Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2010.10.49

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 października 2018 r. do: 26 czerwca 2019 r.

DECYZJA Nr 197
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 24 września 2010 r.
w sprawie kart obiegowych w Komendzie Głównej Straży Granicznej

W związku z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.), z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie właściwości organów i jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w sprawach wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz trybu postępowania w tych sprawach (Dz. U. Nr 91, poz. 814 oraz z 2006 r. Nr 44, poz. 318) oraz § 21 regulaminu pracy nr 1 w Komendzie Głównej Straży Granicznej z dnia 4 września 2009 r., ustala się co następuje:
§  1. 
1.  Wprowadza się do stosowania w Komedzie Głównej Straży Granicznej, zwanej dalej "KGSG":
1) kartę obiegową stosowaną do rozliczenia się z obowiązków służbowych w przypadku:
a) zwolnienia funkcjonariusza Straży Granicznej, zwanego dalej "funkcjonariuszem", z zajmowanego stanowiska służbowego w związku z:
mianowaniem na stanowisko służbowe w innej komórce organizacyjnej KGSG jeżeli zwolnienie nie skutkuje zmianą podmiotu, na którego zaopatrzeniu finansowym i logistycznym znajduje się funkcjonariusz,
powołaniem na stanowisko Komendanta Głównego Straży Granicznej lub zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej,
b) zakończenia okresu na jaki funkcjonariuszowi zostało powierzone pełnienie obowiązków służbowych na takim samym lub innym stanowisku służbowym w innej komórce organizacyjnej KGSG,
c) przeniesienia pracownika do innej komórki organizacyjnej KGSG,
d) udzielenia funkcjonariuszowi albo pracownikowi urlopu bezpłatnego lub wychowawczego, jeżeli z wnioskiem o wydanie karty obiegowej wystąpił właściwy kierownik komórki organizacyjnej KGSG;
2) kartę obiegową stosowaną do rozliczenia się z obowiązków służbowych w przypadku:
a) 1  zwolnienia funkcjonariusza ze służby albo przeniesienia do służby w innej formacji,
b) przeniesienia funkcjonariusza do dyspozycji,
c) odwołania albo zwolnienia funkcjonariusza z zajmowanego stanowiska służbowego w przypadkach innych niż określone w pkt 1 lit.a,
d) rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy albo przeniesienia do innego urzędu;
3) 2  kartę obiegową stosowaną do rozliczenia się z obowiązków służbowych w przypadku zakończenia okresu, na jaki funkcjonariusz został delegowany z innej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej.
2.  W przypadku zwolnienia funkcjonariusza z zajmowanego stanowiska służbowego w związku z mianowaniem na inne stanowisko służbowe w tej samej komórce organizacyjnej KGSG, jeżeli zwolnienie nie skutkuje zmianą podmiotu, na którego zaopatrzeniu finansowym i logistycznym znajduje się funkcjonariusz, karty obiegowej nie wydaje się.
3.  Wzór karty obiegowej:
1) o której mowa w ust. 1 pkt 1 określa załącznik nr 1 do decyzji;
2) o której mowa w ust. 1 pkt 2 określa załącznik nr 2 do decyzji;
3) 3  o której mowa w ust. 1 pkt 3 określa załącznik nr 3 do decyzji.
§  2. 
1.  Kartę obiegową wydaje Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia KGSG albo jego zastępca.
2.  Kartę obiegową może wydać Naczelnik Wydziału Spraw Osobowych Biura Kadr i Szkolenia KGSG dla funkcjonariuszy i pracowników zajmujących stanowiska służbowe jemu równorzędne lub niższe.
3.  4  Nadzór nad właściwym rozliczeniem się z obowiązków służbowych objętych kartą obiegową sprawują kierownicy komórek organizacyjnych KGSG lub kierownicy jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, w których funkcjonariusze lub pracownicy otrzymujący kartę obiegową wykonują obowiązki służbowe.
