Dz.Urz.KGP.2018.108 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 768
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 14 sierpnia 2007 r.
w sprawie form i metod wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową oraz koordynacji działań o charakterze prewencyjnym

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
1.  Zarządzenie określa:
1) formy i metody wykonywania zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego przez policjantów pełniących służbę patrolową, a w szczególności: organizację służby patrolowej i sposób pełnienia służby patrolowej;
2) przedsięwzięcia i warunki współpracy służb Policji oraz podmiotów pozapolicyjnych działających w celu poprawy stanu bezpieczeństwa, warunki koordynacji ich prac - na potrzeby działań zewnętrznych - z zastrzeżeniem ust. 2.
2.  Zarządzenie nie narusza odrębnych uregulowań, w szczególności, w zakresie organizacji i pełnienia służby przez policjantów: na drogach, morzu terytorialnym, morskich wodach wewnętrznych i wodach śródlądowych oraz na pokładach statków powietrznych.
3.  Przepisy zarządzenia dotyczące komendanta powiatowego Policji i komendy powiatowej Policji stosuje się odpowiednio do komendanta miejskiego Policji i komendy miejskiej Policji oraz komendanta rejonowego Policji i komendy rejonowej Policji.
4.  Przepisy zarządzenia dotyczące oddziałów prewencji Policji stosuje się odpowiednio do samodzielnych pododdziałów prewencji Policji.
§  2.  Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1) organizacja służby patrolowej - zespół czynności polegających w szczególności na analizowaniu i planowaniu służby, przygotowaniu policjantów do służby, w tym ich rozmieszczeniu w terenie oraz koordynacji i nadzoru wykonywania tej służby w celu realizacji zadań ustawowych Policji;
2) służba patrolowa lub patrolowanie - wykonywanie zadań służbowych przez policjanta lub grupę policjantów w patrolu pieszym lub z wykorzystaniem środka transportu służącego do przemieszczania się w określonym rejonie zagrożenia, rejonie odpowiedzialności, na wyznaczonej trasie patrolowej lub w określonym miejscu zagrożonym;
3) działania zewnętrzne - działania patrolowe, obchodowe i podstawowe czynności operacyjno- rozpoznawcze, wykonywane przez Policję lub wspólnie z podmiotami pozapolicyjnymi, na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
4) rejon zagrożenia - określony obszar terenu, charakteryzujący się szczególnym nasileniem przestępstw, wykroczeń lub występowaniem innych zjawisk patologii społecznej;
5) trasa patrolowa - odcinek drogi łączący rejony i miejsca zagrożone, ważniejsze obiekty, posterunki lub inne punkty i miejsca wynikające z bieżących potrzeb służby;
6) miejsce zagrożone - obiekt lub niewielki obszar, które według aktualnego rozpoznania, wymagają systematycznego nadzoru i kontroli policyjnej ze względu na występowanie przestępstw, wykroczeń lub innych zjawisk patologii społecznej;
7) rejon odpowiedzialności - obszar wyznaczony na podstawie rejonów zagrożenia, miejsc zagrożonych, rejonów służbowych dzielnicowych oraz innych wskazanych rejonów, w których w miarę możliwości służbę pełnią ci sami policjanci, którzy odpowiadają za stan bezpieczeństwa na tym obszarze;
8) posterunek - ściśle określone miejsce pełnienia służby patrolowej, w trakcie której realizowane są zadania określone w odrębnym regulaminie opracowanym przez policjanta odpowiedzialnego za organizację służby patrolowej;
9) siły wzmocnienia - policjanci skierowani lub oddelegowani do pełnienia służby patrolowej na co dzień realizujący inne zadania służbowe oraz policjanci służby patrolowej skierowani lub delegowani do realizacji zadań poza macierzystą jednostkę;
10) system koncentryczny - sposób organizacji służby gwarantujący możliwość doraźnego koncentrowania policjantów i kierowania ich do działań zespołowych;
11) zintegrowany system organizacji dyslokacji służby - system oparty na skoordynowanym współdziałaniu jednostek Policji i podmiotów pozapolicyjnych oraz działaniu i współdziałaniu komórek organizacyjnych jednostek Policji w celu realizacji działań zewnętrznych;
12) ceduła patrolowa - dokument mający formę graficzno-opisową służący usprawnieniu organizacji służby patrolowej, zawierający charakterystykę rejonów zagrożenia, tras patrolowych, miejsc zagrożonych, rejonów odpowiedzialności oraz zbiór podstawowych informacji wykorzystywanych w trakcie pełnienia służby;
13) zadania doraźne - polecenie podjęcia jednorazowych lub przewidzianych do realizacji w krótkim czasie określonych działań wynikających z wniosków wynikających z analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego lub z informacji uzyskanych od służb Policji oraz pochodzących z innych źródeł;
14) podmiot pozapolicyjny - inne niż Policja podmioty działające na rzecz zapobiegania popełnianiu przestępstw, wykroczeń oraz zapobiegania innym zjawiskom patologii społecznej.
§  3.  Służbę patrolową pełnią policjanci:
1) komórek:
a) patrolowych,
b) interwencyjnych,
c) patrolowo-interwencyjnych,
d) wywiadowczych;
2) oddziałów prewencji Policji;
3) innych, niż wymienione w pkt 1 i 2, jednostek i komórek organizacyjnych Policji.
§  4. 
