Gospodarowanie limitem środków finansowych na usługi telekomunikacyjne w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2008.2.15

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 marca 2009 r.

DECYZJA Nr 24
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 8 lutego 2008 r.
w sprawie gospodarowania limitem środków finansowych na usługi telekomunikacyjne w Komendzie Głównej Straży Granicznej

W celu racjonalizacji gospodarki środkami finansowymi Komendy Głównej Straży Granicznej przeznaczonymi na usługi telekomunikacyjne ustala się, co następuje:
§  1.
Użyte w niniejszej decyzji określenia oznaczają:
1)
telefon służbowy - aparat komórkowy, aparat telefoniczny: IP, ISDN, analogowy, faks, Pocket PC (MDA/PDA), modem z kartą SIM do Internetu;
2)
limit finansowy - łączna wysokość kosztów związanych z utrzymaniem przydzielonego telefonu służbowego, która powinna zabezpieczyć potrzebę komunikowania się w związku z realizacją zadań służbowych;
3)
użytkownik - funkcjonariusz Straży Granicznej lub pracownik pełniący służbę lub zatrudniony w Komendzie Głównej Straży Granicznej;
4)
abonent - użytkownik, któremu przydzielono telefon służbowy, wraz z limitem finansowym;
5)
SORT - program do przetwarzania danych bilingowych (System Obliczeń Ruchowo Taryfikacyjnych);
6)
terminal telekopiowy - urządzenie wielofunkcyjne systemu telekopiowego Straży Granicznej;
7)
komórka organizacyjna - komórka organizacyjna Komendy Głównej Straży Granicznej;
8)
BŁiI - Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej;
9)
BKiSz - Biuro Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej;
10)
KGSG - Komenda Główna Straży Granicznej;
11) 1
połączenia prywatne - połączenia i inne usługi oferowane przez operatora na rynku komercyjnym (m.in. usługi Premium Rate - SMS Premium, MMS Premium, dostęp do serwisów rozrywkowych, towarzyskich i erotycznych, udział w akcjach charytatywnych, konkursach, grach, programach lojalnościowych, loteriach, czatowanie, głosowanie, krzyżówki, horoskopy, czaty, elementy multimedialne do telefonów komórkowych), niezwiązane z potrzebą komunikowania się w związku z realizacją zadań służbowych.
§  2.
1.
Przydzielenie lub cofnięcie użytkownikowi telefonu służbowego wraz z proponowanym limitem finansowym następuje na podstawie decyzji dyrektora BŁiI na wniosek kierownika komórki organizacyjnej, w której pełni on służbę lub jest zatrudniony, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Przydzielenie telefonu służbowego, wraz z proponowanym limitem finansowym, użytkownikowi przeniesionemu do Grupy Stanowisk Tymczasowych BKiSz lub do dyspozycji Komendanta Głównego Straży Granicznej następuje na wniosek dyrektora BKiSz lub na wniosek kierownika komórki organizacyjnej, w której dany użytkownik wykonuje obowiązki.
3.
Wzory wniosków, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do decyzji. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2 należy składać do BŁiI w oryginale.
