Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSWiA.2008.1.1

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 93
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 17 grudnia 2007 r.
w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji

Na podstawie art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. Wprowadza się do użytku służbowego w komendach, komisariatach i innych jednostkach organizacyjnych Policji "Jednolity rzeczowy wykaz akt Policji", stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. 1
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  2

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT POLICJI

1 Niniejsze zarządzenie było poprzedzone decyzją nr 021/95 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 marca 1995 r. zmieniającą decyzję w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji, zmienioną decyzją nr 146 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany klauzuli tajności decyzji wprowadzającej do użytku służbowego w jednostkach organizacyjnych Policji "Jednolity rzeczowy wykaz akt Policji
2 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 53 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 2012 r. (Dz.Urz.MSW.12.58) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 września 2012 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 10 z dnia 8 kwietnia 2015 r. (Dz.Urz.MSW.2015.12) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 kwietnia 2015 r.

Zmiany nie zostały naniesione na tekst.