Kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2006.1.2

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 lipca 2006 r.

DECYZJA Nr 3/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 9 stycznia 2006 r.
w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej

Departament Prawny

Na podstawie § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56 i Nr 102, poz. 474, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 156, poz. 1301 oraz z 2003 r. Nr 210, poz. 2036) oraz z § 2 statutu Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej (M.P. Nr 1, poz. 29, z 2004 r. Nr 11, poz. 177 oraz z 2005 r. Nr 60, poz. 800), ustala się, co następuje:

1. 1
W kierowaniu Ministerstwem Obrony Narodowej w mojej bezpośredniej podległości pozostaje Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
1)
Sekretariat Ministra Obrony Narodowej;
2)
Departament Budżetowy;
3)
Departament Kadr i Szkolnictwa Wojskowego;
4)
Departament Kontroli;
5)
Departament Prawny, z zastrzeżeniem pkt 3, 6 i 7.
2.
Ministerstwem Obrony Narodowej kieruję, z zastrzeżeniem pkt 1, za pośrednictwem osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej, z przyporządkowaniem następujących komórek organizacyjnych:
1)
Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej:
a)
Departament Spraw Socjalnych i Rekonwersji,
b)
Departament Wychowania i Promocji Obronności;
2)
Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - komórki organizacyjne tworzące Sztab Generalny Wojska Polskiego:
a)
Generalny Zarząd Zasobów Osobowych - P1,
b)
Generalny Zarząd Rozpoznania Wojskowego - P2,
c)
Generalny Zarząd Operacyjny - P3,
d)
Generalny Zarząd Logistyki - P4,
e)
Generalny Zarząd Planowania Strategicznego - P5,
f)
Generalny Zarząd Dowodzenia i Łączności - P6,
g)
Generalny Zarząd Wsparcia - P7,
h)
Zarząd Wojskowej Służby Zdrowia,
i)
Szefostwo Działań Specjalnych;
3)
Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Panu Markowi Zająkale:
a) 2
(uchylona),
b)
Departament Infrastruktury,
c)
Departament Polityki Zbrojeniowej,
d)
Departament Zaopatrywania Sił Zbrojnych;
4)
Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Panu Stanisławowi Koziejowi:
a)
Departament Polityki Obronnej,
b)
Departament Współpracy Międzynarodowej;
5)
Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Obrony Narodowej:
a)
Departament Administracyjny,
b)
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych.
3.
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej:
1) 3
jest właściwy w zakresie uczestniczenia - w imieniu Ministra Obrony Narodowej - w posiedzeniach stałego komitetu Rady Ministrów;
2)
jest upoważniony do podpisywania pism związanych z przygotowaniem niezbędnych dokumentów na posiedzenie stałego komitetu Rady Ministrów.
4.
Podsekretarz Stanu, o którym mowa w pkt 2 ppkt 3, jest właściwy w zakresie sprawowania - z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej - bieżącego nadzoru nad:
1)
Agencją Mienia Wojskowego;
2)
Wojskową Agencją Mieszkaniową.
5. 4
Działalność komórek organizacyjnych przyporządkowanych Podsekretarzowi Stanu, o którym mowa w pkt 2 ppkt 3, koordynuje Radca Koordynator gen. dyw. Lech Stefaniak, którego szczegółowy zakres działania określi Podsekretarz Stanu, o którym mowa w pkt 2 ppkt 3.
6.
Podsekretarz Stanu, o którym mowa w pkt 2 ppkt 4:
1)
jest właściwy w zakresie:
a)
bieżącej koordynacji spraw parlamentarnych w Ministerstwie Obrony Narodowej,
b) 5
uczestniczenia - w imieniu Ministra Obrony Narodowej - w posiedzeniach Komitetu Integracji Europejskiej i Komitetu Europejskiego Rady Ministrów;
2)
jest upoważniony do podpisywania pism związanych z uzgadnianiem projektów aktów prawnych w toku uzgodnień międzyresortowych.
7.
Obsługę Podsekretarza Stanu, o którym mowa w pkt 2 ppkt 4, w zakresie bieżącej koordynacji spraw parlamentarnych, zapewnia Departament Prawny.
7a. 6
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pan Antoni Macierewicz - sprawuje, z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej, bieżący nadzór nad:
1)
działalnością Wojskowych Służb Informacyjnych, w tym ich współdziałaniem z jednostkami wojskowymi wykonującymi zadania specjalne;
2)
współdziałaniem Wojskowych Służb Informacyjnych z właściwymi organami i służbami innych państw, w tym także w zakresie misji pokojowych.
8.
Rzecznik prasowy Ministra Obrony Narodowej ma wyłączne prawo do wypowiadania się, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, w sprawach dotyczących Ministerstwa Obrony Narodowej jako urzędu oraz delegowania właściwych osób do wystąpień medialnych. W przypadku niemożliwości wykonywania obowiązków przez rzecznika prasowego Ministra Obrony Narodowej jego funkcje w tym zakresie wykonuje Dyrektor Centrum Informacyjnego MON.
9.
Niniejsza decyzja nie narusza uregulowań dotyczących etatowego oficera Sztabu Generalnego WP, w zakresie udzielania przez niego - w porozumieniu z rzecznikiem prasowym Ministra Obrony Narodowej - informacji w sprawach reagowania kryzysowego.
10.
Traci moc decyzja Nr 378/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 20, poz. 200 i Nr 22, poz. 208).
11.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
1 Pkt 1 zmieniony przez pkt 1 ppkt 1 decyzji nr 209/MON z dnia 31 maja 2006 r. (Dz.Urz.MON.06.10.121) zmieniającej nin. decyzję z dniem 31 maja 2006 r.
2 Pkt 2 ppkt 3 lit. a) uchylona przez pkt 1 ppkt 2 decyzji nr 209/MON z dnia 31 maja 2006 r. (Dz.Urz.MON.06.10.121) zmieniającej nin. decyzję z dniem 31 maja 2006 r.
3 Pkt 3 ppkt 1 zmieniony przez pkt 1 ppkt 1 decyzji nr 289/MON z dnia 26 lipca 2006 r. (Dz.Urz.MON.06.14.178) zmieniającej nin. decyzję z dniem 24 lipca 2006 r.
4 Pkt 5 zmieniony przez pkt 1 decyzji nr 253/MON z dnia 29 czerwca 2006 r. (Dz.Urz.MON.06.12.153) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 czerwca 2006 r.
5 Pkt 6 ppkt 1 lit. b) zmieniona przez pkt 1 decyzji nr 6/MON z dnia 10 stycznia 2006 r. (Dz.Urz.MON.06.1.5) zmieniającej nin. decyzję z dniem 10 stycznia 2006 r.
6 Pkt 7a dodany przez pkt 1 ppkt 2 decyzji nr 289/MON z dnia 26 lipca 2006 r. (Dz.Urz.MON.06.14.178) zmieniającej nin. decyzję z dniem 24 lipca 2006 r.