Dziennik resortowy

Dz.Urz.CBA.2019.16

| Akt oczekujący
Wersja od: 8 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 16/19
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 8 maja 2019 r.
w sprawie gospodarowania uzbrojeniem i wyposażeniem w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

Na podstawie art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2104 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 53 i 125) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1.

Przepisy ogólne

§  1.  Zarządzenie określa:
1) zasady gospodarowania uzbrojeniem i wyposażeniem;
2) zasady przyznawania, przechowywania i eksploatacji uzbrojenia i wyposażenia;
3) normy uzbrojenia i wyposażenia dla funkcjonariuszy oraz komórek;
4) dokumentację związaną z gospodarowaniem uzbrojeniem i wyposażeniem

- w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, zwanym dalej "CBA".

§  2.  Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1) depozytariusz - funkcjonariusza odpowiedzialnego za gospodarowanie uzbrojeniem i wyposażeniem w depozycie;
2) funkcjonariusz - funkcjonariusza CBA;
3) jednostka - jednostkę organizacyjną, o której mowa w § 3 statutu CBA, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 72 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu (M.P. Nr 76, poz. 953 oraz z 2019 r. poz. 259);
4) jednostka zaopatrzenia - jednostkę CBA właściwą do spraw gospodarki materiałowej;
5) komórka - wyodrębnioną organizacyjnie część struktury organizacyjnej jednostki;
6) książka ewidencyjna - dokument materiałowy, o którym mowa w § 46 ust. 1 pkt 2-6;
7) magazynier - funkcjonariusza odpowiedzialnego za gospodarowanie uzbrojeniem i wyposażeniem znajdującym się w magazynie;
8) uzbrojenie - broń palną i amunicję;
9) wyposażenie - składniki majątku ruchomego inne niż uzbrojenie, w szczególności oprzyrządowanie do broni palnej, elementy ubioru i środki przymusu bezpośredniego.

Rozdział  2.

Gospodarowanie uzbrojeniem i wyposażeniem

§  3. 
1.  Za gospodarowanie uzbrojeniem i wyposażeniem w CBA jest odpowiedzialny kierownik jednostki zaopatrzenia.
2.  Do zadań jednostki zaopatrzenia należy w szczególności:
1) zaopatrywanie w uzbrojenie i wyposażenie funkcjonariuszy oraz komórek;
2) przechowywanie, obsługa oraz naprawa uzbrojenia i wyposażenia;
3) wnioskowanie o zagospodarowanie uzbrojenia i wyposażenia zbędnego lub zużytego poprzez nieodpłatne przekazanie, darowiznę, sprzedaż lub likwidację;
4) ustalanie organizacji i warunków funkcjonowania zaplecza obsługowo-technicznego;
5) opracowywanie informacji o stanie uzbrojenia i wyposażenia;
6) prowadzenie dokumentacji dotyczącej gospodarowania uzbrojeniem i wyposażeniem.
§  4. 
1.  Jednostka zaopatrzenia jest odpowiedzialna za realizację zakupów uzbrojenia i wyposażenia zgodnie z potrzebami kierowników jednostek oraz za standaryzację zakupów.
2.  Kierownik jednostki zgłasza jednostce zaopatrzenia zbiorcze potrzeby niezbędnego uzbrojenia i wyposażenia dla podległych funkcjonariuszy na koniec każdego kwartału danego roku.
§  5. 
1.  Uzbrojenie i wyposażenie zbędne lub zużyte, którego naprawa jest niemożliwa albo nieopłacalna podlega zagospodarowaniu w innych jednostkach lub nieodpłatnemu przekazaniu, darowiźnie lub likwidacji.
2.  Informacje o uzbrojeniu i wyposażeniu, o którym mowa w ust. 1, wraz z propozycją zagospodarowania poszczególnych elementów kierownicy jednostek przekazują do jednostki zaopatrzenia każdorazowo na koniec każdego kwartału danego roku.
3.  Zagospodarowania uzbrojenia i wyposażenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje jednostka zaopatrzenia raz na kwartał na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§  6.  Jednostka zaopatrzenia aktualizuje ewidencję uzbrojenia i wyposażenia na bieżąco.
§  7.  Uzbrojenie lub wyposażenie uznane za zbędne zagospodarowuje się zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. 2017 r. poz. 729 oraz z 2019 r. poz. 492).

Rozdział  3.

Przyznawanie uzbrojenia i wyposażenia.

