Instrukcja DP-T 14 Ocena jakości na drogach krajowych, Część I - Roboty drogowe. - OpenLEX

Instrukcja DP-T 14 Ocena jakości na drogach krajowych, Część I - Roboty drogowe.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GDDKiA.2020.17

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17
GENERALNEGO DYREKTORA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
z dnia 21 maja 2020 r.
w sprawie instrukcji DP-T 14 Ocena jakości na drogach krajowych, Część I - Roboty drogowe

Na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 załącznika do zarządzenia Nr 36 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zarządza się, co następuje:
§  1. 
W Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wprowadza się "Instrukcję DP-T 14 Ocena jakości na drogach krajowych, Część I - Roboty drogowe", w której określa się szczegółowe zasady i tryb dokonywania oceny jakości na etapie odbiorów robót drogowych realizowanych na drogach krajowych, stanowiącą załącznik do zarządzenia.
§  2. 
Traci moc zarządzenie Nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie stosowania instrukcji DP-T 14 Ocena jakości na drogach krajowych Część I - Roboty drogowe.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

INSTRUKCJA DP-T 14

OCENA JAKOŚCI NA DROGACH KRAJOWYCH

CZĘŚĆ I - ROBOTY DROGOWE