Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2007.2.27

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 stycznia 2009 r.

DECYZJA Nr 42
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 23 lutego 2007 r.
w sprawie finansowania usług telekomunikacyjnych w oddziałach Straży Granicznej i Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie

W celu racjonalizacji gospodarki środkami finansowymi przeznaczonymi na opłaty za usługi telekomunikacyjne dla oddziałów Straży Granicznej i Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, ustala się, co następuje:
§  1. Decyzja określa:
1) sposób finansowania usług telekomunikacyjnych w oddziałach Straży Granicznej i Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, zwanych dalej "jednostkami organizacyjnymi",
2) zasady ustalania, przyznawania i zmiany limitu środków finansowych na usługi telekomunikacyjne,
3) zasady ustalania, przyznawania i zmiany limitu ilości sztuk abonamentów telefonii komórkowej.
§  2. Ilekroć w decyzji mowa jest o "usługach telekomunikacyjnych" oznacza to usługi przekazywania sygnałów w sieciach telekomunikacyjnych realizowane przez operatorów zewnętrznych na rzecz jednostek organizacyjnych.
§  3. Finansowanie usług telekomunikacyjnych w jednostkach organizacyjnych realizuje centralnie Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej, zwane dalej "BŁiI".
§  4.
1. Wprowadza się miesięczny limit środków finansowych na usługi telekomunikacyjne dla jednostek organizacyjnych, zwany dalej "limitem finansowym". Wzór dokumentu określającego wysokość limitów finansowych stanowi załącznik nr 1 do decyzji.
2. Wysokość limitu finansowego, uwzględniając potrzeby jednostek organizacyjnych, możliwości finansowe Straży Granicznej i dotychczasową wysokość limitu finansowego, ustala corocznie do dnia 30 listopada na kolejny rok kalendarzowy dyrektor BŁiI, w porozumieniu z dyrektorem Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej, zwanego dalej "BF". Wysokość limitu finansowego podlega zatwierdzeniu przez Komendanta Głównego Straży Granicznej.
3. Dyrektor BŁiI zobowiązany jest do bieżącego nadzoru wykorzystywania usług telekomunikacyjnych i limitu finansowego w jednostkach organizacyjnych.
4. Dyrektor BŁiI w terminie 7 dni roboczych od dnia zatwierdzenia limitu finansowego, zawiadamia jednostki organizacyjne o wysokości przyznanego limitu finansowego.
§  5. 1
1. Limit finansowy obejmuje koszty:
1) abonamentów telefonii komórkowej, transmisji GPRS związanej z korzystaniem z przydzielonej karty wraz z modemem do korzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu oraz usług dodanych;
2) połączeń wykonywanych z telefonów stacjonarnych i komórkowych do telefonicznej sieci publicznej, SMS, MMS, PTT, WAP, transmisji GPRS itp.;
3) pozostałych usług świadczonych przez operatorów związanych z uruchomieniem i utrzymaniem dodatkowych usług zgodnie z zawartymi umowami.
2. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie obejmują stałych i jednorazowych opłat wynikających z zawartych umów na utrzymanie:
1) systemu teletransmisyjnego dla Straży Granicznej,
2) dostępu do publicznej sieci telefonicznej (PSTN) dla Straży Granicznej,
3) usługi transmisji danych dla systemów mobilnych.
3. Limit finansowy określony jest w kwotach netto.
§  6.
1. Zwiększenie przyznanego limitu finansowego dla jednostek organizacyjnych w trakcie roku kalendarzowego lub rezygnacja z usługi tefekomunikacyjnej może nastąpić na wniosek komendantów tych jednostek.
2. Wniosek o zwiększenie przyznanego limitu finansowego, po zaopiniowaniu przez dyrektora BŁiI oraz dyrektora BF, zatwierdza Komendant Główny Straży Granicznej.
3. Wniosek o rezygnację z usługi rozpatruje dyrektor BŁiI.
4. Wniosek o rezygnację z usługi musi zostać złożony nie później niż 30 dni przed planowanym wyłączeniem usługi.
