Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.395

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 grudnia 2013 r.

DECYZJA Nr 442/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 24 grudnia 2013 r.
w sprawie funkcjonowania wojskowych straży pożarnych oraz dodatkowego wyposażenia specjalistycznego jednostek organizacyjnych Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej

Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej

Na podstawie § 2 pkt 7 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

1. W jednostkach wojskowych, w zależności od przeznaczenia, wykonywanych zadań, struktury organizacyjnej, miejsca stacjonowania, występującego zagrożenia pożarowego i innych miejscowych zagrożeń, a także możliwości udzielania pomocy przez inne jednostki ochrony przeciwpożarowej, do organizowania i prowadzenia działań ratowniczych mogą być tworzone wojskowe straże pożarne, zwane dalej "strażami".
2. Ustanawia się trzy kategorie straży oznaczone cyframi rzymskimi, odpowiednio od I do III.
3. W strażach mogą pełnić służbę żołnierze, strażacy Państwowej Straży Pożarnej, zwani dalej "strażakami PSP", oraz mogą być zatrudnieni pracownicy wojska.
4. Wykaz stanowisk służbowych w straży, na których mogą pełnić służbę żołnierze, strażacy PSP, a także mogą być zatrudnieni pracownicy wojska, zaszeregowanie do odpowiednich stopni etatowych stanowisk przeznaczonych dla żołnierzy, stopnie służbowe strażaków PSP na zajmowanych stanowiskach służbowych, liczbę osób na zmianie służbowej, w zależności od kategorii straży oraz jej lokalizacji, określa załącznik Nr 1 do decyzji.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą być tworzone straże o innym składzie osobowym i wyposażeniu, niż wynika to z kategorii, o których mowa w pkt 2.
6. Utworzenie straży, w tym w przypadkach, o których mowa w pkt 5, zmiana jej kategorii oraz jej rozformowanie należy poprzedzić analizą zasadności jej funkcjonowania.
7. Analizę, o której mowa w pkt 6, przeprowadza właściwy szef delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej wspólnie z dowódcą jednostki wojskowej.
8. Organ właściwy do sporządzenia wniosku organizacyjno-etatowego, dotyczącego zmian w straży dołącza opinię Szefa Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, zwanego dalej "Szefem WOP", wynikającą z ustaleń z przeprowadzonej analizy, o której mowa w pkt 6.
9. Strażakom PSP oraz pracownikom wojska zatrudnionym w strażach, przysługuje wyposażenie w środki ochrony indywidualnej, przedmioty odzieży specjalnej oraz ekwipunku osobistego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68, z późn. zm.), z uwzględnieniem postanowień art. 57 ust. 6 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej zawartego w dniu 8 czerwca 1998 r. w Warszawie.
10. Żołnierzom pełniącym służbę w strażach przysługuje wyposażenie w środki ochrony indywidualnej oraz przedmioty ekwipunku osobistego na zasadach określonych dla strażaków PSP w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.
11. Żołnierzom i strażakom PSP pełniącym służbę w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 1992 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania zadań przez Wojskową Ochronę Przeciwpożarową (Dz. U. Nr 66, poz. 334 oraz z 2005 r. Nr 101, poz. 846), przysługuje wyposażenie w środki ochrony indywidualnej, przedmioty odzieży specjalnej oraz ekwipunku osobistego, określone w załączniku Nr 2 do decyzji.
12. Organizowanie systemu zaopatrywania w środki i przedmioty, o których mowa w pkt 9-11, należy do zadań Centralnego Organu Logistycznego.
13. Normatyw wyposażenia straży oraz dodatkowego wyposażenia specjalistycznego jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 1992 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania zadań przez Wojskową Ochronę Przeciwpożarową, w wyroby służące zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, określa załącznik Nr 3 do decyzji.
14. W przypadku rozformowania straży, a także, gdy w wyniku zmiany kategorii straży powstaje nadwyżka wyposażenia, decyzję w sprawie jego zagospodarowania podejmuje Szef WOP, na wniosek szefa delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej.
15. Wyposażenie straży wprowadzone do użytkowania na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, należy użytkować do czasu upływu jego okresu używalności.
16. Traci moc decyzja Nr 354/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2009 r. w sprawie funkcjonowania wojskowych straży pożarnych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 20, poz. 221).
17. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

 Wykaz stanowisk służbowych w wojskowych strażach pożarnych

Tabela nr 1. Wojskowa straż pożarna zlokalizowana na lotnisku
Lp.Stanowisko służboweGrupa osobowaKategoria IKategoria IIKategoria III
Stopień służbowyLiczba osóbStopień służbowyLiczba osóbStopień służbowyLiczba osób
1komendant wojskowej straży pożarnejżołnierzmł. chor.1chor.1st. chor.1
2zastępca komendantażołnierz----chor.1
3dowódca sekcjiżołnierz----mł. chor.1
4dowódca zastępu-zastępca komendantażołnierzst. sierż.1mł. chor.1--
5dowódca zastępu - instruktorżołnierz--st. sierż.1st. sierż.1
6dowódca zastępu - technikżołnierzsierż.1sierż.1sierż.2
7dowódca zastępużołnierzplut.2plut.1plut.4
8ratownik - kierowca 1)żołnierzst. kpr.2st. kpr.4st. kpr.5
kierowca - ratownik *)1)prac. woj.---
9ratownikżołnierzkpr.2kpr.4kpr.5
prac. woj.---
10młodszy ratownik - kierowca 1)żołnierzst. szer.4st. szer.6st. szer.9
kierowca - młodszy ratownik *)1) / kierowca - ratownik *)1)prac. woj.---
11młodszy ratownikżołnierzszer.2szer.8szer.11
młodszy ratownik / ratownik **)prac. woj.---
12stażysta 2)prac. woj.---
Łączniew wojskowej straży pożarnej152740
na zmianie służbowej369

