Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGPSP.2019.5

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1313, 1592 i 1669) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1.

Przepisy ogólne

§  1. 
1.  Zarządzenie określa:
1) sposoby korzystania ze sprzętu transportowego oraz prowadzenia ewidencji pracy tego sprzętu;
2) metody utrzymywania sprawności technicznej sprzętu transportowego;
3) sposoby uznawania sprzętu transportowego za zbędny oraz zagospodarowania tego sprzętu;
4) sposób rozliczania zużycia paliw.
2.  Przepisy niniejszego zarządzenia nie mają zastosowania w gospodarce transportowej Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego-Państwowego Instytutu Badawczego.
§  2.  Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) gospodarce transportowej - należy przez to rozumieć działania związane z planowaniem, nabywaniem, eksploatacją, obsługą, naprawą i zbywaniem sprzętu transportowego oraz zaopatrzeniem i rozliczaniem zużycia paliw i materiałów eksploatacyjnych;
2) sprzęcie transportowym - należy przez to rozumieć:
a) pojazdy,
b) jednostki pływające z silnikiem zabudowanym na stałe, zwane dalej "Jednostkami pływającymi"

- stanowiące własność Państwowej Straży Pożarnej, zwanej dalej "PSP", lub będące w jej użytkowaniu, w tym sprawne technicznie eksponaty zgromadzone przez Centralne Muzeum Pożarnictwa, zwane dalej "CMP".

§  3.  Kierownik jednostki organizacyjnej PSP, zwanej dalej "jednostką PSP", może upoważniać, w formie pisemnej, swoich pracowników do załatwiania spraw z zakresu gospodarki transportowej w jego imieniu w ustalonym zakresie, a w szczególności do spraw związanych z gospodarką paliwami i uznawaniem pojazdów za zbędne.

Rozdział  2.

Właściwość organów w sprawach gospodarki transportowej

§  4.  Kierownik jednostki PSP prowadzi gospodarkę transportową w kierowanej przez niego jednostce.
§  5.  Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, zwany dalej "Komendantem Głównym", koordynuje działania kierowników jednostek PSP w zakresie gospodarki transportowej.
§  6.  Komendant Główny może żądać od kierowników jednostek PSP sprawozdań z zakresu gospodarki transportowej.
§  7. 
1.  Komendanci wojewódzcy PSP, zwani dalej "komendantami wojewódzkimi", koordynują gospodarkę transportową komend powiatowych (miejskich) PSP.
2.  Komendant wojewódzki może żądać od komendantów powiatowych (miejskich) PSP, zwanych dalej "komendantami powiatowymi (miejskimi)", sprawozdań na temat gospodarki transportowej.

Rozdział  3.

Zasady eksploatacji pojazdów w jednostkach PSP

§  8.  Jednostki PSP pozyskują sprzęt transportowy w drodze kupna, darowizny lub użyczenia, wprowadzają go do ewidencji w systemie teleinformatycznym, a następnie do eksploatacji.
§  9. 
1.  Kierownicy jednostek PSP zapewniają sprawność użytkową sprzętu transportowego, jego bieżącą obsługę, przeglądy, naprawy i badania techniczne oraz zaopatrzenie w części zamienne, paliwo i materiały eksploatacyjne, decydują o sposobie zagospodarowania sprzętu transportowego i zapewniają jego oznakowanie, a także sprawują nadzór nad zgodnością stanu posiadanego sprzętu transportowego z normatywem.
2.  Sposób oznakowania sprzętu transportowego określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
§  10.  Sprzęt transportowy wykorzystywany jest do celów służbowych z zastrzeżeniem § 15, 17 i 18.
2.  Szczegółowe zasady użytkowania pojadów innych niż pożarnicze, nie objetych dyspozycją § 17, określa załącznik nr 2.
§  11.  Wyjazd pojazdu, w tym wyjazd poza obszar właściwości miejscowej, z zastrzeżeniem § 12 podlega zgłoszeniu odpowiednio do:
1) stanowiska kierowania komendanta powiatowego (miejskiego),
2) stanowiska kierowania komendanta wojewódzkiego,
3) stanowiska kierowania Komendanta Głównego

- oraz wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego.

