Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.370

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 grudnia 2013 r.

DECYZJA Nr 414/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 23 grudnia 2013 r.
w sprawie Grupy Negocjacyjnej oraz warunków i trybu odpłatnego udostępniania wojskom obcym poligonów i obiektów wojskowych będących w trwałym zarządzie lub w posiadaniu na podstawie innego tytułu prawnego Ministra Obrony Narodowej

Zarząd Szkolenia - P7

Na podstawie art. 2 pkt 23 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852), w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. Nr 93, poz. 1063, z późn. zm.) oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) - w celu określenia warunków i trybu odpłatnego udostępniania na potrzeby szkolenia wojsk obcych poligonów i obiektów wojskowych będących w trwałym zarządzie lub w posiadaniu na podstawie innego tytułu prawnego Ministra Obrony Narodowej oraz ustalenia szczegółowych zasad odpowiedzialności za przygotowanie i realizację tych przedsięwzięć, ustala się, co następuje:

§  1. Powołuje się Grupę Negocjacyjną, zwaną dalej "Grupą".
§  2. Decyzja określa zakres działania Grupy oraz zasady i tryb postępowania komórek oraz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, właściwych w sprawach udostępniania na potrzeby szkolenia wojsk obcych poligonów i obiektów wojskowych będących w trwałym zarządzie lub w posiadaniu na podstawie innego tytułu prawnego Ministra Obrony Narodowej, zwanych dalej "poligonami i obiektami wojskowymi".
§  3. Całokształt spraw związanych z przygotowywaniem oraz realizacją odpłatnego udostępniania na potrzeby szkolenia wojsk obcych poligonów i obiektów wojskowych nadzoruje i koordynuje Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych.
§  4. W terminie do dnia 30 czerwca każdego roku Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych przedstawia Ministrowi Obrony Narodowej do zatwierdzenia "Plan szkolenia wojsk obcych na poligonach i obiektach wojskowych wykorzystywanych przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej (ćwiczenia odpłatne) na następny rok kalendarzowy", zwany dalej "Planem" - z zastrzeżeniem § 18.
§  5. Warunki i miejsce szkolenia wojsk obcych dotyczące poszczególnych przedsięwzięć ujętych w Planie uzgadniane są w trakcie negocjacji pomiędzy przedstawicielami wojsk obcych a Grupą, w składzie:
1) Przewodniczący Grupy - Inspektor Szkolenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, zwany dalej "Przewodniczącym";
2) Szef Zespołu Koordynacyjnego Grupy, zwany dalej "Szefem Zespołu" - wyznaczony rozkazem Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych na wniosek Przewodniczącego;
3) Członkowie - przedstawiciele wyznaczeni przez dyrektorów (szefów, dowódców, komendantów, inspektorów) komórek oraz jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 2.
§  6. Zespół Koordynacyjny Grupy, zwany dalej "Zespołem", wykonuje obsługę techniczno-organizacyjną jej działalności. Pracami Zespołu kieruje Szef Zespołu. Zespół składa się z żołnierzy zawodowych i pracowników wyznaczonych rozkazem Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych na wniosek Przewodniczącego. Zespół podlega bezpośrednio Przewodniczącemu.
§  7. Przewodniczący ma prawo:
1) występować do dyrektorów (szefów, dowódców, komendantów, inspektorów) komórek oraz jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 2 o oddelegowanie osób do uczestnictwa w pracach Grupy;
2) zapraszać do udziału w pracach Grupy przedstawicieli administracji rządowej, władz samorządowych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw, zwanych dalej "innymi polskimi uczestnikami konferencji planistycznych";
3) dokonywać, na wniosek upoważnionych przedstawicieli wojsk obcych, korekt w Planie.