1.  Podstawowym zadaniem policjantów pełniących służbę patrolową jest przeciwdziałanie popełnianiu przestępstw lub wykroczeń, a w szczególności:
1) zapobieganie wszelkim zachowaniom mogącym stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia lub naruszającym porządek publiczny;
2) zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń w miejscach publicznych;
3) prowadzenie niezbędnych działań profilaktycznych;
4) nawiązywanie i utrzymywanie więzi ze społecznością lokalną w celu tworzenia atmosfery poczucia bezpieczeństwa i współodpowiedzialności za zapobieganie zagrożeniom, o których mowa w pkt 1 i 2.
2.  W razie zaistnienia przestępstwa lub wykroczenia policjanci, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie podejmują działania zmierzające do ujęcia sprawcy.
§  5.  Komendant powiatowy Policji i komendant komisariatu Policji odpowiada za prawidłową organizację służby patrolowej, a w szczególności za:
1) opracowywanie analiz stanu bezpieczeństwa i porządku na potrzeby dyslokacji służby i, na podstawie wniosków, wyznaczanie miejsc zagrożonych, rejonów zagrożenia, rejonów odpowiedzialności, tras patrolowych oraz określanie celów i sposobów ich realizacji;
2) opracowywanie planów dyslokacji służby oraz określanie taktyki działania patroli policyjnych;
3) opracowanie i aktualizację ceduł patrolowych;
4) sporządzanie przez właściwych kierowników komórek prewencji grafików służby policjantów planowanych do pełnienia służby patrolowej;
5) występowanie o przydział sił wzmocnienia;
6) określenie systemu nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez policjantów w służbie patrolowej;
7) określenie sposobu współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi oraz współdziałanie z nimi w podejmowaniu działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.
§  6. 
1.  W celu zapewnienia sprawnej i efektywnej organizacji służby patrolowej oraz skutecznego nadzoru nad jej pełnieniem wyznacza się policjanta odpowiedzialnego za organizację tej służby w komendzie powiatowej Policji i, w zależności od potrzeb, w podległych komisariatach Policji.
2.  Bezpośredni nadzór nad policjantem, o którym mowa w ust. 1, powierza się:
1) w komendzie powiatowej Policji - kierownikowi właściwej komórki służby prewencyjnej;
2) w komisariatach Policji - kierownikowi, o którym mowa w pkt 1, komendantowi tej jednostki lub jego zastępcy.
§  7.  Policjant odpowiedzialny za organizację służby patrolowej realizuje w szczególności następujące zadania:
1) sporządza analizę stanu bezpieczeństwa i porządku na potrzeby dyslokacji służby wykorzystując informacje przekazywane z komórek realizujących czynności operacyjno-rozpoznawcze i od kierowników komórek służby prewencyjnej, a także pochodzące z innych źródeł, w tym ze środków masowego przekazu, od władz samorządowych i społeczności lokalnej oraz podmiotów pozapolicyjnych;
2) określa rejony zagrożenia, rejony odpowiedzialności, miejsca zagrożone i trasy patrolowe w celu odpowiedniego dostosowania i rozmieszczenia sił i środków oraz podjęcia działań w zależności od przewidywanego w danym miejscu i czasie zagrożenia;
3) opracowuje i aktualizuje ceduły patrolowe;
4) wyznacza zadania doraźne w zakresie służby patrolowej;
5) inspiruje jednostki podległe i właściwe komórki organizacyjne do podejmowania przedsięwzięć mających wpływ na wzrost poczucia bezpieczeństwa obywateli;
6) na bieżąco monitoruje stan zagrożenia przestępstwami, wykroczeniami i innymi zjawiskami patologii społecznej;
7) opracowuje regulamin pełnienia służby patrolowej na posterunku;
8) sporządza plan dyslokacji służby uwzględniający rozmieszczenie wszystkich służb policyjnych oraz w miarę możliwości siły i środki podmiotów pozapolicyjnych;
9) planuje rozmieszczenie policjantów komórek interwencyjnych w taki sposób, aby w razie potrzeby można było w maksymalnie krótkim czasie skoncentrować wszystkie patrole w jednym miejscu i przemieścić je w miejsce wydarzenia lub interwencji;
10) bierze udział we współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi, mającej na celu wymianę informacji przydatnych do opracowania analizy stanu bezpieczeństwa i porządku na potrzeby dyslokacji służby, w tym uwzględniającej podział zadań.

Rozdział  2

Organizacja służby

§  8. 
1.  Mając na uwadze efektywne wykorzystanie sił i środków służb Policji oraz rozwój współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi, w tym z samorządem terytorialnym, pełnienie służby patrolowej oraz działania zewnętrzne należy realizować na podstawie zintegrowanego systemu organizacji i dyslokacji służby opierającego się na rejonach odpowiedzialności.
2.  Realizacja zadań w ramach zintegrowanego systemu organizacji i dyslokacji służby w szczególności polega na działaniu i współdziałaniu komórek organizacyjnych jednostek Policji, w tym również wspólnie z podmiotami pozapolicyjnymi, poprzez skoordynowane:
1) realizowanie zadań przez policjantów różnych jednostek lub komórek organizacyjnych Policji;
2) pełnienie wspólnych służb patrolowych przez policjantów i przedstawicieli podmiotów wymienionych w § 12 ust. 4;
3) wyznaczanie rejonów odpowiedzialności, w których służbę pełnią odrębnie przedstawiciele poszczególnych podmiotów działających na rzecz zapobiegania popełnianiu przestępstw, wykroczeń oraz zapobiegania innym zjawiskom patologii społecznej;
4) wyznaczanie dla poszczególnych podmiotów ścisłego zakresu kompetencji w określonych obszarach odpowiedzialności.