§  12.  Obowiązek, o którym mowa w § 11, nie dotyczy:
1) przejazdów pojazdów Komendy Głównej PSP w obrębie granic administracyjnych m. st. Warszawy;
2) przejazdów Komendanta Głównego PSP i jego zastępców
3) przejazdów funkcjonariuszy prowadzących inspekcje gotowości operacyjnej lub kontrole.
§  13.  Wyjazd pojazdu szkoły PSP albo CMP podlega zgłoszeniu do właściwego terytorialnie stanowiska kierowania, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1.
§  14. 
1.  Wyjazd pojazdu poza granice państwa, za wyjątkiem wyjazdu do działań ratowniczo-gaśniczych lub ćwiczeń prowadzonych na podstawie obowiązujących dwustronnych umów lub porozumień międzynarodowych, wymaga uzyskania zgody Komendanta Głównego.
2.  Pojazd użyty do wyjazdu poza granice państwa powinien spełniać warunki przewidziane prawem drogowym państwa docelowego i prawem państw przez które przebiega trasa przejazdu.
§  15. 
1.  Pojazdy mogą być nieodpłatnie użyte do:
1) przewozu wyposażenia domowego strażaków przeniesionych do pełnienia służby w innej jednostce PSP;
2) udzielenia, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, pomocy:
a) strażakom,
b) pracownikom cywilnym jednostek PSP,
c) emerytom lub rencistom PSP;
3) zbiorowego przewozu strażaków i pracowników cywilnych jednostek PSP oraz członków ich rodzin na wyjazdy organizowane przez kierownika jednostki PSP;
4) udzielania doraźnej pomocy:
a) jednostkom organizacyjnym służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,
b) właściwemu terytorialnie wojewodzie,
c) właściwym terytorialnie organom samorządu terytorialnego,
d) organizacjom o charakterze społecznym lub charytatywnym,
e) związkom zawodowym działającym w strukturach PSP,
f) jednostkom ochotniczych straży pożarnych, zwanym dalej "OSP";
5) w celu przewiezienia uczestników ceremonii ślubnych i pogrzebowych, z zastrzeżeniem zachowania formy wynikającej z przepisów regulujących ceremoniał pożarniczy;
6) w celu przewiezienia przedstawicieli jednostki PSP biorących udział w ceremonii ślubnej lub pogrzebowej.
2.  Użycie do celu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4, pojazdu:
1) Komendy Głównej PSP wymaga pisemnej zgody Komendanta Głównego;
2) komendy powiatowej (miejskiej) PSP i komendy wojewódzkiej PSP wymaga pisemnej zgody komendanta wojewódzkiego;
3) szkoły PSP wymaga pisemnej zgody komendanta szkoły PSP;
4) CMP wymaga pisemnej zgody dyrektora CMP.
3.  Użycie pojazdu w celu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, wymaga pisemnej zgody kierownika jednostki PSP udostępniającego pojazd.
4.  Organy, o których mowa w ust. 2, przy rozstrzyganiu spraw, o których mowa w ust. 1, obowiązane są kierować się zasadami racjonalności, celowości, gospodarności i zasadności, a także mogą zażądać od użytkownika pojazdu, dodatkowego ubezpieczenia przewożonych osób.