§  8. 
1.  Uzbrojenie i wyposażenie dla Szefa CBA wydaje się na podstawie decyzji o powołaniu na stanowisko. Przepisów § 20 ust. 1 i 2 oraz § 39 ust. 4 nie stosuje się.
2.  Uzbrojenie i wyposażenie przyznaje:
1) Szef CBA - zastępcom Szefa CBA oraz kierownikom jednostek;
2) kierownik jednostki - podległym funkcjonariuszom oraz komórkom;
3) kierownik jednostki właściwej do spraw szkolenia - funkcjonariuszom skierowanym na szkolenie.
§  9.  Funkcjonariusz uzyskuje uprawnienie do pobierania uzbrojenia lub wyposażenia na wniosek kierownika jednostki, w której pełni służbę, z dniem mianowania na stanowisko służbowe, powierzenia pełnienia obowiązków służbowych lub na podstawie decyzji kierownika jednostki właściwej do spraw szkolenia z dniem skierowania na szkolenie. Uprawnienie wygasa z dniem ustania stosunku służbowego, przeniesienia do dyspozycji Szefa CBA, zawieszenia w obowiązkach służbowych oraz zakończenia udziału w szkoleniu lub pełnienia obowiązków służbowych, w związku z którymi przyznano uzbrojenie lub wyposażenie.
§  10. 
1.  Przyznając funkcjonariuszowi uzbrojenie oraz wyposażenie uwzględnia się niezbędne potrzeby wynikające z jego zakresu obowiązków i rodzaju wykonywanych przez niego czynności służbowych.
2.  Kierownik jednostki przekazuje wniosek do jednostki właściwej do spraw szkolenia w celu potwierdzenia odbytych przez funkcjonariusza szkoleń lub posiadanych uprawnień do danego rodzaju uzbrojenia.
3.  Niepełny lub błędnie wypełniony wniosek, o którym mowa w § 9, jednostka zaopatrzenia zwraca kierownikowi jednostki bez jego realizacji.
4.  Potwierdzeniem wydania z magazynu głównego oraz przyjęcia na stan osobisty uzbrojenia lub wyposażenia jest podpisany przez funkcjonariusza dokument wydania z magazynu. Ewidencję uzbrojenia i wyposażenia prowadzi jednostka zaopatrzenia.
5.  Dokument wydania z magazynu sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których pierwszy otrzymuje funkcjonariusz, a drugi przechowuje jednostka zaopatrzenia.
6.  Na wniosek osoby, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 lub 2, jednostka zaopatrzenia sporządza dokument wydania z magazynu w trzech egzemplarzach, z których pierwszy otrzymuje funkcjonariusz, drugi jednostka zaopatrzenia, a trzeci wnioskodawca.
7.  Jednostka zaopatrzenia informuje funkcjonariusza lub kierownika jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni służbę, o możliwości odebrania w terminie 14 dni, przyznanego uzbrojenia lub wyposażenia.
8.  Funkcjonariusz, który nie odebrał przyznanego uzbrojenia lub wyposażenia w terminie, o którym mowa w ust. 8, nie może ubiegać się przez 12 miesięcy o przyznanie tożsamego uzbrojenia lub wyposażenia, od daty powiadomienia, o którym mowa w ust. 7.
9.  Nieodebrane uzbrojenie lub wyposażenie można wydać innemu funkcjonariuszowi.
§  11. 
1.  Rodzaj mogącego przysługiwać funkcjonariuszowi lub komórce uzbrojenia i wyposażenia określają:
1) normy uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy i komórek realizacyjno-obserwacyjnych, stanowiące załącznik nr 1;
2) normy uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy i komórek wykonujących stałe zadania Służby Ochrony oraz konwojowo-ochronne, stanowiące załącznik nr 2;
3) normy wyposażenia funkcjonariuszy wykonujących zadania instruktora szkolenia strzeleckiego, stanowiące załącznik nr 3;
4) normy uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy i komórek wykonujących zadania inne niż wymienione w pkt 1-3, stanowiące załącznik nr 4.
2.  W przypadku zbiegu dwóch lub więcej norm wyposażenia przysługujących funkcjonariuszowi, otrzymuje on uzbrojenie i wyposażenie według wyższej normy oraz elementy uzbrojenia i wyposażenia w ilości stanowiącej różnicę pomiędzy tymi normami.
3.  Normy, o których mowa w ust. 1, określają okres używalności, który po jego upływie może być wydłużany w oparciu o ocenę zużycia dokonaną przez jednostkę zaopatrzenia. Okres używalności odnotowywany jest na karcie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariusza.
§  12.  Dyrektor Departamentu Ochrony CBA określi, w drodze decyzji, wzory oraz zasady noszenia stroju służbowego funkcjonariuszy realizujących zadania Służby Ochrony.
§  13. 
1.  Okres używalności uzbrojenia i wyposażenia liczy się od dnia pierwszego ich wydania funkcjonariuszowi.
2.  Przedmioty uzbrojenia i wyposażenia użytkowane są do czasu utraty wartości użytkowych i podlegają zwrotowi do magazynu, z zastrzeżeniem § 19 ust. 3.
3.  Przedmioty wyposażenia jednorazowego użytku o nieustalonym okresie używalności nie podlegają zwrotowi.
§  14.  W przypadku:
1) zwolnienia ze służby;
2) wydania tożsamych elementów wyposażenia w związku z utratą wartości użytkowej uprzednio wydanego wyposażenia;

- po upływie okresu używalności, z zastrzeżeniem § 11 ust. 3, przyznane wyposażenie, o którym mowa w załączniku nr 5, przechodzi na własność funkcjonariusza.

