Inne pomniejszenia funduszy podstawowych, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy podstawowych banku, innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków ich zaliczania do funduszy uzupełniających banku, pomniejszeń funduszy uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy uzupełniających banku oraz zakresu i sposobu uwzględniania działania banków w holdingach w obliczaniu funduszy własnych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KNF.2011.13.49

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 325/2011
KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
z dnia 20 grudnia 2011 r.
w sprawie innych pomniejszeń funduszy podstawowych, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy podstawowych banku, innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków ich zaliczania do funduszy uzupełniających banku, pomniejszeń funduszy uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy uzupełniających banku oraz zakresu i sposobu uwzględniania działania banków w holdingach w obliczaniu funduszy własnych1)

Na podstawie art. 127 ust. 5 pkt 2 lit. c-e oraz art. 141j ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:
§  1.
Uchwała określa:
1)
inne pomniejszenia funduszy podstawowych, o których mowa w art. 127 ust. 2 pkt 3 lit. f ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, ich wysokość, zakres i warunki pomniejszania o nie funduszy podstawowych banku;
2)
inne pozycje bilansu banku, o których mowa w art. 127 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, ich wysokość, zakres i warunki ich zaliczania do funduszy uzupełniających banku;
3)
pomniejszenia funduszy uzupełniających, o których mowa w art. 127 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, ich wysokość, zakres i warunki pomniejszania o nie funduszy uzupełniających banku;
4)
zakres i sposób uwzględniania działania banków w holdingach, o których mowa w art. 141f ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, w obliczaniu funduszy własnych.
§  2.
Użyte w uchwale określenia oznaczają:
1)
MSR - Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej;
2)
udziały niesprawujące kontroli - udziały niesprawujące kontroli w rozumieniu MSR;
3)
wartość firmy - nadwyżkę wartości udziałów nad odpowiadającą im częścią aktywów netto wycenionych według ich wartości godziwej;
4)
różnice kursowe z przeliczenia - różnice kursowe powstałe z przeliczenia na walutę polską sprawozdania finansowego jednostek znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5)
jednostka dominująca niższego szczebla - jednostkę, która jest zależna w stosunku do określonej jednostki i równocześnie jest podmiotem dominującym w stosunku do jednej lub kilku innych jednostek;
6)
uchwała w sprawie adekwatności kapitałowej banków - uchwałę nr 76/2010 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka (Dz. Urz. KNF Nr 2, poz. 11, z 2010 r. Nr 8, poz. 38 oraz z 2011 r. Nr 8, poz. 29 i Nr 9, poz. 32);
7)
uchwała w sprawie przestrzegania limitu koncentracji zaangażowań - uchwałę nr 208/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków uwzględniania zaangażowań przy ustalaniu przestrzegania limitu koncentracji zaangażowań i limitu dużych zaangażowań (Dz. Urz. KNF Nr 9, poz. 34).
§  3.
1.
Innymi pomniejszeniami funduszy podstawowych, o których mowa w art. 127 ust. 2 pkt 3 lit. f ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, są:
1)
zaangażowania kapitałowe banku w instytucje finansowe, instytucje kredytowe, banki krajowe, banki zagraniczne, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, w postaci:
a)
posiadanych akcji lub udziałów,
b)
kwot zakwalifikowanych do zobowiązań podporządkowanych,
c)
innego zaangażowania kapitałowego w składniki zaliczane do funduszy własnych lub kapitałów tych podmiotów, w tym dopłaty na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, według wartości bilansowej

- z zastrzeżeniem § 6;