5.  Kierownik jednostki PSP udostępniającej pojazd do realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, udostępnia pojazd z pełnym zbiornikiem paliwa. Po realizacji użycia pojazdu, do celów o których mowa w ust. 1 pkt 4, biorący do używania zwraca pojazd z pełnym zbiornikiem paliwa.
§  16.  W przypadku użycia pojazdu w celu, o którym mowa w § 15 ust. 1 pkt 2-6 poza granice państwa, wymagana jest zgoda Komendanta Głównego. Z wnioskiem o wyrażenie zgody występuje organ, o którym mowa w § 15 w ust. 2 lub 3, w zależności od właściwości.
§  17. 
1.  Do przejazdu pojazdem z miejsca zamieszkania stałego lub czasowego do miejsca pełnienia służby i z miejsca pełnienia służby do miejsca zamieszkania stałego lub czasowego uprawnieni są:
1) Komendant Główny;
2) zastępcy Komendanta Głównego;
3) komendanci wojewódzcy;
4) komendanci szkół PSP;
5) inne organy PSP, za pisemną zgodą Komendanta Głównego.
2.  Komendanci wojewódzcy oraz komendanci szkół PSP uprawnieni są do przejazdów, o których mowa w ust. 1, jeśli ich miejsce zamieszkania stałego lub czasowego znajduje się w obrębie granic administracyjnych miasta stanowiącego siedzibę komendy wojewódzkiej PSP lub szkoły PSP. Jeżeli ich miejsce zamieszkania stałego lub czasowego znajduje się poza granicami administracyjnymi miasta stanowiącego siedzibę komendy wojewódzkiej PSP lub szkoły PSP, wymagana jest pisemna zgoda Komendanta Głównego.
§  18. 
1.  Sprzęt transportowy może, za pisemną zgodą, zostać użyczony w drodze zawarcia umowy użyczenia, której wzór określa załącznik nr 3 do zarządzenia, na potrzeby:
1) jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
2) jednostek OSP.
2.  Pojazdy użycza się za pisemną zgodą:
1) Komendanta Głównego, w odniesieniu do pojazdów Komendy Głównej PSP, szkół PSP oraz CMP;
2) właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego, w odniesieniu do pojazdów komendy wojewódzkiej PSP i pojazdów komend powiatowych (miejskich) PSP z obszaru województwa.
3.  Za pisemną zgodą Komendanta Głównego pojazdy mogą być użyczane podmiotom innym niż wymienione w ust. 1.
4.  Kierownik jednostki PSP udostępniającej pojazd, udostępnia pojazd z pełnym zbiornikiem paliwa. Po realizacji użycia pojazdu, biorący do używania zwraca pojazd z pełnym zbiornikiem paliwa.
5.  Samochody zaopatrzeniowe oraz autobusy mogą być, za zgodą kierownika jednostki PSP, odpłatnie udostępniane do celów prywatnych na potrzeby podlegających mu strażaków i pracowników cywilnych.
6.  Minimalne stawki odpłatności za udostępnienie sprzętu transportowego, o którym mowa w ust. 5, wynoszą:
1) dla samochodu zaopatrzeniowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t (w tym mikrobusu) - 1,50 zł,
2) dla samochodu zaopatrzeniowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t - 3,00 zł,
3) dla autobusu - 3,00 zł

