Grupy udzielające wsparcia grupom realizacyjnym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. - OpenLEX

Grupy udzielające wsparcia grupom realizacyjnym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ABW.2020.12

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 18 maja 2020 r.
w sprawie grup udzielających wsparcia grupom realizacyjnym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Zarządzenie określa:
1)
zadania wykonywane przez grupy udzielające wsparcia grupom realizacyjnym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwane dalej "grupami wsparcia";
2)
wymagania dla członków i instruktorów grup wsparcia;
3)
formy i tryb szkolenia członków i instruktorów grup wsparcia;
4)
obowiązki:
a)
członków i instruktorów grup wsparcia,
b)
dyrektorów delegatur Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanej dalej "ABW", dyrektora Centralnego Ośrodka Szkolenia i Edukacji ABW, zwanego dalej "COS ABW" oraz bezpośrednich przełożonych członków i instruktorów grup wsparcia, związane z działalnością szkoleniowo-treningową tych grup.
§  2. 
1. 
Grupy wsparcia, stosownie do przepisów zarządzenia Szefa ABW w sprawie sposobu funkcjonowania pionu postępowań karnych oraz trybu prowadzenia postępowań karnych w ABW, zwanego dalej "instrukcją śledczą", udzielają grupom realizacyjnym wsparcia, w formie asysty, w realizacji procesowej.
2. 
Grupy wsparcia w ramach udzielanego wsparcia, o którym mowa w ust. 1, podejmują działania umożliwiające przeprowadzenie czynności procesowych, zapewniające w szczególności:
1)
dostęp do miejsca, w którym mają być wykonywane czynności procesowe,
2)
porządek w miejscu przeprowadzania czynności procesowych,
3)
osobiste bezpieczeństwo funkcjonariuszom ABW i uczestnikom czynności procesowych

- stosownie do instrukcji śledczej.