§  15. 
1.  Jednostka zaopatrzenia, na wniosek kierownika jednostki, w której funkcjonariusz pełni służbę, wydaje funkcjonariuszowi przedmiot uzbrojenia lub wyposażenia przed upływem okresu używalności lub okresu wskazanego przez producenta uprzednio wydanego przedmiotu w przypadku:
1) utraty wartości użytkowej przedmiotu lub utraty przedmiotu z przyczyn niezależnych od użytkownika, w związku z wykonywaniem czynności służbowych;
2) utraty lub uszkodzenia przedmiotu z winy funkcjonariusza.
2.  Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za racjonalne przyznawanie uzbrojenia i wyposażenia, w tym ocenę jego zużycia i zasadność wydania kolejnego przedmiotu uzbrojenia lub wyposażenia. W przypadku stwierdzenia przez kierownika jednostki zużycia tj. utraty właściwości użytkowych danego przedmiotu występuje z wnioskiem, o którym mowa w załączniku nr 7, do kierownika jednostki zaopatrzenia. W przypadku powzięcia wątpliwości w zakresie oceny zużycia, przekazuje składnik uzbrojenia lub wyposażenia do jednostki zaopatrzenia celem dokonania oceny.
3.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nowy przedmiot wydaje się nieodpłatnie, przyjmując okres używalności od daty jego wydania. Używane przedmioty uzbrojenia lub wyposażenia, o ile posiadają wartość użytkową, mogą być wydane na połowę okresu używalności lub do zużycia w - przypadku elementów nieposiadających okresu używalności.
4.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, przedmiot wydaje się po uiszczeniu przez funkcjonariusza kwoty obliczonej na zasadach, o których mowa w § 19 ust. 1 i 2.
5.  Kierownik jednostki, w której funkcjonariusz pełni służbę, przeprowadza niezwłocznie czynności wyjaśniające w przypadku utraty lub uszkodzenia przez niego uzbrojenia lub wyposażenia. O wyniku czynności wyjaśniających kierownik jednostki informuje w formie pisemnej dyrektora Biura Kontroli i Spraw Wewnętrznych CBA oraz kierownika jednostki zaopatrzenia.
6.  W przypadku utraty wartości użytkowej wydanego przedmiotu wskutek stwierdzonych wad produkcyjnych, jednostka zaopatrzenia może wydać nieodpłatnie nowy przedmiot wyposażenia przed terminem powstania uprawnienia do tego przedmiotu, przyjmując okres używalności od daty wydania przedmiotu.
7.  Amunicja przydzielona funkcjonariuszom oraz komórkom podlega wymianie nie rzadziej niż raz na pięć lat.
§  16. 
1.  Na czas wykonywania okresowo lub incydentalnie czynności służbowych, których realizacja jest możliwa przy wykorzystaniu przyznanego wyposażenia, można przydzielać używane przedmioty wyposażenia.
2.  Kierownik jednostki organizacyjnej zaznacza na wniosku o wydanie uzbrojenia lub wyposażenia fakt, że wydanie jest związane z okresowym lub incydentalnym wykonywaniem czynności służbowych.
3.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, funkcjonariusz zobowiązany jest do zwrotu wydanego uzbrojenia i wyposażenia w terminie 30 dni, od dnia zakończenia wykonywania tych czynności, zgodnie z przepisami § 18.
§  17. 
1.  Przekazania uzbrojenia lub wyposażenia między jednostkami dokonuje się na podstawie protokołu przekazania, informując jednocześnie w sposób pisemny kierownika jednostki zaopatrzenia.
2.  W piśmie, o którym mowa w ust. 1, ustala się sposób, miejsce i termin przekazania oraz osoby upoważnione do przekazania.
3.  Jednostka przekazująca sporządza protokół przekazania w trzech egzemplarzach, z których pierwszy pozostaje w tej jednostce, drugi otrzymuje jednostka przyjmująca, a trzeci jednostka zaopatrzenia.
§  18. 
1.  Funkcjonariusz, któremu wygasło uprawnienie do przyznanego uzbrojenia i wyposażenia jest obowiązany do jego zwrotu do magazynu, z którego je pobrał. Zwrotowi podlega w całości uzbrojenie i wyposażenie, którego okres używalności lub okres używalności wskazany przez producenta nie minął lub okres ten został wskazany jako do zużycia.
2.  Funkcjonariusz pełniący służbę w delegaturze CBA dokonuje zwrotu uzbrojenia i wyposażenia do magazynu głównego lub depozytu tej delegatury.
3.  Potwierdzeniem zwrotu uzbrojenia i wyposażenia jest wystawiony przez depozytariusza, według wzoru określonego w załączniku nr 6, dokument rozliczenia. Depozytariusz przekazuje niezwłocznie kopię dokumentu rozliczenia do jednostki zaopatrzenia.
4.  Depozytariusz przekazuje do magazynu głównego zwrócone uzbrojenie i wyposażenie w terminie 14 dni od dnia jego zwrotu.
5.  Funkcjonariusz, w przypadku utraty lub uszkodzenia z jego winy uzbrojenia lub wyposażenia, jest obowiązany do uiszczenia rzeczywistej wartości utraconego uzbrojenia lub wyposażenia.
§  19. 
1.  W przypadkach, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 2, funkcjonariusz uiszcza wartość wskazaną w nocie obciążeniowej wystawionej przez Biuro Finansów CBA na wniosek kierownika jednostki zaopatrzenia, do kasy CBA lub przelewem na wskazany rachunek bankowy, w terminie 14 dni od jej otrzymania.
2.  Wartość, o której mowa w ust. 1, wynosi równowartość poniesionych kosztów naprawy, a w przypadku utraty lub nieopłacalności poniesienia kosztów naprawy równowartość zakupu:
1) nowego przedmiotu lub sprawnego przedmiotu, w przypadku konieczności jego odtworzenia, ustaloną w oparciu o cenę rynkową przedmiotu przed jego uszkodzeniem lub utratą;
2) zakupu wskazaną na fakturze lub oszacowaną na podstawie cen rynkowych za tożsamy przedmiot, w przypadku braku konieczności odtworzenia przedmiotu, zmniejszoną proporcjonalnie do okresu używalności -;
3.  Nie wystawia się noty obciążeniowej w przypadku, gdy upłynął okres używalności lub okres wskazany przez producenta utraconych lub uszkodzonych przedmiotów uzbrojenia lub wyposażenia.
4.  Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do emblematów CBA, w przypadku ich utraty lub uszkodzenia z winy funkcjonariusza, o ile jest możliwe ustalenie ceny ich zakupu.
5.  Notę obciążeniową wystawia się także na wniosek funkcjonariusza zwalnianego ze służby w przypadku złożenia przez niego deklaracji zapłaty za pobrane wyposażenie, którego okres używalności jeszcze nie minął. W przypadku akceptacji wniosku przez Szefa, funkcjonariusz uiszcza kwotę w wysokości określonej zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 2.
6.  Funkcjonariusz zwalniany ze służby jest obowiązany uregulować należności, na podstawie not obciążeniowych, najpóźniej w dniu ustania stosunku służbowego.
§  20. 
1.  Przed przyznaniem uzbrojenia, instruktor wyszkolenia strzeleckiego sprawdza wiedzę funkcjonariusza w zakresie:
1) budowy i działania broni palnej;
2) zasad użycia broni palnej;
3) zasad przenoszenia broni palnej oraz jej przechowywania;
4) postępowania w przypadku użycia lub wykorzystania broni palnej;
5) postępowania w przypadku utraty broni palnej.
2.  Sprawdzenie, o którym mowa w ust. 1, odnotowuje się na wniosku o przyznanie uzbrojenia i wyposażenia.
3.  Funkcjonariuszowi można przyznać więcej niż jedną jednostkę broni palnej, jeżeli jest to uzasadnione charakterem wykonywanych przez niego czynności służbowych.
4.  Do przyznanej broni palnej wydaje się amunicję w ilości niezbędnej do pełnego załadowania magazynków będących w jej ukompletowaniu oraz niezbędne wyposażenie.
§  21. 
1.  Funkcjonariuszowi można przyznać na czas wykonywania obowiązków służbowych uzbrojenie i wyposażenie pozostające na wyposażeniu komórek CBA, jeżeli został on przeszkolony w zakresie, o którym mowa w § 20 ust. 1.
2.  Uzbrojenie i wyposażenie, o którym mowa w ust. 1, przydziela kierownik komórki lub osoba przez niego upoważniona.
§  22. 
1.  W celu realizacji szkolenia strzeleckiego amunicję pobiera się z magazynu głównego lub z magazynu, o którym mowa w § 25 ust. 2, w dniu jego przeprowadzenia.
2.  W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest:
1) pobranie amunicji w terminie wcześniejszym, niż określony w ust. 1 oraz w ilości pozwalającej na realizację więcej niż jednego szkolenia strzeleckiego;
2) rozliczenie amunicji w terminie późniejszym, niż określony w przepisach dotyczących szkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy CBA.
3.  W przypadku, o którym mowa w ust. 2, pobraną amunicję przechowuje się w depozycie.
4.  Karta rozliczenia amunicji oraz protokół przekazania amunicji stanowi podstawę do dokonania zmian w ewidencji.