za kilometr przebytej trasy.

Rozdział  4.

Kierowanie pojazdami i sterowanie jednostkami pływającymi

§  19.  Do podstawowych obowiązków kierującego pojazdem zatrudnionego na stanowisku związanym z prowadzeniem pojazdu, poza prowadzeniem pojazdu, należy obsługa codzienna pojazdu i dbanie o jego czystość.
§  20. 
1.  Pojazdy mogą być kierowane przez osoby pełniące służbę albo zatrudnione w jednostce PSP posiadające:
1) odpowiednią kategorię prawa jazdy;
2) upoważnienie, którego wzór określa załącznik nr 4 do zarządzenia.
2.  Jednostki pływające mogą być sterowane i obsługiwane przez osoby pełniące służbę albo zatrudnione w jednostce PSP i legitymujące się odpowiednimi patentami i innymi uprawnieniami, potwierdzającymi ich kwalifikacje w tym zakresie.
3.  Postępowanie w przedmiocie wydania upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wszczyna się na wniosek zainteresowanego albo z urzędu.
4.  Osobę, o której mowa w ust. 1, przed wydaniem upoważnienia kieruje się na właściwe badania lekarskie, których koszty pokrywa jednostka PSP.
5.  Przepisu ust. 4 nie stosuje się wobec osób legitymujących się uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.
6.  Upoważnienie wystawia się na podstawie badań lekarskich będących podstawą do nadania uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.
7.  Upoważnienia, o których mowa w ust. 1, wydawane są na czas określony, zgodny z terminem ważności badań lekarskich i upoważniają osobę legitymującą się nimi do prowadzenia wszystkich pojazdów służbowych jednostek PSP, zgodnie z posiadaną kategorią prawa jazdy.
§  21. 
1.  Upoważnienia, o których mowa w § 20 ust. 1 pkt 2, wydają:
1) dla komendantów wojewódzkich, komendantów szkół PSP i Dyrektora CMP - Komendant Główny;
2) dla komendantów powiatowych (miejskich) - właściwy terytorialnie komendant wojewódzki;
3) dla strażaków i pracowników cywilnych jednostek PSP - kierownicy jednostek PSP.
2.  Komendant Główny upoważniony jest do prowadzenia pojazdów służbowych od chwili uzyskania pozytywnego wyniku badań, o których mowa w § 20 ust. 4. Upoważnienie dla Komendanta Głównego wystawia dyrektor biura Komendy Głównej właściwego do spraw gospodarki transportowej.
§  22.  Upoważnienia rejestruje się w rejestrze upoważnień prowadzonym w jednostce PSP.
§  23.  Sprawy upoważnień prowadzi komórka właściwa do spraw osobowych w jednostce PSP.
§  24. 
1.  Uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych wydaje się w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.) regulujące kwestie uprawnień do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.
2.  Kierujący pojazdami uprzywilejowanymi muszą posiadać zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym oraz upoważnienie, o którym mowa w § 20 ust. 1 pkt 2.
3.  Sprawy dotyczące zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi prowadzi komórka właściwa do spraw osobowych w jednostce PSP.
4.  W celach doskonalenia techniki jazdy pojazdami, osoby prowadzące pojazdy służbowe mogą, za zgodą kierownika jednostki PSP, korzystać z samochodu służbowego. Kierownik jednostki PSP ustala zakres godzin albo limit kilometrów do wyjeżdżenia w ramach doskonalenia techniki jazdy.

Rozdział  5.

Prowadzenie ewidencji pracy sprzętu transportowego

§  25. 
1.  Pracę pojazdu odnotowuje się w okresowej karcie pracy pojazdu, której wzór określa załącznik nr 5 do zarządzenia.
2.  Pracę jednostki pływającej odnotowuje się w okresowej karcie pracy jednostki pływającej, której wzór określa załącznik nr 6 do zarządzenia.
3.  Kierujący pojazdem albo jednostką pływającą wypełnia na bieżąco i zgodnie ze stanem faktycznym właściwą okresową kartę pracy.
4.  Sposób wypełniania karty pracy pojazdu określa załącznik nr 7 do zarządzenia.
§  26. 
1.  Sprzęt transportowy musi posiadać dokumentację jego eksploatacji.
2.  Dokumentację, o której mowa w ust. 1, należy prowadzić na bieżąco, z odzwierciedleniem przebiegu całego cyklu eksploatacji od momentu pozyskania sprzętu przez jednostkę PSP do momentu jego zbycia.
3.  Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w szczególności:
1) podstawowe dane identyfikacyjne i parametry sprzętu;
2) kopie dokumentów i faktur związanych z pozyskaniem sprzętu transportowego, w tym świadectwo dopuszczenia jeżeli jest wymagane;
3) kopie dokumentów związanych z naprawami i wyposażeniem;
4) książkę gwarancyjną;
5) instrukcję obsługi.
4.  Dokumentację, o której mowa w ust. 1, prowadzi komórka właściwa do spraw gospodarki transportowej w jednostce PSP.
5.  W przypadku przekazywania sprzętu transportowego dokumentacja, o której mowa w ust. 1, przekazywana jest wraz ze sprzętem.
6.  Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona w formie elektronicznej, pod warunkiem, że ten sposób dokumentacji umożliwi zbieranie, aktualizowanie i przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 3.

Rozdział  6.