3. 
Grupy wsparcia mogą, w ramach zadań realizowanych przez właściwą delegaturę ABW, podejmować działania niezwiązane z zadaniami, o których mowa w ust. 1, do wykonania których jest niezbędne wyszkolenie członków tych grup.
§  3. 
1. 
Grupę wsparcia stanowią funkcjonariusze ABW z komórek organizacyjnych delegatury ABW spoza pionu postępowań karnych, o którym mowa w instrukcji śledczej, zwanego dalej "pionem postępowań karnych".
2. 
Członkiem grupy wsparcia może być funkcjonariusz ABW wymieniony w ust. 1, który:
1)
ukończył szkolenie I stopnia z wynikiem pozytywnym, lub
2)
pełnił przez okres co najmniej jednego roku służbę w Wydziale V Departamentu VI.
§  4. 
Instruktorem grup wsparcia może być funkcjonariusz delegatury ABW w służbie stałej, który:
1)
ukończył szkolenie instruktorów grup wsparcia, zwane dalej "szkoleniem II stopnia", lub
2)
pełnił przez okres co najmniej trzech lat służbę w Wydziale V Departamentu VI oraz:
a)
ukończył kurs lub szkolenie w zakresie metodyki nauczania, lub
b)
posiada uprawnienia instruktora sportu o specjalności strzelectwo sportowe oraz uprawnienia instruktora sportu lub rekreacji ruchowej o specjalności związanej ze sportami walki.
§  5. 
1. 
Dyrektor delegatury ABW sporządza imienne listy członków oraz instruktorów grup wsparcia.
2. 
Członkowie oraz instruktorzy grup wsparcia są obowiązani do potwierdzenia przyjęcia do wiadomości faktu umieszczenia ich na imiennych listach, o których mowa w ust. 1, własnoręcznym, czytelnym podpisem złożonym na tych listach.
3. 
Dyrektor delegatury ABW przekazuje dyrektorowi Biura Kadr ABW uwierzytelnioną kopię imiennych list, o których mowa w ust. 1, zawierających własnoręczne, czytelne podpisy członków oraz instruktorów grup wsparcia.
4. 
Dyrektor delegatury ABW jest obowiązany do aktualizowania imiennych list, o których mowa w ust. 1.
§  6. 
1. 
Szkolenie członków i instruktorów grup wsparcia odbywa się w ramach:
1)
szkolenia I stopnia;
2)
szkolenia II stopnia;
3)
treningów:
a)
członków grup wsparcia,
b)
instruktorów grup wsparcia.
2. 
Szkolenia I stopnia oraz szkolenia II stopnia organizuje i prowadzi COS ABW.
3. 
Treningi:
1)
członków grup wsparcia organizują dyrektorzy delegatur ABW;
2)
instruktorów grup wsparcia organizuje i prowadzi COS ABW.
§  7. 
1. 
Szkolenie I stopnia ma na celu przygotowanie członków grup wsparcia do podejmowania działań, o których mowa w § 2 ust. 2 oraz ujednolicenie metod pracy, w tym form i technik wykorzystywanych w trakcie tych działań.
2. 
Zakres tematyczny szkolenia I stopnia oraz katalog umiejętności i kryteriów oceny członka grupy wsparcia określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
3. 
Szkolenie I stopnia może odbywać się również w ramach szkoleń, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 961 oraz z 2019 r. poz. 2246).
4. 
Po ukończeniu szkolenia I stopnia dyrektor COS ABW wydaje zaświadczenie o jego ukończeniu i przesyła je do dyrektora właściwej delegatury ABW, w celu włączenia do akt osobowych funkcjonariusza ABW.
§  8. 
1. 
Szkolenie II stopnia ma na celu przygotowanie funkcjonariusza delegatury ABW do przeprowadzania procesu szkolenia i treningów członków grup wsparcia w delegaturze ABW.
2. 
Zakres tematyczny szkolenia II stopnia oraz katalog umiejętności i kryteriów oceny instruktora grupy wsparcia określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
§  9. 
1. 
Funkcjonariusz ABW spełniający warunki, o których mowa w § 4 pkt 2, i zainteresowany odbyciem szkolenia II stopnia składa raport do dyrektora delegatury ABW, w której pełni służbę.
2. 
O zgłoszeniu funkcjonariusza ABW na szkolenie II stopnia decyduje dyrektor delegatury ABW na podstawie raportu, o którym mowa w ust. 1.
3. 
Funkcjonariusz ABW jest kierowany na szkolenie II stopnia rozkazem personalnym wydanym na podstawie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, przekazanego przez dyrektora delegatury ABW do Biura Kadr ABW.
4. 
Ukończenie szkolenia II stopnia jest równoznaczne z uzyskaniem uprawnień instruktora grup wsparcia. Przepis § 7 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
§  10. 
Treningi, o których mowa w § 6 ust. 3, są formą doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy ABW i stanowią kontynuację, rozszerzenie i ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności nabytych przez członków oraz instruktorów grup wsparcia podczas odpowiednio szkoleń I stopnia i szkoleń II stopnia.
§  11. 
1. 
Dyrektor delegatury ABW odpowiada za przygotowanie programu szkolenia członków grupy wsparcia, zwanego dalej "programem szkolenia" oraz zapewnia właściwe zaplecze logistyczne.
2. 
Program szkolenia powinien odpowiadać potrzebom szkoleniowym delegatury ABW, a jego zakres tematyczny powinien uwzględniać treści programowe zawarte w załączniku nr 1 do zarządzenia, a w szczególności być ukierunkowany na utrzymanie i rozwój sprawności fizycznej oraz umiejętności wymaganych od członka grupy wsparcia.
3. 
Program szkolenia powinien zawierać w szczególności:
1)
szczegółowy program treningów;
2)
harmonogram planowanych treningów;
3)
sposoby i tryb oceny poziomu wyszkolenia.
4. 
Program szkolenia wymaga zatwierdzenia przez dyrektora Biura Kadr ABW.
5. 
Zatwierdzony przez dyrektora Biura Kadr ABW program szkolenia dyrektor delegatury ABW przedkłada dyrektorowi COS ABW.
6. 
Do zmian w programie szkolenia przepisy ust. 4 i 5 stosuje się.
§  12. 
1. 
Treningi członków grupy wsparcia przeprowadza instruktor grup wsparcia lub inna osoba posiadająca uprawnienia do prowadzenia zajęć, po uzyskaniu zgody dyrektora delegatury ABW i pod nadzorem instruktora grup wsparcia.
2. 
Treningi członków grup wsparcia powinny odbywać się w wymiarze co najmniej 2 godzin dydaktycznych tygodniowo.