§  8. Do obowiązków Przewodniczącego należy:
1) koordynowanie całokształtu spraw związanych z odpłatnym szkoleniem wojsk obcych na poligonach i obiektach wojskowych;
2) organizowanie działalności i kierowanie pracami Grupy oraz Zespołu;
3) przewodniczenie konferencjom planistycznym, z udziałem członków Grupy i przedstawicieli wojsk obcych, dotyczących szkolenia wojsk obcych na danych poligonach i obiektach wojskowych;
4) opracowanie i uzgodnienie - z pozostałymi inspektorami Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych - projektu Planu;
5) akceptowanie - w uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z pozostałymi inspektorami Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych - zmiany terminów przedsięwzięć szkoleniowych ujętych w Planie;
6) przekazanie - w terminie do dnia 30 października każdego roku poprzedzającego planowane przedsięwzięcia szkoleniowe, za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych - oficjalnych powiadomień do ministerstw obrony zainteresowanych państw o sposobie rozpatrzenia złożonych wcześniej wniosków.
§  9. W kwestiach spornych powstałych między Członkami Grupy oraz innymi polskimi uczestnikami konferencji planistycznych decyzje Przewodniczącego są wiążące.
§  10. Do obowiązków Szefa Zespołu należy:
1) zbieranie i opracowywanie wniosków o przeprowadzenie szkolenia wojsk obcych na danych poligonach i obiektach wojskowych oraz o przeprowadzenie konferencji planistycznych i rekonesansów z udziałem przedstawicieli Grupy, dotyczących tego szkolenia;
2) organizowanie konferencji planistycznych, o których mowa w § 8 pkt 3:
a) wstępnej, w celu negocjowania kwestii określonych w § 24,
b) głównej, w celu negocjowania kwestii określonych w § 25,
c) końcowej, w celu negocjowania kwestii określonych w § 26;
3) sporządzanie - w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku - wstępnego projektu Planu na rok następny - z zastrzeżeniem § 18;
4) rozsyłanie - w terminie do dnia 15 czerwca każdego roku na rok następny - do ostatecznego uzgodnienia projektu Planu, do przedstawicieli pozostałych inspektoratów Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, właściwych do spraw szkolenia, oraz stosownych wyciągów z projektu Planu do przedstawicieli wojsk obcych - z zastrzeżeniem § 18;
5) przedstawianie projektu Planu do akceptacji Przewodniczącemu, a po jego zatwierdzeniu przez Ministra Obrony Narodowej, rozesłanie go do zainteresowanych komórek i jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 2 oraz stosownych wyciągów z Planu do przedstawicieli wojsk obcych nie później niż do 30 października każdego roku - z zastrzeżeniem § 18;
6) koordynowanie przedsięwzięć ujętych w Planie i organizowanie technicznej obsługi działalności Grupy, związanej z ich realizacją;
7) przygotowanie, we współpracy z komórkami oraz jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w § 2, projektu porozumienia, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium, zwanego dalej "Porozumieniem", a także - w razie potrzeby - jego bieżące uaktualnianie.
§  11. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje Szef Zespołu.
§  12. Członkowie Grupy i inni polscy uczestnicy konferencji planistycznych zobowiązani są do:
1) przestrzegania przepisów dotyczących pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) zapoznawania się z Planem zatwierdzonym przez Ministra Obrony Narodowej;
3) uzgadniania wspólnego stanowiska przed zaprezentowaniem go przedstawicielom wojsk obcych.
§  13. Grupa oraz inni polscy uczestnicy konferencji planistycznych w toku prowadzonych negocjacji uwzględniają:
1) interes Rzeczypospolitej Polskiej, w tym jako priorytet - zabezpieczenie potrzeb szkoleniowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
2) zobowiązania Rzeczypospolitej Polskiej i wymogi, wynikające z porozumień o kontroli zbrojeń, rozbrojeniu oraz środkach budowy zaufania i bezpieczeństwa;
3) wytyczne i ustalenia kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej oraz pozostałych inspektorów Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych dotyczące udostępniania poligonów i obiektów wojskowych wojskom obcym;
4) możliwości poligonów i obiektów wojskowych.
§  14. Dyrektorzy (szefowie, dowódcy, komendanci, inspektorzy) komórek oraz jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 2 oraz jednostek im podległych udzielają, zgodnie z ich zakresami działania, pomocy Przewodniczącemu przy realizacji jego zadań.