Tabela nr 2. Wojskowa straż pożarna zlokalizowana w pozostałych jednostkach wojskowych

Lp.Stanowisko służboweGrupa osobowaKategoria IKategoria IIKategoria III
Stopień służbowyLiczba osóbStopień służbowyLiczba osóbStopień służbowyLiczba osób
123456789
1komendant wojskowej straży pożarnejżołnierzmł. chor.1chor.1st. chor.1
dowódca wojskowej straży pożarnejstr. PSPasp. sztab.asp. sztab.--
2zastępca komendantażołnierz----chor.1
3dowódca sekcjiżołnierz----mł. chor.1
4dowódca zastępu - zastępca komendantażołnierzst. sierż.1mł. chor.1--
dowódca zastępustr. PSPasp.asp.--
5dowódca zastępu - instruktorżołnierz--st. sierż.1st. sierż.1
dowódca zastępustr. PSP--asp.asp.
6dowódca zastępu - technikżołnierzsierż.1sierż.1sierż.2
dowódca zastępustr. PSPasp.asp.asp.
7dowódca zastępużołnierzplut.2plut.1plut.4
str. PSPasp.asp.asp.
8ratownik - kierowca 1)żołnierzst. kpr.3st. kpr.4st. kpr.5
kierowca - ratownik *)1)prac. woj.---
9ratownikżołnierzkpr.3kpr.4kpr.5
str. PSPogn.ogn.ogn.
prac. woj.---
10młodszy ratownik - kierowca 1)żołnierzst. szer.4st. szer.8st. szer.11
kierowca - młodszy ratownik *)1) / kierowca - ratownik *)1)prac. woj.---
11młodszy ratownikżołnierzszer.3szer.9szer.12
młodszy ratownik / ratownik **)prac. woj.---
12stażysta 2)prac. woj.---
Łączniew wojskowej straży pożarnej183043
na zmianie służbowej4710

Tabela nr 3. Wojskowa straż pożarna zlokalizowana w składzie

Lp.Stanowisko służboweGrupa osobowaKategoria IKategoria II
Stopień służbowyLiczba osóbStopień służbowyLiczba osób
1komendant wojskowej straży pożarnejżołnierzmł. chor.1chor.1
dowódca wojskowej straży pożarnejstr. PSPasp. sztab.asp. sztab.
2dowódca zastępustr. PSPasp.4asp.4
prac. woj.--
3kierowca - ratownik *) 1)prac. woj.-5-9
4ratownikstr. PSPogn.4ogn.8
prac. woj.--
5młodszy ratownik / ratownik **)prac. woj.-4-8
6stażysta 2)prac. woj.--
Łączniew wojskowej straży pożarnej1830
na zmianie służbowej47

Użyte w tabelach indeksy oznaczają:

*) dla pracownika wojska stanowisko - kierowca - młodszy ratownik lub kierowca - ratownik, po ukończeniu szkolenia uzupełniającego strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej lub równorzędnego,

**) dla pracownika wojska stanowisko - młodszy ratownik lub ratownik po ukończeniu szkolenia uzupełniającego strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej lub równorzędnego.

1) wymagane uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych - pożarniczych;

2) stanowisko przeznaczone dla osób nie posiadających kwalifikacji zawodowych, a przewidzianych do zatrudnienia w wojskowej straży pożarnej.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Należności w środki ochrony indywidualnej, przedmioty odzieży specjalnej i ekwipunku osobistego żołnierzy i strażaków PSP pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych WOP

Tabela nr 1.
PrzedmiotJednostka miaryOkres używalności w latachNorma rzeczowa
ŻołnierzStrażak PSP
Buty strażackie (skórzane)parado zużycia-1
Kominiarkaszt.do zużycia11
Hełm strażackiszt.wg norm producenta11
Sztormiakszt.do zużycia11
Ubranie specjalnekpl.do zużycia11
Rękawice specjalneparado zużycia11
Buty strażackie (gumowe)parado zużycia11
Ubranie dla kadry dowódczo - sztabowejkpl.do zużycia-2
Kamizelka odblaskowaszt.do zużycia11
Koszulka typu "polo"szt.2-1
Koszulka letniaszt.2-1
Koszulka zimowaszt.2-2
Pas głównyszt.7-1

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Normatyw wyposażenia straży oraz dodatkowego wyposażenia specjalistycznego jednostek organizacyjnych Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w wyroby służące zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia

1. Normatyw określa zasady wyposażania:

1) wojskowych straży pożarnych w sprzęt pożarniczy i środki gaśnicze oraz standardy wyposażenia w sprzęt specjalistyczny i środki materiałowo - techniczne do ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego;

2) jednostek organizacyjnych Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w środki ochrony indywidualnej, przedmioty odzieży specjalnej i ekwipunku osobistego.