3.  W ramach organizacji i realizacji działań zewnętrznych:
1) organizuje się systematycznie spotkania przedstawicieli Policji z przedstawicielami podmiotów pozapolicyjnych;
2) tworzy się mapy zagrożeń - na podstawie analiz stanu bezpieczeństwa i porządku sporządzanych na potrzeby dyslokacji służb wszystkich podmiotów działających na rzecz zapobiegania popełnianiu przestępstw, wykroczeń oraz zapobiegania zachowaniom aspołecznym;
3) wspólnie planuje się przedsięwzięcia;
4) koordynuje się działania zewnętrzne;
5) dokonuje się wspólnej oceny osiągniętych efektów.
§  9. 
1.  Koordynację działań zewnętrznych powierza się zastępcom komendantów, nadzorujących służbę prewencyjną w komendach wojewódzkich i Komendzie Stołecznej Policji oraz w komendach powiatowych Policji, zwanych dalej "koordynatorami".
2.  W przypadku gdy w strukturze etatowej jednostki Policji jest jeden zastępca komendanta, funkcję koordynatora pełni nadzorujący służbę prewencyjną komendant lub jego zastępca.
3.  Komendant powiatowy, w zależności od potrzeb może powołać koordynatora w podległych sobie komisariatach Policji.
§  10. 
1.  Do zadań koordynatora wojewódzkiego i Stołecznego należy w szczególności:
1) analizowanie stanu bezpieczeństwa i porządku oraz jego zmian na terenie województwa;
2) określanie kierunków działań zewnętrznych;
3) przydzielanie jednostkom podległym sił wzmocnienia oraz sił podmiotów pozapolicyjnych;
4) sprawowanie nadzoru nad koordynatorami powiatowymi oraz ocena efektów działań.
2.  Do zadań koordynatora powiatowego należy w szczególności:
1) analizowanie stanu bezpieczeństwa i porządku oraz jego zmian;
2) kierowanie realizacją działań zewnętrznych;
3) pozyskiwanie i efektywne wykorzystanie sił przydzielonych;
4) określanie sposobu i taktyki pełnienia służby;
5) nadzór nad realizacją zadań, w tym poprzez bezpośrednie uczestniczenie;
6) określenie zasad współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi;
7) cykliczne opracowywanie analiz stanu bezpieczeństwa i porządku z udziałem podmiotów pozapolicyjnych, dla potrzeb dyslokacji służb, uwzględniającej podział zadań;
8) opracowywanie i aktualizacja zintegrowanych planów dyslokacji służb;
9) tworzenie atmosfery współodpowiedzialności za zapobieganie zagrożeniom i poczucie bezpieczeństwa społeczności lokalnej;
10) sprawowanie nadzoru nad koordynatorami w komisariatach Policji, o ile zostali powołani oraz ocena efektów działań.
3.  Przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do koordynatora komisariatu Policji.
4.  Koordynator realizuje swoje zadania przy pomocy zespołu zadaniowego, zwanego dalej "zespołem", w skład którego wchodzą policjanci, w szczególności zajmujący stanowiska kierownicze w służbie prewencyjnej i kryminalnej oraz policjant odpowiedzialny za organizację służby patrolowej.
5.  Zastępca komendanta jednostki nadzorujący służbę kryminalną, na wniosek koordynatora, zapewnia odpowiednią ilość podległych sił i środków w celu skutecznej realizacji działań zewnętrznych.
§  11. 
1.  Do głównych zadań zespołu należy:
1) uzyskiwanie informacji od podmiotów pozapolicyjnych, w ramach bezpośrednich kontaktów, na potrzeby realizowanych zadań;
2) przekazywanie koordynatorowi informacji o stanie bezpieczeństwa i oczekiwaniach społecznych;
3) organizacja spotkań przedstawicieli komórek organizacyjnych służby prewencyjnej i kryminalnej w celu wymiany informacji oraz określania kierunków działania;
4) informowanie koordynatora o stanie realizacji zadań;
5) analiza efektów i jakości prowadzonych działań;
6) prowadzenie wspólnych szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego w celu wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy służbami;
7) kreowanie postaw prospołecznych wśród policjantów.
2.  Do zadań zespołu w komendzie powiatowej Policji należą zadania, o których mowa w ust. 1 oraz:
1) przygotowywanie analiz stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na potrzeby tworzenia zintegrowanych planów dyslokacji służby;
2) tworzenie planów dyslokacji służby;
3) określenie taktyki pełnienia służby i podziału zadań;
4) bieżący nadzór nad realizacją zadań w terenie, w tym udzielanie pomocy i instruktażu;
5) udział w odprawach policjantów przewidzianych do działań zewnętrznych;
6) zmiana dyslokacji służby w zależności od bieżących potrzeb.
3.  Przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do zespołu w komisariacie Policji.
§  12. 
1.  W granicach właściwości terytorialnej komendy powiatowej Policji można organizować wspólne patrole przemieszczające się pojazdami służbowymi przez rejony służbowe kilku komisariatów lub posterunków Policji.
2.  W uzasadnionych sytuacjach można organizować wspólne patrole, w tym przemieszczające się pojazdami służbowymi przez rejony służbowe kilku komisariatów lub posterunków Policji znajdujących się w granicach właściwości terytorialnej różnych komend powiatowych Policji.
