Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GITD.2018.58

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 58/2018
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398, 650, 1629 i 2212) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Zarządza się inwentaryzację roczną aktywów i pasywów Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, zwanego dalej: GITD, przeprowadzaną w drodze spisu z natury, potwierdzenia sald oraz w drodze weryfikacji poprzez porównanie danych zawartych w księgach rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów.
2.  Inwentaryzacja w drodze spisu z natury obejmuje następujące składniki majątkowe:
1) środki pieniężne w kasie;
2) druki ścisłego zarachowania, w tym:
a) pokwitowanie zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub prawa jazdy,
b) pokwitowanie za pobranie kaucji w formie gotówkowej,
c) zezwolenie na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego,
d) dyspozycja usunięcia pojazdu;
3) niezużyte materiały odpisywane w koszty w momencie zakupu, tj.:
a) materiały biurowe,
b) materiały komputerowe,
c) środki czystości,
d) teleinformatyczne części zamienne,
e) materiały informacyjno-promocyjne,
f) składniki umundurowania;
4) telefony komórkowe;
5) środki trwałe w postaci urządzeń rejestrujących naruszenia drogowe znajdujące się w pasie drogi tj.:
a) fotoradary,
b) urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości,
c) system Red Light;
6) składniki aktywów, będące własnością innych jednostek, powierzone GITD do używania.
3.  Inwentaryzacją, o której mowa w ust. 2, należy objąć w szczególności składniki majątkowe przechowywane w pomieszczeniach magazynowych na kondygnacjach podziemnych oraz w pomieszczeniu nr 4.26 w siedzibie GITD.
4.  Inwentaryzacją, o której mowa w ust. 2, nie są objęte:
1) druki ścisłego zarachowania znajdujące się w Biurze do spraw Transportu Międzynarodowego oraz bloczki mandatowe znajdujące się w Biurze Finansowym;
2) składniki majątkowe przejęte od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zgodnie z ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 12 i 1039).
5.  Inwentaryzacja w drodze potwierdzenia sald obejmuje następujące składniki majątkowe:
1) aktywa finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych;
2) należności (z wyjątkiem należności spornych, należności i zobowiązań wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, z tytułów publicznoprawnych oraz należności od pracowników);
3) własne składniki majątkowe powierzone do użytkowania innym jednostkom.
6.  Inwentaryzacja w drodze weryfikacji, poprzez porównanie danych zawartych w księgach rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów, obejmuje następujące składniki majątkowe:
1) grunty;
2) wartości niematerialne i prawne;
3) należności i zobowiązania z tytułów publicznoprawnych;
4) należności sporne;
5) środki trwałe w budowie (inwestycje);
6) należności i zobowiązania wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych;
7) należności i zobowiązania wobec pracowników;
8) pozostałe aktywa i pasywa, w szczególności:
a) rozliczenia międzyokresowe czynne,
b) kapitały (fundusze) własne i specjalne,
c) rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów,
d) środki pieniężne w drodze tj. te aktywa i pasywa, co do których przeprowadzenie spisu z natury lub uzgodnienie z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe.
§  2. 
1.  Na Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3, powołuje się Weronikę Biaduń.
2.  Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej organizuje, koordynuje i sprawuje nadzór nad przebiegiem prac inwentaryzacyjnych oraz odpowiada za sprawny, terminowy oraz zgodny z przepisami i przyjętym harmonogramem przebieg prac inwentaryzacyjnych.
3.  1  Do zadań Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej należy w szczególności:
1) składanie wniosków w sprawie powołania składu osobowego Komisji Inwentaryzacyjnej;
2) powołanie zespołów spisowych;
3) wyznaczenie spośród członków Komisji Inwentaryzacyjnej zastępcy przewodniczącego oraz ustalenie zakresu czynności dla członków Komisji;
4) przeprowadzanie szkolenia członków Komisji Inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych;
5) ustalenie terminów rozpoczęcia i zakończenia prac inwentaryzacyjnych - opracowanie planu inwentaryzacji w uzgodnieniu z Głównym Księgowym;
6) organizowanie prac przygotowawczych do inwentaryzacji rzeczowych składników majątku oraz pozostałych składników bilansowych, a także dopilnowanie ich wykonania we właściwym terminie;
7) prowadzenie rozliczenia arkuszy spisowych z natury, stanowiących druki ścisłego zarachowania;
8) skompletowanie wszystkich protokołów inwentaryzacyjnych, sporządzonych dla składników bilansowych inwentaryzowanych innymi metodami niż spis z natury;
9) składanie wniosków w sprawie:
a) zmiany terminu inwentaryzacji,
b) przeprowadzenia inwentaryzacji w sposób uproszczony, przeprowadzania spisów uzupełniających lub powtórnych;
10) kontrolowanie pod względem formalnym i rachunkowym wypełnionych arkuszy inwentaryzacyjnych i innych dokumentów z inwentaryzacji;
11) dopilnowanie terminowego złożenia wyjaśnień odnośnie ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych przez osoby odpowiedzialne za ich powstanie;
12) ustalenie różnic inwentaryzacyjnych, przyczyn ich powstania i postawienie wniosków w sprawie ich rozliczenia oraz dokonanie wyceny zinwentaryzowanego majątku;
13) przygotowanie wniosków w przypadku ujawnienia niedoborów i szkód zawinionych;
14) sprawowanie ogólnego nadzoru nad całokształtem prac inwentaryzacyjnych;
15) sporządzenie sprawozdania końcowego z przebiegu inwentaryzacji i podsumowanie wyników spisu wraz z wnioskami poinwentaryzacyjnymi.
4.  2  Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej może część z uprawnionych czynności zlecić do wykonania członkom Komisji Inwentaryzacyjnej, nie zwalnia go to jednak od odpowiedzialności za ich prawidłowe i terminowe wykonanie.
§  2a.  3
1.  Członków Komisji Inwentaryzacyjnej może powołać osoba upoważniona przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego.
2.  Osoby materialnie odpowiedzialne za powierzone im składniki majątkowe składają oświadczenia.
3.  Do obowiązków zespołu spisowego należy:
1) zapoznanie się z przepisami o prowadzeniu spisu z natury;
2) zaopatrzenie się w arkusze spisowe i inne potrzebne druki;
3) poinformowanie osób materialnie odpowiedzialnych o zarządzeniu inwentaryzacji w określonym terminie;
4) ustalenie kolejności spisu składników majątku;
5) zorganizowanie pracy w ten sposób, aby normalna działalność komórki organizacyjnej nie została zakłócona;
6) terminowe przeprowadzenie spisu z natury na wyznaczonym polu spisowym;
7) terminowe przekazanie Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej arkuszy spisowych oraz informacji o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach;
8) przedstawienie sprawozdania z przebiegu spisu z natury.
4.  Harmonogram inwentaryzacji opracowuje Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej.
§  3.  4
1.  Główny księgowy GITD zapewni inwentaryzację składników majątkowych, o których mowa w § 1 ust. 5 i 6.
2.  Do kompetencji Głównego Księgowego w zakresie inwentaryzacji należy:
1) kierowanie do Głównego Inspektora Transportu Drogowego wniosków w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu z natury;
2) uzgadnianie z Przewodniczącym Komisji Inwentaryzacyjnej terminarza wykonywania poszczególnych etapów inwentaryzacji;
3) udzielanie wskazówek, wytycznych i wyjaśnień w szczególności w zakresie dotyczącym organizacji, rozpoczęcia, przebiegu i zakończenia inwentaryzacji oraz rozliczenie jej wyników;
4) zapewnienie uzgodnienia ewidencji księgowej z ewidencją ilościowo-wartościową prowadzoną przez wyznaczonych pracowników komórki odpowiedzialnej