2. Szczegółowe wymagania techniczno - użytkowe wyposażenia, o którym mowa w pkt. 1 określają odrębne przepisy.

3. Ustala się normy wyposażenia w samochody ratowniczo-gaśnicze, motopompy pożarnicze i przyczepy wężowe:

Tabela nr 1. Norma wyposażenia w samochody ratowniczo-gaśnicze

Kategoria wojskowej straży pożarnejSamochód ratowniczo-gaśniczy
klasakategorialiczba
Iśredni (M)21
I lotniskowa*ciężki (S)21
ciężki (S) lot.21
I poligonowalekki (L) polig.31
średni M)31
IIśredni (M)21
ciężki (S)21
II lotniskowa*ciężki (S)21
ciężki (S) lot.22
II poligonowalekki (L) polig.31
średni (M)31
ciężki (S)31
IIIśredni (M)21
ciężki (S)22
III lotniskowa*średni (M)21
ciężki (S)21
ciężki (S) lot.22
III poligonowalekki (L) polig.31
średni (M)31
ciężki (S)32

* dotyczy lotnisk.

- klasa średni (M): oznacza samochód ratowniczo-gaśniczy średni,

- klasa ciężki (S): oznacza samochód ratowniczo-gaśniczy ciężki,

- klasa ciężki (S) lot.: oznacza samochód ratowniczo-gaśniczy ciężki lotniskowy,

- klasa lekki (L) polig.: oznacza samochód ratowniczo-gaśniczy lekki poligonowy,

- kategoria 2: oznacza samochód ratowniczo-gaśniczy uterenowiony,

- kategoria 3: oznacza samochód ratowniczo-gaśniczy terenowy.

W uzasadnionych przypadkach Szef WOP może podjąć decyzję o innej konfiguracji samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Tabela nr 2. Podstawowe parametry samochodów ratowniczo-gaśniczych

klasamin. liczba miejsc w kabiniemin. pojemność zbiornika wodnego

[dm3]

min. pojemność zbiornika na środek pianotwórczy

[dm3]

autopompa pożarnicza
min. wielkość w grupie pojazdówmin. nominalna wydajność

[dm3/min]

min. nominalne ciśnienie tłoczenia
[bar]
średni (M)42000200A 16/816008
ciężki (S)34000400A 32/832008
ciężki (S) lot.35000500A 32/832008
lekki (L) polig.230030A 0,4/404040

W uzasadnionych przypadkach Szef WOP może podjąć decyzję o innej konfiguracji pojemności zbiorników na wodę i środek pianotwórczy samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Tabela nr 3. Norma wyposażenia w motopompy pożarnicze

Kategoria wojskowej straży pożarnejMotopompa pożarnicza
rodzajmin. wielkośćmin. nominalna wydajność

[dm3/min]

min. nominalna wysokość podnoszenia

[bar]

liczba
w każdej kategoriiprzenośnaM 8/880081
II poligonowaprzewoźnaM 50/8500081
III poligonowa

Parametry motopompy pożarniczej przewoźnej ustala się w zależności od analizy charakterystyki obszaru leśnego oraz zasobów źródeł wodnych.

Tabela nr 4. Norma wyposażenia w przyczepy wężowe

Kategoria wojskowej straży pożarnejliczba
II poligonowa1
III poligonowa1

4. Ustala się normy wyposażenia w sprzęt pożarniczy i środki gaśnicze stanowiące ukompletowanie:

a) samochodów ratowniczo-gaśniczych zgodnie z tabelą nr 5:

Tabela nr 5.

Grupa sprzętuNazwa wyrobuNorma używalności w latach 1)Jednostka miarySamochód ratowniczo-gaśniczy
średni

(M)

ciężki

(S)

ciężki

(S) lot.

lekki

(L) polig.

