Kategorie placówek Straży Granicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2015.85

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 90
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 20 listopada 2015 r.
w sprawie kategorii placówek Straży Granicznej

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1402, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
Zarządzenie określa zasady i tryb ustalania dla placówek Straży Granicznej kategorii, o których mowa w przepisach w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej, wydanych na podstawie art. 105 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1402, z późn. zm.).
§  2.
Ustalenie placówce Straży Granicznej, zwanej dalej "placówką", kategorii polega na nadaniu kategorii albo zachowaniu kategorii wcześniej nadanej. Ustaloną kategorię określa się w etacie placówki wydanym na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.
§  3.
1.
Placówce ustala się:
1)
kategorię I - jeżeli jej etat obejmuje co najmniej 290 stanowisk służbowych przewidzianych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, zwanych dalej "funkcjonariuszami";
2)
kategorię II - jeżeli jej etat obejmuje co najmniej 90 stanowisk służbowych przewidzianych dla funkcjonariuszy;
3)
kategorię III - jeżeli jej etat obejmuje nie więcej niż 89 stanowisk służbowych przewidzianych dla funkcjonariuszy.
2.
W uzasadnionych przypadkach placówce można ustalić kategorię inną niż wynika to z liczby stanowisk służbowych przewidzianych dla funkcjonariuszy w jej etacie.
§  4.
Komendant Główny Straży Granicznej ustala placówce kategorię.
§  5.
1.
Ustalenie placówce:
1)
kategorii I i II;
2)
kategorii III, w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 2

- następuje na wniosek właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej, zwany dalej "wnioskiem", oraz po uzyskaniu opinii Zastępców Komendanta Głównego Straży Granicznej.

2.
W uzasadnionych przypadkach ustalenie placówce kategorii I i II oraz kategorii III, w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 2, może nastąpić z urzędu, po uzyskaniu opinii Zastępców Komendanta Głównego Straży Granicznej.
3.
Ustalenie placówce kategorii III w przypadku innym niż wskazany w § 3 ust. 2, następuje z urzędu.
§  6.
1.
Wniosek zawiera szczegółowe uzasadnienie oraz uzupełniające informacje obejmujące:
1)
analizę ryzyka dla obszaru ochranianego przez placówkę, której wniosek dotyczy;
2)
strukturę i charakter ruchu granicznego w przejściach granicznych podległych placówce, której wniosek dotyczy;
3)
skalę zidentyfikowanych zagrożeń przestępczością z udziałem cudzoziemców lub mających charakter transgraniczny;
4)
liczbę i charakter działań związanych ze zwalczaniem zagrożeń migracyjnych w terytorialnym zasięgu działania placówki, której wniosek dotyczy;
5)
analizę skutków finansowych realizacji wniosku.
2.
Wniosek przedstawia się nie później niż dwa miesiące przed proponowanym terminem nadania placówce kategorii albo terminem zmiany liczby stanowisk służbowych, o których mowa w § 3 ust. 1.
3.
Wniosek dotyczący etatu oddziału Straży Granicznej zawierający uzasadnienie spełniające również wymogi określone w ust. 1, traktuje się jak wniosek, o którym mowa w § 5 ust. 1.
§  7.
Kategorie placówek ustalone w zarządzeniu nr 16 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie organizacji i etatów jednostek organizacyjnych Straży Granicznej,w brzmieniu obowiązującym w dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia, zachowują moc.
§  8.
W zarządzeniu nr 28 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie utworzenia placówek i dywizjonów Straży Granicznej, określenia ich terytorialnego zasięgu działania, a także określenia szczegółowego zakresu zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz organizacji komend oddziałów, placówek i dywizjonów (Dz. Urz. KGSG Nr 7, poz. 29, z późn. zm.) uchyla się § 17.
§  9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.