3. 
Treningi członków grupy wsparcia obejmujące zajęcia strzeleckie powinny odbywać się co najmniej raz w miesiącu kalendarzowym.
4. 
W treningach członków grup wsparcia mogą brać udział członkowie grup realizacyjnych.
§  13. 
1. 
Treningi instruktorów grup wsparcia powinny odpowiadać potrzebom szkoleniowym ABW, a ich zakres tematyczny powinien uwzględniać treści programowe zawarte w załączniku nr 2 do zarządzenia, a w szczególności być ukierunkowane na utrzymanie i rozwój sprawności fizycznej oraz umiejętności wymaganych od instruktora grup wsparcia.
2. 
Treningi instruktorów grup wsparcia powinny odbywać się co najmniej raz w roku kalendarzowym.
3. 
Dyrektor COS ABW, w uzgodnieniu z dyrektorem Biura Kadr ABW, określa terminy treningów instruktorów grup wsparcia w rocznym harmonogramie szkoleń COS ABW, zwanym dalej "harmonogramem szkoleń".
§  14. 
1. 
Członkowie oraz instruktorzy grup wsparcia są obowiązani do uczestniczenia we właściwych treningach, o których mowa w § 6 ust. 3, realizowanych na podstawie odpowiednio programów szkoleń oraz harmonogramu szkoleń.
2. 
Członkowie oraz instruktorzy grup wsparcia mogą uczestniczyć w zajęciach sprawnościowych prowadzonych na podstawie przepisów Szefa ABW w sprawie doskonalenia technik interwencji i utrzymania sprawności fizycznej w ABW.
3. 
Członkowie oraz instruktorzy grup wsparcia mogą uczestniczyć w innych treningach, niż określone w § 6 ust. 3, w szczególności w treningach strzeleckich - po uzgodnieniu z innymi jednostkami organizacyjnymi ABW, a także instytucjami, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 5.
§  15. 
1. 
Instruktor grup wsparcia jest obowiązany do:
1)
opracowania programu szkolenia;
2)
prowadzenia w delegaturze ABW treningów członków grupy wsparcia zgodnie z programem szkolenia;
3)
uczestniczenia w specjalistycznych szkoleniach organizowanych przez COS ABW, podwyższających kwalifikacje zawodowe;
4)
przedkładania dyrektorowi delegatury ABW:
a)
konspektu każdego rodzaju treningu członków grupy wsparcia na dany rok kalendarzowy,
b)
danych dotyczących frekwencji podczas treningów członków grup wsparcia,
c)
informacji o stopniu realizacji programu szkolenia,
d)
informacji o trudnościach organizacyjnych i programowych w trakcie realizacji programu szkolenia;
5)
współpracy z osobami i instytucjami, których odpowiednio umiejętności i doświadczenie oraz baza treningowa mogą zostać wykorzystane do podnoszenia poziomu wyszkolenia członków grup wsparcia - po uzyskaniu pisemnej zgody dyrektora delegatury ABW;
6)
opracowania sprawozdania, o którym mowa w § 17.
2. 
W przypadku stwierdzenia przez dyrektora delegatury ABW niewywiązywania się instruktora grupy wsparcia z obowiązków, o których mowa w ust. 1, dyrektor ten, z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora COS ABW, wykreśla funkcjonariusza ABW z listy instruktorów grup wsparcia, o której mowa w § 5 ust. 1, informując o tym dyrektora Biura Kadr ABW.
§  16. 
1. 
Bezpośredni przełożeni umożliwiają członkom oraz instruktorom grup wsparcia:
1)
podejmowanie działań, o których mowa w § 2 ust. 2,
2)
udział we właściwych treningach oraz zajęciach sprawnościowych wymienionych w § 14.
2. 
Bezpośredni przełożony przydzielając obowiązki służbowe:
1)
członkowi grupy wsparcia jest obowiązany uwzględnić czas wykorzystywany przez niego na udział we właściwych treningach oraz w zajęciach sprawnościowych wymienionych w § 14;
2)
instruktorowi grup wsparcia jest obowiązany uwzględnić czas wykorzystywany przez niego na realizację obowiązków wymienionych w § 15 ust. 1 oraz udział we właściwych treningach i zajęciach sprawnościowych, o których mowa w § 14.
§  17. 
1. 
Dyrektor delegatury ABW jest obowiązany do przedłożenia dyrektorowi COS ABW, w terminie do dnia 10 stycznia każdego roku kalendarzowego, sprawozdania z przeprowadzonych treningów członków grup wsparcia za poprzedni rok kalendarzowy.
2. 
Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać w szczególności:
1)
aktualny wykaz szkolonych członków grup wsparcia;
2)
wskazanie czasu i miejsca przeprowadzenia treningów;
3)
listę obecności członków grup wsparcia uczestniczących w treningach;
4)
poziom wyszkolenia członków grup wsparcia;
5)
informacje o trudnościach organizacyjnych i programowych wymagających poprawy;
6)
inne informacje istotne dla oceny realizacji programu szkolenia.
§  18. 
1. 
Dyrektor COS ABW sprawuje nadzór nad terminową i prawidłową realizacją treningów:
1)
członków grup wsparcia, zgodnie z zatwierdzonymi planami treningów grup wsparcia;
2)
instruktorów grup wsparcia, zgodnie z harmonogramem szkoleń.
2. 
Dyrektor COS ABW przedstawia dyrektorowi Biura Kadr ABW, w terminie do dnia 30 stycznia każdego roku kalendarzowego, sprawozdanie z przeprowadzonych w poprzednim roku kalendarzowym treningów, o których mowa w ust. 1.
§  19. 
Uprawnienia instruktorów grup realizacyjnych ABW wydane na podstawie przepisów dotychczasowych stają się uprawnieniami instruktorów grup wsparcia, o których mowa w niniejszym zarządzeniu.
§  20. 
Traci moc zarządzenie nr 58 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie szkoleń członków oraz instruktorów grup realizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zmienione zarządzeniem nr 32 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 27 sierpnia 2014 r., zarządzeniem nr 27 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 6 sierpnia 2015 r. oraz zarządzeniem nr 122 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 16 października 2018 r.
§  21. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 maja 2020 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA I STOPNIA ORAZ KATALOG UMIEJĘTNOŚCI I KRYTERIÓW OCENY CZŁONKA GRUPY WSPARCIA