za gospodarowanie środkami trwałymi;

5) dokonywanie inwentaryzacji aktywów nieobjętych spisami z natury, tj. aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub przechowywanych przez inne jednostki należności - w tym udzielonych pożyczek (z wyjątkiem: należności spornych i wątpliwych, należności i zobowiązań wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, rozrachunków publicznoprawnych oraz innych aktywów i pasywów, dla których przeprowadzenie spisu z natury z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe) - drogą uzgodnienia sald oraz dokonanie wyceny i ujęcie w księgach rachunkowych wyników takiej inwentaryzacji;
6) zapewnienie dokonania inwentaryzacji aktywów i pasywów inwentaryzowanych drogą weryfikacji stanów księgowych z dokumentacją oraz dokonanie wyceny i ujęcie w księgach rachunkowych wyników takiej inwentaryzacji;
7) zapewnienie dokonania inwentaryzacji aktywów pieniężnych (z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych) oraz papierów wartościowych - w drodze spisu z natury - oraz dokonanie wyceny i ujęcie w księgach rachunkowych wyników takiej inwentaryzacji;
8) ujęcie w księgach rachunkowych wyników inwentaryzacji w drodze spisu z natury, w stosunku do następujących aktywów:
a) środków trwałych,
b) rzeczowych składników aktywów obrotowych,
c) maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie,
d) materiałów, towarów i produktów gotowych objętych ewidencją ilościowo-wartościową,
9) opiniowanie wniosków Komisji Inwentaryzacyjnej w sprawie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych.
§  4. 
1.  Na czas przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury, aż do jej zakończenia, wszelkie czynności w stosunku do materiałów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 są wstrzymane.
2.  Inwentaryzację w drodze spisu z natury przeprowadza się na oddzielnych arkuszach spisowych dla pełnowartościowych składników oraz niepełnowartościowych składników (zbędnych, uszkodzonych).
§  5. 
1.  Inwentaryzację, o której mowa w § 1 ust. 2 i 3, należy przeprowadzić na dzień 31 grudnia 2018 r., w terminie do dnia 15 stycznia 2019 r.
2.  Inwentaryzację, o której mowa § 1 ust. 5:
a) pkt 1 i 3 - należy przeprowadzić na dzień 31 grudnia 2018 r., w terminie do dnia 15 stycznia 2019 r.,
b) pkt 2 - należy przeprowadzić na dzień 30 listopada 2018 r., w terminie do dnia 15 stycznia 2019 r.
3.  Inwentaryzację, o której mowa § 1 ust. 6, należy przeprowadzić na dzień 31 grudnia 2018 r., w terminie do 15 stycznia 2019 r.
4.  Wyceny oraz ustalenia różnic inwentaryzacyjnych składników majątkowych, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3, należy dokonać w terminie do dnia 15 lutego 2019 r.
§  6.  Protokół sporządzony przez Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej z przeprowadzonej inwentaryzacji wraz z wnioskami co do sposobu rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych zostanie przedłożony Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego w terminie do dnia 15 marca 2019 r.
§  7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 ust. 3 dodany przez § 1 ust. 1 pkt 1 zarządzenia nr 2/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. (Dz.Urz.GITD.2019.2) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 stycznia 2019 r.
2 § 2 ust. 4 dodany przez § 1 ust. 1 pkt 1 zarządzenia nr 2/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. (Dz.Urz.GITD.2019.2) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 stycznia 2019 r.
3 § 2a dodany przez § 1 ust. 1 pkt 2 zarządzenia nr 2/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. (Dz.Urz.GITD.2019.2) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 stycznia 2019 r.
4 § 3 zmieniony przez § 1 ust. 1 pkt 3 zarządzenia nr 2/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. (Dz.Urz.GITD.2019.2) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 stycznia 2019 r.