norma rzeczowa
12345678
1Ubrania i wyposażenie ochronne 2)
Aparat powietrzny ochrony dróg oddechowych15szt.423-
Butle zapasowe do aparatów powietrznych ochrony dróg oddechowych15szt.222-
Kamizelka ostrzegawcza (odblaskowa)5szt.2222
2Podręczny sprzęt i środki gaśnicze
Gaśnica proszkowa o masie środka gaśniczego 12 kg przeznaczona do gaszenia pożarów typu ABC15szt.111-
Gaśnica mgłowa o masie środka gaśniczego 6 dm315szt.111-
Hydronetka plecakowawg. prod.szt.---2
Aerozol gaśniczy wrzutowy15szt.55--
Koc gaśniczy10szt.1111
Środek pianotwórczy 3)5dm3pojemność zbiornika na środek pianotwórczy
Proszek gaśniczy5kg--poj. zb. na proszek gaśniczy-
3Armatura i osprzęt pożarniczy
Klucz do hydrantu nadziemnego20szt.2211
Klucz do hydrantu podziemnego20szt.1111
Klucz do łączników pożarniczych20szt.2222
Klucz do otwierania pokryw kanałowych20szt.222-
Kosz do smoka ssawnego5szt.11--
Linka do węży ssawnych3szt.22--
Łącznik kątowy 755szt.111-
Mostek przejazdowy10para111-
Pływak do smoka ssawnego5szt.11--
Prądownica pianowa PP 2 - 1210szt.112-
Prądownica pianowa PP 4 - 1210szt.11--
Prądownica wodna 52 z możliwością regulacji strumienia prądu gaśniczego i możliwością podania piany gaśniczej5szt.222-
Prądownica wodna 75 z możliwością regulacji strumienia prądu gaśniczego i możliwością podania piany gaśniczej10szt.11--
Przełącznik 75/525szt.222-
Przełącznik 110/755szt.111-
Rozdzielacz 75/52-75-5210szt.111-
Siodełko wężowe15szt.11--
Smok ssawny 11010szt.11--
Stojak hydrantowy 8010szt.1111
Wąż do zasysacza8odc.11--
Wąż do zasysania środka pianotwórczego 527odc.111-
Wąż ssawny 110 - 1600 Ł lub 7odc.66--
Wąż ssawny 110 - 2500 Ł7odc.44--
Wąż tłoczny W - 52 - 20 - ŁA7odc.866-
Wąż tłoczny W - 75 - 20 - ŁA7odc.10861
Wytwornica pianowa WP 2 - 7510szt.111-
Wytwornica pianowa WP 4 - 7510szt.111-
Zasysacz liniowy Z-27szt.11--
Zasysacz liniowy Z-47szt.11--
Zatrzaśnik mały8szt.22--
Zbieracz 2 x 75/11015szt.111-
4Sprzęt ratowniczy
Drabina dwuprzęsłowa wysuwana z podporami (10 ± 0,5 m)10szt.1---
Linka strażacka ratownicza5szt.2221
Nóż do przecinania taśm i pasów7szt.422-
Przebijak do szyb10szt.222-
Szelki bezpieczeństwa z amortyzatorem bezpieczeństwa5kpl.222-
5Sprzęt sanitarno - reanimacyjny
Zestaw ratunkowy PSP - R1 dla wsp5kpl.1111
Zestaw ortopedyczny5kpl.1111
6Sprzęt oświetleniowy, sygnalizacyjny i łączności radiowej
Agregat prądotwórczy przenośny 230/400 V20szt.111-
Zestaw ostrzegawczo-oświetleniowy akumulatorowy z głowicą LED10kpl.111-
Latarka akumulatorowa wielofunkcyjna typu LED5szt.4332
Ładowarka samochodowa do latarek akumulatorowych typu LED5kpl.1111
Radiotelefon przewoźny10szt.1111
Radiotelefon przenośny Ex z zestawem słuchawkowym do hełmu strażackiego10szt.4 4)4 4)4 4)-
Radiotelefon przenośny10szt.---3
Rozgałęziacz elektryczny 3-pozycyjny 230 V10szt.111-
Statyw do taśmy odgradzającej z podstawkami20szt.101010-
Zestaw flar elektronicznych LED (6 szt.)10kpl.111-
Taśma odgradzająca miejsce akcjij. u.mb250250250-
Lizak odblaskowy do kierowania ruchemj. u.szt.2222
7Sprzęt do usuwania skutków katastrof ekologicznych
Zestaw do usuwania rozlewisk olejowych5kpl.1---
8Pozostały sprzęt
Agregat oddymiający z silnikiem spalinowym20szt.11 5)--
Bosak podręczny20szt.111-
Kanister na paliwo 10 l10szt.111-
Łom uniwersalny do prac burzących i ratownictwa technicznego10szt.111-
Łopata uniwersalna10szt.2212
Piła łańcuchowa spalinowa z prowadnicą15szt.---1
Piła poprzeczna15szt.11--
Siekiera15szt.---1
Worki foliowe czarne min. 120 litrówj. u.szt.101010-
Detektor prądu przemiennegowg. prod.szt.111-
Tłumicawg. prod.szt.44-2
Wiatromierzwg. prod.szt.---1
Pompa pływająca15szt.---1
Wodery (spodnie do brodzenia)5szt.---1

b) motopompy pożarniczej przewoźnej zgodnie z tabelą nr 6:

Tabela nr 6.

Grupa sprzętuNazwa wyrobuNorma używalności w latach 1)Jednostka miaryM 50/8 - 80/8
Norma rzeczowa
1Armatura i osprzęt pożarniczy
Pompa pływająca min. M4/220szt.1
Klucz do łączników pożarniczych 110/75/5220szt.4
Kosz do smoka ssawnego 1505szt.4
Linka do węży ssawnych3szt.4
Pływak do smoka ssawnego5szt.4
Przełącznik 110/755szt.2
Przełącznik 110/1505szt.2
Mostek przejazdowy do węży 7510para2
Mostek przejazdowy do węży 11010para2
Smok ssawny 15010szt.2
Wąż ssawny 150 - 2500 Ł7odc.6
Wąż tłoczny W - 75 - 20 - ŁA7odc.10
Wąż tłoczny W - 110 - 20 - ŁA7odc.10
Rozdzielacz 110/75 - 110 - 755szt.2
Zacisk do węży tłocznych 110/75/5210szt.2
Zatrzaśnik mały8szt.2
Zbieracz 2 x 75/11015szt.2

c) przyczepy pożarniczej wężowej zgodnie z tabelą nr 7:

Tabela nr 7.