1.
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA I STOPNIA
1.1.
Przygotowanie fizyczne oraz techniki stosowania środków przymusu bezpośredniego
Lp.Treść tematu
1Trening ogólnorozwojowy
2Pokonywanie torów przeszkód i prób sprawnościowych
3Elementy samoobrony jako środek przymusu bezpośredniego
4Chwyty obezwładniające i transportowe
5Techniki zakładania kajdanek
6Zaliczenie
1.2.
Szkolenie strzeleckie

Zadaniem szkolenia jest zapoznanie z zasadami działania i bezpieczną obsługą broni służbowej.

Lp.Treść tematu
1Podstawy prawne oraz postępowanie przed, w trakcie i po użyciu broni palnej
2Zasady bezpiecznego posługiwania się bronią palną
3Podstawy budowy i zasada działania broni palnej
4Przyjmowanie postaw strzeleckich
5Dobycie broni palnej
6Strzelanie z postawy stojącej do celów nieruchomych
7Strzelanie w ruchu
8Strzelanie z postawy klęczącej do celów nieruchomych
9Szybka / taktyczna wymiana magazynków
10Strzelanie z szybką / taktyczną wymianą magazynków
11Strzelanie zza zasłon
12Usuwanie zacięć
13Czyszczenie i konserwacja broni palnej
14Zaliczenie
1.3.
Podstawy taktyki
Lp.Treść tematu
1Rozpoznanie przedrealizacyjne pod kątem bezpieczeństwa i skuteczności
2Zasady wchodzenia i zabezpieczenia pomieszczeń pod kątem bezpieczeństwa prowadzonych czynności procesowych
3Techniki pokonywania przeszkód terenowych
4Podstawy techniki zatrzymywania osób w pomieszczeniach
5Podstawy techniki zatrzymywania osób w terenie zewnętrznym
6Podstawy techniki zatrzymywania osób w pojazdach mechanicznych
7Pokonywanie przeszkód urbanistycznych, techniki forsowania drzwi
8Zaliczenie
1.4.
Konwojowanie, ochrona osób i mienia
Lp.Treść tematu
1Zasady wykonywania konwoju pieszego
2Zasady wykonywania konwoju z wykorzystaniem pojazdów służbowych
3Konwojowanie i ochrona mienia o dużej wartości
4Zabezpieczenie tras przejazdów
5Doprowadzanie osób zatrzymanych
6Zaliczenie
1.5.
Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy
Lp.Treść tematu
1Akcja resuscytacyjna u osoby z zaburzeniem krążeniowo-oddechowym
2Pierwsza pomoc przy urazach mechanicznych
3Pierwsza pomoc przy krwotokach, w tym ranach ciętych, szarpanych i postrzałowych
4Zaliczenie
2.
KATALOG UMIEJĘTNOŚCI I KRYTERIÓW OCENY CZŁONKA GRUPY WSPARCIA
2.1.
Sprawność fizyczna

Członka grupy wsparcia powinna cechować ogólna wytrzymałość i sprawność fizyczna, umożliwiająca sprawne i bezpieczne pokonywanie ewentualnego czynnego i biernego oporu, przeszkód terenowych oraz realizowanie czynności w dłuższym okresie. Poziom sprawności fizycznej powinien umożliwić funkcjonariuszowi grupy wsparcia pokonanie toru sprawnościowego w czasie 1 min 45 sek.

SCHEMAT TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ I SPOSÓB JEGO POKONANIA

1.
Opis ćwiczeń testu sprawności fizycznej:
1)
okrążenie stojaków ze zmianami kierunków biegu - na komendę "gotów" funkcjonariusz grupy wsparcia na materacu przyjmuje pozycję leżącą na brzuchu, z wyprostowanymi rękoma ułożonymi wzdłuż tułowia. Na komendę "start" jest włączany stoper, a funkcjonariusz grupy wsparcia rozpoczyna bieg w kierunku pierwszego stojaka i okrąża go, zaczynając z prawej strony, następnie biegnie do drugiego stojaka i okrąża go z lewej strony;
2)
przewroty w przód, w tył i w przód - po okrążeniu drugiego stojaka, na ułożonych wzdłuż 3 materacach, funkcjonariusz grupy wsparcia wykonuje przewroty gimnastyczne lub przez bark (przewroty wykonuje się w płaszczyźnie strzałkowej): pierwszy w przód, po obrocie o 180 stopni, drugi w tył, po obrocie o 180 stopni i trzeci w przód. Każdy z przewrotów wykonuje się przynajmniej z pozycji "przysiad podparty";
3)
przenoszenie manekina - po dobiegnięciu do materaca funkcjonariusz grupy wsparcia chwyta leżącego na nim skórzanego manekina o masie 28 kilogramów i przenosi go, omijając stojak ustawiony w odległości 5 metrów od materaca, a następnie wraca i kładzie manekina na ten sam materac;
4)
pokonanie górą 4 płotków lekkoatletycznych - po dobiegnięciu do płotków lekkoatletycznych ustawionych na wysokości 76 centymetrów, w rzędzie, funkcjonariusz grupy wsparcia pokonuje dowolną techniką górną krawędź płotka bez jego dotknięcia;
5)
5 rzutów zza głowy piłkami lekarskimi w przód - po dobiegnięciu do wyznaczonej linii funkcjonariusz grupy wsparcia wykonuje 5 rzutów piłkami lekarskimi o wadze 3 kilogramów (ułożonymi w szeregu, przed linią rzutu), oburącz, zza głowy w przód na odległość co najmniej 5 metrów (piłka musi pełnym obwodem przekroczyć linię wyznaczającą odległość 5 metrów). Dotknięcie, przekroczenie linii w trakcie wykonywania rzutu lub nieosiągnięcie wymaganej odległości wywołuje skutek w postaci niezaliczenia rzutu, przy czym funkcjonariusz grupy wsparcia może jeden raz, dodatkową piłką, poprawić tylko jeden niezaliczony rzut;
6)
10 siadów z pozycji leżenia tyłem z piłką lekarską - z pozycji leżenia tyłem na materacu, stopy zaczepione pod dowolnym szczeblem drabinki, trzymając w dłoniach piłkę lekarską o masie 2 kilogramów (piłka dotyka materaca za głową), funkcjonariusz grupy wsparcia wykonuje 10 siadów z pozycji leżenia tyłem i przenosi piłkę lekarską, dotykając nią drabinki. Każdorazowo piłka lekarska musi dotknąć materaca, a następnie, po wykonaniu siadu, dotknąć drabinek. Podczas wykonywania siadów funkcjonariusz grupy wsparcia unosi tułów pod kątem 45 stopni;
7)
pokonanie górą 4 piecioczęściowych skrzyń gimnastycznych - funkcjonariusz grupy wsparcia pokonuje dowolną techniką górną płaszczyznę każdej ze skrzyń gimnastycznych;
8)
bieg wahadłowy - funkcjonariusz grupy wsparcia przebiega 10 razy dystans 5 metrów pomiędzy stojakami, ze zmianą kierunku biegu, przy czym przy każdym nawrocie obie stopy muszą dotknąć podłoża za liniami wyznaczającymi dystans, dłonie nie mogą dotykać podłoża. Przekroczenie linii po dziesiątym poprawnym pokonaniu dystansu kończy test sprawności fizycznej - następuje zatrzymanie stopera.
2.
Podczas wykonywania rzutów piłkami lekarskimi, wykonywania 10 siadów z pozycji leżenia tyłem oraz biegu wahadłowego członek zespołu dokonujący oceny testu sprawności fizycznej liczy na głos poprawnie wykonane powtórzenia.
3.
Test sprawności fizycznej przerywa się w stosunku do funkcjonariusza grupy wsparcia, jeżeli w czasie jego przeprowadzania uczestnik:
1)
przytrzyma ręką lub przewróci stojak;
2)
rzuci manekina na materac;
3)
dotknie płotka lekkoatletycznego lub go przewróci;
4)
przewróci skrzynię gimnastyczną lub zrzuci element tej skrzyni;
5)
nie pokona górą płotków lekkoatletycznych lub skrzyń gimnastycznych;
6)
wykona test sprawności fizycznej niezgodnie ze schematem toru sprawnościowego.