§  15. Inspektor Szkolenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, pozostali inspektorzy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych zapewnią:
1) warunki do realizacji szkolenia wojsk obcych na podległych poligonach i obiektach wojskowych, zgodnie z treścią zawartego Porozumienia;
2) opracowanie dla każdego poligonu i obiektu wojskowego, udostępnianego wojskom obcym wyciągu w języku angielskim z instrukcji zawierającego:
a) opisy:
- dyslokacji, przeznaczenia i jego możliwości szkoleniowych,
- infrastruktury wojskowej, bazy logistycznej i medycznej, z uwzględnieniem rejonów zastrzeżonych,
- warunków bezpieczeństwa podczas szkolenia, wraz z organizacją systemu ochrony obiektów,
- systemu ochrony przeciwpożarowej,
- wymagań w zakresie ochrony środowiska,
b) wykaz obowiązujących aktów prawnych, regulujących proces szkolenia wojsk, rozliczenia finansowego oraz ochronę środowiska naturalnego w trakcie ćwiczeń,
c) dopuszczalne terminy udostępnienia i terminy ograniczeń dla prowadzonych szkoleń,
d) uprawnienia polskich komendantów (dowódców) w stosunku do szkolących się wojsk,
e) wykaz punktów kontaktowych w sprawie realizacji szkoleń oraz likwidacji szkód wyrządzonych przez jednostki ćwiczące,
f) tryb przyjęcia i przekazania obiektów infrastruktury wojskowej,
g) wewnętrzną organizację ruchu i stacjonowania wojsk,
h) opis lokalnego systemu zaopatrywania materiałowego szkolących się wojsk,
i) cenniki na towary i usługi zamówione przez wojska obce w trakcie konferencji planistycznych,
j) wzory wymaganych dokumentów dla organów państwa wysyłającego, ubiegających się o udzielenie wsparcia w zakresie zadań związanych z prowadzonym szkoleniem, wraz z określeniem trybu i terminów ich składania.
§  16. Komórka organizacyjna, o której mowa w § 8 pkt 6, przekazuje Przewodniczącemu - zgłoszone pisemnie przez ministerstwa obrony zainteresowanych państw - wnioski o umożliwienie szkolenia wojsk obcych na poligonach i obiektach wojskowych.
§  17. Wnioski, o których mowa w § 16, winny być zgłaszane do dnia 30 marca roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym ma się odbyć szkolenie.
§  18. W przypadku nie zgłoszenia żadnego wniosku, o którym mowa w § 16, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych składa pisemny meldunek Ministrowi Obrony Narodowej o nie realizowaniu przedsięwzięć związanych z odpłatnym udostępnianiem na potrzeby szkolenia wojsk obcych poligonów i obiektów wojskowych w następnym roku kalendarzowym, w tym dotyczących Planu.
§  19. Każdy wniosek, o którym mowa w § 16, powinien zawierać szczegółowe informacje w zakresie potrzeb z podaniem: kryptonimu, terminu, miejsca i celu ćwiczenia, planowanej działalności ogniowej, maksymalnej liczby uczestników ćwiczenia, rodzaju i ilości sprzętu wojskowego, terminów przybycia grup przygotowawczych i wyjazdu grup likwidacyjnych.
§  20. Szkolenie wojsk obcych na poligonach i obiektach wojskowych reguluje się odpowiednimi Porozumieniami, które nie stanowią umów międzynarodowych w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443, z późn. zm.).
§  21. Projekt Porozumienia, o którym mowa w § 20, opracowywany jest w trakcie negocjacji, o których mowa w § 5.
§  22. Uzgodnienie Porozumienia w trakcie negocjacji traktowane jest jako uzgodnienie umowy z partnerem zagranicznym zgodnie z wytycznymi Ministra Obrony Narodowej w sprawie działalności legislacyjnej w resorcie obrony narodowej, stanowiącymi załącznik do decyzji nr 232/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 1999 r. w sprawie działalności legislacyjnej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2009 r. Nr 16, poz. 189, z późn. zm.).