4.
W przypadku konieczności wyposażenia użytkownika w aparat komórkowy lub kartę SIM do Internetu, jeżeli ten przydział wykracza poza zatwierdzoną przez Komendanta Głównego Straży Granicznej ilość aparatów komórkowych oraz kart SIM do Internetu dla poszczególnych komórek organizacyjnych, razem z wnioskiem o przydział aparatu komórkowego lub karty SIM do Internetu należy złożyć także wniosek o rezygnację z aparatu komórkowego lub karty SIM do Internetu użytkownika, któremu ma zostać odebrany aparat komórkowy lub karta SIM do Internetu z zastrzeżeniem ust. 5.
5.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek kierownika danej komórki organizacyjnej, można przydzielić podległemu mu użytkownikowi lub abonentowi, aparat komórkowy lub kartę SIM do Internetu z rezerwy posiadanej przez BŁiI.
6.
Przydział, o którym mowa w ust. 5 wymaga zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej i jest uzależniony od posiadanych przez BŁiI w tym zakresie zasobów.
§  3.
1.
Przydzielony telefon służbowy nie może być wykorzystywany w celu wytwarzania, przetwarzania, przechowywania lub przekazywania informacji niejawnych w myśl ustawy o ochronie informacji niejawnych, chyba, że przepisy stanowią inaczej.
2.
Abonent zobowiązany jest chronić powierzony mu telefon służbowy przed uszkodzeniem, utratą oraz dostępem do niego osób nieuprawnionych.
3.
Abonent ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenie lub utratę telefonu służbowego, zgodnie z odrębnymi przepisami oraz pokrywa koszty związane z użyciem tego telefonu przez osoby nieuprawnione.
4. 2
W przypadku zagubienia lub uszkodzenia karty SIM będącej w użytkowaniu abonenta, ponosi on całkowity koszt związany z wymianą karty niezależnie od stopnia wykorzystania przyznanego limitu finansowego, o którym mowa w § 4 decyzji.
§  4.
1. 3
W KGSG ustala się miesięczny limit finansowy na korzystanie z usług telekomunikacyjnych, do wysokości:
1)
400 zł - łącznie dla abonentów w służbach dyżurnych pełnionych całodobowo,
2)
350 zł - dla:
a)
kierownika komórki organizacyjnej,
b)
zastępcy dyrektora, rzecznika prasowego, głównego księgowego, doradcy Komendanta Głównego Straży Granicznej, radcy,
c)
łącznie dla abonentów pełniących służbę lub zatrudnionych w sekretariatach kierowników komórek organizacyjnych,
d)
łącznie dla abonentów pełniących służbę lub zatrudnionych w kancelariach komórek organizacyjnych;
3)
200 zł - dla radcy prawnego, legislatora, dziekana, naczelnika wydziału, audytora wewnętrznego, wicedziekana, głównego specjalisty, pełnomocnika Komendanta Głównego Straży Granicznej, konsultanta;
4)
150 zł - dla:
a)
zastępcy naczelnika wydziału, kierownika samodzielnej sekcji, eksperta, kierownika sekcji, kierownika grupy,
b)
funkcjonariusza pełniącego służbę lub pracownika zatrudnionego w:

(1) Zarządzie Operacyjno-Śledczym KGSG, Zarządzie Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, Zarządzie Zabezpieczenia Działań Straży Granicznej, realizującego czynności operacyjno-rozpoznawcze,

(2) Zarządzie ds. Cudzoziemców KGSG, koordynującego sprawy związane z procedurą wydaleniową cudzoziemców z terytorium naszego kraju oraz koordynującego sprawy związane z procedurą konsultacji Wizowych Schengen;

5)
70 zł - dla starszego specjalisty, kierownika kancelarii tajnej, kierownika zespołu;
6)
50 zł - specjalisty, starszego asystenta, asystenta, starszego strażnika granicznego-kontrolera, starszego referenta, strażnika granicznego-kontrolera, referenta, starszego inspektora, inspektora oraz innego użytkownika, któremu przydzielono telefon służbowy.
2.
Każdemu użytkownikowi może być przyznany tylko jeden limit finansowy, o którym mowa w ust. 1, bez względu na ilość oraz rodzaj przydzielonych telefonów służbowych.
3.
Rozliczenia limitów finansowych realizowane są przy użyciu programu SORT.
4.
Komendant Główny Straży Granicznej w szczególnie uzasadnionych przypadkach może przyznać abonentowi limit finansowy w innej wysokości niż określony w ust. 1.
5.
W przypadku, o którym mowa w ust. 4, kierownik właściwej komórki organizacyjnej występuje z wnioskiem do Komendanta Głównego Straży Granicznej. Wzór wniosku określony w załączniku nr 1 do decyzji stosuje się odpowiednio.
§  5.
1.
Limit finansowy obejmuje łączne środki finansowe na pokrycie kosztów, w których skład wchodzą:
1)
abonamenty telefonii komórkowej oraz transmisji GPRS związanej z korzystaniem z przydzielonej karty SIM wraz z modemem do korzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu;
2)
koszty połączeń do telefonicznej sieci publicznej, SMS, MMS, PTT, WAP, transmisji GPRS oraz koszty pozostałych usług świadczonych przez operatorów.
2.
Limit finansowy wyrażony jest w wielkościach netto i nie obejmuje podatku od towarów i usług (podatku VAT).
§  6.
Wydział Administracji Infrastruktury BŁiI prowadzi:
1)
ewidencję wniosków, o których mowa w § 2,7 i 9;
2)
szczegółowe rozliczenia limitów finansowych, na podstawie rozliczenia wygenerowanego z programu SORT.
§  7.
1.
Kierownik komórki organizacyjnej występuje do dyrektora BŁiI z wnioskiem, o którym mowa w § 2, o:
1)
zmianę wysokości przyznanego limitu finansowego, o którym mowa w § 4, abonentowi pełniącemu służbę lub zatrudnionemu w podległej mu komórce organizacyjnej, w związku z wystąpieniem okoliczności mającej wpływ na wysokość przyznanego limitu finansowego;
2)
cofnięcie przydziału telefonu służbowego abonentowi pełniącemu służbę lub zatrudnionemu w podległej mu komórce organizacyjnej w przypadku zwolnienia, przeniesienia lub oddelegowania tego abonenta, a także z każdego innego powodu uzasadniającego cofnięcie przydziału telefonu służbowego.
2.
W przypadku powierzenia pełnienia obowiązków abonentowi na czas określony, w składanym wniosku o zmianę wysokości przyznanego limitu finansowego należy wpisać okres, na jaki ma zostać dokonana zmiana tego limitu.
3.
W przypadku złożenia nowego wniosku o przydział telefonu służbowego abonentowi, który ma już przydzielony inny telefon służbowy (np. stacjonarny a składany jest wniosek o aparat komórkowy) należy w złożonym wniosku wpisać informacje dotyczące przydzielonego telefonu służbowego.
4.
Dyrektor BKiSz przesyła do wiadomości dyrektora BŁiI wszelkie komunikaty oraz rozkazy personalne dotyczące zmian personalnych mogących mieć wpływ na wysokość przyznanego limitu finansowego na korzystanie z usług telekomunikacyjnych lub cofnięcie przydziału telefonu służbowego, o którym mowa w ust. 1.
§  8. 4
1.
Dyrektor BŁil sporządza i wysyła do kierowników komórek organizacyjnych:
1)
szczegółowe rozliczenia limitu finansowego, w postaci wygenerowanego z SORT rejestru opłat za usługi telekomunikacyjne za dany okres rozliczeniowy;
2)
comiesięcznie zestawienie wykorzystanych usług telekomunikacyjnych, które mogą być uznane za połączenie prywatne.
2.
Kierownicy komórek organizacyjnych są odpowiedzialni za:
1)
poinformowanie podległych abonentów, o przekroczeniu przyznanego im limitu finansowego, o którym mowa w § 4;
2)
poinformowanie podległych abonentów o zestawieniu wykorzystanych usług telekomunikacyjnych, które mogą być uznane za połączenie prywatne.
3)
