Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2007.21.213

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 listopada 2007 r.

DECYZJA Nr 490/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 2 listopada 2007 r.
w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej

Departament Administracyjny

Na podstawie § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministia Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56 z późn. zm.1) oraz § 2 i 3 statutu Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 160 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej (M. P. Nr 76, poz. 768 oraz z 2007 r. Nr 57, poz. 647), ustala się, co następuje:

1. W kierowaniu Ministerstwem Obrony Narodowej w mojej bezpośredniej podległości pozostaje:
1) Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
a) Sekretariat Ministra Obrony Narodowej,
b) Departament Budżetowy,
c) Departament Kadr,
d) Departament Kontroli,
e) Departament Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego,
f) Departament Prasowo-Informacyjny,
g) Departament Transformacji,
h) Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych,
i) Biuro Obrony Przeciwrakietowej,
j) Biuro do Spraw Procedur Antykorupcyjnych;
2) Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Służba Wywiadu Wojskowego - na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 709 i Nr 218, poz. 1592).
2. Ministerstwem Obrony Narodowej kieruję, z zastrzeżeniem pkt 1, za pośrednictwem osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej.
3. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej - Pan Antoni Macierewicz sprawuje - z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej - bieżący nadzór nad służbami, o których mowa w pkt 1 ppkt 2.
4. Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - przyporządkowuję komórki organizacyjne tworzące Sztab Generalny Wojska Polskiego:
1) Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1;
2) Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2;
3) Zarząd Planowania Operacyjnego - P3;
4) Zarząd Planowania Logistyki - P4;
5) Zarząd Planowania Strategicznego - P5;
6) Zarząd Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności - P6;
7) Zarząd Szkolenia - P7;
8) Zarząd Planowania Rzeczowego - P8;
9) Biuro Koordynacyjne.
5. Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej - Panu Bartłomiejowi Grabskiemu przyporządkowuję następujące komórki organizacyjne:
1) Departament Infrastruktury;
2) Departament Polityki Zbrojeniowej;
3) Departament Zaopatrywania Sił Zbrojnych;
4) Biuro do Spraw Budowy Siedziby Ministerstwa Obrony Narodowej.
6. Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej - Panu Jackowi Kotasowi przyporządkowuję następujące komórki organizacyjne:
1) Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego;
2) Departament Spraw Socjalnych;
3) Departament Wychowania i Promocji Obronności;
4) Biuro Skarg i Wniosków.
7. Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Obrony Narodowej przyporządkowuję następujące komórki organizacyjne:
1) Departament Administracyjny;
2) Departament Informatyki i Telekomunikacji;
3) Departament Ochrony Informacji Niejawnych;
4) Departament Prawny;
5) Departament Strategii i Planowania Obronnego;
6) Biuro Audytu Wewnętrznego.
8. Podsekretarz Stanu, o którym mowa w pkt 5, jest właściwy w zakresie sprawowania - z upoważnienia Minista Obrony Narodowej - bieżącego nadzoru nad Agencją Mienia Wojskowego.
9. Podsekretarz Stanu, o którym mowa w pkt 6:
1) jest właściwy w zakresie:
a) sprawowania - z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej - bieżącego nadzoru nad Wojskową Agencją Mieszkaniową i Inspektoratem Wojskowej Służby Zdrowia,
b) bieżącej koordynacji spraw parlamentarnych w Ministerstwie Obrony Narodowej,
c) uczestniczenia - w imieniu Ministra Obrony Narodowej - w posiedzeniach stałego komitetu Rady Ministrów i Komitetu Europejskiego Rady Ministrów oraz Komitetu Integracji Europejskiej;
2) jest upoważniony do podpisywania pism związanych z uzgadnianiem projektów aktów prawnych w toku uzgodnień międzyresortowych oraz niezbędnych dokumentów na posiedzenie stałego komitetu Rady Ministrów.
10. Działalność komórek organizacyjnych przyporządkowanych Podsekretarzowi Stanu wymienionemu w pkt 5 koordynuje Radca Koordynator gen. dyw. Zygmunt Dominikowski, którego szczegółowy zakres działania określi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.
11. Rzecznik prasowy Ministra Obrony Narodowej ma wyłączne prawo do wypowiadania się - w imieniu Ministra Obrony Narodowej - w sprawach dotyczących Ministerstwa Obrony Narodowej jako urzędu oraz delegowania właściwych osób do wystąpień medialnych. Rzecznik prasowy Ministra Obrony Narodowej współpracuje z Departamentem Prasowo-Informacyjnym w zakresie polityki informacyjnej resortu obrony narodowej.
12. Niniejsza decyzja nie narusza regulacji dotyczących etatowego rzecznika prasowego Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, w zakresie udzielania przez niego - w porozumieniu z rzecznikiem prasowym Ministra Obrony Narodowej - informacji w sprawach reagowania kryzysowego.
13. Traci moc decyzja Nr 412/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 września 2007 r. w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 18, poz. 187).
14. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
______

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 102, poz. 474, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 156, poz. 1301. z 2003 r. Nr 210, poz. 2036. z 2006 r. Nr 104, poz. 711 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732.