3.  W sytuacji określonej w ust. 2 komendanci powiatowi Policji pisemnie uzgadniają warunki współpracy.
4.  Służbę patrolową policjanci pełnią samodzielnie lub wspólnie ze strażnikami straży gminnej lub miejskiej, z żołnierzami Żandarmerii Wojskowej, funkcjonariuszami Straży Granicznej, funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei, przedstawicielami instytucji i organizacji społecznych działających na rzecz zapobiegania popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz innych podmiotów realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku w określonych miejscach - na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
5.  Służba patrolowa w strefie nadgranicznej może być pełniona przez patrole w składzie międzynarodowym na zasadach określonych w umowach międzynarodowych.
§  13.  Służbę patrolową można organizować w formie posterunków stałych lub doraźnych:
1) w miejscach lub przy obiektach podlegających szczególnej ochronie, np. ambasady, konsulaty;
2) w rejonach odległych od jednostek Policji, które zagrożone są przestępczością lub wykroczeniami;
3) gdy jest to uzasadnione potrzebami służby.
§  14. 
1.  Służba patrolowa pełniona jest na podstawie planu dyslokacji służby.
2.  Plan dyslokacji służby sporządza się, uwzględniając wszystkie komórki komendy powiatowej Policji, a także jednostki podległe, których policjanci pełnią służbę obchodową i patrolową, w tym komórki ruchu drogowego.
3.  W planie dyslokacji służby w miarę możliwości należy uwzględnić siły podmiotów pozapolicyjnych oraz siły wzmocnienia.
§  15. 
1.  Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku na potrzeby dyslokacji służby patrolowej, zwana dalej "analizą", powinna opierać się na ocenie i monitorowaniu poszczególnych czynników mających wpływ na ten stan, w tym w szczególności:
1) ilości oraz rodzaju popełnionych przestępstw i wykroczeń;
2) miejsca i czasu popełnionych przestępstw i wykroczeń oraz zgłaszanych interwencji;
3) sposobu działania sprawców;
4) okoliczności i warunków sprzyjających dokonywaniu przestępstw i wykroczeń;
5) rozpoznania dokonanego przez służby Policji;
6) prawidłowości dotychczasowego rozmieszczenia sił i środków oraz ich efektywności;
7) rozpoznania obiektów strzeżonych, istotnych ze względu na ważny interes społeczny oraz bezpieczeństwo publiczne;
8) bieżących i okresowych informacji na temat poziomu poczucia bezpieczeństwa, opartych na opiniach społeczności lokalnej.
2.  Analiza powinna zawierać wnioski wraz z opisem przewidywanych zagrożeń, wskazywać cel, jaki należy uzyskać, pełniąc służbę i określać taktykę działania patroli policyjnych w wyznaczonym rejonie.
3.  Analizę należy sporządzać nie rzadziej, niż raz w miesiącu.
§  16. 
1.  Komendant powiatowy Policji w celu zapewnienia gotowości służb jednostki Policji do natychmiastowych działań na rzecz ochrony bezpieczeństwa i porządku może tworzyć komórki interwencyjne.
2.  Policjanci komórek interwencyjnych pozostają w stałej dyspozycji dyżurnego jednostki Policji lub innej uprawnionej osoby, która dysponuje nimi stosownie do potrzeb.
3.  Policjanci komórek interwencyjnych patrolują określony rejon zagrożony lub przebywają w określonym miejscu zagrożonym, chyba że osoba wymieniona w ust. 2 wydała im inne polecenia.
§  17.  Do zadań policjantów komórek interwencyjnych należy w szczególności:
1) przybycie na miejsce wydarzenia w możliwie najkrótszym czasie od momentu przyjęcia zgłoszenia;
2) prowadzenie działań zmierzających do ustalenia i zatrzymania osób podejrzewanych o popełnienie czynu zabronionego i zabezpieczenie miejsca wydarzenia;
3) podejmowanie działań mających na celu zapobieganie zdarzeniom naruszającym bezpieczeństwo i porządek publiczny, a w przypadku ich wystąpienia podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do jego przywrócenia;
4) podejmowanie działań porządkowych oraz innych określonych w odrębnych przepisach w czasie pożarów, katastrof komunikacyjnych i budowlanych, powodzi i innych klęsk żywiołowych;
5) podejmowanie działań pościgowych, określonych odrębnymi przepisami, za sprawcami przestępstw i wykroczeń zbiegłymi z miejsca wydarzenia;
6) udzielanie w razie potrzeby natychmiastowej pomocy innym policjantom oraz osobom również przy udziale innych powołanych do tego celu podmiotów.
§  18.  Komendant powiatowy Policji na podstawie wniosków z analiz, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, może tworzyć komórki wywiadowcze lub organizować służbę policjantów komórek patrolowych bez umundurowania.
§  19.  Do zadań policjantów, o których mowa w § 18, należy w szczególności:
1) rozpoznanie środowisk przestępczych i metod ich działania;
2) zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń;
3) ujawnianie przestępstw i wykroczeń oraz zatrzymywanie ich sprawców na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu.
§  20.  Policjanci komórek wywiadowczych z zasady pełnią służbę patrolową bez umundurowania, wykorzystując w trakcie jej trwania podstawowe metody pracy operacyjno-rozpoznawczej.
§  21. 
1.  Policjanci oddziałów prewencji Policji za zgodą komendanta wojewódzkiego lub Stołecznego Policji pełnią służbę patrolową na terenie działania komend powiatowych Policji, jako siły wzmocnienia.
