Dz.Urz.KGSG.2018.98

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 grudnia 2018 r.

DECYZJA Nr 248
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej Straży Granicznej

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, 357, 398 i 650) i § 3 ust. 1 zarządzenia nr 20 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. MSWiA poz. 20 oraz z 2017 r. poz. 64) zarządza się, co następuje:
§  1.  Do użytku w Straży Granicznej wprowadza się "Instrukcję kancelaryjną" stanowiącą załącznik do decyzji.
§  2.  Kierownicy komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej oraz jednostek organizacyjnych Straży Granicznej odpowiedzialni są za stosowanie przepisów kancelaryjnych w praktyce biurowej przez wszystkich podległych im funkcjoanriuszy i pracowników Straży Granicznej.
§  3.  Zachowują ważność upoważnienia do wykonywania czynności kancelaryjnych oraz decyzje w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem "Bc" wydane na podstawie § 9 i § 50 załącznika nr 1 do decyzji, o której mowa w § 5.
§  4.  Dotychczasowe urządzenia ewidencyjne kancelarii, których wzory uległy zmianie, mogą być stosowane do wyczerpania zapasów.
§  5.  Traci moc decyzja nr 59 Komendanta Głónego Straży Granicznej z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 15, z 2014 r. poz. 75 oraz z 2015 r. poz. 22).
§  6.  Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

grafika

Załącznik Nr  1

UPOWAŻNIENIE NR ......

Załącznik Nr  2

WYKAZ Nr ..........

PRZESYŁEK NADANYCH

Załącznik Nr  3

KSIĄŻKA DORĘCZEŃ

przesyłek miejscowych

.........................................................................

Załącznik Nr  4

DZIENNIK KORESPONDENCJI

dokumentów

..................................................................................

Załącznik Nr  5

REJESTR

teczek dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych

Załącznik Nr  6

KSIĄŻKA EWIDENCJI PIECZĘCI i STEMPLI

.................................................................

Załącznik Nr  7

DZIENNIK EWIDENCJI INFORMATYCZNYCH NOŚNIKÓW DANYCH

.................................................................

Załącznik Nr  8

SKOROWIDZ REJESTRÓW

....................................................................

Załącznik Nr  9

REJESTR WYDANYCH DOKUMENTÓW Nr ............

Załącznik Nr  10

DZIENNIK WYKONAWCY

.................................................................

Załącznik Nr  11

DZIENNIK FAKSÓW

..................................................................................