Rozdział  4.

Postępowanie z uzbrojeniem i wyposażeniem

§  23.  Funkcjonariusz, któremu zostało przyznane uzbrojenie lub wyposażenie, jest odpowiedzialny za jego ochronę, stan techniczny i utrzymanie.
§  24. 
1.  Funkcjonariusz, który otrzymał broń palną jest obowiązany:
1) posiadać ją przy sobie podczas wykonywania czynności służbowych, jeśli jest to uzasadnione realizowanymi zadaniami;
2) zabezpieczyć ją przed utratą;
3) przestrzegać zasad bezpieczeństwa;
4) prowadzić bieżącą obsługę techniczną.
2.  Zabrania się funkcjonariuszowi posiadającemu broń palną:
1) udostępniania jej osobom nieuprawnionym, z wyjątkiem broni palnej przeznaczonej do szkolenia innych funkcjonariuszy;
2) dokonywania w niej przeróbek;
3) posiadania jej przy sobie:
a) podczas prywatnego udziału w imprezach o charakterze masowym,
b) podczas spożywania alkoholu oraz po jego spożyciu,
c) podczas zażywania środków odurzających i psychotropowych oraz po ich zażyciu,
d) podczas pobytu w ośrodkach leczniczych i rehabilitacyjnych,
e) podczas prywatnych wyjazdów zagranicznych,
f) w innych okolicznościach, mogących doprowadzić do jej utraty.
3.  W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przez funkcjonariusza zasad, o których mowa w ust. 2, niezależnie od odpowiedzialności dyscyplinarnej, bezpośredni przełożony lub upoważniony przez niego funkcjonariusz jest obowiązany odebrać mu uzbrojenie i złożyć je w depozycie.

Rozdział  5.