Grupa sprzętuNazwa wyrobuNorma używalności w latach 1)Jednostka miaryNorma rzeczowa
1Armatura i osprzęt pożarniczy
Wąż tłoczny W - 75 - 20 - ŁA7odc.50
Wąż tłoczny W - 110 - 20 - ŁA7odc.25
Rozdzielacz 110/75-110-7510szt.2
Zbieracz 2x75/11015szt.2
Klucz do łączników pożarniczych20szt.4
Zbiornik wodny przenośny min 2500 dm35szt.2
Mostek przejazdowy do węży 7510para2
Mostek przejazdowy do węży 11010para2
Zacisk do węży tłocznych 110/75/5210szt.2
Przełącznik 110/755szt.2

5. Ustala się normy wyposażenia w sprzęt pożarniczy i środki gaśnicze stanowiące dodatkowe wyposażenie wojskowej straży pożarnej zgodnie z tabelą nr 8:

Tabela nr 8.

Grupa sprzętuNazwa wyrobuNorma używalności w latach 1)Jednostka miaryNorma rzeczowa
12345
1Ubrania i wyposażenie ochronne
Maska do aparatu powietrznego ochrony dróg oddechowych (zapas operacyjny)5szt.3
Okulary ochronne5szt.6
Rękawice ochronne jednorazowej. u.par.100
Kombinezon chemoodporny z rękawicami 5)wg. prod.kpl.4
Ubranie specjalne chroniące przed promieniowaniem cieplnym i płomieniem 5) 7)wg. prod.kpl.4
Wodery (spodnie do brodzenia)5szt.4
2Podręczny sprzęt i środki gaśnicze
Kurtyna (zasłona) wodna 5215szt.2
Kurtyna (zasłona) wodna 7515szt.2
Proszek gaśniczy (zapas operacyjny) 8)5kgpoj. zb.
Środek pianotwórczy przeznaczony na cele szkoleniowej. u.litr300
Środek pianotwórczy (zapas operacyjny) 9)5litrpoj. zb.
Urządzenie gaśnicze do gaszenia sprzętu elektronicznego o masie środka gaśniczego 2 kg15szt.1
3Armatura i osprzęt pożarniczy
Działko wodno-pianowe przenośne20szt.1
Wąż tłoczny W - 52 - 20 - ŁA (zapas operacyjny) 10)7odc.50%
Wąż tłoczny W - 75 - 20 - ŁA (zapas operacyjny) 10)7odc.50%
Wąż tłoczny W- 110 - 20 - ŁA (zapas operacyjny) 12)7odc.50%
Wysysacz inżektorowy pionowy15szt.1
Wysysacz inżektorowy poziomy15szt.1
Zbiornik wodny przenośny min 2500 dm35szt.1
4Sprzęt ratowniczy
Ratownicza drabina 3-przęsłowa10szt.1
Drabina dwuprzęsłową wysuwana z podporami(10 ± 0,5 m) 7)10szt.1
Piła łańcuchowa spalinowa z prowadnicą15szt.2
Piła tarczowa spalinowa beton / stal.15szt.2
Ponton ratowniczy 5)wg. prod.kpl.1
Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych 5) 7)10kpl.1
Zestaw pneumatycznych poduszek podnoszących wysokociśnieniowych 5)wg. prod.kpl.1
6Sprzęt oświetleniowy, sygnalizacyjny i łączności radiowej
Ładowarka do latarek akumulatorowych typu LED5szt.1
Radiotelefon przenośny Ex10kpl.2
Radiotelefon bazowy20kpl.1
Urządzenie nagłaśniające przenośne5szt.1
Zestaw dwóch najaśnic typu LED na maszcie (statywie) oświetleniowymwg. prod.kpl.1
Zestaw przyrządów pomiarowych i wykrywczych5)wg. prod.kpl.1
7Sprzęt do usuwania skutków katastrof ekologicznych
Płachta sorpcyjna z polipropylenuj. u.szt.2
Preparat penetrująco - odtłuszczającyj. u.litr4
Sorbent mineralny (worek plastikowy)j. u.kg≥ 50
8Wyposażenie motopompy pożarniczej przenośnej
Klucz do łączników pożarniczych20szt.2
Kosz do smoka ssawnego5szt.1
Linka do węży ssawnych3szt.2
Pływak do smoka ssawnego5szt.1
Przełącznik 110/755szt.1
Przełącznik 75/525szt.2
Klucz do hydrantu podziemnego20szt.1
Klucz do hydrantu naziemnego20szt.1
Smok ssawny 11010szt.1
Stojak hydrantowy 8010szt.1
Wąż ssawny 110 - 1600 Ł7odc.6
Wąż tłoczny W-52-20 ŁA7odc.8
Wąż tłoczny W-75-20 ŁA7odc.10
Prądownica wodna 52 z możliwością regulacji strumienia prądu gaśniczego i zastosowania nakładki do piany ciężkiej lub średniej5szt.2
Rozdzielacz 75/52-75-5210szt.1
9Pozostały sprzęt
Ubranie do usuwania gniazd owadów niebezpiecznych 5)wg. prod.szt.2
Kamizelka odblaskowa dla kierującego działaniami ratowniczymi (KDR)wg. prod.szt.1
Fantom w formie torsuwg. prod.szt.1
Oznaczenie osób funkcyjnych zastępu do zawodów pożarniczychwg. prod.kpl.1
Urządzenie GPS z oprogramowaniem do lokalizacji oddziałów leśnych 5)11)wg. prod.kpl.1
Kamizelka ratownicza (kapok) 5)5szt.4
Koło ratunkowe 5)10szt.1
Pompa pływająca 5)15szt.1
Pompa szlamowa z wężami 5)15kpl.1
Przyrząd do mycia węży20szt.1
Przyrząd do taśmowania węży20szt.1
Siekiera15szt.2
Sprężarka do napełniania butli aparatów ochrony dróg oddechowych20szt.1
Worki foliowe czarne 120 litrówj. u.szt.30
Urządzenie do mycia i konserwacji masek aparatów ochrony dróg oddechowychwg. prod.szt.1
Urządzenie do suszenia węży i ubrań specjalnych 5)wg. prod.szt.1
Generator dymu i mgły do treningu w warunkach ograniczonej widocznościwg. prod.szt.1
Płyn do generatora dymu i mgłyj. u.l10
Manekin ewakuacyjnywg. prod.szt.1
Wyposażenie warsztatu mechanika10kpl.1
Zbiornik metalowy do ćwiczeń z ogniem otwartym10szt.1
Tarcza obrotowa metalowa do zawodów śr. 25 cm.10szt.1