4.  5  W przypadku funkcjonariuszy otrzymujących kartę obiegową, oddelegowanych do pracy poza Strażą Graniczną nadzór, o którym mowa w ust. 3, sprawują kierownicy komórek organizacyjnych KGSG lub kierownicy jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, w których funkcjonariusze wykonywali obowiązki służbowe przed oddelegowaniem, a w razie ich likwidacji kierownicy komórek organizacyjnych KGSG lub kierownicy jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, które przejęły ich zadania. Jeżeli w wyniku likwidacji komórek organizacyjnych KGSG lub jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, w których funkcjonariusze wykonywali obowiązki służbowe przed oddelegowaniem, żadna komórka organizacyjna KGSG lub jednostka organizacyjna Straży Granicznej nie przejęła ich zadań albo zostały one przejęte przez więcej niż jedną komórkę organizacyjną KGSG lub jednostkę organizacyjną Straży Granicznej nadzór, o którym mowa w ust. 3, sprawuje kierownik komórki organizacyjnej KGSG lub kierownik jednostki organizacyjnej Straży Granicznej wyznaczony przez Komendanta Głównego Straży Granicznej.
§  2a.  6
1.  Kartę obiegową wydaje się:
1) niezwłocznie po wydaniu rozkazu albo innego aktu prawnego w sprawach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a, c i d oraz pkt 2;
2) nie później niż na 7 dni przed zakończeniem okresu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. b, o ile nie jest przewidywane dalsze wykonywanie przez funkcjonariusza obowiązków służbowych w danej komórce organizacyjnej KGSG;
3) 7  niezwłocznie po otrzymaniu wniosku kierownika komórki organizacyjnej KGSG, do której został delegowany funkcjonariusz z innej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w przypadku o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3.
2.  Kartę obiegową można wydać przed doręczeniem stosownego aktu prawnego w danej sprawie albo rozwiązaniem stosunku pracy w przypadku:
1) złożenia przez funkcjonariusza pisemnego zgłoszenia wystąpienia ze służby;
2) złożenia przez pracownika oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę;
3) uprawomocnienia się wydanego przez komisję lekarską orzeczenia o trwałej niezdolności funkcjonariusza do służby;
4) wyrażenia zgody przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na przeniesienie funkcjonariusza do służby w innej formacji;
5) akceptacji prośby funkcjonariusza o przeniesienie do innej komórki organizacyjnej KGSG albo jednostki organizacyjnej SG;
6) akceptacji prośby pracownika o przeniesienie do innej komórki organizacyjnej KGSG albo do innego urzędu;
7) akceptacji wniosku funkcjonariusza albo pracownika o udzielenie urlopu bezpłatnego lub wychowawczego;
8) wydania zarządzenia Komendanta Głównego Straży Granicznej o likwidacji komórki organizacyjnej KGSG, w której funkcjonariusz albo pracownik wykonują obowiązki służbowe.
3.  8  Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, kierownik komórki organizacyjnej KGSG składa nie później niż na 7 dni przed zakończeniem okresu delegowania, wskazując w nim zakres i obszary wymagające rozliczenia się.
§  3. 
1.  Osoba wydająca kartę obiegową może w uzasadnionych przypadkach:
1) nie uwzględnić w karcie obiegowej pozycji nie wymagających rozliczenia się;
2) uzupełnić kartę obiegową o dodatkowe pozycje wymagające rozliczenia się.
1a.  9  Uzupełnienia karty obiegowej o dodatkowe pozycje dokonuje się w przypadku, jeżeli karta obiegowa nie obejmuje obszarów wymagających rozliczenia się wskazanych we wniosku kierownika komórki organizacyjnej KGSG, o których mowa w § 2a ust. 3.
2.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiany treści kart obiegowych można dokonywać przez cały okres dokonywania rozliczenia.
§  4. 
1.  Funkcjonariusz lub pracownik rozliczoną kartę obiegową zwraca osobie, która ją wydała albo osobie zastępującej.
2.  10  W przypadku braku możliwości rozliczenia się w terminie podanym w stosownym akcie prawnym lub w karcie obiegowej, funkcjonariusz albo pracownik informuje drogą służbową Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia KGSG o przyczynie zwłoki i prawdopodobnym terminie zakończenia rozliczenia.
3.  11  W przypadku niezwrócenia karty obiegowej w okresie 2 miesięcy od daty upływu terminu rozliczenia podanego w stosownym akcie prawnym lub w karcie obiegowej i niedokonania przez funkcjonariusza albo pracownika czynności, o której mowa w ust. 2, Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia KGSG informuje o zaistniałych okolicznościach kierownika komórki organizacyjnej KGSG, w której funkcjonariusz albo pracownik wykonywał obowiązki służbowe, a w sytuacji przeniesienia funkcjonariusza do innej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej kierownika tej jednostki.
