Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GITD.2018.34

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 34/2018
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 2 sierpnia 2018 r.
w sprawie inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania znajdujących się w Biurze do spraw Transportu Międzynarodowego

Na podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 62, 396 i 650) zarządza się, co następuje:
§  1.  Inwentaryzacją zostaną objęte druki ścisłego zarachowania znajdujące się w Biurze do spraw Transportu Międzynarodowego.
§  2.  Inwentaryzację przeprowadza Komisja, o której mowa w § 3, w drodze spisu z natury.
§  3.  1
1.  Na członków Komisji powołuje się:
1) Łukasza Mościckiego - Przewodniczący Komisji;
2. Annę Nazarewicz - członek Komisji;
3) Dorotę Piesiewicz - członek Komisji;
4) Huberta Kustrę - członek Komisji.
2.  Komisja wykonuje powierzone jej zadania w składzie co najmniej trzyosobowym, przy czym w pracach Komisji każdorazowo uczestniczy Przewodniczący.
§  4.  2  Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona według stanu na dzień 7 listopada 2018 r.
§  5.  3  Ostateczny termin zakończenia i rozliczenia spisu z natury ustala się na dzień 23 listopada 2018 r.
§  6.  Osoby powołane w skład Komisji ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury.
§  7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 48/20 1 8 z dnia 23 października 2018 r. (Dz.Urz.GITD.2018.48) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 października 2018 r.
2 § 4:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 46/2018 z dnia 8 października 2018 r. (Dz.Urz.GITD.2018.46) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 października 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 48/20 1 8 z dnia 23 października 2018 r. (Dz.Urz.GITD.2018.48) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 października 2018 r.

3 § 5:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 46/2018 z dnia 8 października 2018 r. (Dz.Urz.GITD.2018.46) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 października 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 48/20 1 8 z dnia 23 października 2018 r. (Dz.Urz.GITD.2018.48) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 października 2018 r.