Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1989.5.13

| Akt nienormatywny
Wersja od: 31 maja 1989 r.

KOMUNIKAT Nr 1/89
Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla Biegłych Księgowych
w sprawie jesiennej sesji egzaminacyjnej dla osób ubiegających się o tytuł dyplomowanego biegłego księgowego.

1. Państwowa Komisja Egzaminacyjna dla Biegłych Księgowych (PKE) zawiadamia osoby ubiegające się o tytuł dyplomowanego biegłego księgowego, że egzamin państwowy zostanie przeprowadzony w jesiennej sesji egzaminacyjnej z części ogólnej w dniach 20-23 listopada 1989 r. i z części specjalistycznej - ze specjalizacji: przemysł, rolnictwo, budownictwo i budżet w dniach 4-6 grudnia 1989 r.
2. Egzamin z części ogólnej zostanie przeprowadzony z przedmiotów:
1) rachunkowość - zagadnienia ogólne - egzamin pisemny,
2) wybrane zagadnienia z zakresu prawa - egzamin ustny,
3) polityka ekonomiczna i organizacja gospodarki narodowej - egzamin ustny,
4) podstawy prawne rachunkowości i finansów jednostek gospodarki uspołecznionej - egzamin ustny,
5) analiza działalności gospodarczej - zasady ogólne - egzamin pisemny.
3. Egzamin z części specjalistycznej zostanie przeprowadzony z przedmiotów:
1) rachunkowość - zagadnienia specjalistyczne - egzamin pisemny,
2) wybrane zagadnienia planowania, analizy i ekonomiki - egzamin ustny,
3) wybrane zagadnienia finansów - egzamin ustny,
4) organizacja rachunkowości i przetwarzanie danych - egzamin ustny,
5) metody i technika kontroli - egzamin ustny.
4. Szczegółowy program wymogów egzaminacyjnych w zakresie części ogólnej i specjalistycznej, jak również zasady zaliczania egzaminów poprawkowych są udostępnione do wglądu we wszystkich oddziałach wojewódzkich Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
5. Przystępujących do egzaminu obowiązuje pełna znajomość aktualnych przepisów dotyczących dziedzin objętych egzaminem według stanu prawnego na dzień 30 września 1989 r. Znajomość ta będzie sprawdzana w toku egzaminu.
6. Kandydaci na biegłych księgowych ubiegający się po raz pierwszy o dopuszczenie do egzaminu z części ogólnej powinni uiścić opłatę egzaminacyjną w kwocie 5.000 zł i złożyć osobiście lub przesłać listem poleconym do Sekretariatu przy ul. Świętokrzyskiej 12, 00-916 Warszawa - najpóźniej do dnia 15 sierpnia 1989 r. następujące dokumenty:
1) zgłoszenie do egzaminu na specjalnym formularzu; formularz ten można otrzymać we właściwym oddziale wojewódzkim Stowarzyszenia Księgowych w Polsce;
2) odpis świadectwa szkolnego uwierzytelniony notarialnie lub poświadczony przez szkołę, przy czym odpis świadectwa sporządzony w formie foto lub kserokopii należy także poświadczyć notarialnie oraz wyciąg z dowodu osobistego świadczący o zmianie nazwiska kandydata na biegłego księgowego, jeżeli świadectwo szkolne jest wystawione na nazwisko rodowe; wyciąg z dowodu osobistego może być poświadczony przez zakład pracy,
3) opinię z obecnego miejsca pracy oraz zaświadczenie z innych miejsc pracy, jeżeli są one konieczne dla udokumentowania wymaganego stażu pracy (§ 9 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1982 r. w sprawie weryfikacji rocznych bilansów przedsiębiorstw i innych państwowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. Nr 25, poz. 180),
4) dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej,
5) 3 czytelnie podpisane fotografie formatu 4 x 6 cm.
7. Kandydatom na biegłych księgowych nie dopuszczonym do egzaminu zostaną zwrócone dokumenty oraz opłata egzaminacyjna.