zebranie od tych abonentów podpisów na rejestrze opłat za usługi telekomunikacyjne lub zestawieniu wykorzystanych usług telekomunikacyjnych, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. Podpis abonenta na rejestrze opłat za usługi telekomunikacyjne oraz na zestawieniu wykorzystanych usług telekomunikacyjnych oznacza, że zapoznał się on z wysokością kwoty przekroczenia przyznanego mu limitu finansowego lub wysokością kwoty połączeń które mogą być uznane za prywatne. Wzór rejestru stanowi załącznik nr 3 do decyzji.
3.
Rejestry opłat za usługi telekomunikacyjne lub zestawienie wykorzystanych usług telekomunikacyjnych zawierające wszystkie wymagane podpisy składa się do BŁil w oryginale. Wzór zestawienia wykorzystanych usług telekomunikacyjnych stanowi załącznik nr 3a do decyzji.
4.
W przypadku braku możliwości zebrania podpisów od wszystkich abonentów wskazanych w rejestrze opłat za usługi telekomunikacyjne lub na zestawieniu wykorzystanych usług telekomunikacyjnych należy przesłać do dyrektora BŁil wyjaśnienie takiej okoliczności.
5.
W przypadku przekroczenia przez abonenta przyznanego mu limitu finansowego powyżej kwoty 1 zł netto, dokonuje się potrącenia kwoty w wysokości przewyższającej przyznany limit finansowy powiększonej o podatek VAT z najbliższego uposażenia lub wynagrodzenia abonenta, informując go o tym potrąceniu pisemnie.
6.
Potrącenie, o którym mowa w ust. 5, następuje po uprzednim wyrażeniu zgody na to potrącenie poprzez podpisanie przez abonenta oświadczenia i wygenerowanego z SORT rejestru opłat za usługi telekomunikacyjne za dany okres rozliczeniowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do decyzji.
7.
W przypadku wyrażenia zgody na potrącenie z uposażenia lub wynagrodzenia kwoty przekroczenia limitu finansowego oprócz złożenia podpisu w rejestrze opłat za usługi telekomunikacyjne należy przesłać do BŁil wypełniony oryginał oświadczenia zawierający czytelny podpis abonenta. W treści oświadczenia należy wpisać wskazaną w rejestrze opłat za usługi telekomunikacyjne kwotę brutto.
8.
W przypadku uznania przez abonenta, iż połączenia wykazane w zestawieniu wykorzystanych usług telekomunikacyjnych są połączeniami prywatnymi, jest on obowiązany do przesłania podpisanego zestawienia wykorzystanych usług telekomunikacyjnych wraz z oryginałem wypełnionego oświadczenia którego wzór stanowi załącznik nr 4a. W treści oświadczenia należy wpisać wskazaną w rejestrze opłat za usługi telekomunikacyjne kwotę brutto. Przesłanie takiego oświadczenia stanowi wyrażenie zgody abonenta na potrącenie z uposażenia lub wynagrodzenia kwoty połączeń prywatnych. Połączenia prywatne potwierdzone przez abonenta nie są wliczane w przyznany limit finansowy, o którym mowa w § 4 decyzji.
9.
W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia, abonent obowiązany jest do dokonania wpłaty na konto KGSG kwoty, o której mowa w ust. 5 i 8, w terminie 14 dni od dnia otrzymania rejestru opłat za usługi telekomunikacyjne lub zestawienia wykorzystanych usług telekomunikacyjnych.
10.
Dyrektor BŁil po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego sporządza i przesyła:
1)
do Głównego Księgowego KGSG wykaz opłat za usługi telekomunikacyjne do opłacenia na konto KGSG zgodnie ze wzorem wykazu stanowiącym załącznik nr 5 do decyzji;
2)
do Naczelnika Wydziału Finansów Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej:
a)
wykaz opłat za usługi telekomunikacyjne do potrącenia przy najbliższym uposażeniu funkcjonariuszy zgodnie ze wzorem wykazu stanowiącym załącznik nr 6 do decyzji,
b)
wykaz opłat za usługi telekomunikacyjne do potrącenia przy najbliższym wynagrodzeniu pracowników cywilnych zgodnie ze wzorem wykazu stanowiącym załącznik nr 7 do decyzji.
11.
W przypadku nie dokonania wpłaty, o której mowa w ust. 9, dyrektor BŁil dokonuje zablokowania połączeń wychodzących z przydzielonego abonentowi telefonu służbowego, a następnie zobowiązuje go pisemnie do zwrotu tego telefonu i uregulowania wszystkich zaległych należności związanych z jego wykorzystywaniem.
12.
W sytuacji, gdy abonent nie uregulował należności związanych z wykorzystywaniem telefonu służbowego, a w chwili stwierdzenia tego stanu nie jest już zatrudniony lub nie pełni służby w KGSG oraz w żadnej innej jednostce organizacyjnej Straży Granicznej zostają podjęte czynności prawne zgodnie z odrębnymi przepisami zmierzające do wyegzekwowania należności.