SCHEMAT TORU SPRAWNOŚCIOWEGO

grafika

2.2.
Środki przymusu bezpośredniego / walka wręcz:
1)
założenie kajdanek z przodu lub z tyłu osobie nieprzejawiającej agresji - założenie kajdanek wraz z ustawieniem się podczas ich zakładania w sposób bezpieczny dla funkcjonariusza grupy wsparcia;
2)
posiadanie wiedzy na temat środków przymusu bezpośredniego dozwolonych przy biernym oporze oraz posiadanie umiejętności przełamania biernego oporu w sposób bezpieczny dla funkcjonariusza grupy wsparcia (zdecydowanie, konsekwencja, płynność i szybkość działania) oraz umiejętność asekurowania i pomagania funkcjonariuszowi grupy wsparcia podczas przełamywania biernego oporu - w grupach 2-3 osobowych;
3)
założenie kajdanek osobie stosującej czynny opór:
a)
posiadanie wiedzy na temat środków przymusu bezpośredniego dozwolonych przy czynnym oporze,
b)
posiadanie umiejętności przełamania czynnego oporu, założenie kajdanek w sposób bezpieczny dla funkcjonariusza grupy wsparcia (zdecydowanie, konsekwencja, płynność i szybkość działania); umiejętność asekurowania i pomoc funkcjonariuszowi grupy wsparcia w przełamaniu czynnego oporu i zakładaniu kajdanek - w grupach 3-5 osobowych;
4)
reagowanie w przypadku czynnej napaści na funkcjonariusza ABW - posiadanie wiedzy i umiejętności na temat środków przymusu bezpośredniego, których użycie jest dozwolone podczas odpierania czynnej napaści - sposoby postępowania, umiejętność reakcji - współdziałanie w grupach 3-5 osobowych;
5)
wstępne przeszukanie osoby (pod kątem posiadania broni i niebezpiecznych narzędzi):
a)
umiejętność bezpiecznego i skutecznego przeszukania w celu ujawnienia ukrytej broni lub innych niebezpiecznych narzędzi,
b)
asekuracja funkcjonariusza grupy wsparcia dokonującego przeszukania - współdziałanie w grupach 2-4 osobowych;
6)
chwyty transportowe (osoby nieagresywne, agresywne):
a)
trzy sposoby prowadzenia (transportowania) osoby zatrzymanej:
-
kajdanki założone na ręce z przodu lub z tyłu oraz zachowanie kontroli poprzez zastosowanie łagodnych chwytów transportowych (przytrzymujących, podtrzymujących),
-
kajdanki założone na ręce z przodu lub z tyłu i transportowanie za pomocą dźwigni chwytów transportowych,
-
kajdanki założone z przodu lub z tyłu i prowadzenie zatrzymanego tyłem,
b)
umiejętność właściwego doboru chwytów transportowych w zależności od przedstawionych założeń (bezpieczeństwo i adekwatność do potrzeb);
7)
obezwładnienie i zatrzymanie napastnika z zastosowaniem dowolnej techniki, założenie kajdanek, podniesienie, zastosowanie dźwigni transportowej.
2.3.
Techniki strzeleckie / bezpieczne posługiwanie się bronią palną:

Bezpieczeństwo - przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podlega ocenie przez cały czas szkolenia, zarówno szkoleń specjalistycznych, jak i procesu przeprowadzania treningów.

1)
rozkładanie (składanie) broni palnej - czas w zależności od rodzaju broni palnej (pistolet Glock - 25 sek.);
2)
test wiedzy o broni palnej - kaliber, rodzaj amunicji, pojemność magazynka, czy posiada zabezpieczenie i jakie rodzaje (wewnętrzne, nastawne);
3)
manualna obsługa broni palnej (usuwanie zacięć, wymiana szybka / taktyczna magazynka) - realizowana w ramach ćwiczeń "treningu bezstrzałowego";
4)
przykładowe strzelania:

Dokładne:

10 szt. amunicji - odległość 10 m - tarcza "olimpijka" (TS 2) - czas 2 min.

Wszystkie strzały w strefie 7 punktów (czarny okrąg)

Szybkie.