Użyte w tabelach nr 5 do 8 skróty oraz indeksy oznaczają:

j. u. - jednorazowego użytku;

wg. prod. - według wskazań producenta;

poj. zb. - pojemność zbiornika na środek pianotwórczy danego typu samochodu ratowniczo-gaśniczego.

1) norma używalności w latach lub do fizycznego zużycia;

2) ubrania i wyposażenie ochronne nalicza się na zasadach określonych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Dopuszcza się tworzenie zapasu przedmiotów odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej oraz ekwipunku osobistego strażaka w ilości gwarantującej utrzymanie gotowości operacyjnej wojskowych straży pożarnych na wniosek komendanta (dowódcy) wsp;

3) dla straży zlokalizowanych na lotniskach syntetyczny środek pianotwórczy tworzący film wodny o klasie skuteczności gaśniczej, co najmniej 1B; dla straży zlokalizowanych na poligonach środek pianotwórczy klasy A lub środek zwilżający;

4) dla straży, w których istnieję konieczność zachowania łączności z Lasami Państwowymi dodatkowo 1 szt. - łącznie 5 szt.;

5) jeżeli wynika z potrzeb wg decyzji właściwego terytorialnie Szefa Delegatury WOP;

6) dla straży zlokalizowanych na lotniskach - 6 kpl.;

7) dla straży zlokalizowanych na lotniskach;

8) dla straży posiadających samochody ratowniczo-gaśnicze przyjąć zapas proszku gaśniczego w ilości 100% pojemności zbiornika na proszek gaśniczy dla każdego posiadanego samochodu;

9) dla straży zlokalizowanych na lotniskach przyjąć zapas środka pianotwórczego w ilości 200%, a w pozostałych w ilości 50% pojemności zbiornika na środek pianotwórczy dla każdego posiadanego samochodu ratowniczo-gaśniczego;

10) normy rzeczowej określonej dla każdego samochodu ratowniczo-gaśniczego;

11) dla straży zlokalizowanych na poligonach wojskowych;

12) normy rzeczowej określonej dla każdej motopompy pożarniczej przewoźnej oraz przyczepy pożarniczej wężowej.

6. Sprzęt nieujęty w tabelach 1 - 8 może być wprowadzony na wyposażenie wojskowej straży pożarnej decyzją Szefa WOP na wniosek właściwego terytorialnie Szefa Delegatury WOP po przeprowadzonej analizie biorąc pod uwagę specyfikę chronionego obszaru.

7. Sprzęt stanowiący wyposażenie dodatkowe straży, przydzielany wg decyzji Szefa Delegatury WOP, ustala się na podstawie analizy zapewniającej bezpieczeństwo ludziom, ochrony mienia i zachowania gotowości bojowej wojsk. Decyzja powinna uwzględniać konfigurację ukompletowania oraz właściwe parametry techniczne zestawów, o których mowa w pkt. 11 a) i b).

8. Analiza, o której mowa w pkt.7 powinna uwzględniać czynniki charakteryzujące jednostkę wojskową i jej otoczenie, a w szczególności:

1) możliwość i częstotliwość występowania potencjalnych zagrożeń pożarowych i innych miejscowych

zagrożeń;

2) charakterystykę geograficzną i topograficzną terenu (obszary leśne, aglomeracje miejskie);

3) znaczenie dla obronności Państwa;

4) obiekty zaliczone do kategorii zagrożenia ludzi i zagrożenia wybuchem;

5) intensywność ćwiczeń i szkoleń;

6) rodzaj zgromadzonych materiałów niebezpiecznych pod względem pożarowym i wybuchowym;

7) charakter procesów technologicznych i wykonywanych czynności, w tym instalacje transportujące, magazynujące i przetwarzające materiały niebezpieczne;

8) zaopatrzenie w wodę do celów gaśniczych;

9) stan dróg dojazdowych;

10) odległość i czas dojazdu innych jednostek ochrony przeciwpożarowej.

