Interpretacja Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) i Systematycznego Wykazu Wyrobów - SWW w zakresie grupowania niektórych wyrobów.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2000.5.56

Akt utracił moc
Wersja od: 2 maja 2000 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 18 kwietnia 2000 r.
w sprawie interpretacji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) i Systematycznego Wykazu Wyrobów - SWW w zakresie grupowania niektórych wyrobów.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 61 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668) oraz w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 i z 1999 r. Nr 92, poz. 1045) i art. 54 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076 oraz z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100) w porozumieniu z Ministrem Finansów i Ministrem Gospodarki ustala się interpretację grupowania według PKWiU i SWW wyrobu ujętego w tabeli stanowiącej załącznik do komunikatu.

ZAŁĄCZNIK 

Nazwa i opis wyrobuSymbol klasyfikacjiNazwa grupowania
PKWiUSWW
1234
Worki z tworzyw sztucznych, w tym przeznaczone na śmieci i odpadki25.22.111364-15Worki i torby z polimerów etylenu
25.22.12Worki i torby z innych tworzyw sztucznych (poza etylenowymi)
Worki z tworzyw sztucznych