Przechowywanie uzbrojenia i wyposażenia

§  25. 
1.  W CBA tworzy się:
1) magazyn główny - prowadzony przez jednostkę zaopatrzenia;
2) depozyty - prowadzone przez funkcjonariuszy w jednostkach i komórkach.
2.  W celu zapewnienia efektywności wykonywanych zadań służbowych i właściwego przechowywania oraz wykorzystywania uzbrojenia i wyposażenia, Szef CBA może utworzyć, w drodze decyzji, magazyn inny niż określony w ust. 1 pkt 1.
3.  Decyzja, o której mowa w ust. 2, może określić odmienne, niż dla magazynu głównego, zasady jego funkcjonowania.
4.  W CBA mogą być tworzone depozyty dla kilku jednostek organizacyjnych.
§  26.  W pomieszczeniu, w którym znajduje się magazyn główny, zapewnia się:
1) utrzymywanie parametrów technicznych przechowywanego uzbrojenia i wyposażenia z uwzględnieniem oddziaływania negatywnych czynników, w tym atmosferycznych;
2) odpowiednie warunki środowiskowe;
3) możliwość przeprowadzania przeglądów kontrolnych i obsługi technicznej uzbrojenia i wyposażenia;
4) ochronę uzbrojenia i wyposażenia przed kradzieżą i pożarem;
5) sprawne i bezpieczne gospodarowanie uzbrojeniem i wyposażeniem oraz swobodny dostęp do przechowywanego tam uzbrojenia i wyposażenia;
6) zabezpieczenie zmagazynowanych przedmiotów m.in. przed uszkodzeniem, przewróceniem lub uderzeniem;
7) wyposażenie przeciwpożarowe, zgodnie z odrębnymi przepisami.
§  27. 
1.  Magazynierów w magazynie głównym wyznacza pisemnie kierownik jednostki zaopatrzenia.
2.  Kierownik jednostki, w której znajduje się depozyt, wyznacza, w drodze decyzji, depozytariusza oraz jego zastępców.
3.  Magazyniera oraz jego zastępcę w magazynie, o którym mowa w § 25 ust. 2, wyznacza pisemnie kierownik jednostki, w której utworzony jest magazyn.
4.  Magazynierem, zastępcą magazyniera, depozytariuszem lub zastępcą depozytariusza może być funkcjonariusz, który:
1) posiada służbową broń palną;
2) odbył szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby.
5.  Za uzbrojenie i wyposażenie przechowywane w magazynie głównym lub depozycie ponoszą odpowiedzialność odpowiednio magazynier i jego zastępca albo depozytariusz i jego zastępca.
§  28. 
1.  Na magazyn główny wydziela się pomieszczenie w budynku murowanym, które:
1) posiada drzwi obite blachą stalową o grubości, co najmniej 2mm, jest wyposażone w blokadę przeciwwyważeniową oraz zamknięcie, na co najmniej jeden zamek atestowany klasy PN-EN1627 i zasuwę drzwiową zamykaną na kłódkę atestowaną; dopuszcza się zamiennie montaż atestowanych, antywłamaniowych drzwi metalowych;
2) posiada okna osłonięte siatką stalową o wymiarach oczek 10x10 mm wykonaną z drutu o średnicy nie mniejszej niż 2,5 mm oraz zamocowane na stałe w murze kraty wykonane z prętów stalowych o średnicy nie mniejszej niż 12 mm lub z płaskowników stalowych o przekroju poprzecznym nie mniejszym niż 8x30 mm. Odstęp między prętami w kracie nie powinien przekraczać wymiarów 120x120 mm, a płaskowników 80 mm w poziomie i 240 mm w pionie. Dopuszcza się zamiennie montaż atestowanych szyb specjalnych, w szczególności kuloodpornych, w odpowiedniej klasie, odpornych na przebicie i rozbicie, zamocowanych trwale w otworach okiennych bez możliwości otwierania;
3) jest wyposażone w urządzenia i systemy alarmowe lub urządzenia rejestrujące;
4) jest objęte całodobową ochroną.
2.  Drzwi do magazynu głównego w czasie nieobecności w nim magazyniera muszą być zabezpieczone elektroniczne oraz zamknięte na zamek.
§  29. 
1.  Uzbrojenie może być przechowywane w fabrycznie nowych opakowaniach lub na półkach, stojakach lub w metalowych szafach.
2.  Warunki przechowywania uzbrojenia i wyposażenia powinny uwzględniać wymagania jego producenta.
3.  W magazynie głównym opakowania z amunicją układa się w stosy do wysokości 3 m, podzielone na poszczególne rodzaje oraz numery partii i lata produkcji.
§  30.  Kierownik jednostki zaopatrzenia, w porozumieniu z właściwymi kierownikami jednostek, określa ilość i rodzaj amunicji przechowywanej w magazynie głównym, biorąc pod uwagę zapotrzebowania wynikające z realizacji czynności służbowych i szkoleń funkcjonariuszy.
§  31.  Przechowywanie w magazynie głównym, w magazynie o którym mowa w § 25 ust. 2 oraz depozycie uzbrojenia i wyposażenia nieujętego w ewidencji jest zabronione.
§  32.  Magazyn główny prowadzi się w godzinach ustalonych przez kierownika jednostki zaopatrzenia.
§  33.  Magazynier i jego zastępca prowadzą ewidencję uzbrojenia i wyposażenia w oparciu o dokumentację, o której mowa w § 46 ust. 1 i 4.
§  34. 
1.  Depozyt dla jednostki lub komórki tworzy, w drodze decyzji, kierownik jednostki, określając jego miejsce w budynku chronionym całodobowo, w pomieszczeniu wyposażonym w szafę metalową certyfikowaną i zabezpieczoną co najmniej jednym zamkiem lub boksy do przechowywania broni.
2.  W budynku CBA, w którym ochrona fizyczna realizowana jest całodobowo przez przebywających na jego terenie funkcjonariuszy służby ochrony, dyrektor jednostki organizacyjnej, któremu podlega służba ochrony może utworzyć depozyt uzbrojenia w jej pomieszczeniach.
3.  W przypadku, o którym mowa w ust. 2, depozytariuszem jest każdorazowo szef zmiany.
4.  Funkcjonowanie depozytu w budynku zajmowanym przez CBA, którego ochrona fizyczna, jest realizowana bez udziału przebywających na jego terenie funkcjonariuszy służby ochrony CBA, jest dopuszczalne pod warunkiem dodatkowego wyposażenia tego budynku w:
1) w system nadzoru kamer i urządzenia sygnalizujące nieuprawnione wejście oraz posiadają bezpośrednie połączenie z podmiotem przewidzianym do realizacji interwencji w przypadku zdarzenia alarmowego;
2) szafy metalowe, do przechowywania uzbrojenia i wyposażenia co najmniej o klasie S1.
§  35. 
1.  W depozycie przechowuje się uzbrojenie przydzielone funkcjonariuszom oraz komórkom.
2.  W depozycie przechowuje się również uzbrojenie osób niebędących funkcjonariuszami, w czasie ich pobytu w obiektach CBA. Uzbrojenie takie przechowywane jest w odrębnym sejfie lub szafie metalowej.
3.  Za zgodą kierownika jednostki, w której utworzono depozyt, można w nim przechowywać uzbrojenie i wyposażenie funkcjonariuszy innej jednostki oraz prywatne uzbrojenie funkcjonariuszy.
4.  W depozycie można również przechowywać wyposażenie przyznane funkcjonariuszom lub komórkom.
§  36. 
1.  Przyjmując uzbrojenie do depozytu, odnotowuje się rodzaj, serię i numer broni palnej, liczbę i rodzaj amunicji, datę i godzinę zdania oraz imię i nazwisko osoby zdającej. Przyjęcie uzbrojenia do depozytu potwierdza depozytariusz czytelnym podpisem.
2.  Wydając broń palną z depozytu odnotowuje się datę i godzinę pobrania, imię i nazwisko osoby pobierającej. Pobranie uzbrojenia z depozytu potwierdza pobierający czytelnym podpisem.
§  37. 
1.  Broń palną w depozycie przechowuje się w zamkniętej i zaplombowanej szafie metalowej certyfikowanej o odpowiedniej kategorii lub boksie przeznaczonym do przechowywania broni, rozładowaną, ze zwolnionym kurkiem (w zależności od rodzaju broni palnej), z odłączonym magazynkiem, w opakowaniu fabrycznym lub na stojakach na broń.
2.  Amunicję w depozycie przechowuje się w zaplombowanej szafie metalowej certyfikowanej o odpowiedniej kategorii lub boksie przeznaczonym do przechowywania broni, w pudełkach lub pojemnikach, ułożoną w sposób uniemożliwiający uderzenie w spłonkę naboju, w ilości, jaka przysługuje dla danego rodzaju broni palnej.
§  38. 
1.  Magazynier i depozytariusz są obowiązani, co najmniej raz na dwa tygodnie skontrolować stan uzbrojenia oraz odnotowywać ten fakt w książce kontroli uzbrojenia.
2.  W przypadku gdy depozytariuszem jest szef zmiany służby ochrony, kontrola, o której mowa w ust. 1, jest przeprowadzana codziennie podczas przyjęcia służby, a jej fakt jest odnotowywany w dzienniku wydarzeń służby ochrony.
3.  Osoby, o których mowa w ust. 1, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości informują o tym właściwego kierownika jednostki.
4.  Osoby, o których mowa w ust. 1, przeprowadzają kontrolę stanu uzbrojenia również na polecenie kierownika jednostki lub komórki.
§  39. 
1.  Po zakończeniu czynności służbowych funkcjonariusz jest obowiązany przechowywać przyznane mu uzbrojenie w depozycie.
2.  Depozytariusz jest obowiązany przechowywać zdane uzbrojenie i wyposażenie w depozycie do czasu ustania przesłanki jego zdania.
3.  Funkcjonariusz jest obowiązany przekazać uzbrojenie do depozytu również na polecenie Szefa CBA oraz kierownika jednostki, w której pełni służbę.
4.  Funkcjonariusz, po uzyskaniu pisemnej zgody kierownika jednostki wydanej na podstawie pozytywnie zaopiniowanego wniosku tego funkcjonariusza, może:
1) posiadać przyznane uzbrojenie po zakończeniu czynności służbowych;
2) posiadać przyznane uzbrojenie podczas urlopu wypoczynkowego, urlopu związanego z rodzicielstwem, bezpłatnego, okolicznościowego, dodatkowego i szkoleniowego oraz przebywania na zwolnieniu lekarskim;
3) przechowywać przyznane uzbrojenie i wyposażenie w pozostającej w jego wyłącznej dyspozycji certyfikowanej szafie metalowej zabezpieczonej co najmniej jednym zamkiem i znajdującej się w pomieszczeniu służbowym wchodzącym w skład strefy ochronnej, o której mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, 650, 1000, 1083 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 125).
5.  Zgodę, o której mowa w ust. 4, wydaje dla kierownika jednostki Szef CBA.
6.  Uzyskanie zgody na przechowywanie przydzielonego uzbrojenia i wyposażenia po zakończeniu czynności służbowych nie jest wymagane podczas wyjazdu służbowego.
§  40.  Funkcjonariusz wykonujący czynności służbowe może wywieźć za granicę uzbrojenie i wyposażenie na podstawie pisemnego zezwolenia Szefa CBA i po spełnieniu warunków wynikających z przepisów odrębnych.
§  41.  O utracie przyznanego uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariusz niezwłocznie powiadamia drogą służbową Szefa CBA, określając w notatce służbowej okoliczności tego zdarzenia, rodzaj oraz ilość utraconych przedmiotów. Powiadomienie stanowi podstawę zgłoszenia zdarzenia do Policji.