9. Standard wyposażenia dla wojskowych straży pożarnych w sprzęt sanitarno - reanimacyjny stanowiący zestaw:

a) ratunkowy PSP - R1 dla WSP określa tabela nr 9:

Tabela nr 9.

WyszczególnienieJednostka miaryNorma rzeczowa
123
Rurka ustno - gardłowa typu "GUEDELAszt.6
Ssak ręczny pistoletowyszt.1
Pojemnik do ssakaszt.2
Cewnik do ssakaszt.2
Worek samorozprężalny silikonowyszt.1
Maska twarzowa do worka dla dorosłychszt.1
Maska twarzowa do worka dla dzieciszt.1
Zastawka pacjenta umożliwiająca obrót maskiszt.1
Złączkaszt.1
Rezerwuar tlenu 2500 mlszt.1
Przewód tlenowy niezałamujący dł. 2 mszt.1
Filtry antybakteryjneszt.≥ 5
Reduktor łączący butlę tlenową z zestawem do tlenoterapiiszt.1
Butla tlenowa poj. min. 400 lszt.1
Zestaw do tlenoterapii biernejszt.2
Maska tlenowa inhalacyjna dla dorosłychszt.2
Maska tlenowa inhalacyjna dla dzieciszt.1
Kołnierz szyjny dla dorosłychszt.1
Kołnierz szyjny dla dzieciszt.1
Szyna typu KRAMERA o różnych wymiarachszt.13
Opatrunek osobistyszt.2
Kompres gazowy jałowyszt.10
Gaza opatrunkowa jałowaszt.4
Opaska opatrunkowa dzianaszt.12
Chusta trójkątna tekstylnaszt.4
Bandaż elastycznyszt.6
Siatka opatrunkowaszt.8
Opatrunek hydrożelowy schładzającyszt.8
Żel opatrunkowy w pojemnikug.≥ 100
Aparat do płukania oka z jałowym płynemszt.1
Rękawiczki gumowe jednorazowe nr 8para5
Worek plastikowy z zamknięciem na odpady 20 lszt.2
Płyn do dezynfekcji rąkml≥ 250
Nożyczki ratowniczeszt.1
Nóż do cięcia pasówszt.1
Folia izotermicznaszt.5
Folia do przykrywania zwłokszt.1
Torba transportowaszt.1
Defibrylator zautomatyzowany (AED)szt.1
Maska krtaniowaszt.3
Rurki krtanioweszt.3
Jednorazowy wskaźnik CO2szt.3
Resuscytator pediatrycznyszt.1
Zestaw do unieruchomienia pediatrycznegoszt.1
Żel schładzający 120 mlszt.2
Opatrunek wentylowyszt.2
Opaska zaciskowa taktycznaszt.2
Extractor - aspirator joduszt.1
Okulary ochronneszt.2
Sól fizjologiczna 0,9 % NaCl 10 mlszt.5
Sól fizjologiczna 0.9 % NaCl 250 mlszt.2
Worek na amputowane części ciałaszt.2
Rękawice nitrylowepar.10
Zestaw do segregacji poszkodowanychkpl.1

b) do ochrony ortopedycznej określa tabela nr 10:

Tabela nr 10.

WyszczególnienieJednostka miaryNorma rzeczowa
Kamizelka unieruchamiającaszt.1
Materac próżniowyszt.1
Nosze typu deska ortopedycznaszt.1
Pasy bezpieczeństwa do deski ortopedycznejkpl.1
Stabilizator głowyszt.1

10. Standard wyposażenia dla wojskowych straży pożarnych w sprzęt do usuwania skutków katastrof ekologicznych stanowiący zestaw do usuwania rozlewisk olejowych określa tabela nr 11:

Tabela nr 11.

WyszczególnienieJednostka miaryNorma rzeczowa
Instrukcja użytkowania z opisem zestawuszt.1
Opakowanie (pojem. plastikowy z zamknięciem)m30,1
Płachta sorpcyjna z polipropylenuszt.≥ 3
Preparat penetrująco - odtłuszczającylitr5
Rękaw sorpcyjna ciężki z sorbentem mineralnymszt.≥ 3
Sorbent mineralny (worek plastikowy)kg≥ 20
Spryskiwacz podciśnieniowyszt.1
Szczotka ręcznaszt.1
Szufelkaszt.1
Worek na odpady min. 120 lszt.≥ 5
Zapora przeciwolejowa (poduszka, zapora, wstęga)szt.4
Pojemnik na zużyty sorbent mineralny min. 20 lszt.1

11. Standard wyposażenia dla wojskowych straży pożarnych w sprzęt ratowniczy stanowiący zestaw:

a) hydraulicznych narzędzi ratowniczych określa tabela nr 12:

Tabela nr 12.

