Dziennik resortowy

Dz.Urz.PAA.2019.7

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7
PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI
z dnia 4 czerwca 2019 r.
w sprawie instrukcji kasowej

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wprowadza się w Państwowej Agencji Atomistyki instrukcję kasową, stanowiącą załącznik do zarządzenia.
§  2.  Nadzór i kontrolę nad prawidłowym wykonywaniem zadań określonych w instrukcji kasowej powierza się dyrektorowi Departamentu Budżetowo - Organizacynego oraz Głównemu Księgowemu.
§  3.  Traci moc zarządzenie nr 10 Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 21 października 2013 r. w sprawie instrukcji kasowej.
§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK 

INSTRUKCJA KASOWA

grafika

Załącznik Nr  1

WZÓR

PROTOKÓŁ Nr

przejęcia - przekazania kasy złotowej

grafika

Załącznik Nr  2

WZÓR

PROTOKÓŁ Nr

Przejęcia - przekazania kasy walutowej

grafika

Załącznik Nr  3

WZÓR

Oświadczenie

Załącznik Nr  4

WZÓR

Załącznik Nr  5

WZÓR

Oświadczenie wstępne

Załącznik Nr  6

WZÓR

Oświadczenie końcowe

Załącznik Nr  7

WZÓR

PROTOKÓŁ Nr

z przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie

grafika