Rozdział  6.

Eksploatacja uzbrojenia i wyposażenia

§  42.  Eksploatację uzbrojenia i wyposażenia stanowi całokształt działań obsługowo-naprawczych, obejmujących wszystkie rodzaje uzbrojenia i wyposażenia, znajdującego się na wyposażeniu funkcjonariuszy i komórek.
§  43.  Działania obsługowo-naprawcze obejmują:
1) bieżącą obsługę techniczną wykonywaną przez funkcjonariuszy posiadających na stanie broń palną;
2) naprawy i remonty wymagające wiedzy specjalistycznej, wykonywane przez funkcjonariuszy posiadających kierunkowe przeszkolenie zawodowe lub przez uprawnione podmioty;
3) zabezpieczenie metrologiczne narzędzi kontrolno-pomiarowych.
§  44.  Obsługa techniczna polega na dokonaniu przez:
1) funkcjonariusza posiadającego na stanie broń palną:
a) czyszczenia oraz konserwacji,
b) kontroli sprawności stanu technicznego;
2) funkcjonariusza lub podmiot o których mowa w § 43 pkt 2:
a) przeglądu technicznego w zakresie oceny stanu technicznego zespołów, mechanizmów i części sprzętu,
b) usunięcia stwierdzonych niesprawności i usterek, połączonego z wymianą części składowych sprzętu wykazujących nadmierne zużycie,
c) regulacji mechanizmów i zespołów sprzętu oraz wymiany i uzupełnienia materiałów konserwacyjnych.
§  45. 
1.  Uzbrojenie i wyposażenie:
1) którego parametry techniczne odbiegają od normy, uważa się za uszkodzone i kwalifikuje do naprawy względnie wycofuje się je z eksploatacji;
2) którego naprawa przekracza możliwości jednostki zaopatrzenia, przekazuje się do naprawy właściwemu podmiotowi;
3) technicznie niesprawne brakuje się zgodnie z odrębnymi przepisami.
2.  Funkcjonariusz odpowiedzialny za uzbrojenie i wyposażenie, w przypadku jego uszkodzenia, informuje o tym, w formie pisemnej z zachowaniem drogi służbowej, kierownika jednostki, w której pełni służbę oraz jednostkę zaopatrzenia.
3.  Za właściwą realizację zadań z zakresu obsługi technicznej oraz za przestrzeganie dyscypliny eksploatacji uzbrojenia i wyposażenia jest odpowiedzialny kierownik jednostki, w której są one użytkowane.
4.  Kierownik, o którym mowa w ust. 1, jest odpowiedzialny za zorganizowanie odpowiednich warunków do właściwego i bezpiecznego przechowywania uzbrojenia i wyposażenia, ich obsługę techniczną oraz zapewnienie nadzoru nad właściwym użytkowaniem.