WyszczególnienieJednostka miaryNorma rzeczowa
Zestaw klocków i klinów do stabilizacjikpl.1
Łańcuch ciągnącyszt.2
Mini nożyce do cięcia prętów o sile cięcia ≥ 8 tszt.1
Nożyco-rozpieracz siła: cięcia ≥ 35 t, rozpierania ≥ 18 t, ściskania ≥ 6 t i ciągnięcia ≥ 4 tszt.1
Nożyce z ostrzami o sile cięcia ≥ 35 tszt.1
Pompa hydrauliczna ręczna, wielostopniowa z wężamiszt.1
Pompa spalinowa wielostopniowa z wężami, silnik spalinowyszt.1
Rozpieracz cylindryczny teleskopowy o sile rozpierania ≥ 22/8 tszt.1
Rozpieracz kolumnowy o sile rozpierania ≥ 12 t i ciągnięcia ≥ 2,5 tszt.1
Wąż hydrauliczny o dł. ≥ 10 mszt.2
Wspornik progowy do rozpieraczyszt.1
Podpora stabilizacyjnakpl.1

b) pneumatycznych poduszek podnoszących wysokociśnieniowych określa tabela nr 13:

Tabela nr 13.

WyszczególnienieJednostka miaryNorma rzeczowa
Butla ze sprężonym powietrzem 6 lszt.1
Poduszka podnosząca wysokociśnieniowa o nośności min. 5 t i 10 tkpl.2
Podwójny układ sterujący z zaworami bezpieczeństwaszt.2
Reduktor ciśnienia do butli powietrznej 200 i 300 barszt.2
Wąż wysokociśnieniowy o dł. ≥ 10 m z szybkozłączemszt.4
Poduszka do uszczelniania rur, beczek, zbiornikówkpl.1

Konfiguracja ukompletowania zestawów, o których mowa w pkt. 11 a) i b) wynika z analizy, o której mowa w pkt 7 i 8.

c) pił mechanicznych określa tabela nr 14:

Tabela nr 14.

WyszczególnienieJednostka miaryNorma rzeczowa
Łańcuch do piły łańcuchowej spalinowejszt.4
Prowadnica do łańcucha tnącego piły spalinowejszt.2
Tarcze tnące do betonuszt.5
Tarcze tnące do materiałów wielowarstwowychszt.5
Tarcze tnące do staliszt.5
Ostrzałka elektryczna do łańcuchów pił spalinowychwg. prod.kpl.

12. Standard wyposażenia dla wojskowych straży pożarnych w sprzęt oświetleniowy, sygnalizacyjny i łączności radiowej stanowiący zestaw:

a) przyrządów pomiarowych i wykrywczych określa tabela nr 15:

Tabela nr 15.

WyszczególnienieJednostka miaryNorma rzeczowa
Miernik gazów wybuchowych z czujnikiem tlenu i sondąszt.1
Walizka akcyjna z kompletem rurek wskaźnikowychszt.1

b) zestaw dwóch najaśnic przenośnych typu LED na maszcie (statywie) oświetleniowym określa tabela nr 16:

Tabela nr 16.

WyszczególnienieJednostka miaryNorma rzeczowa
Maszt (statyw) oświetleniowyszt.1
Najaśnica przenośna typu LED o mocy minimum 5 tys. lumenów każda zasilana prądem z akumulatoraszt.2
Przedłużacz elektryczny na zwijadle 230V ≥ 50 mszt.1
Rozgałęziacz elektryczny 3 - pozycyjny 230 Vszt.1

13. Standard wyposażenia dla wojskowych straży pożarnych w sprzęt stanowiący wyposażenie warsztatu mechanika, określa tabela nr 17:

Tabela nr 17.

WyszczególnienieJednostka miaryNorma rzeczowa
Stół monterskiszt.1
Imadłoszt.1
Klucze płaskie, oczkowe i nasadowe w rozmiarach od 6 do 32 i imbusowekpl.1
Kompresorszt.1
Zestaw pistoletów do pompowania, przedmuchiwania i konserwacjikpl.1
Młotki o różnej wadze (min 4 szt.)kpl.1
Przecinak monterskiszt.1
Piłka do metaluszt.1
Szlifierka kątowaszt.1
Szlifierka stołowaszt.1
Wiertarka stołowaszt.1
Wiertarka ręcznaszt.1
Wiertła różnej średnicykpl.1

14. Ustala się normy wyposażenia dodatkowego dla jednostek organizacyjnych WOP zgodnie z tabelą nr 18:

Tabela nr 18.

Nazwa sprzętu pożarniczegoNorma używalności w latachJednostka miaryNorma rzeczowa
Wyposażenie dodatkowe
Generator dymu i mgły do treningu w warunkach ograniczonej widocznościwg. prod.szt.1
Płyn do generatora dymu i mgłyj. u.l10
Radiotelefon przenośny z ładowarką do łączności wewnętrznejwg. prod.kpl.4
Kamizelka odblaskowa dla kierującego działaniami ratowniczymi (KDR)wg. prod.szt.2
Aerozol testowy do badania sprawności czujekwg. prod.szt.4
Latarka akumulatorowa typu LED z ładowarkąwg. prod.kpl.2
Czujnik tlenku węglawg. prod.szt.1
Dalmierz laserowywg. prod.szt.1