8. Za świadectwo szkolne uważa się:
1) dla kandydatów na biegłych księgowych, którzy posiadają wyższe wykształcenie:
a) dyplom ukończenia szkoły akademickiej,
b) dyplom ukończenia szkoły nieakademickiej uznany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej za równorzędne z dyplomem ukończenia studiów wyższych,
c) nostryfikowany dyplom ukończenia wyższej szkoły zagranicznej,
2) dla kandydatów na biegłych księgowych, którzy posiadają średnie wykształcenie:
a) świadectwo dojrzałości wydane przez gimnazjum lub liceum ogólnokształcące,
b) świadectwo ukończenia technikum zawodowego i tych szkół zawodowych, których świadectwa uznane są przez Ministerstwo Edukacji Narodowej za świadectwo dojrzałości,
c) świadectwo szkolne z klauzulą lub zaświadczeniem Ministra Edukacji Narodowej albo Kuratorium Oświaty i Wychowania stwierdzającym, że wykształcenie stwierdzone w świadectwie szkolnym uznane jest za równorzędne ze średnim wykształceniem.
9. Jeżeli przedłożenie świadectwa nie jest możliwe, kandydat na biegłego księgowego powinien przedłożyć odpis postanowienia sądu o odtworzeniu zniszczonych dokumentów.
10. Opinia z obecnego miejsca pracy powinna zawierać następujące dane:
1) na jakich stanowiskach i w jakim okresie kandydat na biegłego księgowego był zatrudniony oraz jakie czynności wykonywał na każdym stanowisku; jeżeli zaświadczenie wystawiono na druku "świadectwo pracy", na odwrocie należy podać okres pracy na każdym stanowisku zajmowanym w zakładzie pracy,
2) jakie obecnie zajmuje stanowisko i od kiedy oraz określenie zakresu czynności wykonywanych na tym stanowisku,
3) ocena kwalifikacji zawodowych i moralnych.
11. Kandydaci na biegłych księgowych ubiegający się ponownie o przystąpienie do egzaminu z części ogólnej lub z części specjalistycznej albo do egzaminów poprawkowych - powinni nadesłać do Sekretariatu PKE do dnia 31 sierpnia 1989 r. pisemne zgłoszenie o wpisanie na listę zdających i uiścić opłatę egzaminacyjną. Dowód wpłaty należy dołączyć do zgłoszenia. Opłata za egzaminy z wszystkich przedmiotów części ogólnej lub części specjalistycznej wynosi 5.000 - zł, a za każdy egzamin poprawkowy 2.000 zł.
12. Opłatę egzaminacyjną należy wpłacić na rachunek bieżący w PKO Bank Państwowy XV Oddział w Warszawie nr 1658-190828-132, nazwa rachunku: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny.
13. W razie zgłoszenia się zbyt małej liczby kandydatów na biegłych księgowych do egzaminu z określonej specjalizacji, PKE może odwołać przeprowadzenie egzaminu z tej specjalizacji.
14. Jeżeli kandydat na biegłego księgowego nie stawi się z uzasadnionej przyczyny na sesję egzaminacyjną, wniesiona opłata egzaminacyjna zostanie zaliczona na następną sesję egzaminacyjną lub nastąpi zwrot tej opłaty. Za uzasadnioną przyczynę uznaje się w szczególności udokumentowane nie później niż w ciągu 10 dni po dniu rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej:
1) chorobę uniemożliwiającą stawiennictwo stwierdzoną urzędowym świadectwem lekarskim,
2) powołanie do służby wojskowej,
3) wypadek losowy.
15. Kandydatom na biegłych księgowych, którzy złożyli pisemne zgłoszenie na egzamin, a nie przystąpili do niego bez uzasadnionej przyczyny, uiszczona opłata egzaminacyjna zostanie zaliczona na następną sesję egzaminacyjną pod warunkiem nadesłania rezygnacji z egzaminu listem poleconym do Sekretariatu PKE w terminie do dnia 15 października 1989 r.