2)
zaangażowania, które zgodnie z § 6 pkt 14 uchwały w sprawie przestrzegania limitu koncentracji zaangażowań, nie podlegają limitom koncentracji zaangażowań;
3)
brakująca kwota rezerw na ryzyko związane z działalnością banku, rozumiana jako różnica pomiędzy wymaganym odrębnymi przepisami a faktycznym poziomem rezerw celowych banku;
4)
w przypadku banku obliczającego kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem z wykorzystaniem metody wewnętrznych ratingów, ujemne kwoty wynikające z obliczeń, o których mowa w § 76-79 załącznika nr 5 do uchwały w sprawie adekwatności kapitałowej banków oraz kwoty oczekiwanych strat obliczone zgodnie z § 72 i § 73 załącznika nr 5 do tej uchwały;
5)
kwota ekspozycji z tytułu pozycji sekurytyzacyjnych, którym zgodnie z § 46-123 załącznika nr 18 do uchwały w sprawie adekwatności kapitałowej banków, przypisuje się wagę ryzyka równą 1250%, obliczona w sposób określony w tym załączniku oraz kwota ekspozycji sekurytyzacyjnych w portfelu handlowym, którym zostałaby przypisana waga ryzyka wynosząca 1250%, gdyby ekspozycje te znajdowały się w portfelu bankowym tej samej instytucji kredytowej;
6)
niezrealizowane straty na instrumentach dłużnych zaklasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży;
7)
niezrealizowane straty na instrumentach kapitałowych zaklasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży;
8)
niezrealizowane straty na pozostałych należnościach zaklasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży;
9)
ujemne różnice kursowe z przeliczenia;
10)
niezrealizowane zyski z tytułu wyceny nieruchomości stanowiących inwestycje;
11)
ujemne kwoty z tytułu korekt aktualizujących wartość wyceny aktywów, obliczonych zgodnie z zasadami, o których mowa w § 7-13 załącznika nr 3 do uchwały w sprawie adekwatności kapitałowej banków;
12)
w przypadku banku inicjującego sekurytyzację, o którym mowa w § 6 załącznika nr 18 do uchwały w sprawie adekwatności kapitałowej banków, zysk netto z kapitalizacji przyszłych przychodów z aktywów sekurytyzowanych stanowiący wsparcie jakości kredytowej dla pozycji sekurytyzowanych.
2.
Pozycje, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, ujmuje się w pomniejszeniach funduszy podstawowych w kwocie równej 50% ich wartości, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3,
3.
Pozycja, o której mowa w ust. 1 pkt 12, pomniejsza fundusze zasadnicze banku, o których mowa w art. 127 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.
§  4.
1.
Innymi pozycjami bilansu banku, o których mowa w art. 127 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, zaliczanych do funduszy uzupełniających banku, są:
1)
niezrealizowane zyski na instrumentach dłużnych zaklasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży;
2)
niezrealizowane zyski na instrumentach kapitałowych zaklasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży;
3)
niezrealizowane zyski z tytułu wyceny nieruchomości stanowiących inwestycje;
4)
dodatnie różnice kursowe z przeliczenia,
2.
Pozycje, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, ujmuje się w wysokości równej 80% ich kwoty przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym.
3.
Bank obliczający kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem z wykorzystaniem metody wewnętrznych ratingów, może uznać jako inne pozycje funduszy uzupełniających dodatnie kwoty wynikające z aktualizacji wartości oraz rezerwy ujęte w obliczeniach, o których mowa w § 76-79 załącznika nr 5 do uchwały w sprawie adekwatności kapitałowej banków, do wysokości 0,6% łącznej kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem obliczanych z wykorzystaniem metody wewnętrznych ratingów.
4.
Łączna kwota ekspozycji ważonych ryzykiem, o których mowa w ust. 3, nie obejmuje kwot obliczanych w odniesieniu do pozycji sekurytyzacyjnych, którym zgodnie z uchwałą w sprawie adekwatności kapitałowej banków, przypisano wagę ryzyka równą 1250%.
§  5.
1.
Pomniejszeniami funduszy uzupełniających, o których w art. 127 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe są pozycje, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-5.
2.
Pozycje, o których mowa w ust. 1, ujmuje się w pomniejszeniach funduszy uzupełniających w kwocie równej 50% ich wartości, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.
Jeżeli 50% sumy pozycji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-5 jest wyższa od sumy pozycji określonych w art. 127 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe oraz w § 4, fundusze podstawowe banku pomniejsza się o wartość tej nadwyżki.
§  6.
1.
Pomniejszeniem funduszy podstawowych, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 jest zaangażowanie kapitałowe banku w danym podmiocie w przypadku gdy podmiotem tym jest:
1)
bank krajowy, bank zagraniczny, instytucja kredytowa lub instytucja finansowa, a przy tym:
a)
zaangażowanie stanowi więcej niż 10% kapitału (funduszy własnych) tego podmiotu, albo
b)
zaangażowanie stanowi nie więcej niż 10% kapitału (funduszy własnych) tego podmiotu i łącznie z innymi zaangażowaniami kapitałowymi banku w banki krajowe, banki zagraniczne, instytucje kredytowe i instytucje finansowe nieprzekraczającymi 10% kapitału (funduszy własnych) tych podmiotów indywidualnie, stanowi więcej niż 10% funduszy własnych banku, przed pomniejszeniem ich o pozycje określone w § 3 ust. 1 pkt 1;
2)
zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji, a zaangażowanie stanowi co najmniej 20% kapitału zakładowego tego podmiotu lub pozwala na wykonywanie co najmniej 20% głosów w organach tego podmiotu.
2.
W przypadku pośredniego zaangażowania kapitałowego banku poprzez instytucje niefinansowe, zaangażowanie kapitałowe banku oblicza się jako część zaangażowania kapitałowego jednostki dominującej niższego szczebla w bank krajowy, bank zagraniczny, instytucję kredytową lub instytucję finansową, proporcjonalną do udziału zaangażowania kapitałowego banku w kapitale (funduszu) podstawowym tej jednostki, nieprzekraczającą zaangażowania kapitałowego banku w podmiot zależny. Zasadę tę stosuje się odpowiednio w przypadku gdy pośrednie powiązania pomiędzy bankiem a bankiem krajowym, bankiem zagranicznym, instytucją kredytową lub instytucją finansową mają charakter wielopoziomowy.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do pomniejszeń funduszy uzupełniających.
§  7.
1.
Bank działający w holdingu, o którym mowa w art. 141f ust. 1 pkt. 1, 2 lub 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, zobowiązany do sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, niezależnie od obowiązku obliczania funduszy własnych na podstawie indywidualnego sprawozdania finansowego, zobowiązany jest obliczać w ujęciu skonsolidowanym fundusze własne grupy obejmującej podmioty ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, stosując odpowiednio art. 127 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe oraz przepisy uchwały.
2.
W rachunku funduszy własnych banku w ujęciu skonsolidowanym uwzględnia się w wartości bilansowej odpowiednio:
1)
wartość firmy jednostek podporządkowanych;
2)
udziały niesprawujące kontroli;
3)
różnice kursowe z przeliczenia.
3.
Skonsolidowane fundusze własne banku powiększa się i pomniejsza o pozycje, o których mowa w ust. 2, odpowiednio do struktury funduszy własnych podmiotów zależnych.
§  8.
W uchwale nr 385/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu ogłaszania przez banki informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ogłaszaniu (Dz. Urz. KNF Nr 8, poz. 39, z 2010 r. Nr 2, poz. 11 i Nr 8, poz. 37 oraz z 2011 r. Nr 11, poz. 43) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) uchwała w sprawie funduszy własnych banków - uchwała nr 325/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie innych pomniejszeń funduszy podstawowych, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy podstawowych banku, innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków ich zaliczania do funduszy uzupełniających banku, pomniejszeń funduszy uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy uzupełniających banku oraz zakresu i sposobu uwzględniania działania banków w holdingach w obliczaniu funduszy własnych (Dz. Urz. KNF Nr 13, poz. 49);".

