Dziennik resortowy

B.I.LP.2013.7.92

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 47
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 4 czerwca 2013 r.
w sprawie funkcjonowania Zakładu Informatyki Lasów Państwowych

EO-0151-1/2013

Na podstawie art. 33 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 ze zmianami) oraz § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządzam, co następuje:

§  1.
1. Zakład Informatyki Lasów Państwowych, zwany dalej ZILP, stanowi inną jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej o zasięgu krajowym, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach, utworzoną na podstawie zarządzenia nr 1 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5 stycznia 2004 r. (znak: OR-015-1/2003).
2. Siedzibą ZILP jest Sękocin Stary, ul. Leśników 21C, 05-090 Raszyn, a zasięg działania obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§  2.
1. ZILP jest zarządzany na zasadzie jednoosobowej odpowiedzialności Dyrektora Zakładu Informatyki Lasów Państwowych, zwanego dalej "Dyrektorem ZILP".
2. Dyrektora ZILP powołuje i odwołuje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.
3. Nadzór i koordynację działań ZILP, w zakresie realizacji projektów informatycznych, sprawuje komórka Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych właściwa ds. informatyki.
4. W terminie do 31 stycznia Dyrektor ZILP składa sprawozdanie z działalności ZILP za rok poprzedni. Sprawozdanie podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
5. Działalność, którą prowadzi ZILP, mieści się w ramach działalności usługowej.
6. ZILP działa na podstawie regulaminu organizacyjnego ustalanego na podstawie powierzonych zadań.
7. Egzemplarz regulaminu organizacyjnego, wprowadzonego zarządzeniem Dyrektora ZILP, przekazywany jest do DGLP.
§  3.
1. Dyrektor ZILP, w ramach prowadzonej działalności, reprezentuje Skarb Państwa w stosunkach cywilnoprawnych, z prawem do udzielania dalszych pełnomocnictw do poszczególnych czynności.
2. Dyrektor ZILP jest uprawniony do zarządzania przekazanym majątkiem Skarbu Państwa zgodnie z zasadami obowiązującymi w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.
3. W trybie bieżącego kierowania Dyrektor ZILP ma uprawnienie do powoływania zespołów zadaniowych, składających się z podległych pracowników lub osób spoza ZILP. W przypadku włączenia do zespołów zadaniowych pracowników z innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych wymagana jest zgoda Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
4. Dyrektor ZILP ma uprawnienie do bezpośrednich kontaktów i pobierania informacji od kierowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych oraz kierowników ich komórek organizacyjnych w zakresie realizacji zadań powierzonych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, w szczególności w zakresie analizy potrzeb, testowania i wdrażania oprogramowania itp.
5. Dyrektor ZILP, w rozumieniu Kodeksu pracy, jest reprezentantem ZILP jako pracodawca w stosunku do osób zatrudnionych w ZILP.
6. Dyrektor ZILP określa wewnętrzną strukturę organizacyjną, podział zadań i kompetencji w ZILP. Przez podział kompetencji należy rozumieć:
1) przypisanie zadań poszczególnym strukturom wewnętrznym ZILP,
2) przydzielenie strukturom wewnętrznym ZILP składników majątkowych znajdujących się w zarządzie ZILP,
3) umocowanie kierujących strukturami wewnętrznymi ZILP do posługiwania się uprawnieniami majątkowymi oraz zdolnością do czynności prawnych, przysługujących ZILP,
4) ustalenie zakresu odpowiedzialności ciążącej na kierujących strukturami wewnętrznymi ZILP.
7. Dyrektor ZILP może nawiązać stosunek pracy z Zastępcą Dyrektora Zakładu, uwzględniając przyjęty schemat organizacyjny.
8. W stosunku do pracowników ZILP w zakresie stanowisk oraz zasad wynagradzania mają zastosowanie przepisy Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z dnia 29 stycznia 1998 r. (z późniejszymi zmianami), z zastrzeżeniem ust. 9.
9. W zakresie zasad wynagradzania, w odniesieniu do Dyrektora Zakładu oraz Zastępcy Dyrektora, mają zastosowanie przepisy dotyczące stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej, o ile osoby na ww. stanowiskach spełniają wymagania kwalifikacyjne określone w ww. przepisach. W przypadku braku spełniania wymagań kwalifikacyjnych dla stanowisk, o których mowa wyżej, do czasu osiągnięcia tych wymagań mają zastosowanie przepisy Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z dnia 29 stycznia 1998 r. ze zmianami.
10. Dyrektor ZILP określa: regulamin pracy, regulamin organizacyjny, regulamin kontroli wewnętrznej, rzeczowy wykaz akt, obieg, kontrolę i ochronę informacji oraz inne dokumenty konieczne do prowadzenia działalności.