4.  12  Jeżeli przyczyny zwłoki w dochowaniu terminu, o którym mowa w ust. 2, zostaną uznane za usprawiedliwione Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia KGSG wyznacza nowy termin zakończenia rozliczenia.
5.  13  W przypadku niezwrócenia karty obiegowej przez funkcjonariusza zwolnionego ze służby w Straży Granicznej lub przeniesionego do służby w innej formacji albo pracownika, z którym stosunek pracy został rozwiązany albo który został przeniesiony do innego urzędu, w okresie 2 miesięcy od daty upływu terminu rozliczenia podanego w stosownym akcie prawnym lub w karcie obiegowej, Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia KGSG wzywa wymienione osoby, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, do niezwłocznego rozliczenia karty obiegowej.
6.  14  Jeżeli pomimo dwukrotnego wezwania w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia ostatniego wezwania osoby wymienione w ust. 5 nie rozliczą się z wydanej karty obiegowej Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia KGSG informuje o zaistniałych okolicznościach kierowników komórek organizacyjnych KGSG lub kierowników jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, w których osoby te wykonywały obowiązki służbowe.
7.  15  Kierownicy komórek organizacyjnych KGSG lub kierownicy jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, w których osoby niezwracające karty obiegowej wykonywały obowiązki służbowe, po otrzymaniu informacji o nierozliczeniu się z obowiązków służbowych objętych kartą obiegową:
1) ustalają zakres i obszary nierozliczonych obowiązków służbowych;
2) podejmują działania wynikające z nadzoru, o którym mowa w § 2 ust. 3;
3) informują kierowników komórek organizacyjnych KGSG właściwych ze względu na dany obszar, z którego nie rozliczono się, o potrzebie podjęcia stosownych działań;
4) informują Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia KGSG o:
a) możliwości uznania niezwracającego karty za rozliczonego z części obowiązków służbowych oraz o obszarze objętym kartą obiegową, w którym można uznać niezwracającego karty za rozliczonego z obowiązków służbowych,
b) podejmowanych czynnościach zmierzających do odzyskania mienia Straży Granicznej albo dochodzenia roszczeń z tytułu zobowiązań pieniężnych niezwracającego karty obiegowej wobec KGSG,
c) możliwości uznania niezwracającego karty obiegowej za rozliczonego w całości z obowiązków służbowych, w związku z zakończeniem czynności, o których mowa w lit. b.
8.  16  Kierownicy, o których mowa w ust. 7 pkt 3:
1) podejmują czynności wymienione w ust. 7 pkt 4 lit. b;
2) przekazują kierownikom komórek organizacyjnych KGSG lub kierownikom jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, w których otrzymujący kartę obiegową wykonywali obowiązki służbowe, dane w zakresie objętym obowiązkiem informowania określonym w ust. 7 pkt 4.
§  5.  Rozliczoną kartę obiegową włącza się do akt osobowych funkcjonariusza, zgodnie z § 10 ust. 3 zarządzenia nr 55 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 5, poz. 51 oraz z 2008 r. Nr 8, poz. 56) zmienionego zarządzeniem nr 31 z dnia 27 maja 2009 r. i nr 72 z dnia 1 października 2009 r., albo pracownika, zgodnie z § 21 ust. 4 regulaminu pracy nr 1 w Komendzie Głównej Straży Granicznej z dnia 4 września 2009 r.
§  6.  Kierownicy komórek organizacyjnych KGSG oraz komendanci oddziałów Straży Granicznej i ośrodków szkolenia Straży Granicznej, na zaopatrzeniu których znajduje się funkcjonariusz i pracownik podlegający rozliczeniu, są odpowiedzialni za stworzenie warunków organizacyjnych umożliwiających niezwłoczne i sprawne rozliczenie, a w szczególności udostępnienie w sposób przyjęty w podległej komórce organizacyjnej KGSG albo jednostce organizacyjnej Straży Granicznej lub na stronie intranetowej tej komórki lub jednostki organizacyjnej informacji o:
1) miejscach urzędowania osób dokonujących rozliczeń w danej komórce organizacyjnej KGSG lub jednostce organizacyjnej Straży Granicznej;
2) osobach uprawnionych do rozliczenia w przypadku nieobecności osób, o których mowa w pkt 1 i miejscu ich urzędowania.
§  7.  Karty obiegowe wydane funkcjonariuszom i pracownikom w celu rozliczenia i nie rozliczone do dnia wejścia w życie decyzji zachowują swoją moc obowiązującą.
§  8.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