5. W przypadku zmiany limitu finansowego § 4 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
6. Bieżącą aktualizację wykazu limitów finansowych prowadzi dyrektor BŁiI.
7. Wzór wniosku o zwiększenie limitu finansowego stanowi załącznik nr 2 do decyzji.
8. Wzór wniosku o rezygnację z usługi telekomunikacyjnej stanowi załącznik nr 3 do decyzji.
§  7.
1. 2 W prowadza się limit ilości sztuk abonamentów telefonii komórkowej oraz kart SIM do Internetu dla poszczególnych jednostek organizacyjnych, zwany dalej "limitem". Wzór dokumentu określającego wysokość limitów stanowi załącznik nr 4 do decyzji.
2. Wysokość limitu, uwzględniając potrzeby jednostek organizacyjnych, możliwości finansowe Straży Granicznej i dotychczasową wysokość limitu, ustala corocznie do dnia 30 listopada na kolejny rok kalendarzowy dyrektor BŁiI, w porozumieniu z dyrektorem BF. Wysokość limitu podlega zatwierdzeniu przez Komendanta Głównego Straży Granicznej.
3. Zwiększenie przyznanego limitu w trakcie roku kalendarzowego może nastąpić na wniosek komendantów jednostek organizacyjnych.
4. Wniosek o zwiększenie przyznanego limitu, po zaopiniowaniu przez dyrektora BŁiI oraz dyrektora BF, zatwierdza Komendant Główny Straży Granicznej.
5. Wzór wniosku o zwiększenie przyznanego limitu stanowi załącznik nr 5 do mniejszej decyzji.
§  8.
1. Podstawą rozliczenia kosztów są bilingi wygenerowane z programu do przetwarzania danych bilingowych - Systemu Obliczeń Ruchowo Taryfikacyjnych - SORT, zwanego dalej "programem SORT".
2. Jednostki organizacyjne posiadają dostęp do programu SORT w zakresie danych dotyczących danej jednostki organizacyjnej.
3. Kierownik jednostki organizacyjnej wyznacza lokalnego administratora programu SORT odpowiedzialnego za obsługę tego programu.
4. Lokalni administratorzy programu SORT samodzielnie generują bilingi za wykorzystane przez daną jednostkę organizacyjną usługi telekomunikacyjne.
5. Dyrektor BŁiI w terminie 30 dni roboczych po zakończeniu miesięcznego okresu rozliczeniowego przesyła jednostkom organizacyjnym miesięczne rozliczenie finansowe zawierające zestawienie poniesionych kosztów dotyczące usług, z których te jednostki korzystały.
6. Koszty usług telekomunikacyjnych według otrzymywanych z BŁiI miesięcznych rozliczeń finansowych, ponoszą jednostki organizacyjne zobowiązane do wystawienia noty uznaniowej w terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania tego rozliczenia, w wysokości kwot wyegzekwowanych od funkcjonariuszy i pracowników cywilnych z tytułu przekroczenia przyznanych im limitów indywidualnych.
§  9.
1. Jednostki organizacyjne są rozliczane kwartalnie z przyznanego limitu finansowego.
2. Dyrektor BŁiI, na podstawie przesłanych zgodnie z § 8 ust. 5, miesięcznych rozliczeń finansowych, przedstawia jednostkom organizacyjnym kwartalne rozliczenie finansowe zawierające podsumowanie poniesionych kosztów za kwartalny okres rozliczeniowy.
3. Suma limitów finansowych przysługujących jednostce organizacyjnej z trzech miesięcy wchodzących w skład kwartalnego okresu rozliczeniowego może być wykorzystana wyłącznie w tym okresie bez względu na wysokość kosztów poniesionych w poszczególnych miesiącach.
4. W przypadku niewykorzystania przez jednostkę organizacyjną w kwartalnym okresie rozliczeniowym sumy limitu finansowego przyznanego tej jednostce niewykorzystana kwota limitu finansowego nie może być przeniesiona na kolejny kwartalny okres rozliczeniowy.
5. W przypadku przekroczenia sumy limitów finansowych, o której mowa w ust. 3, komendanci jednostek organizacyjnych są zobowiązani:
1) do złożenia pisemnego uzasadnienia okoliczności powstałego przekroczenia w terminie 7 dni roboczych;
2) do wystawienia noty uznaniowej na kwotę przekroczenia kwartalnego rozliczenia finansowego w terminie 30 dni roboczych