13.
Główny Księgowy KGSG comiesięcznie powiadamia dyrektora BŁil o abonentach, którzy nie dokonali wpłaty na konto KGSG zgodnie z ust. 9.
§  9.
1.
Kierownik komórki organizacyjnej w sytuacji, gdy abonent przekroczy przyznany mu limit finansowy może wystąpić z wnioskiem do Dyrektora BŁiI o akceptację zasadności przekroczenia limitu finansowego. Dyrektor BŁiI w uzasadnionych przypadkach może on odmówić akceptacji.
2.
W przypadku, gdy abonentem, który przekroczył limit finansowy, jest kierownik komórki organizacyjnej, doradca lub pełnomocnik Komendanta Głównego Straży Granicznej, mogą oni wystąpić do Komendanta Głównego Straży Granicznej z wnioskiem o uznanie zasadności przekroczenia limitu finansowego.
3.
Akceptacja, o której mowa w ust. 1, oraz uznanie, o którym mowa w ust. 2, dotyczą tylko połączeń o charakterze służbowym. Oznaczają one zwolnienie abonenta z obowiązku pokrywania kosztów przekroczenia przyznanego limitu finansowego.
4.
Wzory wniosków, o których mowa w ust. 1 i 2 stanowią załączniki nr 8 i 9 do decyzji. We wnioskach kierownik komórki organizacyjnej szczegółowo wyjaśnia powody uzasadniające przekroczenie limitu finansowego.
5.
Kierownicy komórek organizacyjnych ponoszą odpowiedzialność z tytułu nieuzasadnionego uznania zasadności przekroczenia limitu finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami.
6.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1 i 2, przysłany do BŁiI po upływie 14 dni od dnia otrzymania przez daną komórkę organizacyjną rejestru opłat za usługi telekomunikacyjne nie będzie rozpatrywany.
§  10.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor BŁiI może udostępniać kierownikom komórek organizacyjnych lub abonentom na ich prośbę wygenerowane z SORT szczegółowe rozliczenia.
§  11.
1.
Wprowadza się limit liczby aparatów komórkowych oraz kart SIM do Internetu na poszczególne komórki organizacyjne.
2.
Wzór dokumentu określającego wysokość limitów liczby aparatów komórkowych oraz kart SIM do Internetu dla poszczególnych komórek organizacyjnych stanowi załącznik nr 10 do decyzji.
3.
Wysokość limitu, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając potrzeby jednostek organizacyjnych, możliwości finansowe Straży Granicznej i dotychczasową wysokość limitu, ustala corocznie do dnia 30 listopada na kolejny rok kalendarzowy dyrektor BŁiI. Wysokość limitu podlega zatwierdzeniu przez Komendanta Głównego Straży Granicznej.
4.
Zwiększenie przyznanego limitu liczby aparatów komórkowych lub kart SIM do Internetu może nastąpić na wniosek kierowników komórek organizacyjnych.
5.
Wniosek o zwiększenie przyznanego limitu liczby aparatów komórkowych lub kart SIM do Internetu po zaopiniowaniu przez dyrektora BŁiI zatwierdza Komendant Główny Straży Granicznej.
6.
Wzór wniosku o zwiększenie przyznanego limitu liczby aparatów komórkowych lub kart SIM do Internetu stanowi załącznik nr 11 do decyzji.
§  12.
W przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 6, § 9 ust. 2, § 11 ust. 3 i 5 do zatwierdzenia lub wyrażenia zgody w imieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej uprawniony jest Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej właściwy do spraw logistycznych.
§  13.
1.
W przypadku utraty posiadanego służbowego aparatu komórkowego należy niezwłocznie:
1)
poinformować inżyniera dyżurnego pod numerem (022) 5004170 w celu zablokowania możliwości wykonywania połączeń generujących koszty;
2)
poinformować bezpośredniego przełożonego oraz sporządzić notatkę służbową i przesłać ją do wiadomości dyrektora BŁiI.
2.
W przypadku nie zgłoszenia niezwłocznie zdarzenia, o którym mowa w ust. 1 ewentualnymi kosztami wykonanych połączeń od momentu utraty lub zagubienia telefonu służbowego do momentu blokady karty SIM zostanie obciążony abonent.
§  14.
Kierownicy komórek organizacyjnych w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej decyzji złożą dyrektorowi BŁiI wnioski, o przydzielenie telefonu służbowego użytkownikom pełniącym służbę lub zatrudnionym w podległych im komórkach organizacyjnych.
§  15.
Traci moc decyzja nr 147 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie racjonalnego gospodarowania limitem środków finansowych na usługi telekomunikacyjne w Komendzie Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 6, poz. 57).
§  16.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

