Funkcjonowanie w resorcie obrony narodowej systemu zapewnienia jakości wyrobów obronnych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2011.7.85

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 marca 2011 r.

DECYZJA Nr 97/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie funkcjonowania w resorcie obrony narodowej systemu zapewnienia jakości wyrobów obronnych

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji

Na podstawie § 1 pkt 8 lit. e i pkt 11 lit. f oraz § 2. pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z implementacją porozumienia standaryzacyjnego NATO STANAG 4107 ustala się, co następuje:

1.
Użyte w decyzji określenia oznaczają:
1)
gestor UiSW/centralny organ logistyczny - komórka lub jednostka organizacyjna resortu obrony narodowej, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3 decyzji Nr 46/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 stycznia 2007 r. w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych uzbrojenia i sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 3, poz. 36, z 2008 r. Nr 3, poz. 16 oraz z 2009 r. Nr 12, poz. 133);
2)
instytucja narodowa - jednostka organizacyjna lub jej komórka wewnętrzna mająca siedzibę w danym państwie Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO), wymieniona w załączniku A do porozumienia standaryzacyjnego NATO STANAG 4107;
3)
rejonowe przedstawicielstwo wojskowe (RPW) - jednostka organizacyjna właściwa w zakresie nadzorowania jakości dostaw wyrobów obronnych;
4)
Rządowe Zapewnienie Jakości (Government Ouality Assurance - GQA) - proces, przez który właściwa instytucja narodowa ustanawia i przedstawia zapewnienie, że zawarte w umowie wymagania odnoszące się do jakości są spełnione;
5)
zamawiający - komórka organizacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej, jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowana zamawiająca wyroby obronne na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
Dyrektor (szef, dowódca, komendant, prezes) komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej, jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej, w szczególności pełniącej funkcje zamawiającego, gestora UiSW, centralnego organu logistycznego lub RPW zobowiązani są stosować zasady i tryb postępowania określone w porozumieniu standaryzacyjnym NATO STANAG 4107 "Wzajemna akceptacja procesu Rządowego Zapewnienia Jakości oraz stosowania sojuszniczych publikacji zapewnienia jakości AQAP".
3.
System zapewnienia jakości wyrobów obronnych w resorcie obrony narodowej tworzą w szczególności: komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej, jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane, w szczególności pełniące funkcje zamawiającego, gestora UiSW, centralnego organu logistycznego lub RPW, występujące między nimi powiązania organizacyjne i funkcjonalne, zasady i tryb postępowania określone w porozumieniu standaryzacyjnym NATO STANAG 4107, decyzja, o której mowa w pkt 5 ppkt 2 oraz procedury wykonawcze.
4.
Funkcję koordynatora systemu zapewnienia jakości w resorcie obrony narodowej oraz instytucji narodowej w NATO do spraw zapewnienia jakości w rozumieniu porozumienia standaryzacyjnego NATO STANAG 4107, pełni Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, zwane dalej "Centrum".
5.
Podsekretarz Stanu do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji:
1)
na podstawie upoważnienia, zawiera w imieniu Ministra Obrony Narodowej z właściwymi organami państw nie będących członkami NATO dwustronne Memoranda o Porozumieniu (Memorandum of Understanding - MoU) określające zasady współpracy w zakresie wzajemnego zapewnienia jakości wyrobów obronnych;
2)
określi w drodze odrębnej decyzji:
a)
zasady funkcjonowania systemu zapewnienia jakości w resorcie obrony narodowej,
b)
obowiązki Dyrektora Centrum,
c)
obowiązki Dyrektora (szefa, dowódcy, komendanta, prezesa) komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej, jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej, w szczególności pełniącej funkcje zamawiającego, gestora UiSW, centralnego organu logistycznego lub RPW w zakresie zapewnienia jakości wyrobów obronnych.
6.
Traci moc decyzja Nr 25/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2003 r. w sprawie funkcjonowania w resorcie obrony narodowej systemu zapewnienia jakości wyrobów obronnych (Dz. Urz. MON Nr 2, poz. 11).
7.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.