Rozdział  7.

Dokumentacja związana z gospodarowaniem uzbrojeniem i wyposażeniem oraz inwentaryzacja uzbrojenia i wyposażenia

§  46. 
1.  Dokumentami materiałowymi w zakresie gospodarowania uzbrojeniem i wyposażeniem są:
1) wniosek o przyznanie uzbrojenia lub wyposażenia, którego wzór stanowi załącznik nr 7;
2) książka stanu uzbrojenia, której wzór stanowi załącznik nr 8;
3) książka stanu amunicji, której wzór stanowi załącznik nr 9;
4) książka kontroli uzbrojenia, której wzór stanowi załącznik nr 10;
5) książka wydawania uzbrojenia, której wzór stanowi załącznik nr 11;
6) książka depozytu uzbrojenia, której wzór stanowi załącznik nr 12;
7) karta uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariusza, której wzór stanowi załącznik nr 13;
8) druk "wydanie z magazynu", którego wzór stanowi załącznik nr 14 lub dokument "RW wydanie z magazynu uzbrojenia" wygenerowany z systemu NIWA.
2.  W depozycie prowadzi się dokumentację materiałową, o której mowa w ust. 1 pkt 4 i 6.
3.  W depozytach, w których depozytariuszem jest szef zmiany, nie prowadzi się książki, o której mowa w ust. 1 pkt 4.
4.  W zakresie bieżącego gospodarowania amunicją w ramach działań prowadzonych przez CBA wprowadza się następujące dokumenty:
1) kartę zapotrzebowania amunicji, której wzór stanowi załącznik nr 15;
2) kartę rozliczenia amunicji, której wzór stanowi załącznik nr 16.
5.  Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2-6, ewidencjonuje się w jednostce w rejestrze dzienników, teczek i książek ewidencyjnych.
§  47. 
1.  Ewidencję prowadzi się w celu:
1) odzwierciedlenia w dokumentach ewidencyjnych czynności związanych z obrotem uzbrojeniem i wyposażeniem oraz bieżących stanów zaopatrzenia jednostek w uzbrojenie i wyposażenie;
2) wykazania zgodności pod względem ilości i jakości uzbrojenia i wyposażenia będącego na stanie funkcjonariuszy i komórek;
3) przekazywania jednostce zaopatrzenia informacji o potrzebach i stanach zaopatrzenia oraz sposobie wykorzystania przydzielonego uzbrojenia i wyposażenia.
2.  Ewidencją obejmuje się uzbrojenie i wyposażenie, którym gospodarują funkcjonariusze i komórki w jednostkach.
§  48. 
1.  Za prawidłowe i terminowe prowadzenie ewidencji w jednostce jest odpowiedzialny funkcjonariusz wyznaczony w drodze decyzji kierownika jednostki.
2.  Książki ewidencyjne przed oddaniem do użytku podlegają przesznurowaniu, opisaniu liczby stron, opieczętowaniu oraz zaewidencjonowaniu. Data pierwszego wpisu do książki jest datą rozpoczęcia danej książki ewidencyjnej.
3.  Dokumenty materiałowe dotyczące ewidencji oraz rozliczania uzbrojenia i wyposażenia rejestruje i przechowuje się w jednostce do czasu ich archiwizacji na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
§  49.  W dokumentach materiałowych zabrania się wydrapywania, wycierania i zamazywania treści. Błędny zapis należy przekreślić tak, aby był czytelny, a następnie kolorem czerwonym dokonać prawidłowego wpisu potwierdzonego czytelnym podpisem osoby go dokonującej, ze wskazaniem daty.
§  50. 
1.  Wpisów do książek ewidencyjnych, o których mowa w § 46 ust. 1 pkt 2, 3 i 5, dokonuje się na podstawie innych wypełnionych dokumentów materiałowych.
2.  Wpisy w książkach ewidencyjnych, z wyłączeniem książki o której mowa w § 46 ust. 1 pkt 6 podlegają okresowym zamknięciom poprzez podkreślenie w przypadku:
1) zakończenia roku kalendarzowego;
2) inwentaryzacji;
3) zmiany funkcjonariusza odpowiedzialnego za gospodarowanie uzbrojeniem i wyposażeniem;
4) przenoszenia stanu ewidencyjnego do innej książki ewidencyjnej.
3.  Przed zamknięciem wpisów w książce ewidencyjnej sprawdza się prawidłowość dokonanych wpisów, a następnie ostatnią pozycję wpisu podkreśla.
4.  W rubryce pod podkreśleniem wpisuje się ilość sztuk uzbrojenia lub wyposażenia, z wyłączeniem książki ewidencyjnej, o której mowa w § 46 ust. 1 pkt 4 i 6.
§  51.  Kierownik komórki, w której utworzono depozyt, jest obowiązany przeprowadzić raz na kwartał kontrolę uzbrojenia w depozycie, odnotowując ten fakt w książce kontroli uzbrojenia.
§  52. 
1.  Kierownik jednostki wyznacza corocznie, w drodze decyzji, komisję, która do dnia 31 stycznia przeprowadza kontrolę uzbrojenia, przyznanego funkcjonariuszom i komórkom, a w jednostkach, w których utworzono depozyt - również ewidencji.
2.  Raz na trzy lata komisja przeprowadza także kontrolę wyposażenia.
3.  Komisja, w czasie kontroli:
1) sprawdza prawidłowość prowadzenia książek ewidencyjnych i innych dokumentów materiałowych, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku;
2) sprawdza sposób przechowywania uzbrojenia i wyposażenia;
3) sprawdza prawidłowość rozliczania zużytej amunicji, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku;
4) sprawdza stan faktyczny uzbrojenia i wyposażenia znajdującego się w magazynie lub depozycie, według stanu na dzień przeprowadzenia kontroli poprzez dokonanie spisu z natury;
5) sprawdza stan faktyczny uzbrojenia i wyposażenia przyznanego funkcjonariuszom i komórkom, według stanu na dzień przeprowadzenia kontroli poprzez dokonanie spisu z natury;
6) podejmuje działania mające na celu wyjaśnienie rozbieżności lub nieprawidłowości pomiędzy stanem faktycznym wynikającym ze spisu natury, a stanem wynikającym z dokumentacji otrzymanej od jednostki zaopatrzenia.
4.  Komisja, w jednostkach, w których nie utworzono magazynu lub depozytu, w czasie kontroli:
1) sprawdza sposób przechowywania uzbrojenia i wyposażenia;
2) sprawdza, poprzez dokonanie spisu z natury, stan faktyczny uzbrojenia i/lub wyposażenia przyznanego funkcjonariuszom i komórkom, według stanu na dzień przeprowadzenia kontroli;
3) podejmuje działania mające na celu wyjaśnienie rozbieżności lub nieprawidłowości pomiędzy stanem faktycznym wynikającym ze spisu natury, a stanem wynikającym z dokumentacji otrzymanej od jednostki zaopatrzenia.
5.  W skład komisji wchodzi dwóch funkcjonariuszy danej jednostki, z których co najmniej jeden spełnia warunek, o którym mowa w § 27 ust. 4 pkt 1.
§  53. 
1.  Protokół kontroli, o której mowa w § 52 ust. 1, zatwierdza kierownik jednostki, który przekazuje jego kopię jednostce zaopatrzenia w ciągu 7 dni od dnia zakończenia kontroli, nie później niż do 7 lutego roku następującego po roku, którego kontrola dotyczy.
2.  Kierownik jednostki zaopatrzenia przekazuje Szefowi CBA, sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli, o których mowa w § 52 ust. 1, sporządzone na podstawie protokołów, o których mowa w ust. 1, w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.

