Dziennik resortowy

Dz.Urz.MNiSW.2019.1

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, 357, 398 i 650) zarządza się, co następuje:
§  1.  W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanym dalej "Ministerstwem", wprowadza się:
1) instrukcję kancelaryjną, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
2) jednolity rzeczowy wykaz akt, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
3) instrukcję w sprawie organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.
§  2.  Sprawy niezakończone w Ministerstwie przed dniem wejścia w życie zarządzenia prowadzi się bez zmiany dotychczasowych znaków sprawy, aż do ich zakończenia.
§  3.  Dokumentacja, która przed dniem wejścia w życie zarządzenia nie była kwalifikowana na podstawie jednolitych rzeczowych wykazów akt obowiązujących w czasie gdy dokumentacja ta powstawała i była gromadzona, jest kwalifikowana na podstawie jednolitego rzeczowego wykazu akt wprowadzonego zarządzeniem.
§  4.  Środki ewidencyjne dokumentacji sporządzone w archiwum zakładowym Ministerstwa przed dniem wejścia w życie zarządzenia zachowują ważność.
§  5.  Pomieszczenie archiwum zakładowego Ministerstwa zostanie dostosowane do wymogów określonych w instrukcji, o której mowa w § 1 pkt 3, w terminie pięciu lat od dnia wejścia w życie zarządzenia.
§  6.  Dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa są odpowiedzialni za zapoznanie podległych im pracowników z dokumentami, o których mowa w § 1, i zapewnienie przestrzegania ich stosowania.
§  7.  Traci moc zarządzenie nr 23 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt i instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego, zmienione zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 stycznia 2013 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt i instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego.
§  8.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Instrukcja kancelaryjna Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Jednolity rzeczowy wykaz akt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317 oraz z 2018 r. poz. 1998).