- od dnia otrzymania kwartalnego rozliczenia finansowego.

§  10.
1. Jednostki organizacyjne w terminie 14 dni roboczych od chwili otrzymania rozliczenia finansowego mogą reklamować jego wysokość.
2. Reklamację rozpatruje dyrektor BŁiI w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych.
3. Wzór wniosku o reklamację wysokości rozliczenia finansowego określa załącznik nr 6 do decyzji.
4. Wniesienie reklamacji nie zwalnia jednostki organizacyjnej z obowiązku zapłaty kwoty, o której mowa w § 8 ust. 5.
5. W przypadku uznania reklamacji, reklamowana kwota zostaje skorygowana w rozliczeniu finansowym za kolejny okres rozliczeniowy danej jednostki organizacyjnej.
§  11.
1. Zakup nowych usług telekomunikacyjnych dla jednostek organizacyjnych w ramach posiadanego limitu, z zastrzeżeniem zakupu w zakresie telefonii komórkowej określonego w ust. 2, realizowany jest za pośrednictwem dyrektora BŁiI w porozumieniu z dyrektorem BF na wniosek komendantów jednostek organizacyjnych. Realizacja wniosku wymaga zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej.
2. W przypadku potrzeb dotyczących nowych usług w zakresie telefonii komórkowej ma zastosowanie odpowiednio § 7 ust. 3 i 4 niniejszej decyzji. Wniosek w tym zakresie sporządza się na wzorze określonym w § 7 ust. 5.
3. Wzór wniosku na realizację nowej usługi telekomunikacyjnej określa załącznik nr 7 do decyzji.
§  12. W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 2, § 6 ust 2, § 7 ust. 2 i 4 oraz § 11 ust. 1, do zatwierdzenia lub wyrażenia zgody w imieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej uprawniony jest Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej właściwy do spraw logistycznych.
§  13. Ewidencję usług telekomunikacyjnych świadczonych na rzecz Straży Granicznej prowadzi i aktualizuje BŁiI.
§  14. Komendanci jednostek organizacyjnych zobowiązani są do wprowadzenia, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie decyzji, regulacji określających zasady racjonalnego gospodarowania przyznanym limitem w podległych im jednostkach.
§  15.
1. Traci moc decyzja nr 145 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie finansowania usług telekomunikacyjnych w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 10, poz. 73).
2. Wysokość limitu ustalona na podstawie § 4 ust. 2 decyzji, o której mowa w ust. 1, zachowuje moc do czasu ustalenia wysokości limitów finansowych na podstawie § 4 ust. 2 niniejszej decyzji.
§  16. Decyzja wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podpisania.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

WZÓR DOKUMENTU OKREŚLAJĄCEGO WYSOKOŚĆ LIMITÓW FINANSOWYCH

"ZATWIERDZAM"

WYSOKOŚĆ LIMITU FINANSOWEGO

na usługi telekomunikacyjne dla jednostek organizacyjnych Straży Granicznej na rok .........

Lp.Jednostka organizacyjna SGMiesięczny limit na usługi telekomunikacyjne
Kwota netto zł
1Pomorski OSG
2Centralny Ośrodek Szkolenia SG
3Morski OSG
4Warmińsko-Mazurski OSG
5Podlaski OSG
6Nadbużański OSG
7Bieszczadzki OSG
8Karpacki OSG
9Śląski OSG
10Sudecki OSG
11Łużycki OSG
12Lubuski OSG
13Nadwiślański OSG

Podpis:

Dyrektor Biura Łączności i Informatyki KGSG .......................................................................

W uzgodnieniu z:

Dyrektor Biura Finansów KGSG ...........................................................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

WZÓR WNIOSKU O ZWIĘKSZENIE LIMITU FINANSOWEGO

"ZATWIERDZAM"

WNIOSEK

o zwiększenie przyznanego miesięcznego limitu finansowego na usługi telekomunikacyjne w przypadku braku miejsca treść dołączyć na dodatkowej kartce.

Jednostka organizacyjna SG
Aktualny limit finansowy
Wnioskowane zwiększenie limitu finansowego
Limit finansowy po zwiększeniu
Data zatwierdzenia zmiany limitu finansowego - zmiana limitu finansowego obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zatwierdzono wniosek.
Uzasadnienie wniosku/podpis Komendanta Oddziału/*
Opinia Dyrektora Biura Finansów KGSG/podpis/*
Opinia Dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGSG/podpis/*

*w przypadku braku miejsca treść dołączyć na dodatkowej kartce.

Wpłynęło dnia, nr ewidencyjny:
Zaewidencjonował (a):
Data i nazwisko osoby odbierającej kopię w danej jednostce SG:

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

WZÓR WNIOSKU O REZYGNACJĘ Z USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNEJ

"ZATWIERDZAM"

WNIOSEK

o rezygnację z usługi telekomunikacyjnej

Jednostka organizacyjna SG
Nazwa wnioskowanej usługi
Numer wnioskowanej usługi
Ilość wnioskowanych usług (szt.)
Uzasadnienie wniosku/podpis kierownika jednostki organizacyjnej/*

*w przypadku braku miejsca treść dołączyć na dodatkowej kartce.