12 szt. amunicji - odległość 5 i 10 m - tarcza "francuz" (TS 9, TS 10) - czas:

a) 2 strzały - 5 m - 4 sek.;

b) 2 strzały - 10 m - 6 sek.

Oceniane - 100% celności (w strefie 5 punktów) w limicie czasu. Powtórzenie 3-krotne na każdym dystansie (sprawdzana jest powtarzalność umiejętności).

Z obsługą manualną broni palnej:

broń palna, 2 magazynki, 6 szt. amunicji bojowej, 2 naboje szkolne, 3 szt. amunicji bojowej i 1 nabój szkolny w każdym magazynku (naboje ładuje instruktor grupy wsparcia lub osoba przez niego wyznaczona - ćwiczebne rozmieszczone w sposób losowy) Odległość 7 m - tarcza "francuz" - czas 30 sek.

Opis: dobycie broni palnej - strzelanie do momentu, gdy nastąpi zacięcie broni palnej - dobicie magazynka, przeładowanie (skuteczne usunięcie zacięcia), dokończenie strzelania. Po wyczerpaniu zapasu amunicji - wymiana magazynka w postawie klęczącej - strzelanie, aż do zacięcia broni palnej - dobicie magazynka, dokończenie strzelania - koniec ćwiczenia.

Ocenianie - wykonanie wszystkich elementów zgodnie z zasadami, 100% celności (w strefie 5 punktów) w limicie czasu.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA II STOPNIA ORAZ KATALOG UMIEJĘTNOŚCI I KRYTERIÓW OCENY INSTRUKTORA GRUPY WSPARCIA

1.
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA II STOPNIA
1.1.
Stosowanie środków przymusu bezpośredniego
Lp.Treść tematu
1Prawne aspekty stosowania środków przymusu bezpośredniego
2Trening ogólnorozwojowy
3Elementy samoobrony jako środek przymusu bezpośredniego
4Chwyty obezwładniające i transportowe
5Techniki zakładania kajdanek
6Zaliczenie
1.2.
Szkolenie strzeleckie
Lp.Treść tematu
1Podstawy prawne oraz postępowanie przed, w trakcie i po użyciu broni palnej
2Zasady bezpiecznego posługiwania się bronią palną
3Podstawy budowy i zasada działania broni palnej
4Przyjmowanie postaw strzeleckich
5Dobycie broni palnej
6Strzelanie z postawy stojącej do celów nieruchomych
7Strzelanie z postawy klęczącej do celów nieruchomych
8Strzelanie w ruchu
9Szybka / taktyczna wymiana magazynków
10Strzelanie z szybką / taktyczną wymianą magazynków
11Strzelanie zza zasłon
12Usuwanie zacięć
13Czyszczenie i konserwacja broni palnej
14Praca na przyrządach celowniczych
15Zaliczenie
1.3.
Elementy taktyki
Lp.Treść tematu
1Rozpoznanie przedrealizacyjne pod kątem bezpieczeństwa i skuteczności działań
2Zasady wejścia i zabezpieczenia pomieszczeń pod kątem prowadzonych czynności procesowych
3Techniki pokonywania przeszkód terenowych
4Podstawy technik zatrzymywania osób w pomieszczeniach
5Podstawy technik zatrzymywania osób w terenie zewnętrznym
6Podstawy technik zatrzymywania osób w pojazdach mechanicznych
7Pokonywanie przeszkód urbanistycznych, techniki forsowania drzwi
8Zaliczenie
1.4.
Konwojowanie, ochrona osób i mienia
Lp.Treść tematu
1Konwój pieszy
2Konwój z wykorzystaniem pojazdów służbowych
3Konwojowanie i ochrona mienia o dużej wartości
4Zabezpieczenie tras przejazdów
5Doprowadzanie osób zatrzymanych
6Zaliczenie
1.5.
Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy
Lp.Treść tematu
1Akcja resuscytacyjna u osoby z zaburzeniem krążeniowo-oddechowym
2Pierwsza pomoc przy urazach mechanicznych
3Pierwsza pomoc przy krwotokach, w tym ranach ciętych, szarpanych i postrzałowych
4Zaliczenie
1.6.
Wybrane zagadnienia pedagogiki i dydaktyki ogólnej
Lp.Treść tematu
1Instruktor grupy wsparcia w systemie wyszkolenia funkcjonariuszy grup wsparcia
2Problemy kierowania grupą szkoleniową
3Terminologia funkcjonująca w nauczaniu
4Cele kształcenia
5Metody nauczania umiejętności
6Specyfika nauczania umiejętności specjalnych
7Zaliczenie
1.7.
Metodyka i organizacja procesu szkolenia
Lp.Treść tematu
1Metodyka organizacji i przeprowadzania zajęć
2Dokumentowanie procesu szkoleniowego
3Zaliczenie
1.8.
Metodyka nauczania w szkoleniu strzeleckim, stosowaniu środków przymusu bezpośredniego oraz taktyce
Lp.Treść tematu
1Lekcje oceniane
2.
KATALOG UMIEJĘTNOŚCI I KRYTERIÓW OCENY INSTRUKTORA GRUPY WSPARCIA
2.1.
Sprawność fizyczna

Funkcjonariusz ABW będący kandydatem na instruktora grupy wsparcia, zwany dalej "kandydatem", musi wykazać się umiejętnościami z zakresu użycia broni palnej, stosowania środków przymusu bezpośredniego, wysoką sprawnością fizyczną w zakresie przewidywanym, jako warunki zaliczenia szkolenia I stopnia. Ponadto powinien wykazać się umiejętnością samodzielnego i skutecznego przeprowadzenia zajęć dydaktycznych z grupą szkoleniową na zadany przez prowadzących temat, w formie lekcji ocenianej. Tematyka lekcji ocenianej obejmuje zagadnienia zaczerpnięte z programu szkolenia I stopnia dla grup wsparcia z zakresu stosowania środków przymusu bezpośredniego, szkolenia strzeleckiego lub taktyki. Poziom sprawności fizycznej powinien umożliwić kandydatowi pokonanie toru sprawnościowego w czasie 1 min 30 sek.