Właściwość organów i postępowanie w sprawach o uznawanie sprzętu transportowego za zbędny

§  27.  Kierownicy jednostek PSP na bieżąco analizują stan sprzętu transportowego, z uwzględnieniem jego stanu technicznego oraz przydatności do dalszego użytkowania.
§  28. 
1.  Kierownik jednostki PSP powołuje komisję do oceny przydatności sprzętu transportowego.
2.  W skład komisji powołuje się co najmniej trzy osoby spośród pracowników jednostki, w tym przedstawiciel komórki właściwej do spraw gospodarki transportowej w jednostce PSP.
§  29.  Komisja, w przypadku stwierdzenia przesłanek do uznania sprzętu transportowego za zbędny, sporządza wniosek o uznanie sprzętu transportowego za zbędny. Wniosek wymaga akceptacji kierownika jednostki PSP. Wzór wniosku określa część A załącznika nr 8 do zarządzenia.
§  30.  O uznaniu sprzętu transportowego za zbędny rozstrzyga:
1) Komendant Główny w odniesieniu do sprzętu Komendy Głównej PSP;
2) Komendant szkoły PSP i Dyrektor CMP w odniesieniu do sprzętu eksploatowanego w tych jednostkach;
3) właściwy terytorialnie komendant wojewódzki w odniesieniu odpowiednio do sprzętu komend powiatowych (miejskich) PSP z terenu województwa i komendy wojewódzkiej PSP.
§  31.  Uznanie sprzętu transportowego za zbędny odbywa się poprzez wyrażenie przez właściwy organ zgody na taką kwalifikację pojazdu. Wzór zgody na uznanie sprzętu za zbędny stanowi część B załącznika nr 8 do zarządzenia.
§  32. 
1.  Sprzęt transportowy uznany za zbędny w komendach wojewódzkich PSP oraz w komendach powiatowych (miejskich) PSP tworzy zasób pozostający w dyspozycji komendanta wojewódzkiego.
2.  Sprzęt transportowy, o którym mowa w ust. 1, pozbawia się numerów operacyjnych.
§  33. 
1.  Sprzęt transportowy uznany za zbędny w Komendzie Głównej PSP, szkołach PSP oraz CMP tworzy zasób pozostający w dyspozycji Komendanta Głównego.
2.  Sprzęt transportowy, o którym mowa w ust. 1, pozbawia się numerów operacyjnych.
§  34. 
1.  Kierownicy jednostek PSP uprawnieni do wskazania miejsca dalszej eksploatacji zbędnego sprzętu transportowego prowadzą rejestr uznanych za zbędne pojazdów i jednostek pływających oraz analizują potrzeby sprzętowe na obszarze ich właściwości miejscowej, z zastrzeżeniem sprzętu przekazanego w użyczenie.
2.  Wzór rejestru określa załącznik nr 9 do zarządzenia.
§  35. 
1.  Sprzęt transportowy uznany za zbędny z przyczyn organizacyjnych i eksploatacyjnych zagospodarowuje się poprzez dążenie do uzupełnienia braków stwierdzonych w oparciu o normatywy wyposażenia ustalone w trybie i na zasadach przepisów wydanych na podstawie art. 8 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.
2.  Komendant wojewódzki wskazuje miejsce dalszej eksploatacji technicznie sprawnego sprzętu transportowego, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, będącego w jego zasobie, a kierownicy jednostek PSP dokonują przekazania w drodze protokołu zdawczo-odbiorczego.
3.  Komendant Główny wskazuje miejsce dalszej eksploatacji technicznie sprawnego sprzętu transportowego, będącego w jego zasobie. Przekazanie następuje w drodze protokołu zdawczo-odbiorczego.
4.  Komendant Główny z urzędu lub na wniosek, może przenieść uznany za zbędny sprzęt transportowy pomiędzy zasobami, o których mowa w § 32 oraz § 33.
§  36. 
1.  Sprzęt transportowy niezagospodarowany w jednostkach PSP można przekazać do jednostek OSP. Przepisy art. 31 ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz § 35 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
2.  Przekazywanie uznanych za zbędne samochodów ratowniczo-gaśniczych i specjalnych do jednostek OSP odbywa się za zgodą Komendanta Głównego PSP.
§  37.  Sprzęt transportowy niezagospodarowany w sposób określony w przepisach niniejszego rozdziału należy zagospodarować w sposób, o którym mowa w przepisach o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
§  38. 
1.  Komendant Główny i komendanci wojewódzcy prowadzą ewidencję sprzętu transportowego przekazanego do OSP.
2.  Ewidencję prowadzi się w ujęciu rocznym i sprawozdaje do biura Komendy Głównej właściwego do spraw gospodarki transportowej w terminie do dnia 15 lutego roku kalendarzowego następującego po roku którego zestawienie dotyczy.
3.  Biuro Komendy Głównej właściwe do spraw gospodarki transportowej po opracowaniu informacji zbiorczej, przedkłada ją Komendantowi Głównemu.
4.  Wzór ewidencji, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 10 do zarządzenia.