2.  Służbę patrolową pełnioną przez policjantów oddziałów prewencji Policji organizuje się według następujących zasad:
1) dowódca oddziału prewencji Policji wyznacza policjantów do pełnienia służby patrolowej;
2) jednostka terenowa wspierana przez oddział prewencji Policji obowiązana jest przygotować ceduły patrolowe oraz w uzgodnieniu z dowódcą określić taktykę pełnienia służby umożliwiającą efektywne jej wykonanie;
3) odprawę do służby patrolowej i rozliczanie ze służby przeprowadza się na terenie działania tej jednostki Policji, gdzie policjanci mają pełnić służbę. Za prawidłowy przebieg odprawy i rozliczenie ze służby odpowiedzialny jest kierownik tej jednostki Policji;
4) za sposób pełnienia służby patrolowej przez policjantów oddziałów prewencji Policji w rejonie wyznaczonego działania oraz realizację zleconych zadań odpowiedzialny jest ich bezpośredni przełożony lub kierownik jednostki Policji, na terenie której pełniona jest służba;
5) pododdziały prewencji Policji kierowane do służby patrolowej mogą posiadać na swoim wyposażeniu dodatkowo sprzęt do działań przywracających naruszony porządek publiczny, bez środków wzmocnienia, o których mowa w odrębnych przepisach.
3.  Policjanci pododdziałów alarmowych pełnią służbę patrolową wyłącznie na terenie miasta będącego siedzibą oddziału prewencji Policji lub miejscowości pobliskiej. Służba pełniona jest w systemie koncentrycznym.
4.  Najmniejszą komórką organizacyjną samodzielnie kierowaną do służby patrolowej, w skład której wchodzą policjanci służby kandydackiej jest etatowa drużyna pod nadzorem bezpośrednich przełożonych.
§  22. 
1.  Komendant powiatowy Policji organizację pełnienia służby patrolowej może opierać na: rejonach zagrożenia, rejonach odpowiedzialności, miejscach zagrożonych, rejonach dzielnicowych lub innych wskazanych rejonach.
2.  Ceduły patrolowe opracowuje się odrębnie dla patroli pieszych i patroli wykorzystujących środki transportu.
3.  Ceduła patrolowa składa się z:
1) części stałej zawierającej:
a) oznaczenie dokumentu,
b) szkic graficzny rejonu z naniesionymi obiektami podlegającymi obowiązkowej ochronie, posterunkami stałymi, punktami blokadowymi, trasą patrolowania,
c) wykaz podstawowych aktów prawnych normujących użycie lub wykorzystanie broni palnej, środków przymusu bezpośredniego oraz uprawnienia policjanta,
d) dane dotyczące utrzymania łączności radiowej,
e) wykaz danych teleadresowych ważniejszych instytucji,
f) informację o dzielnicowym obsługującym dany rejon;
2) części wymiennej zawierającej:
a) wykaz miejsc i rejonów zagrożonych, uwzględniający czas i rodzaj występujących zagrożeń,
b) zadania doraźne do służby, np. wynikające z prowadzonych programów, akcji, operacji,
c) wykaz osób poszukiwanych w trybie nadzwyczajnym wraz z dokumentacją fotograficzną,
d) inne istotne dane niezbędne do właściwej realizacji zadań jednostki.
§  23.  Organizacja pełnienia służby patrolowej na podstawie rejonów i miejsc, o których mowa w § 22 ust. 1, polega w szczególności na:
1) obejmowaniu patrolowaniem wybranych rejonów i miejsc oraz dostosowaniu do nich form i taktyki pełnienia służby;
2) koordynowaniu i dostosowywaniu liczby policjantów kierowanych do służby patrolowej do istniejącego stanu zagrożenia w określonym czasie i wskazanych miejscach;
3) kierowaniu do poszczególnych miejsc i rejonów, w miarę możliwości, tych samych policjantów;
4) współpracy ze strażami miejskimi lub gminnymi, Żandarmerią Wojskową, Strażą Graniczną, Strażą Ochrony Kolei i innymi podmiotami powołanymi do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach oraz porozumieniach.

Rozdział  3

Pełnienie służby patrolowej

§  24. 
1.  Kierownik komórki właściwej do spraw służby patrolowej lub inny uprawniony policjant dokonuje bieżącego rozmieszczenia sił policyjnych na podległym terenie, dokumentując ten fakt w Systemie Wspomagania Dowodzenia.
2.  W przypadku trudności organizacyjno-technicznych dopuszcza się możliwość dokumentowania czynności, o których mowa w ust. 1, w innej formie, spełniającej wymogi kancelaryjne, przy czym zastosowane rozwiązania muszą zapewnić czytelność i kompletność danych.
§  25. 
1.  Przygotowanie policjantów do służby patrolowej sprawdza się na odprawach lub indywidualnie.
2.  Odprawę przeprowadza bezpośredni przełożony policjanta lub inny policjant wyznaczony przez kierownika jednostki Policji posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie zawodowe, szczególnie z zakresu służby prewencyjnej.
3.  Odprawa powinna mieć charakter krótkiego przekazu informacji, w miarę możliwości z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, dotyczącego konkretnych informacji o bieżącej sytuacji związanej ze stanem bezpieczeństwa w rejonie.
4.  Odprawa powinna wpływać na wzrost poziomu wiedzy i umiejętności policjantów.
5.  W odprawie powinien uczestniczyć policjant służby kryminalnej, który udziela informacji niezbędnych do realizacji działań zewnętrznych, w tym dotyczących współpracy w celu wykrycia sprawców przestępstw i wykroczeń.
6.  W sytuacjach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się przekazanie informacji, o których mowa w ust. 5, przez prowadzącego odprawę.
