Instrukcja szkoleniowa w zakresie zapewnienia wymogów ochrony zwierząt oraz roślin w toku szkolenia Sił Zbrojnych... - OpenLEX

Instrukcja szkoleniowa w zakresie zapewnienia wymogów ochrony zwierząt oraz roślin w toku szkolenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na poligonach.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2008.2.13

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 lutego 2008 r.

DECYZJA Nr 43/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 29 stycznia 2008 r.
w sprawie instrukcji szkoleniowej w zakresie zapewnienia wymogów ochrony zwierząt oraz roślin w toku szkolenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na poligonach

Departament Infrastruktury

Na podstawie § 2 pkt 10 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) oraz w § 1 i 5 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania instrukcji szkoleniowej w zakresie zapewnienia wymogów ochrony zwierząt oraz roślin w toku szkolenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na poligonach (Dz. U. Nr 137, poz. 1157) ustala się, co następuje:

1.
Wprowadza się do stosowania w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej "Instrukcję szkoleniową w zakresie zapewnienia wymogów ochrony zwierząt oraz roślin w toku szkolenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na poligonach", zwaną dalej "Instrukcją", stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji.*
2.
Dowódcy (dyrektorzy, szefowie, komendanci, kierownicy) wszystkich szczebli dowodzenia i zarządzania obowiązani są do uwzględniania problematyki ochrony zwierząt oraz roślin w szkoleniu podległych żołnierzy i pracowników.
3.
Postanowienia Instrukcji powinny być wykorzystywane również w procesie udostępniania poligonów na cele inne niż szkoleniowe, a w szczególności przez uczestników prowadzonych w obrębie poligonów badań uzbrojenia i sprzętu wojskowego, bojowych środków rażenia, szkolenia personelu jednostek organizacyjnych z innych resortów i sił zbrojnych innych państw oraz przez osoby przebywające na poligonach, które mogą wykonywać zadania związane z gospodarką leśną, łowiectwem oraz w celach turystycznych i rekreacyjno-wypoczynkowych.
4.
Szefowie rejonowych organów infrastruktury wojskowej obowiązani są do pozyskania i opracowania informacji o chronionych gatunkach zwierząt oraz roślin, jak również o obszarach i obiektach prawnie chronionych znajdujących się w granicach poligonów (garnizonowych placów ćwiczeń), we współpracy z wojewódzkimi organami ochrony przyrody oraz innymi instytucjami zajmującymi się ochroną przyrody.
5.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
______

* "Instrukcja szkoleniowa w zakresie zapewnienia wymogów ochrony zwierząt oraz roślin w toku szkolenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na poligonach", stanowiąca załącznik do decyzji zostanie opublikowana w formie wydawnictwa wojskowego - sygn. Kwat. Bud. 128/2008