§  4.
1. ZILP działa z wykorzystaniem mienia, przedmiotów mienia oraz praw i obowiązków przekazanych bądź użyczonych Dyrektorowi ZILP przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w trybie odrębnych decyzji.
2. Dyrektor ZILP może przyjmować na stan ewidencyjny ZILP środki trwałe i wyposażenie od innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.
3. Przekazanie do ZILP składników aktywów odbywa się nieodpłatnie na podstawie obowiązującego zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie szczegółowego sposobu postępowania przy przekazywaniu pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych mienia i przedmiotów mienia, znajdującego się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, w trybie odrębnych decyzji.
4. Aktywa powstające i nabyte w toku działalności ZILP stają się składnikami aktywów ZILP.
§  5.
1. Działalność realizowana przez ZILP może być zlecana przez:
1) Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, w formie:
a) zadań corocznie ujmowanych w planie finansowo-gospodarczym ZILP, na rzecz DGLP,
b) zadań corocznie ujmowanych w planie finansowo-gospodarczym ZILP, na rzecz innych jednostek organizacyjnych PGL LP,
c) innych zadań zleconych na podstawie dodatkowych porozumień;
2) kierowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w formie porozumień zawieranych z Dyrektorem ZILP;
3) podmioty zewnętrzne w formie umów cywilnoprawnych zawieranych z Dyrektorem ZILP.
2. Sprzedaż usług, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a, odbywać się będzie po kosztach własnych.
3. Sprzedaż usług, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. b, odbywać się będzie zgodnie z kalkulacją kosztów uwzględnioną w planie finansowo-gospodarczym. Na sprzedaży powyższych usług może być osiągany wynik finansowy.
4. Sprzedaż usług, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. c oraz w § 5 ust. 2, odbywać się będzie w myśl zawartych porozumień.
5. Sprzedaż usług na rzecz jednostek poza Lasami Państwowymi odbywa się na zasadach wolnorynkowych, o ile nie określono tego inaczej w poszczególnych umowach.
6. Wynik finansowy, stanowiący różnicę między przychodami i kosztami działalności, skorygowany o straty i zyski nadzwyczajne, pozostaje w dyspozycji Dyrektora ZILP.
7. Zamawianie usług obcych na realizację zadań zleconych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz zakup środków trwałych w ramach wykonywanych ww. usług podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora Generalnego LP.
8. Zakupione prawa majątkowe, wynikające z realizacji usług na rzecz DGLP i innych jednostek organizacyjnych LP, stanowią własność zleceniodawcy.
9. Na podstawie zadań ujętych w planie finansowo-gospodarczym i kosztów poniesionych na ich realizację ZILP wystawia comiesięczne faktury, w zakresie stałego utrzymania serwisów informatycznych, na jednostki PGL LP. W pozostałym zakresie zadań ujętych w planie ZILP wystawia comiesięczne faktury na Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych.
10. W kosztach wymienionych w ust. 9 nie uwzględnia się kosztów poniesionych na realizację porozumień i umów zawartych w oparciu o zapisy ust. 1 pkt 1 lit. b i c oraz ust. 1 pkt 2 i ust. 1 pkt 3.
§  6.
1. W ramach zadań stałych ZILP:
1) integruje wszystkie przedsięwzięcia informatyczne realizowane w LP;
2) organizuje wdrożenia w zakresie informatyki w LP;
3) organizuje działalność szkoleniową związaną z wdrażaniem modyfikacji SILP w jednostkach organizacyjnych LP, w tym:
a) szkolenia kadry kierowniczej w zakresie informatyki,
b) szkolenia kadry informatycznej w RDLP i zakładach o zasięgu krajowym,
c) szkolenia instruktorów regionalnych SILP;
4) zarządza i administruje siecią WAN Lasów Państwowych oraz urządzeniami dedykowanymi do jej obsługi:
a) Routery,
b) Kontrolery Active Directory,
c) Nadrzędny serwer WSUS;
5) monitoruje ruch w sieci WAN LP;
6) zarządza i administruje systemami zabezpieczeń sieci teleinformatycznych, w tym dostępem do sieci Internet;
7) zarządza i administruje telefonią IP Lasów Państwowych;
8) zarządza i administruje Portalem Korporacyjnym Lasów Państwowych,
9) zarządza i administruje Pocztą Elektroniczną Lasów Państwowych;
10) zarządza i administruje Kontrolerami domeny i Active Directory;
11) zarządza i administruje infrastrukturą klucza publicznego;
12) zarządza i administruje CMS-em;
13) wdraża i konserwuje SSO;
14) zarządza Centralnymi Ośrodkami Przetwarzania Danych Lasów Państwowych (Podstawowym P-COPD i Zapasowym Z-COPD), w szczególności:
a) administruje infrastrukturą fizyczną i wirtualną oraz monitoruje prawidłowe ich działanie,
b) wykonuje kopie bezpieczeństwa systemów informatycznych, prowadzi ich weryfikację i odtwarzanie systemów po awarii,
c) tworzy i aktualizuje procedury postępowania w sytuacjach normalnych i kryzysowych dla P-COPD, Z-COPD i systemów tam posadowionych,
d) odpowiada za utrzymanie i rozbudowę infrastruktury sprzętowo-programowej,
e) utrzymuje i aktualizuje dokumentację techniczną oraz konfiguracje systemów i urządzeń;
15) zapewnia użytkownikom stały, zgodny z ich uprawnieniami, dostęp do systemów udostępnianych w P-COPD i Z-COPD;
16) zapewnia utrzymanie, konserwację i rozwój wszystkich elementów SILP;
17) uaktualnia i udostępnia instrukcje użytkowników SILP, uaktualnia i archiwizuje dokumentację techniczną i dokumentację analityczną;
18) utrzymuje i uaktualnia repozytorium dokumentacji projektowych SILP;
19) administruje systemem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej Lasów Państwowych (KCIK LP);
20) pełni rolę Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w zakresie ochrony danych osobowych zawartych w SILP;
21) utrzymuje, administruje i konserwuje System Zgłoszeń Błędów i Modyfikacji SILP;
22) prowadzi repozytorium kodów źródłowych i binarnych SILP (SZZ);
23) prowadzi testy przedwdrożeniowe modyfikacji SILP;
24) w ramach obsługi Systemu LAS:
a) utrzymuje, konserwuje i uaktualnia bazę Danych Stałych Globalnych SILP (DSG),
b) koordynuje zmiany struktur baz danych Systemu LAS,
c) udostępnia wzornik druków obowiązujących w Lasach Państwowych,
d) integruje moduły systemu LAS tworzone przez różnych wykonawców;
25) prowadzi obsługę informatyczną w zakresie SILP zakładów o zasięgu krajowym, w zakresie uzgodnionym z kierownikami tych zakładów;
26) dla zakładów o zasięgu krajowym i regionalnym opracowuje dedykowane aplikacje, pełniące funkcje interfejsów pomiędzy specjalistycznymi aplikacjami zewnętrznymi a Systemem LAS;
27) prowadzi zakupy sprzętu komputerowego na rzecz jednostek organizacyjnych LP;
28) prowadzi zakupy, dystrybucję i przygotowanie kart kryptograficznych dla pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych;
29) prowadzi zakupy i dystrybucję oprogramowania na rzecz jednostek organizacyjnych LP;
30) świadczy pomoc dla użytkowników SILP z jednostek organizacyjnych LP;
31) obsługuje umowy zawarte z firmami zewnętrznymi, dotyczące świadczenia usług informatycznych lub dostaw.
2. Zadania określone w ust 1. podlegają odbiorom lub ocenom poprawności ich wykonania przez podmiot nadzorujący.
§  7. W każdym z przypadków, w którym Dyrektor ZILP będzie stroną umowy (porozumienia) w sprawie uzyskania dotacji celowej lub rozwojowej na realizację zadań administracji rządowej lub uzyskania środków o podobnym charakterze, działa on w granicach umocowania, udzielonego mu przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
§  8.
1. Na dokumentację podstawową, legitymizującą ZILP jako podmiot uprawniony do prowadzenia działalności, składają się w szczególności:
1) zarządzenie o powołaniu ZILP,
2) zaświadczenie o wpisie do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON,
3) numer identyfikacji podatkowej NIP,
4) umowy rachunków bankowych,
5) regulamin organizacyjny, regulamin kontroli wewnętrznej, regulamin pracy i inne wewnętrzne akty prawne wynikające z przepisów prawa.
§  9.
1. Podstawą gospodarki finansowej ZILP w danym roku jest jego plan finansowo-gospodarczy.
2. Plan, o którym mowa w ust. 1, sporządzany jest zgodnie z układem oraz wymaganiami Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych i składa się z następujących części:
1) planu finansowo-rzeczowego wydatków w zakresie nabywania aktywów trwałych oraz działań doskonalących systemy funkcjonalne ZILP;
2) planu zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników;
3) planu przychodów oraz kosztów operacyjnych w układzie zadaniowym;
4) planu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, a także przychodów oraz kosztów finansowych;
5) planowanego wyniku finansowego brutto;
6) szczegółowego planu realizacji zadań wymienionych w § 6 ust. 1.
§  10. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia skreśla się § 1 ust. 2 i §§ od 2 do 10 Zarządzenia nr 1 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5 stycznia 2004 r. w sprawie powołania Zakładu Informatyki Lasów Państwowych działającego w formie organizacyjno-prawnej innej jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach.
§  11.
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. W zakresie § 5 ust. 9 zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.