§  23. Porozumienie powinno być podpisane przez ministrów obrony lub osoby przez nich upełnomocnione, w terminie co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem ćwiczenia.
§  24. Wstępna konferencja planistyczna winna odbyć się co najmniej 150 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia i ma na celu:
1) zapoznanie przedstawicieli państwa wnioskującego z rejonem planowanego szkolenia;
2) przedstawienie szczegółowych możliwości szkoleniowych danego poligonu lub obiektu wojskowego;
3) określenie potencjalnych potrzeb w zakresie dostępu do wojskowego systemu telekomunikacyjnego (w tym również dostępu do sieci operatorów publicznych);
4) wstępne opracowanie i uzgodnienie zapisów projektu Porozumienia do ćwiczenia - zawierającego między innymi:
a) cel szkolenia,
b) podstawowe definicje,
c) przebieg szkolenia,
d) status personelu,
e) procedury utrzymania porządku i dyscypliny wojskowej,
f) zasady bezpieczeństwa,
g) sposób przekraczania granicy państwowej,
h) wysokość opłat i procedury ich wnoszenia przez wojska obce z tytułu udostępniania im poligonu (obiektu wojskowego),
i) zasady przemieszczania wojsk i ładunków wojskowych,
j) możliwości i zasady wykorzystania infrastruktury wojskowej oraz bazy logistycznej na potrzeby ćwiczenia,
k) zasady opieki medycznej i dentystycznej,
l) zasady rozpatrywania szkód i wzajemnych roszczeń,
m) procedury rozwiązywania sporów,
n) postanowienia końcowe, a w tym: wejście w życie, uaktualnienia i wygaśnięcie.
§  25. Główna konferencja planistyczna winna odbyć się co najmniej 90 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia i ma na celu opracowanie oraz uzgodnienie ostatecznego projektu Porozumienia do ćwiczenia.
§  26. Końcowa konferencja planistyczna winna odbyć się co najmniej 45 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia i ma na celu uzgodnienie:
1) zagadnień związanych z obsługą medialną;
2) organizacji dnia dostojnych gości oraz obserwacji ćwiczenia;
3) innych spraw nie uregulowanych w trakcie wcześniejszych konferencji.
§  27. Udział przedstawicieli wojsk obcych w konferencjach planistycznych oraz rekonesansach organizuje się na wniosek i koszt właściwego organu państwa, do którego należą te wojska.
§  28. Przyjęcie oraz zwrot udostępnionych poligonów i obiektów wojskowych przez wojska obce będzie każdorazowo poprzedzane oceną ich stanu, dokonywaną przez wspólną komisję, powoływaną przez komendantów poligonów lub dowódców obiektów wojskowych.
§  29. Państwo inicjujące proces negocjacyjny przekazuje Przewodniczącemu, nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem rekonesansu lub konferencji planistycznej, informacje zawierające następujące dane dotyczące członków delegacji:
1) nazwę państwa, które reprezentuje strona wnioskująca;
2) cel wizyty;
3) termin i miejsca pobytu;
4) skład delegacji (stopień wojskowy - dotyczy żołnierzy, imię i nazwisko, numer dokumentu tożsamości, datę urodzenia).
§  30. Przewodniczący, za pośrednictwem komórki organizacyjnej, o której mowa w § 8 pkt 6, powiadomi przedstawicieli ministerstw obrony zainteresowanych szkoleniem wojsk o wydaniu niniejszej decyzji nie później niż w okresie 30 dni od dnia jej wejścia w życie.
§  31. Za wykonanie decyzji odpowiedzialnym czynię Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
§  32. Traci moc decyzja Nr 169/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie Grupy Negocjacyjnej oraz warunków i trybu odpłatnego udostępniania wojskom obcym poligonów i obiektów wojskowych będących w trwałym zarządzie lub w posiadaniu na podstawie innego tytułu prawnego Ministra Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 8, poz. 89).
§  33. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.