Funkcjonowanie Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego - gospodarstwa pomocniczego Ministerstwa Infrastruktury.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2008.4.21

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 listopada 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 11 lutego 2008 r.
w sprawie funkcjonowania Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego - gospodarstwa pomocniczego Ministerstwa Infrastruktury

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.1)) w związku z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury oraz zniesienia Ministerstwa Budownictwa, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Ministerstwa Transportu (Dz. U. Nr 216, poz. 1589) ustala się, co następuje:
§  1.
1.
Przy Ministerstwie Infrastruktury w Warszawie ul. Chałubińskiego 4/6 funkcjonuje Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego - gospodarstwo pomocnicze Ministerstwa Infrastruktury, zwane dalej "Biurem".
2.
Biuro może używać skróconej nazwy "BOTM".
§  2.
Siedziba Biura mieści się w Warszawie w budynku przy ul. Prostej 69.
§  3.
Przedmiotem działalności Biura jest:
1)
obsługa Ministra Infrastruktury w zakresie wykonywania niektórych czynności wynikających z przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381) lub z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych;
2)
obsługa przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy i międzynarodowe przewozy na potrzeby własne;
3)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Ministerstwo Infrastruktury.
§  4.
Biuro gospodaruje składnikami majątkowymi przydzielonymi w dniu jego utworzenia i nabytymi w trakcie swojej działalności.
§  5.
1.
Biuro realizuje zadanie, o którym mowa w § 3 pkt 1, z osiąganych przychodów własnych, na podstawie rocznego planu finansowego zatwierdzonego przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury, zwanego dalej "Dyrektorem Generalnym".
2.
Biuro w związku z wykonywaniem czynności, o których mowa w § 3 pkt 1 i 2, na rzecz innych podmiotów może pobierać opłaty i świadczyć odpłatnie usługi.
§  6.
Gospodarka finansowa Biura prowadzona jest na zasadach określonych w:
1)
ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy;
2)
ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.2)).
§  7.
Biurem kieruje dyrektor Biura.
§  8.
Organizację wewnętrzną i zasady organizacji pracy w Biurze oraz zakres działania komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny opracowany przez dyrektora Biura i zatwierdzony przez Dyrektora Generalnego.
§  9.
1.
Nadzór merytoryczny nad wykonywaniem przez Biuro czynności, o których mowa w § 3 pkt 1 i 2, sprawuje właściwy ze względu na zakres czynności Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.
2.
Czynności związane z wykonywaniem nadzoru, o którym mowa w ust 1, wykonuje dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury.
§  10.
Traci moc zarządzenie nr 3 Ministra Transportu z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie funkcjonowania Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego - gospodarstwa pomocniczego Ministerstwa Transportu (Dz. Urz. MT Nr 1, poz. 2).
§  11.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 16 listopada 2007 r.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540.