7.  W sytuacjach szczególnie uzasadnionych bez odprawy mogą rozpoczynać służbę patrolową tylko policjanci posiadający odpowiednie doświadczenie zawodowe w zakresie służby prewencyjnej, którzy uzyskali w tym zakresie zgodę bezpośredniego przełożonego.
8.  W sytuacji wymienionej w ust. 7 policjant ma obowiązek zgłoszenia rozpoczęcia i zakończenia pełnienia służby policjantowi odpowiedzialnemu za nadzór nad przebiegiem służby w jednostce nadrzędnej lub dyżurnemu tej jednostki, w zależności od przyjętych rozwiązań organizacyjnych. Fakt ten musi znaleźć odzwierciedlenie w Systemie Wspomagania Dowodzenia lub innej dokumentacji dotyczącej organizacji służby oraz notatniku służbowym policjanta lub na nośniku elektronicznym. Zapis zawiera w szczególności: wskazanie stopnia, imienia, nazwiska oraz funkcji przyjmującego informację, uzyskane informacje oraz zadania doraźne.
9.  Przebieg służby patrolowej policjanci dokumentują w notatnikach służbowych lub za pomocą nośników elektronicznych.
§  26. 
1.  Obowiązkiem prowadzącego odprawę policjantów do służby patrolowej jest:
1) zapoznanie policjantów z aktualnymi wydarzeniami zaistniałymi w rejonie jednostki i poleceniami kierownictwa, a także przekazanie zadań doraźnych oraz określenie sposobu ich wykonania i taktyki działania;
2) wskazanie rejonów i czasu pełnienia w nich służby oraz miejsc i czasu przerw w służbie;
3) przydzielenie ceduł patrolowych;
4) określenie składu patrolu oraz wyznaczenie dowódcy w przypadku patroli wieloosobowych;
5) przekazanie informacji dotyczących dyslokacji sił policyjnych oraz, i w miarę możliwości, sił podmiotów pozapolicyjnych realizujących zadania w rejonie pełnienia służby i bezpośrednio przyległym;
6) określenie i sprawdzenie wyposażenia i uzbrojenia indywidualnego policjantów stosownego do charakteru, czasu i sposobu wykonywanej służby oraz jednolitego umundurowania, zgodnego z obowiązującymi przepisami;
7) przypomnienie o zasadach zachowania bezpieczeństwa przez policjantów podczas wykonywania zadań;
8) zwrócenie uwagi na stan psychofizyczny policjantów;
9) określenie sposobu utrzymywania łączności z dyżurnym jednostki Policji.
2.  Prowadzący odprawę sprawdza znajomość przez policjantów:
1) podstawowych uprawnień;
2) zasad użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej;
3) zasad pełnienia służby patrolowej.
3.  Przebieg odprawy, treść przekazanych zadań doraźnych oraz sposób ich realizacji, dokumentuje się bezpośrednio w Systemie Wspomagania Dowodzenia.
4.  W przypadku trudności organizacyjno-technicznych dopuszcza się dokumentowanie informacji wymienionych w ust. 3 w innej formie, spełniającej wymogi kancelaryjne, przy czym zastosowane rozwiązania muszą zapewnić czytelność i kompletność informacji.
5.  Policjanci odnotowują w notatnikach służbowych lub za pomocą nośników elektronicznych zadania doraźne i istotne informacje przekazane przez odprawiającego do służby, jeżeli nie zostały one zawarte w cedułach patrolowych.
§  27. 
1.  Prowadzący odprawę, określając taktykę pełnienia służby patrolowej, powinien kierować się w szczególności następującymi zasadami:
1) rozmieszczenie patroli powinno być proporcjonalne i adekwatne do potrzeb i przewidywanego zagrożenia;
2) zastosowane formy pełnienia służby patrolowej powinny gwarantować bezpieczeństwo działania policjanta, a także pozytywnie wpływać na skuteczność i efektywność tej służby.
2.  Wykonywanie zadań w patrolu jednoosobowym może być realizowane wyłącznie:
1) przez policjantów posiadających odpowiednie doświadczenie zawodowe, a zwłaszcza pozostających w służbie stałej;
2) w porze dziennej, od świtu do zmroku;
3) przy zapewnieniu w rejonie służby stałej obecności patrolu wspierającego;
4) przy ograniczeniu możliwości samodzielnego podejmowania interwencji domowych, w pomieszczeniach zamkniętych oraz w stosunku do więcej niż dwóch osób.
§  28. 
1.  Policjant kierujący pojazdem służbowym przed odprawą do służby patrolowej ma obowiązek sprawdzić wyposażenie pojazdu, jego stan techniczny oraz działanie środków łączności.
2.  O stwierdzonych usterkach technicznych pojazdu służbowego, których nie można natychmiast usunąć, lub brakach w jego wyposażeniu policjant natychmiast melduje prowadzącemu odprawę.
§  29. 
1.  Policjanci pełniący służbę patrolową mają obowiązek utrzymywania bieżącego kontaktu przy pomocy środków łączności z dyżurnym jednostki Policji.
2.  Opuszczenie rejonu pełnienia służby patrolowej może nastąpić wyłącznie na polecenie lub za uprzednią zgodą dyżurnego jednostki Policji lub innej uprawnionej osoby.
3.  Zasady utrzymywania łączności pomiędzy policjantami pełniącymi służbę patrolową a dyżurnym jednostki Policji ustala prowadzący odprawę.