SCHEMAT TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ I SPOSÓB JEGO POKONANIA

1.
Opis ćwiczeń testu sprawności fizycznej:
1)
okrążenie stojaków ze zmianami kierunków biegu - na komendę "gotów" funkcjonariusz ABW na materacu przyjmuje pozycję leżącą na brzuchu, z wyprostowanymi rękoma ułożonymi wzdłuż tułowia. Na komendą "start" jest włączany stoper, a funkcjonariusz ABW rozpoczyna bieg w kierunku pierwszego stojaka i okrąża go, zaczynając z prawej strony, następnie biegnie do drugiego stojaka i okrąża go z lewej strony;
2)
przewroty w przód, w tył i w przód - po okrążeniu drugiego stojaka, na ułożonych wzdłuż 3 materacach, funkcjonariusz ABW wykonuje przewroty gimnastyczne lub przez bark (przewroty wykonuje się w płaszczyźnie strzałkowej): pierwszy w przód, po obrocie o 180 stopni, drugi w tył, po obrocie o 180 stopni i trzeci w przód. Każdy z przewrotów wykonuje się przynajmniej z pozycji "przysiad podparty";
3)
przenoszenie manekina - po dobiegnięciu do materaca funkcjonariusz ABW chwyta leżącego na nim skórzanego manekina o masie 28 kilogramów i przenosi go, omijając stojak ustawiony w odległości 5 metrów od materaca, a następnie wraca i kładzie manekina na ten sam materac;
4)
pokonanie górą 4 płotków lekkoatletycznych - po dobiegnięciu do płotków lekkoatletycznych ustawionych na wysokości 76 centymetrów, w rzędzie, funkcjonariusz ABW pokonuje dowolną techniką górną krawędź płotka bez jego dotknięcia;
5)
5 rzutów zza głowy piłkami lekarskimi w przód - po dobiegnięciu do wyznaczonej linii funkcjonariusz ABW wykonuje 5 rzutów piłkami lekarskimi o wadze 3 kilogramów (ułożonymi w szeregu, przed linią rzutu), oburącz, zza głowy w przód na odległość co najmniej 5 metrów (piłka musi pełnym obwodem przekroczyć linię wyznaczającą odległość 5 metrów). Dotknięcie, przekroczenie linii w trakcie wykonywania rzutu lub nieosiągnięcie wymaganej odległości wywołuje skutek w postaci niezaliczenia rzutu, przy czym funkcjonariusz ABW może jeden raz, dodatkową piłką, poprawić tylko jeden niezaliczony rzut;
6)
10 siadów z pozycji leżenia tyłem z piłką lekarską - z pozycji leżenia tyłem na materacu, stopy zaczepione pod dowolnym szczeblem drabinki, trzymając w dłoniach piłkę lekarską o masie 2 kilogramów (piłka dotyka materaca za głową), funkcjonariusz ABW wykonuje 10 siadów z pozycji leżenia tyłem i przenosi piłkę lekarską, dotykając nią drabinki. Każdorazowo piłka lekarska musi dotknąć materaca, a następnie po wykonaniu siadu dotknąć drabinek. Podczas wykonywania siadów funkcjonariusz ABW unosi tułów pod kątem 45 stopni;
7)
pokonanie górą 4 piecioczęściowych skrzyń gimnastycznych - funkcjonariusz ABW pokonuje dowolną techniką górną płaszczyznę każdej ze skrzyń gimnastycznych;
8)
bieg wahadłowy - funkcjonariusz ABW przebiega 10 razy dystans 5 metrów pomiędzy stojakami, ze zmianą kierunku biegu, przy czym przy każdym nawrocie obie stopy muszą dotknąć podłoża za liniami wyznaczającymi dystans, dłonie nie mogą dotykać podłoża. Przekroczenie linii po dziesiątym poprawnym pokonaniu dystansu kończy test sprawności fizycznej - następuje zatrzymanie stopera.
2.
Podczas wykonywania rzutów piłkami lekarskimi, wykonywania 10 siadów z pozycji leżenia tyłem oraz biegu wahadłowego członek zespołu dokonujący oceny testu sprawności fizycznej liczy na głos poprawnie wykonane powtórzenia.
3.
Test sprawności fizycznej przerywa się w stosunku do funkcjonariusza ABW, jeżeli w czasie jego przeprowadzania funkcjonariusz ABW:
1)
przytrzyma ręką lub przewróci stojak;
2)
rzuci manekina na materac;
3)
dotknie płotka lekkoatletycznego lub go przewróci;
4)
przewróci skrzynię gimnastyczną lub zrzuci element tej skrzyni;
5)
nie pokona górą płotków lekkoatletycznych lub skrzyń gimnastycznych;
6)
wykona test sprawności fizycznej niezgodnie ze schematem toru sprawnościowego.