Rozdział  8.

Przepisy końcowe

§  54. 
1.  Pozostają w mocy, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów o gospodarowaniu uzbrojeniem i wyposażeniem:
1) dokumenty wydania z magazynu;
2) wnioski o przyznanie uzbrojenia;
3) karty zapotrzebowania i rozliczenia amunicji;
4) udzielone zgody na posiadanie i przechowywanie broni po zakończeniu realizacji zadań służbowych oraz przebywania na urlopie wypoczynkowym, macierzyńskim, wychowawczym, bezpłatnym, okolicznościowym, dodatkowym i szkoleniowym oraz na zwolnieniu lekarskim;
5) decyzje w sprawie:
a) wyznaczenia magazyniera i depozytariusza,
b) utworzenia magazynu innego niż magazyn główny.
2.  Rozpoczęte dokumenty materiałowe, o których mowa w § 41 ust. 1 pkt 2-6 zarządzenia, o którym mowa w § 55, prowadzi się do czasu ich zamknięcia.
§  55.  Traci moc zarządzenie nr 5/16 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie gospodarowania uzbrojeniem i wyposażeniem w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. Urz. CBA poz. 5 i 37 oraz z 2017 r. poz. 12).
§  56.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2019 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Normy uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy i komórek realizacyjno-obserwacyjnych

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Normy uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy i komórek wykonujących stale zadania Służby Ochrony oraz konwojowo-ochronne

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Normy wyposażenia funkcjonariuszy wykonujących zadania instruktora szkolenia strzeleckiego

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Normy uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy i komórek wykonujących inne zadania

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Wykaz przedmiotów przechodzących na własność funkcjonariusza po upływie okresu używalności

ZAŁĄCZNIK Nr  6

Wzór druku zdania do depozytu

ZAŁĄCZNIK Nr  7

Wzór wniosku o przyznanie uzbrojenia i wyposażenia

WNIOSEK O PRZYZNANIE UZBROJENIA

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  8

Wzór książki stanu uzbrojenia

Książka stanu uzbrojenia

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  9

Wzór książki stanu amunicji

Książka stanu amunicji

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  10

Wzór książki kontroli uzbrojenia

Książka kontroli uzbrojenia

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  11

Wzór książki wydania uzbrojenia

Książka wydania uzbrojenia

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  12

Wzór książki depozytu uzbrojenia

Książka depozytu uzbrojenia

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  13

Wzór karty uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariusza

ZAŁĄCZNIK Nr  14

Wzór dokumentu wydania z magazynu

ZAŁĄCZNIK Nr  15

Wzór karty zapotrzebowania amunicji

Karta zapotrzebowania amunicji

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  16

Wzór karty rozliczenia amunicji