KARTA OBIEGOWA

wydana w dniu ................................

.....................................................................................

stopień, imię i nazwisko funkcjonariusza/pracownika1)

Stwierdzam, że ww. rozliczył się ze spraw służbowych, powierzonego mienia oraz zobowiązań finansowych
Lp.Stopień, imię, nazwisko2)DataPodpis
1.Kierownik komórki organizacyjnej KGSG3)
2.Bezpośredni przełożony
3.1) Kierownik właściwej kancelarii jawnej lub osoba upoważniona do wykonywania czynności kancelaryjnych (w przypadku braku właściwej kancelarii jawnej)
2) Osoba prowadząca dziennik ewidencji wykonanych dokumentów dla właściwej komórki organizacyjnej KGSG (wyłącznie w przypadkach przyjęcia tego rodzaju rozwiązania organizacyjnego przy wykonywaniu dokumentów o klauzuli zastrzeżone)
4.Kierownik kancelarii tajnej lub właściwego oddziału kancelarii tajnej lub osoba upoważniona do wykonywania czynności kancelaryjnych (wyłącznie w przypadku braku właściwej kancelarii tajnej lub jej oddziału)
5.Kierownik archiwum zakładowego
6.Naczelnik Wydziału Transportu właściwego oddziału SG albo ośrodka szkolenia SG po uzgodnieniu z właściwym przełożonym funkcjonariusza/ pracownika

Rozliczenia należy dokonać ............................

.......................................................................

(pieczęć imienna i podpis osoby

wydającej kartę obiegową)

1) niepotrzebne skreślić

2) wpis odręczny lub postawienie pieczęci imiennej

3) w przypadku przyjęcia w komórce organizacyjnej KGSG imiennych upoważnień do odbioru korespondencji lub imiennych upoważnień do prowadzenia dzienników ewidencji wykonanych dokumentów poza kancelarią tajną podpis kierownika komórki organizacyjnej KGSG oznacza także rozliczenie funkcjonariusza/pracownika z posiadanej korespondencji

ZAŁĄCZNIK Nr  2  17  

WZÓR

KARTA OBIEGOWA

wydana w dniu ..............................

..................................................................................................

stopień, imię i nazwisko funkcjonariusza/pracownika1)

Stwierdzam, że ww. rozliczył się ze spraw służbowych, powierzonego mienia oraz zobowiązań finansowych.
Lp.Podmiot rozliczającyStopień,

imię, nazwisko2)

DataPodpis
1.Kierownik komórki organizacyjnej KGSG3)
2.Bezpośredni przełożony
3.Kierownik właściwej kancelarii jawnej lub osoba upoważniona do wykonywania czynności kancelaryjnych (w przypadku braku właściwej kancelarii jawnej)
4.Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy KGSG
5.Biuro Techniki i Zaopatrzenia KGSG4)
Naczelnik Wydziału Infrastruktury
6.Zarząd Operacyjno - Śledczy KGSG5)
Naczelnik Wydziału IV Ewidencji i Przetwarzania Danych
7.Biuro Łączności i Informatyki KGSG
a) Naczelnik Wydziału Administrowania Systemami Bezpieczeństwa
- Kierownik Sekcji Administrowania Systemami Niejawnymi
b) Naczelnik Wydziału Zarządzania Projektami
- Kierownik Sekcji Realizacji Projektów i Usług
c) Naczelnik Wydziału Ewidencji i Serwisu
- Kierownik Sekcji Obsługi Użytkownika
8.Kierownik kancelarii tajnej lub kierownik właściwego oddziału kancelarii tajnej lub osoba upoważniona do wykonywania czynności kancelaryjnych (wyłącznie w przypadku braku właściwej kancelarii tajnej lub jej właściwego oddziału)
9.Biuro Kadr i Szkolenia KGSG
a) Naczelnik Wydziału Spraw Osobowych
b) Naczelnik Wydziału Organizacji i Naboru
c) Naczelnik Wydziału Organizacji i Koordynacji Szkolenia
10.Wydział Budownictwa i Gospodarowania Nieruchomościami Nadwiślańskiego Oddziału SG
a) Kierownik Sekcji Gospodarki Mieszkaniowej6)7)
b) Kierownik Obiektu właściwy ze względu na miejsce pełnienia służby/miejsce pracy8)
c) Kierownik Internatu8)
d) Kierownik Sekcji Administracji
11.Naczelnik Wydziału Transportu Nadwiślańskiego Oddziału SG9)
12.Naczelnik Wydziału Łączności i Informatyki Nadwiślańskiego Oddziału SG8)
13.Wydział Zaopatrzenia Materiałowego Nadwiślańskiego Oddziału SG8)
a) Kierownik Sekcji Techniki Specjalnej
b) Kierownik Sekcji Obsługi
c) Kierownik Sekcji Mundurowo-Żywnościowej
14.Kierownik Służby Zdrowia Nadwiślańskiego Oddziału SG z siedzibą w Warszawie8)
15.Inspektor ds. bibliotecznych
16.Zastępca Głównego Księgowego Nadwiślańskiego Oddziału SG 8)
17.Komendant Placówki SG Warszawa-Okęcie10)
18.Komendant właściwego oddziału/ośrodka szkolenia/ośrodka Straży Granicznej11)
19.Biuro Ochrony Informacji KGSG
a) Kierownik Sekcji Ochrony Fizycznej
b) Naczelnik Wydziału Postępowań Sprawdzających12)
c) Kierownik archiwum zakładowego