WZÓR WNIOSKU O PRZYDZIELENIE TELEFONU SŁUŻBOWEGO

WNIOSEKo przydzielenie telefonu służbowegoNa podstawie decyzji nr ........... Komendanta Głównego Straży

Granicznej z dnia ........... 2008 r. w sprawie gospodarowania

limitem środków finansowych na usługi telekomunikacyjne w

Komendzie Głównej Straży Granicznej wnoszę o przydzielenie

telefonu służbowego oraz miesięcznego limitu finansowego na

połączenia telefoniczne:

Stopień, Imię i Nazwisko
Stanowisko służbowe
Komórka organizacyjna
Pomieszczenie służbowe

(nr budynku, nr pok.)

Rodzaj telefonu: komórkowy*, stacjonarny (IP*,ISDN*,CB*, systemowy), karta SIM do Internetu

inny - podać rodzaj

Już przydzielony numer telefonu:
Proponowany limit finansowy zgodnie z § 4 decyzji
Wpłynęło dnia, nr ewidencyjny:
Zaewidencjonował(a):
Uzasadnienie wniosku:
Uwagi:

..............................

(pieczątka i podpis kierownika

komórki organizacyjnej)

Przydzielono telefon nr:......................................

..............................................................

..............................................................

Oraz przyznano limit finansowy w wysokości ......... zł netto.

...................................

(pieczątka i podpis dyrektora BŁiI)

* - niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

WZÓR WNIOSKU O REZYGNACJĘ Z TELEFONU SŁUŻBOWEGO

WNIOSEKo rezygnację z telefonu służbowegoNa podstawie decyzji nr ........... Komendanta Głównego Straży

Granicznej z dnia ........... 2008 r. w sprawie gospodarowania

limitem środków finansowych na usługi telekomunikacyjne w

Komendzie Głównej Straży Granicznej wnoszę o cofnięcie

przydziału telefonu służbowego oraz miesięcznego limitu

finansowego na połączenia telefoniczne:

Stopień, Imię i Nazwisko
Stanowisko służbowe
Komórka organizacyjna
Pomieszczenie służbowe

(nr budynku, nr pok.)

Rodzaj telefonu oraz ewentualnie przydzielony numer telefonu: komórkowy*, stacjonarny (IP*,ISDN*,CB*, systemowy), karta SIM do Internetu

inny - podać rodzaj

Wpłynęło dnia, nr ewidencyjny:
Zaewidencjonował(a):
Uzasadnienie wniosku:
Uwagi:

..............................

(pieczątka i podpis kierownika

komórki organizacyjnej)

Anulowano przydział telefonu o nr ............................

..............................................................

..............................................................

...................................

(pieczątka i podpis dyrektora BŁiI)

* - niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

WZÓR REJESTRU OPŁAT ZA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE

Warszawa ..............

Rejestr opłat za usługi telekomunikacyjne za okres

od...... do.......

Lp.Imię i Nazwisko abonentaBiuroNETTOVATBRUTTOPodpis abonenta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

ZAŁĄCZNIK  Nr 3a 5

WZÓR

ZESTAWIENIA WYKORZYSTANYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

Warszawa ......................

Zestawienie wykorzystanych usług telekomunikacyjnych za okres od ........... do ..............

Czas początkuCzas końcaNazwiskoImięBiuroNumer telefonu użytkownikaNumer docelowyOpis usługiNettoVatBruttoDO ZAPŁATYPodpis

ZAŁĄCZNIK  Nr 4

WZÓR OŚWIADCZENIA

OświadczenieJa, niżej podpisany/-a ........................ oświadczam, że

wyrażam zgodę na potrącenie z mojego najbliższego

uposażenia/wynagrodzenia kwoty przekroczenia przyznanego

miesięcznego limitu finansowego na korzystanie z

przydzielonego/-ych telefonu/-ów służbowego/-ych

(Dec. nr. .............. z dn....................) w wysokości

.................................................... zł brutto

(słownie: ...................................................)

za okres ............................................... roku.

...........................

(stopień, imię i nazwisko)

ZAŁĄCZNIK  Nr 4a 6

WZÓR OŚWIADCZENIA

Oświadczenie

Ja, niżej podpisany/-a ....................... oświadczam, że wyrażam zgodę na potrącenie z mojego

najbliższego uposażenia/wynagrodzenia:

- kwoty wynikającej z wykonywania połączeń prywatnych niezwiązanych z wykonywaniem czynności służbowych z przydzielonego/-ych telefonu/-ów służbowego/-ych

(Dec. nr ............................ z dnia ................... r.) w wysokości .................................... zł brutto

(słownie: .....................................................................................................................................)

za okres .................................................................. roku.

...............................................