Wpłynęło dnia, nr ewidencyjny:
Zaewidencjonował (a):

ZAŁĄCZNIK  Nr 4 3

WZÓR DOKUMENTU OKREŚLAJĄCEGO WYSOKOŚĆ LIMITÓW

"ZATWIERDZAM"

LIMIT

ilości sztuk abonamentów telefonii komórkowej oraz kart SIM do

Internetu dla poszczególnych jednostek organizacyjnych SG

Lp.Jednostka organizacyjna SGIlość sztuk abonamentów telefonii komórkowejIlość sztuk kart SIM do Internetu
1.Pomorski OSG
2.Centralny Ośrodek Szkolenia SG
3.Morski OSG
4.Warmińsko-Mazurski OSG
5.Podlaski OSG
6.Nadbużański OSG
7.Bieszczadzki OSG
8.Karpacki OSG
9.Śląski OSG
10.Sudecki OSG
11.Łużycki OSG
12.Lubuski OSG
13.Nadwiślański OSG

Podpis:

Dyrektor Biura Łączności i Informatyki KGSG ..................

w uzgodnieniu z:

Dyrektor Biura Finansów KGSG .................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 5 4

"ZATWIERDZAM"

WNIOSEK

o zwiększenie przyznanego limitu ilości sztuk abonamentów

telefonii komórkowej oraz kart SIM do Internetu

Jednostka organizacyjna SG
Aktualny limit ilości sztuk abonamentów telefonii komórkowej
Aktualny limit ilości kart SIM do Internetu
Wnioskowane zwiększenie limitu

ilości sztuk abonamentów telefonii komórkowej

Wnioskowane zwiększenie limitu

Ilości sztuk kart SIM do Internetu

Limit ilości sztuk abonamentów telefonii komórkowej po zwiększeniu
Limit ilości sztuk kart SIM do Internetu po zwiększeniu
Uzasadnienie wniosku/podpis kierownika jednostki organizacyjnej/*
Opinia dyrektora Biura Finansów KGSG/podpis/*
Opinia dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGSG/podpis/*

*w przypadku braku miejsca treść dołączyć na dodatkowej

kartce.

Wpłynęło dnia, nr ewidencyjny:
Zaewidencjonował (a):

ZAŁĄCZNIK  Nr 6

WZÓR WNIOSKU O REKLAMACJĘ WYSOKOŚCI ROZLICZENIA FINANSOWEGO

"ZATWIERDZAM"

WNIOSEK

o reklamację wysokości rozliczenia finansowego

Jednostka organizacyjna SG
Okres rozliczeniowy
Reklamowana kwota
Numer reklamowanej usługi
Uzasadnienie reklamacji/podpis Komendanta Oddziału/*

*w przypadku braku miejsca treść dołączyć na dodatkowej kartce.

Wpłynęło dnia, nr ewidencyjny:
Zaewidencjonował (a):
Data i nazwisko osoby odbierającej kopie w danej jednostce organizacyjnej SG:

ZAŁĄCZNIK  Nr 7 5

WZÓR WNIOSKU NA REALIZACJĘ NOWEJ USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNEJ

"ZATWIERDZAM"

WNIOSEK

na realizację nowej usługi telekomunikacyjnej w ramach limitu*

Jednostka organizacyjna SG
Nazwa wnioskowanej usługi
Miesięczny koszt wnioskowanej usługi
Ilość wnioskowanych usług (szt.)
Uzasadnienie wniosku/podpis kierownika jednostki organizacyjnej/*
Opinia Dyrektora Biura Finansów KGSG/podpis/*
Opinia Dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGSG/podpis/*
Wpłynęło dnia, nr ewidencyjny:
Zaewidencjonował (a):

*w przypadku telefonii komórkowej oraz kart SIM do Internetu

wniosek w tej sprawie sporządza się na wzorze wniosku o

zwiększenie przyznanego limitu ilości sztuk abonamentów

telefonii komórkowej oraz kart SIM do Internetu.

1 § 5 zmieniony przez § 1 decyzji nr 6 z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz.Urz.KGSG.09.1.5) zmieniającej nin. decyzję z dniem 9 stycznia 2009 r.
2 § 7 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 42 z dnia 3 marca 2008 r. (Dz.Urz.KGSG.08.2.16) zmieniającej nin. decyzję z dniem 3 marca 2008 r.
3 Załącznik nr 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 decyzji nr 42 z dnia 3 marca 2008 r. (Dz.Urz.KGSG.08.2.16) zmieniającej nin. decyzję z dniem 3 marca 2008 r.
4 Załącznik nr 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 decyzji nr 42 z dnia 3 marca 2008 r. (Dz.Urz.KGSG.08.2.16) zmieniającej nin. decyzję z dniem 3 marca 2008 r.
5 Załącznik nr 7 zmieniony przez § 1 pkt 4 decyzji nr 42 z dnia 3 marca 2008 r. (Dz.Urz.KGSG.08.2.16) zmieniającej nin. decyzję z dniem 3 marca 2008 r.