Rozliczenia należy dokonać .............................

..............................................................................................
(pieczęć imienna i podpis osoby wydającej kartę obiegową)

1) niepotrzebne skreślić;

2) wpis odręczny lub postawienie pieczęci imiennej;

3) w przypadku przyjęcia w komórce organizacyjnej KGSG imiennych upoważnień do odbioru korespondencji lub imiennych upoważnień do prowadzenia urządzeń ewidencyjnych poza kancelarią tajną podpis kierownika komórki organizacyjnej KGSG oznacza także rozliczenie funkcjonariusza lub pracownika z posiadanej korespondencji;

4) dotyczy funkcjonariuszy oddelegowanych do pracy poza Straż Graniczną oraz kierowników komórek organizacyjnych KGSG;

5) dotyczy funkcjonariuszy Zarządu Operacyjno-Śledczego KGSG;

6) nie dotyczy pracowników;

7) dotyczy funkcjonariuszy pełniących służbę w komórkach organizacyjnych KGSG, z uwzględnieniem wydziałów zamiejscowych;

8) nie dotyczy funkcjonariuszy lub pracowników, którzy nie pozostają na zaopatrzeniu logistycznym Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej - fakt rozliczenia w tym zakresie potwierdza komendant oddziału Straży Granicznej, ośrodka szkolenia Straży Granicznej lub ośrodka Straży Granicznej, na którego zaopatrzeniu logistycznym pozostaje funkcjonariusz lub pracownik;

9) dotyczy funkcjonariuszy lub pracowników, którym powierzono służbowy sprzęt transportowy do stałego prowadzenia;

10) dotyczy funkcjonariuszy lub pracowników, którzy otrzymali karty identyfikacyjne Lotniska Chopina, uprawniające do wejścia do strefy zastrzeżonej lotniska;

11) dotyczy funkcjonariuszy zwalniających się ze służby, pozostających na zaopatrzeniu logistycznym komendanta oddziału Straży Granicznej, ośrodka szkolenia Straży Granicznej lub ośrodka Straży Granicznej innego niż Komendant Nadwiślańskiego Oddział Straży Granicznej;

12) dotyczy funkcjonariuszy lub pracowników zwalniających się ze służby/pracy w Straży Granicznej, obowiązanych do składania Komendantowi Głównemu Straży Granicznej oświadczeń o stanie majątkowym.

ZAŁĄCZNIK Nr  3  18

WZÓR

KARTA OBIEGOWA

wydana w dniu ................................................................