(stopień, imię i nazwisko)

ZAŁĄCZNIK  Nr 5

WZÓR WYKAZU OPŁAT ZA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE DO OPŁACENIA NA KONTO KGSG

ZATWIERDZAM Warszawa dnia .......... r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

WYKAZ OPŁAT ZA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE ZA OKRES od ....... r.

do opłacenia na konto KGSG do dnia.............r.

IMIĘ I NAZWISKOBIURODO ZAPŁATYPRZYJĄĆ NA POZYCJĘ BUDŻETOWĄ
RAZEM

Sprawdził: Sporządził:

ZAŁĄCZNIK  Nr 6

WZÓR WYKAZU OPŁAT ZA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE DO POTRĄCENIA Z NAJBLIŻSZEGO UPOSAŻENIA FUNKCJONARIUSZY

ZATWIERDZAM Warszawa dnia .......... r.

NACZELNIK

WYDZIAŁU FINANSÓW

NADWIŚLAŃSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ

WYKAZ OPŁAT ZA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE ZA OKRES od ....... r.

do potrącenia z najbliższego uposażenia funkcjonariuszy

IMIĘ I NAZWISKOBIURODO ZAPŁATYPRZYJĄĆ NA POZYCJĘ BUDŻETOWĄ
RAZEM

Sprawdził: Sporządził:

ZAŁĄCZNIK  Nr 7

WZÓR WYKAZU OPŁAT ZA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE DO POTRĄCENIA Z NAJBLIŻSZEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW CYWILNYCH

ZATWIERDZAM Warszawa dnia ...........r.

NACZELNIK

WYDZIAŁU FINANSÓW

NADWIŚLAŃSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ

WYKAZ OPŁAT ZA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE ZA OKRES od ....... r.

do potrącenia z najbliższego wynagrodzenia pracowników

cywilnych.

IMIĘ I NAZWISKOBIURODO ZAPŁATYPRZYJĄĆ NA POZYCJĘ BUDŻETOWĄ
RAZEM

Sprawdził: Sporządził:

ZAŁĄCZNIK  Nr 8

WZÓR WNIOSKU O AKCEPTACJĘ ZASADNOŚCI PRZEKROCZENIA LIMITU PRZYZNANEGO NA POŁĄCZENIA TELEFONICZNE

"AKCEPTUJĘ"...................

Pieczątka i podpis

dyrektora BŁiI

WNIOSEK

o akceptację zasadności przekroczenia limitu

przyznanego na połączenia telefoniczne

Stopień, Imię i Nazwisko
Stanowisko służbowe
Numer telefonu
Komórka organizacyjna
Aktualny limit zgodnie z § 4 decyzji
Wnioskowane uznanie przekroczenia (kwota netto)
Okres rozliczeniowy, w którym nastąpiło przekroczenie
Uznane przekroczenie limitu (kwota netto)
Wpłynęło dnia, nr ewidencyjny:
Zaewidencjonował(a):
Uzasadnienie wniosku:
POTWIERDZAM, ŻE WSZYSTKIE WYKONANE POŁĄCZENIA MAJĄCE WPŁYW NA WNIOSKOWANE UZNANIE PRZEKROCZENIA MIAŁY CHARAKTER SŁUŻBOWY
....................................

Imię i nazwisko użytkownika telefonu

Uwagi:

..............................

pieczątka i podpis kierownika

komórki organizacyjnej

ZAŁĄCZNIK  Nr 9

WZÓR WNIOSKU O UZNANIE ZASADNOŚCI PRZEKROCZENIA LIMITU PRZYZNANEGO NA POŁĄCZENIA TELEFONICZNE

"UZNAJĘ".............................

Pieczątka i podpis Komendanta

Głównego Straży Granicznej

WNIOSEK

o uznanie zasadności przekroczenia limitu przyznanego na

połączenia telefoniczne

Stopień, Imię i Nazwisko
Stanowisko służbowe
Numer telefonu
Komórka organizacyjna
Aktualny limit zgodnie z § 4 decyzji
Wnioskowane uznanie przekroczenia (kwota netto)
Okres rozliczeniowy, w którym nastąpiło przekroczenie
Uznane przekroczenie limitu (kwota netto)
Wpłynęło dnia, nr ewidencyjny:
Zaewidencjonował(a):
Uzasadnienie wniosku:
POTWIERDZAM, ŻE WSZYSTKIE WYKONANE POŁĄCZENIA MAJĄCE WPŁYW NA WNIOSKOWANE UZNANIE PRZEKROCZENIA MIAŁY CHARAKTER SŁUŻBOWY
........................