Rozdział  7.

Przyczyny uznania sprzętu transportowego za zbędny

§  39.  Sprzęt transportowy może zostać uznany za zbędny z przyczyn:
1) technicznych;
2) organizacyjnych;
3) eksploatacyjnych.
§  40. 
1.  Za zbędny z przyczyn technicznych uznaje się sprzęt transportowy uszkodzony, zużyty lub przestarzały technicznie jeżeli:
1) przewidywany koszt naprawy, lub wartość zespołów, podzespołów, podstawowych części wymagających wymiany, przekroczy wartość 40% wartości sprzętu ustalonej według zasad określonych w ust. 2, albo
2) naprawa ze względu na brak wykonawców lub części zamiennych nie jest możliwa, albo
3) koszty eksploatacji w typowych dla danego sprzętu warunków eksploatacji znacząco wzrosły.
2.  Wartość sprzętu transportowego, na potrzeby uznawania pojazdu za zbędny z przyczyn technicznych ustala się bez wyposażenia i urządzeń nie związanych na stałe ze sprzętem, przyjmując za podstawę ocenę sporządzoną przez uprawnionego rzeczoznawcę.
§  41.  Za zbędny z przyczyn organizacyjnych uznaje się sprzęt transportowy, jeżeli jego liczba w jednostce organizacyjnej przekracza liczby ustalone normatywem wyposażenia dla jednostki PSP, przy czym w jednostce pozostawia się sprzęt będący w najlepszym stanie technicznym.
§  42.  Za zbędny z przyczyn eksploatacyjnych uznaje się sprzęt transportowy, który wypełnił normy eksploatacji, określone w załączniku nr 11 do zarządzenia.
§  43.  Sprzęt transportowy, o którym mowa w § 42, może być dalej użytkowany w jednostce PSP po osiągnięciu normy eksploatacji, jeżeli nie ma możliwości zastąpienia go nowym sprzętem transportowym.
§  44.  Komendant Główny może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zmniejszyć normę eksploatacyjną sprzętu transportowego z urzędu lub na wniosek:
1) komendanta wojewódzkiego;
2) komendanta szkoły PSP;
3) Dyrektora CMP.

Rozdział  8.

Gospodarka materiałami pędnymi i eksploatacyjnymi oraz właściwość organów

§  45. 
1.  Kierownicy jednostek PSP zobowiązani są do:
1) bieżącej kontroli i analizy zużycia paliw;
2) inicjowania i wdrażania działań zmierzających do racjonalnego gospodarowania materiałami pędnymi i eksploatacyjnymi, a w szczególności paliwami.
2.  Zbyt duże zużycie paliwa w typowych dla danego sprzętu transportowego warunkach eksploatacyjnych podlega ustaleniu pod kątem wystąpienia ewentualnych przyczyn technicznych. Ustaleń dokonuje komórka właściwa do spraw gospodarki transportowej w jednostce PSP, a wyniki przedkładane są kierownikowi jednostki PSP.

Rozdział  9.