§  30.  Podczas patrolowania policjanci powinni:
1) być widoczni w rejonie pełnienia służby, o ile nie określono innej taktyki;
2) w każdym przypadku reagować na wezwanie do udzielenia pomocy;
3) systematycznie kontrolować wszystkie miejsca zagrożone znajdujące się na trasie patrolu lub w rejonie pełnienia służby;
4) pozyskiwać i przyjmować wszystkie informacje na temat występujących zagrożeń w danym rejonie.
§  31. 
1.  Policjanci podczas patrolowania miejsc o ograniczonej widoczności przy wejściu do pomieszczeń i podejmowaniu interwencji obowiązani są zachować szczególne środki ostrożności i być przygotowanymi na odparcie zamachu.
2.  Policjanci, w razie potrzeby, powinni za pośrednictwem dyżurnego jednostki Policji zwrócić się o zapewnienie im wsparcia innego patrolu, o ile sytuacja umożliwia im takie działanie.
§  32.  Policjanci w czasie patrolowania przy użyciu samochodu służbowego powinni:
1) wykorzystywać pojazd wyłącznie do przemieszczania się pomiędzy rejonami zagrożenia oraz miejscami zagrożonymi, zachowując prędkość umożliwiającą obserwację terenu i osób;
2) po opuszczeniu pojazdu pieszo patrolować miejsca zagrożone oraz dokonywać sprawdzeń miejsc i obiektów w rejonach zagrożonych;
3) fakt wyjścia z i powrotu do pojazdu zgłosić dyżurnemu jednostki Policji, w której pełnią służbę, o ile mogą zaistnieć trudności w utrzymaniu z nim łączności.
§  33. 
1.  Policjanci pełnią służbę patrolową w umundurowaniu określonym w odrębnych przepisach, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.  W razie potrzeby wynikającej z charakteru wykonywanych zadań służbowych przełożony policjantów, o których mowa w ust. 1, zwalnia ich z obowiązku noszenia umundurowania na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
3.  Policjanci obowiązani są posiadać wyposażenie i uzbrojenie zgodne z obowiązującymi przepisami oraz stosowne do charakteru, czasu i sposobu wykonywanej służby, o czym decyduje odprawiający do służby.
4.  Dowódca oddziału prewencji Policji uzgadnia z kierownikiem jednostki Policji, w której pełniona będzie służba patrolowa, z odpowiednim wyprzedzeniem umundurowanie, uzbrojenie i wyposażenie do służby podległych mu policjantów.
§  34. 
1.  Dowódca patrolu zwraca się do dyżurnego jednostki Policji lub innej uprawnionej osoby o wyrażenie zgody na przerwę w służbie oraz informuje o rozpoczęciu i zakończeniu przerwy.
2.  Za zgodą dyżurnego jednostki Policji lub innej uprawnionej osoby policjanci mogą w czasie przerwy opuścić rejon pełnienia służby.
3.  W czasie przerwy policjanci pozostają w stałej gotowości do odbioru łączności radiowej.
§  35. 
1.  W razie otrzymania informacji o przestępstwie lub wykroczeniu w rejonie pełnienia służby, policjanci meldują o tym fakcie dyżurnemu jednostki Policji, a następnie bezzwłocznie udają się na miejsce wydarzenia.
2.  Na hasło "policjant wzywa pomocy" policjanci, w uzgodnieniu z dyżurnym jednostki Policji, udają się do miejsca zagrożenia. Hasła "policjant wzywa pomocy" używa się tylko w sytuacji, gdy zagrożone jest życie lub zdrowie albo wolność policjanta.
§  36.  Na miejscu wydarzenia policjanci powinni w szczególności:
1) udzielić lub spowodować udzielenie pierwszej pomocy osobom, których życiu lub zdrowiu zagraża niebezpieczeństwo, a w razie potrzeby zapewnić wezwanie kwalifikowanej pierwszej pomocy lub podmiotów świadczących medyczne czynności ratunkowe;
2) uniemożliwić sprawcy kontynuowanie działań naruszających porządek prawny i w miarę możliwości zatrzymać sprawcę;
3) podjąć pościg za sprawcą wydarzenia, jeżeli istnieją ku temu warunki;
4) zabezpieczyć miejsce wydarzenia przed zatarciem śladów i innych dowodów;
5) zebrać możliwie najwięcej informacji o wydarzeniu i jego sprawcach oraz ustalić świadków.
§  37. 
1.  Policjanci każdorazowo po zakończeniu służby patrolowej:
1) meldują bezpośredniemu przełożonemu, a w razie jego nieobecności, wyznaczonemu przez kierownika jednostki Policji innemu policjantowi odpowiedzialnemu za służbę patrolową, o jej przebiegu oraz wynikach;
2) przekazują osobie, o której mowa w pkt 1, niezbędne dokumenty z wykonanych czynności, w tym informacje o zagrożeniach wskazanych przez mieszkańców oraz o stwierdzonych nieprawidłowościach w zabezpieczeniu infrastruktury w rejonie służbowym;
3) sporządzają i przekazują, zgodnie z obowiązującymi zasadami, informacje uzyskane w drodze realizacji podstawowych metod pracy operacyjnej.
2.  Każdorazowo, po zakończeniu służby, policjant lub wyznaczona przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji osoba wprowadza efekty pracy policjanta do Systemu Elektronicznej Sprawozdawczości w Policji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3.  (uchylony)
§  38. 
1.  Bezpośredni przełożony policjanta lub wyznaczona przez kierownika jednostki Policji osoba sprawuje nadzór nad realizacją czynności, o których mowa w § 37 ust. 2, potwierdzając ten fakt podpisem w notatniku służbowym.