Imię i nazwisko abonenta

Uwagi:

.................................

pieczątka i podpis wnioskującego

zgodnie z § 9 ust. 2

ZAŁĄCZNIK  Nr 10

WZÓR DOKUMENTU OKREŚLAJĄCEGO WYSOKOŚĆ LIMITÓW

"ZATWIERDZAM".............................

Pieczątka i podpis Komendanta

Głównego Straży Granicznej

LIMIT

liczby aparatów komórkowych oraz kart SIM do Internetu dla

poszczególnych komórek organizacyjnych

Lp.Komórki organizacyjneIlość aparatów komórkowychIlość kart SIM do Internetu
1Zarząd Graniczny KGSG
2Zarząd Operacyjno-Śledczy KGSG
3Zarząd ds. Cudzoziemców KGSG
4Zarząd Spraw Wewnętrznych SG
5Zarząd Zabezpieczenia Działań SG
6Biuro Ochrony Informacji Niejawnych KGSG
7Centrum Koordynacji Działań SG
8Biuro Techniki i Zaopatrzenia KGSG
9Gabinet Komendanta Głównego SG
10Biuro Finansów KGSG
11Biuro Łączności i Informatyki KGSG
12Biuro Kadr i Szkolenia KGSG
13Biuro Współpracy Międzynarodowej KGSG
14Biuro Prawne KGSG
15Inspektorat Nadzoru i Kontroli KGSG
16Biuro Analiz Strategicznych KGSG
17Laboratorium Kryminalistyczne SG
18Zespół Audytu Wewnętrznego KGSG
19Zespół ds. Lecznictwa i Orzecznictwa KGSG
20Zespół ds. Zamówień Publicznych KGSG
21Biuro Lotnictwa SG
22Rezerwa Biura Łączności i Informatyki KGSG

Podpis:

Dyrektor BŁiI ...........................

ZAŁĄCZNIK  Nr 11

WZÓR WNIOSKU O ZWIĘKSZENIE PRZYZNANEGO LIMITU ILOŚCI TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH

"ZATWIERDZAM".............................

Pieczątka i podpis Komendanta

Głównego Straży Granicznej

WZÓR WNIOSKU

o zwiększenie wysokości przyznanego limitu ilości aparatów

komórkowych lub kart SIM do Internetu*

Komórka organizacyjna
Aktualny limit ilości aparatów komórkowych lub kart SIM do Internetu
Wnioskowane zwiększenie limitu ilości aparatów komórkowych lub kart SIM do Internetu
Limit ilości aparatów komórkowych lub kart SIM do Internetu po zwiększeniu
Uzasadnienie wniosku/podpis i pieczątka kierownika komórki organizacyjnej*
Opinia dyrektora BŁiI /podpis/*

*w przypadku braku miejsca treść dołączyć na dodatkowej

kartce.

______________________________________________________________

Wpłynęło dnia, nr ewidencyjny:
Zaewidencjonował(a):

* - niepotrzebne skreślić

1 § 1 pkt 11 dodany przez § 1 pkt 1 decyzji nr 74 z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.Urz.KGSG.09.3.22) zmieniającej nin. decyzję z dniem 20 marca 2009 r.
2 § 3 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 2 decyzji nr 74 z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.Urz.KGSG.09.3.22) zmieniającej nin. decyzję z dniem 20 marca 2009 r.
3 § 4 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 decyzji nr 74 z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.Urz.KGSG.09.3.22) zmieniającej nin. decyzję z dniem 20 marca 2009 r.
4 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 4 decyzji nr 74 z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.Urz.KGSG.09.3.22) zmieniającej nin. decyzję z dniem 20 marca 2009 r.
5 Załącznik nr 3a dodany przez § 1 pkt 5 decyzji nr 74 z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.Urz.KGSG.09.3.22) zmieniającej nin. decyzję z dniem 20 marca 2009 r.
6 Załącznik nr 4a dodany przez § 1 pkt 6 decyzji nr 74 z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.Urz.KGSG.09.3.22) zmieniającej nin. decyzję z dniem 20 marca 2009 r.