Sposób rozliczania zużycia paliw i sprawozdawczość w tych sprawach

§  46.  Rozliczenie ze zużytego paliwa odbywa się po zakończeniu okresu rozliczeniowego.
§  47.  Koniec okresu rozliczeniowego dla sprzętu transportowego ustala się na ostatni dzień każdego miesiąca, przy czym okres może być skrócony lub przedłużony o 5 dni. W zależności od intensywności eksploatacji, okres ten może być przedłużony do 3 miesięcy, nie dłużej jednak niż do końca roku kalendarzowego.
§  48. 
1.  Podczas każdego tankowania oraz na koniec okresu rozliczeniowego należy, jeśli jest to dopuszczalne warunkami technicznymi, przestrzegać zasady pełnego zbiornika paliwa.
2.  Każde tankowanie pojazdu i jednostki pływającej podlega ewidencjonowaniu w odpowiedniej okresowej karcie pracy.
§  49.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach można rozliczyć sprzęt transportowy z niepełnym zbiornikiem paliwa.
§  50.  Ilość paliwa rzeczywiście zużytego w badanym okresie ustala się poprzez dodanie do stanu paliwa z poprzedniego okresu rozliczeniowego ilości paliwa zatankowanego i pomniejszenie otrzymanego wyniku o ustalony stan paliwa w zbiorniku na koniec okresu rozliczeniowego.
§  51. 
1.  Komendy wojewódzkie PSP, po zebraniu informacji zbiorczej z jednostek im podległych oraz szkoły PSP i CMP przesyłają do biura właściwego do spraw gospodarki transportowej Komendy Głównej PSP zbiorcze zestawienia za dany rok kalendarzowy, dotyczące zużycia paliwa i przejechanych kilometrów przez sprzęt transportowy eksploatowany w tych jednostkach, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 12 do zarządzenia.
2.  Zbiorcze zestawienie należy przesłać w terminie do dnia 15 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, którego ono dotyczy.
§  52.  Przepisów niniejszego rozdziału niestosuje się do sprzętu konstrukcyjnie związanego z przyczepą oraz innego sprzętu transportowego, którego zużycie paliwa rozliczane jest wyłącznie w motogodzinach pracy sprzętu.

Rozdział  10.

Przepisy końcowe

§  53. 
1.  Upoważnienie do prowadzenia pojazdów służbowych wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia zachowuje swoją ważność przez okres sześciu miesięcy.
2.  W okresie, o którym mowa w ust. 1, kierownicy jednostek PSP rozstrzygają o konieczności wydania nowych upoważnień osobom legitymującym się upoważnieniami, o których mowa w ust. 1. Przepis § 20 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
3.  Pojazdy oznakowane zgodnie z przepisami dotychczasowymi mogą pozostać oznakowane w sposób dotychczasowy.
§  54.  Traci moc zarządzenie nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP poz. 8, z 2012 r. poz. 23 oraz z 2016 r. poz. 5 i 11).
§  55.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 20 ust. 3, który wchodzi w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Oznakowanie sprzętu transportowego

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Szczegółowe zasady używania samochodów służbowych innych niż pożarnicze

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Umowa użyczenia pojazdu

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Wzór upoważnienia do prowadzenia pojazdów służbowych PSP

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Okresowa karta pracy pojazdu nr .......................

ZAŁĄCZNIK Nr  6

OKRESOWA KARTA PRACY JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ Nr ..............

ZAŁĄCZNIK Nr  7

Sposób wypełniania karty pracy pojazdu

ZAŁĄCZNIK Nr  8

Część A

WNIOSEK O UZNANIE SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO ZA ZBĘDNY

grafika

Część B

UZNANIE SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO ZA ZBĘDNY

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  9

Rejestr pojazdów i jednostek pływających uznanych za zbędne

ZAŁĄCZNIK Nr  10

Ewidencja sprzętu transportowego przekazanego do jednostek OSP w roku ………..

ZAŁĄCZNIK Nr  11

Normy eksploatacji sprzętu transportowego

ZAŁĄCZNIK Nr  12

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZUŻYCIA PALIWA I PRZEBIEGU KILOMETRÓW PRZEZ SPRZĘT TRANSPORTOWY JEDNOSTEK PSP za rok ..................