2.  (uchylony)
3.  Oceny realizacji zadań przez policjanta i efektów służby dokonuje się bezpośrednio po jej zakończeniu.
4.  Przyjęcie dokumentacji służbowej kwituje się w notatniku służbowym policjanta, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
5.  Jeżeli rozliczenie ze służby nie może być dokonane przez osoby, o których mowa w § 37 ust. 1 pkt 1, dyżurny jednostki Policji za zgodą kierownika jednostki Policji potwierdza w notatniku służbowym policjanta fakt zakończenia służby oraz realizację czynności wymienionych w § 37 ust. 1 pkt 2.
6.  W przypadku wymienionym w ust. 5 bezpośredni przełożony policjanta dokonuje niezwłocznie oceny realizacji zadań przez policjanta i efektów służby.

Rozdział  4

Nadzór nad pełnieniem służby patrolowej

§  39. 
1.  Komendant wojewódzki i Stołeczny Policji w szczególności odpowiedzialny jest za nadzór nad funkcjonowaniem systemów nadzoru w komendzie wojewódzkiej i Stołecznej Policji, komendach powiatowych Policji i komisariatach Policji.
2.  Komendant powiatowy Policji i komendant komisariatu Policji odpowiedzialni są odpowiednio za nadzór nad funkcjonowaniem systemów nadzoru w komendzie powiatowej Policji i komisariacie Policji na terenie objętym swoją właściwością.
3.  W celu zapewnienia właściwego poziomu nadzoru, poza bezpośrednimi przełożonymi policjantów realizujących służbę patrolową, Komendanci wymienieni w ust. 1 i 2 wyznaczają policjantów upoważnionych do wykonywania czynności nadzorczych.
§  40.  Celem nadzoru nad pełnieniem służby patrolowej jest:
1) identyfikacja trudności w realizacji zadań służbowych w celu podejmowania działań zapobiegawczych,
2) dokonywanie oceny, czy taktyka pełnienia służby patrolowej ma wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku w rejonie służbowym;
3) sprawdzanie znajomości oraz stopnia realizacji zleconych zadań służbowych, a także uzyskiwanych w tej mierze efektów;
4) badanie zasadności, warunków i sposobu stosowania środków przymusu bezpośredniego, przede wszystkim broni palnej, przez policjantów;
5) sprawdzanie stanu i prawidłowości wyposażenia, uzbrojenia i umundurowania obowiązującego w trakcie wykonywania służby, a także wyglądu zewnętrznego policjantów;
6) sprawdzenie inicjatywy i aktywności policjantów w czasie służby;
7) reagowanie na stwierdzone w trakcie nadzoru uchybienia poprzez wydawanie wiążących poleceń w celu natychmiastowego ich wyeliminowania.
§  41.  Czynności wykonywane w ramach nadzoru nad pełnieniem służby patrolowej polegają w szczególności na:
1) obecności nadzorującego przy pełnieniu służby przez policjantów i obserwowaniu wykonywania przez nich czynności, a także na bezpośrednim wskazaniu sposobu ich wykonania;
2) obserwowaniu czynności wykonywanych przez policjantów z pewnej odległości;
3) samodzielnym przejściu lub objeździe określonego rejonu pełnienia służby przez policjantów celem sprawdzenia stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego, a także obecności policjantów w określonym miejscu i czasie.
§  42.  Każda czynność wykonana w ramach nadzoru nad służbą patrolową dokumentowana jest w:
1) notatnikach służbowych policjantów, w stosunku do których podejmowane są czynności nadzorcze;
2) książce nadzoru nad służbą przechowywanej przez dyżurnego jednostki Policji.
2.  Książka nadzoru nad służbą może być prowadzona dla wszystkich służb jednostki.
3.  Zapisy z czynności nadzoru powinny zawierać:
1) datę, czas, miejsce, stopień, imię i nazwisko policjantów;
2) ewentualne uwagi dotyczące pełnienia służby;
3) wydane zalecenia;
4) stopień, imię, nazwisko oraz podpis osoby wykonującej czynności w ramach nadzoru.
4.  Uwagi dotyczące pełnienia służby patrolowej, stwierdzone podczas czynności wykonywanych w ramach nadzoru powinny być:
1) wykorzystywane przy ocenie pracy poszczególnych policjantów, a także ich bezpośrednich przełożonych;
2) okresowo analizowane i omawiane na naradach z częścią lub całym stanem osobowym jednostki;
3) wykorzystywane podczas opracowywania planów doskonalenia zawodowego.
§  43.  Komendant jednostki Policji i dowódca oddziału prewencji Policji określa częstotliwość i formy nadzoru nad wykonywaniem zadań przez poszczególnych policjantów w zależności od ich zdyscyplinowania w służbie, rzetelności, aktywności i umiejętności realizacji zadań i poleceń służbowych, stażu i doświadczenia zawodowego, stopnia zagrożenia, miejsca w którym pełnią służbę, charakteru przydzielonych zadań oraz spostrzeżeń z poprzednio przeprowadzonych sprawdzeń.

Rozdział  5

Przepisy końcowe

§  44.  Traci moc zarządzenie nr 494 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową (Dz. Urz. KGP poz. 33) oraz decyzja nr 152 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie wprowadzenia zintegrowanego systemu organizacji i dyslokacji służby oraz koordynacji działań zewnętrznych o charakterze prewencyjnym (Dz. Urz. KGP poz. 36 i 64).
§  45.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2007 r.