..................................................................................................................

stopień, imię i nazwisko funkcjonariusza1)

grafika

1 § 1 ust. 1 pkt 2 lit. a zmieniona przez § 1 pkt 1 decyzji nr 45 z dnia 5 marca 2015 r. (Dz.Urz.KGSG.2015.17) zmieniającej nin. decyzję z dniem 5 marca 2015 r.
2 § 1 ust. 1 pkt 3 dodany przez § 1 pkt 1 lit. a decyzji nr 211 z dnia 9 października 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.91) zmieniającej nin. decyzję z dniem 9 października 2018 r.
3 § 1 ust. 3 pkt 3 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b decyzji nr 211 z dnia 9 października 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.91) zmieniającej nin. decyzję z dniem 9 października 2018 r.
4 § 2 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 2 decyzji nr 45 z dnia 5 marca 2015 r. (Dz.Urz.KGSG.2015.17) zmieniającej nin. decyzję z dniem 5 marca 2015 r.
5 § 2 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 2 decyzji nr 45 z dnia 5 marca 2015 r. (Dz.Urz.KGSG.2015.17) zmieniającej nin. decyzję z dniem 5 marca 2015 r.
6 § 2a dodany przez § 1 pkt 3 decyzji nr 45 z dnia 5 marca 2015 r. (Dz.Urz.KGSG.2015.17) zmieniającej nin. decyzję z dniem 5 marca 2015 r.
7 § 2a ust. 1 pkt 3 dodany przez § 1 pkt 2 lit. a decyzji nr 211 z dnia 9 października 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.91) zmieniającej nin. decyzję z dniem 9 października 2018 r.
8 § 2a ust. 3 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b decyzji nr 211 z dnia 9 października 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.91) zmieniającej nin. decyzję z dniem 9 października 2018 r.
9 § 3 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 3 decyzji nr 211 z dnia 9 października 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.91) zmieniającej nin. decyzję z dniem 9 października 2018 r.
10 § 4 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a decyzji nr 45 z dnia 5 marca 2015 r. (Dz.Urz.KGSG.2015.17) zmieniającej nin. decyzję z dniem 5 marca 2015 r.
11 § 4 ust. 3:

- dodany przez § 1 pkt 4 lit. b decyzji nr 45 z dnia 5 marca 2015 r. (Dz.Urz.KGSG.2015.17) zmieniającej nin. decyzję z dniem 5 marca 2015 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 decyzji nr 211 z dnia 9 października 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.91) zmieniającej nin. decyzję z dniem 9 października 2018 r.

12 § 4 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 4 lit. b decyzji nr 45 z dnia 5 marca 2015 r. (Dz.Urz.KGSG.2015.17) zmieniającej nin. decyzję z dniem 5 marca 2015 r.
13 § 4 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 4 lit. b decyzji nr 45 z dnia 5 marca 2015 r. (Dz.Urz.KGSG.2015.17) zmieniającej nin. decyzję z dniem 5 marca 2015 r.
14 § 4 ust. 6 dodany przez § 1 pkt 4 lit. b decyzji nr 45 z dnia 5 marca 2015 r. (Dz.Urz.KGSG.2015.17) zmieniającej nin. decyzję z dniem 5 marca 2015 r.
15 § 4 ust. 7 dodany przez § 1 pkt 4 lit. b decyzji nr 45 z dnia 5 marca 2015 r. (Dz.Urz.KGSG.2015.17) zmieniającej nin. decyzję z dniem 5 marca 2015 r.
16 § 4 ust. 8 dodany przez § 1 pkt 4 lit. b decyzji nr 45 z dnia 5 marca 2015 r. (Dz.Urz.KGSG.2015.17) zmieniającej nin. decyzję z dniem 5 marca 2015 r.
17 Załącznik nr 2:

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 206 z dnia 13 października 2010 r. (Dz.Urz.KGSG.10.11.55) zmieniającej nin. decyzję z dniem 13 października 2010 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 4 z dnia 3 stycznia 2012 r. (Dz.Urz.KGSG.12.2) zmieniającej nin. decyzję z dniem 3 stycznia 2012 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 decyzji nr 45 z dnia 5 marca 2015 r. (Dz.Urz.KGSG.2015.17) zmieniającej nin. decyzję z dniem 5 marca 2015 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 4 z dnia 11 stycznia 2017 r. (Dz.Urz.KGSG.2017.2) zmieniającej nin. decyzję z dniem 12 stycznia 2017 r.

18 Załącznik nr 3 dodany przez § 1 pkt 5 decyzji nr 211 z dnia 9 października 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.91) zmieniającej nin. decyzję z dniem 9 października 2018 r.