SCHEMAT TORU SPRAWNOŚCIOWEGO

grafika

2.2.
Środki przymusu bezpośredniego / walka wręcz:
1)
założenie kajdanek z przodu lub z tyłu osobie nie przejawiającej agresji - założenie kajdanek wraz z ustawieniem się podczas ich zakładania w sposób bezpieczny dla funkcjonariusza AB W;
2)
posiadanie wiedzy na temat środków przymusu bezpośredniego dozwolonych przy biernym oporze oraz posiadanie umiejętności przełamania biernego oporu w sposób bezpieczny dla funkcjonariusza ABW (zdecydowanie, konsekwencja, płynność i szybkość działania); umiejętność asekurowania i pomagania funkcjonariuszowi ABW podczas przełamywania biernego oporu i zakładania kajdanek - w grupach 2-3 osobowych;
3)
założenie kajdanek osobie stosującej czynny opór:
a)
posiadanie wiedzy na temat środków przymusu bezpośredniego dozwolonych przy czynnym oporze,
b)
posiadanie umiejętności przełamania czynnego oporu, założenie kajdanek w sposób bezpieczny dla funkcjonariusza ABW (zdecydowanie, konsekwencja, płynność i szybkość działania); umiejętność asekurowania i pomoc funkcjonariuszowi ABW w przełamaniu czynnego oporu i zakładaniu kajdanek - w grupach 3-5 osobowych;
4)
reagowanie w przypadku czynnej napaści na funkcjonariusza ABW - posiadanie wiedzy i umiejętności na temat środków przymusu bezpośredniego, których użycie jest dozwolone podczas odpierania czynnej napaści - sposoby postępowania, umiejętność reakcji - współdziałanie w grupach 3-5 osobowych;
5)
wstępne przeszukanie osoby (pod kątem posiadania broni i niebezpiecznych narzędzi):
a)
umiejętność bezpiecznego i skutecznego przeszukania w celu ujawnienia ukrytej broni lub innych niebezpiecznych narzędzi,
b)
asekuracja funkcjonariusza ABW dokonującego przeszukania - współdziałanie w grupach 2-4 osobowych;
6)
chwyty transportowe (osoby nieagresywne, agresywne):
a)
trzy sposoby prowadzenia (transportowania) osoby zatrzymanej:
-
kajdanki założone na ręce z przodu lub z tyłu oraz zachowanie kontroli poprzez zastosowanie łagodnych chwytów transportowych (przytrzymujących, podtrzymujących),
-
kajdanki założone na ręce z przodu lub z tyłu i transportowanie za pomocą dźwigni chwytów transportowych,
-
kajdanki założone z przodu lub z tyłu i prowadzenie zatrzymanego tyłem,
b)
umiejętność właściwego doboru chwytów transportowych w zależności od przedstawionych założeń (bezpieczeństwo i adekwatność do potrzeb);
7)
obezwładnienie i zatrzymanie napastnika z zastosowaniem dowolnej techniki, założenie kajdanek, podniesienie, zastosowanie dźwigni transportowej.
2.3.
Techniki strzeleckie / bezpieczne posługiwanie się bronią palną:

Bezpieczeństwo - przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podlega ocenie przez cały czas szkolenia, zarówno szkoleń specjalistycznych, jak i procesu przeprowadzania treningów.

1)
rozkładanie (składanie) broni palnej - czas w zależności od rodzaju broni palnej (pistolet Glock - 25 sek.);
2)
test wiedzy o broni palnej - kaliber, rodzaj amunicji, pojemność magazynka, czy posiada zabezpieczenie i jakie rodzaje (wewnętrzne, nastawne);
3)
manualna obsługa broni palnej (usuwanie zacięć, wymiana szybka / taktyczna magazynka) - realizowana w ramach ćwiczeń "treningu bezstrzałowego";
4)
przykładowe strzelania:

Dokładne:

10 szt. amunicji - odległość 10 m - tarcza "olimpijka" (TS 2) - czas 2 min.

Wszystkie strzały w strefie 7 punktów (czarny okrąg)

Szybkie:

12 szt. amunicji - odległość 5 i 10 m - tarcza "francuz" (TS 9, TS 10) - czas:

a) 2 strzały - 5 m - 4 sek.;

b) 2 strzały - 10 m - 6 sek.

Oceniane - 100% celności (w strefie 5 punktów) w limicie czasu. Powtórzenie 3-krotne na każdym dystansie (sprawdzana jest powtarzalność umiejętności).

Z obsługą manualną broni palnej:

broń palna, 2 magazynki, 6 szt. amunicji bojowej, 2 naboje szkolne, 3 szt. amunicji bojowej i 1 nabój szkolny w każdym magazynku (naboje ładuje instruktor grupy wsparcia lub osoba przez niego wyznaczona - ćwiczebne rozmieszczone w sposób losowy) Odległość 7 m - tarcza "francuz" - czas 30 sek.

Opis: dobycie broni palnej - strzelanie do momentu, gdy nastąpi zacięcie broni palnej - dobicie magazynka, przeładowanie (skuteczne usunięcie zacięcia), dokończenie strzelania. Po wyczerpaniu zapasu amunicji - wymiana magazynka w postawie klęczącej - strzelanie, aż do zacięcia broni palnej - dobicie magazynka, dokończenie strzelania - koniec ćwiczenia.

Ocenianie - wykonanie wszystkich elementów zgodnie z zasadami, 100% celności (w strefie 5 punktów) w limicie czasu.