§  9.
W uchwale nr 76/2010 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka (Dz. Urz. KNF Nr 2, poz. 11, z 2010 r. Nr 8, poz. 38 oraz z 2011 r. Nr 8, poz. 29, i Nr 9, poz. 32 i Nr 11, poz. 42) w § 11 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) skonsolidowane fundusze własne - rozumiane jako fundusze własne obliczone przy odpowiednim zastosowaniu zasad określonych dla banków podlegających nadzorowi skonsolidowanemu określonych w uchwale nr 325/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie innych pomniejszeń funduszy podstawowych, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy podstawowych banku, innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków ich zaliczania do funduszy uzupełniających banku, pomniejszeń funduszy uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy uzupełniających banku oraz zakresu i sposobu uwzględniania działania banków w holdingach w obliczaniu funduszy własnych (Dz. Urz. KNF Nr 13, poz. 49), zwanej dalej "uchwałą w sprawie funduszy własnych";".

§  10.
W uchwale nr 208/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków uwzględniania zaangażowań przy ustalaniu przestrzegania limitu koncentracji zaangażowań i limitu dużych zaangażowań (Dz. Urz. KNF Nr 9, poz. 34) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) uchwała w sprawie funduszy własnych banków - uchwała nr 325/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie innych pomniejszeń funduszy podstawowych, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy podstawowych banku, innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków ich zaliczania do funduszy uzupełniających banku, pomniejszeń funduszy uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy uzupełniających banku oraz zakresu i sposobu uwzględniania działania banków w holdingach w obliczaniu funduszy własnych (Dz. Urz. KNF Nr 13, poz. 49);".

§  11.
Tracą moc:
1)
uchwała nr 381/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie innych pomniejszeń funduszy podstawowych, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy podstawowych banku, innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków ich zaliczania do funduszy uzupełniających banku, pomniejszeń funduszy uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy uzupełniających banku; oraz zakresu i sposobu uwzględniania działania banków w holdingach w obliczaniu funduszy własnych (Dz. Urz. KNF Nr 8, poz. 35);
2)
uchwała nr 367/2010 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 października 2010 r. zmieniająca uchwałę nr 381/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie innych pomniejszeń funduszy podstawowych, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy podstawowych banku, innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków ich zaliczania do funduszy uzupełniających banku, pomniejszeń funduszy uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy uzupełniających banku; oraz zakresu i sposobu uwzględniania działania banków w holdingach w obliczaniu funduszy własnych (Dz. Urz. KNF Nr 8, poz. 36).
§  12.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2011 r.
______

1) Niniejszą uchwałą zmienia się uchwały: uchwałę nr 385/2008 w sprawie szczegółowych zasad i sposobu ogłaszania przez banki informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ogłaszaniu, uchwałę nr 76/2010 w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka oraz nr 208/2011 w sprawie szczegółowych zasad i warunków uwzględniania zaangażowań przy ustalaniu przestrzegania limitu koncentracji zaangażowań i limitu dużych zaangażowań.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245 poz. 1775, z 2007 r. Nr 42, poz. 272, Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 192, poz. 1179 i Nr 209, poz. 1315, Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545, Nr 71, poz. 609, Nr 127, poz. 1045, Nr 144, poz. 1176, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 226 i Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853, Nr 182, poz. 1228 i Nr 257, poz. 1724 oraz z 2011 r. Nr 72, poz. 388, Nr 126, poz. 715, Nr 131, poz. 763, Nr 134, poz. 779 i 781, Nr 165, poz. 984, Nr 199, poz. 1175 i Nr 201, poz. 1181.