) 10 (uchylony);
2) 11 (uchylony);
3) jest właściwy w zakresie koordynowania całości spraw dotyczących współpracy z Unią Europejską, w tym uczestniczenia - w imieniu Ministra Obrony Narodowej - w posiedzeniach Komitetu do Spraw Europejskich i Komitetu Europejskiego Rady Ministrów.
4. 12 (uchylony).
5. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji:
1) pełni funkcję Krajowego Dyrektora do spraw Uzbrojenia Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego;
2) 13 (uchylony);
3) jest właściwy w zakresie uczestniczenia - w imieniu Ministra Obrony Narodowej - w posiedzeniach Komitetu do Spraw Umów Offsetowych,
4) 14 jest właściwy w zakresie koordynowania w państwie - w imieniu Ministra Obrony Narodowej - prac związanych z Programem Mobilizacji Gospodarki.
5a. 15 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Infrastruktury jest właściwy w zakresie:
1) sprawowania - z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej - bieżącego nadzoru nad Agencją Mienia Wojskowego;
2) podpisywania - z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej - pism związanych z uzgadnianiem projektów aktów prawnych w toku uzgodnień międzyresortowych.
6. Rzecznik prasowy Ministra Obrony Narodowej ma wyłączne prawo do wypowiadania się - w imieniu Ministra Obrony Narodowej - w sprawach dotyczących Ministerstwa Obrony Narodowej jako urzędu oraz delegowania właściwych osób do wystąpień medialnych.
7. Niniejsza decyzja nie narusza regulacji dotyczących etatowego rzecznika prasowego Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, w zakresie udzielania przez niego - w porozumieniu z rzecznikiem prasowym Ministra Obrony Narodowej - informacji w sprawach reagowania kryzysowego.
8. Traci moc decyzja Nr 546/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 23, poz. 240 i Nr 25, poz. 280).
9. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
______

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 102, poz. 474, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 156, poz. 1301, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2006 r. Nr 104, poz. 711 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732.

1 Pkt 1 ppkt 1:

- zmieniony przez pkt 1 ppkt 1 decyzji nr 124/MON z dnia 14 kwietnia 2010 r. (Dz.Urz.MON.10.7.74) zmieniającej nin. decyzję z dniem 14 kwietnia 2010 r.

- zmieniony przez pkt 1 ppkt 1 decyzji nr 201/MON z dnia 9 czerwca 2010 r. (Dz.Urz.MON.10.11.122) zmieniającej nin. decyzję z dniem 9 czerwca 2010 r.

- zmieniony przez pkt 1 ppkt 1 decyzji nr 128/MON z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.Urz.MON.12.150) zmieniającej nin. decyzję z dniem 25 kwietnia 2012 r.

2 Pkt 2 ppkt 1 zdanie wstępne zmienione przez pkt 1 ppkt 1 decyzji nr 299/MON z dnia 9 sierpnia 2011 r. (Dz.Urz.MON.11.17.240) zmieniającej nin. decyzję z dniem 9 sierpnia 2011 r.
3 Pkt 2 ppkt 2a:

- dodany przez pkt 1 ppkt 2 decyzji nr 201/MON z dnia 9 czerwca 2010 r. (Dz.Urz.MON.10.11.122) zmieniającej nin. decyzję z dniem 9 czerwca 2010 r.

- zmieniony przez pkt 1 ppkt 2 lit. a) decyzji nr 128/MON z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.Urz.MON.12.150) zmieniającej nin. decyzję z dniem 25 kwietnia 2012 r.

4 Pkt 2 ppkt 3 uchylony przez pkt 1 ppkt 2 lit. a) decyzji nr 124/MON z dnia 14 kwietnia 2010 r. (Dz.Urz.MON.10.7.74) zmieniającej nin. decyzję z dniem 14 kwietnia 2010 r.
5 Pkt 2 ppkt 4 zmieniony przez pkt 1 ppkt 2 lit. b) decyzji nr 128/MON z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.Urz.MON.12.150) zmieniającej nin. decyzję z dniem 25 kwietnia 2012 r.
6 Pkt 2 ppkt 4a dodany przez pkt 1 ppkt 2 lit. c) decyzji nr 128/MON z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.Urz.MON.12.150) zmieniającej nin. decyzję z dniem 25 kwietnia 2012 r.
7 Pkt 3 zdanie wstępne zmienione przez pkt 1 ppkt 2 lit. a) decyzji nr 299/MON z dnia 9 sierpnia 2011 r. (Dz.Urz.MON.11.17.240) zmieniającej nin. decyzję z dniem 9 sierpnia 2011 r.
8 Pkt 3 ppkt 3 dodany przez pkt 1 ppkt 2 lit. b) decyzji nr 299/MON z dnia 9 sierpnia 2011 r. (Dz.Urz.MON.11.17.240) zmieniającej nin. decyzję z dniem 9 sierpnia 2011 r.
9 Pkt 3a:

- dodany przez pkt 1 ppkt 3 decyzji nr 201/MON z dnia 9 czerwca 2010 r. (Dz.Urz.MON.10.11.122) zmieniającej nin. decyzję z dniem 9 czerwca 2010 r.

- zdanie wstępne zmienione przez pkt 1 ppkt 3 lit. a) decyzji nr 128/MON z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.Urz.MON.12.150) zmieniającej nin. decyzję z dniem 25 kwietnia 2012 r.

10 Pkt 3a ppkt 1 uchylony przez pkt 1 ppkt 3 decyzji nr 299/MON z dnia 9 sierpnia 2011 r. (Dz.Urz.MON.11.17.240) zmieniającej nin. decyzję z dniem 9 sierpnia 2011 r.
11 Pkt 3a ppkt 2 uchylony przez pkt 1 ppkt 3 lit. b) decyzji nr 128/MON z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.Urz.MON.12.150) zmieniającej nin. decyzję z dniem 25 kwietnia 2012 r.
12 Pkt 4 uchylony przez pkt 1 ppkt 3 decyzji nr 124/MON z dnia 14 kwietnia 2010 r. (Dz.Urz.MON.10.7.74) zmieniającej nin. decyzję z dniem 14 kwietnia 2010 r.
13 Pkt 5 ppkt 2 uchylony przez pkt 1 ppkt 4 decyzji nr 128/MON z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.Urz.MON.12.150) zmieniającej nin. decyzję z dniem 25 kwietnia 2012 r.
14 Pkt 5 ppkt 4 dodany przez pkt 1 decyzji nr 262/MON z dnia 28 maja 2008 r. (Dz.Urz.MON.08.12.135) zmieniającej nin. decyzję z dniem 28 maja 2008 r.
15 Pkt 5a dodany przez pkt 1 ppkt 5 decyzji nr 128/MON z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.Urz.MON.12.150) zmieniającej nin. decyzję z dniem 25 kwietnia 2012 r.