Ewidencje prowadzone przez urzędy celne. - OpenLEX

Ewidencje prowadzone przez urzędy celne.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2004.20.247

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2004 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 21 grudnia 2004 r.
w sprawie ewidencji prowadzonych przez urzędy celne

Na podstawie art. 6s ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641) zarządza się, co następuje:

DZIAŁ  I

PRZEPISY OGÓLNE

§  1.
Zarządzenie określa:
1)
wypadki, sposób i tryb prowadzenia przez urzędy celne ewidencji towarów, którym nadano przeznaczenie celne;
2)
wzory rejestrów, ksiąg, innych dokumentów ewidencyjnych oraz wzory formularzy używanych w toku sprawowania dozoru celnego i kontroli celnej.

DZIAŁ  II

EWIDENCJE TOWARÓW

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  2.
1.
Towary, którym nadano przeznaczenie celne, towary objęte czasowym składowaniem lub towary dla których potwierdzono wspólnotowy status powinny zostać wpisane do ewidencji z zastosowaniem następujących informatycznych systemów przetwarzania zgłoszeń celnych:
1)
CELINA - ewidencje towarów, którym nadano przeznaczenie celne, towarów objętych czasowym składowaniem lub towarów, dla których potwierdzono wspólnotowy status, z wyłączeniem towarów objętych procedurą tranzytu, która jest obsługiwana w systemie NCTS;
2)
NCTS - ewidencje towarów objętych wspólnotową/wspólną procedurą tranzytową z wyłączeniem procedur uproszczonych właściwych dla transportu morskiego, lotniczego i kolejowego.
2.
Wypadki, sposób i tryb prowadzenia ewidencji towarów z zastosowaniem systemu CELINA określają przepisy niniejszego zarządzenia.
3.
Wypadki, sposób i tryb prowadzenia ewidencji towarów objętych procedurą tranzytu, które są obsługiwane przez system NCTS określone zostały w odrębnych przepisach.
§  3.
Przepisu § 2 ust. 1 nie stosuje się do towarów:
1)
zgłaszanych w formie innej czynności niż forma pisemna lub z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego albo ustnej, z wyjątkiem towarów:
a)
o których mowa w art. 228 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993);
b)
przy zgłaszaniu których przedstawiono blankiet informacyjny INF3;
c)
zgłaszanych w formie ustnego zgłoszenia celnego z dołączonym dokumentem stosowanym w procedurze odprawy czasowej;
2)
którym nadaje się przeznaczenie celne zrzeczenia się towaru na rzecz Skarbu Państwa;
3)
którym nadaje się przeznaczenie celne zniszczenia.
§  4.
1.
Wpisu w ewidencjach dokonuje się w szczególności na podstawie:
1)
deklaracji skróconej lub dokumentu, który został wykorzystany w charakterze deklaracji skróconej;
2)
zgłoszenia celnego;
3)
zgłoszenia celnego niekompletnego;
4)
dokumentu handlowego lub administracyjnego złożonego z wnioskiem o objęcie towarów procedurą celną;
5)
powiadomienie o dostarczeniu towarów do miejsca uznanego przez organ celny, określonego w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej;
6)
karnetu TIR;
7)
karnetu ATA;
8)
karnetu CPD;
9)
zaświadczenia potwierdzonego przez MSZ;
10)
dokumentu INF3 przedstawianego przy dokonywaniu zgłoszenia w formie ustnej;
11)
dokumentu potwierdzającego wspólnotowy status towarów;
12)
karty kontrolnej T5;
13)
deklaracji celnej eksportowo-importowej dla towarów, które są własnością wojsk (formularz 302);
14)
deklaracji celnej eksportowo-importowej dla wojskowych pojazdów służbowych;
15)
certyfikatu dla sprzętu wojskowego.
2.
Urzędy celne są zobowiązane do przechowywania dokumentów, które stanowią załączniki do poszczególnych ewidencji.
3.
Naczelnik urzędu celnego może podjąć decyzję o składowaniu załączników do niektórych ewidencji w składnicy akt urzędu celnego.
§  5.
Dane z dokumentu opatrzonego klauzulą tajności wpisuje się do dokumentu "INNY".
§  6.
Prowadzi się następujące ewidencje:
1)
ewidencję zgłoszeń celnych i dokumentów potwierdzających wspólnotowy status towarów (ewidencja OGL);
2)
ewidencję zgłoszeń celnych do procedury tranzytu (ewidencja DTO);
3)
ewidencję zakończonych operacji tranzytowych (ewidencja DTZ);
4)
ewidencję deklaracji skróconych (ewidencja DSK);
5)
ewidencję powiadomień w procedurze uproszczonej (ewidencja PWD);
6)
ewidencję dokumentów handlowych lub administracyjnych (ewidencja OGU);
7)
ewidencję pustych środków przewozowych (ewidencja PSP);
8)
ewidencję potwierdzeń wywozu (ewidencja PWZ);
9)
ewidencję statków (ewidencja EST).
§  7.
1.
Dane z poszczególnych dokumentów wpisuje się w ewidencjach zachowując kolejność numeracji pozycji ewidencji w ramach danego roku kalendarzowego, zapewniając możliwość sporządzania wydruków za każdy przedział czasowy.
2.
Wydruk wykazu danych pozycji ewidencji powinien zawierać numery porządkowe przypisane tym pozycjom.
§  8.
1.
Danym z poszczególnych dokumentów, które zostały zarejestrowane w ewidencjach, nadawane są numery ewidencyjne według wzoru: symbol ewidencji/kod jednostki administracji celnej/numer pozycji ewidencji/rok
2.
Funkcjonariusz celny, przyjmując dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 1, wpisuje na nich pozycję ewidencji według wzoru OGL/340100/000327/2004, gdzie:
1)
OGL - oznacza symbol ewidencji; jeżeli stosowany jest stempel SAD, symbol ten należy wpisać po przystawieniu stempla przed graficznym symbolem "Merkurego";
2)
340100 - oznacza kod urzędu celnego;
3)
000327 - oznacza numer pozycji ewidencji;
4)
2004 - oznacza rok dokonania zapisu; elementu tego nie należy wpisywać w przypadku stosowania stempla SAD.
§  9.
W przypadku awarii systemu zezwala się na prowadzenie ewidencji towarów w formie książkowej. Wypadki, sposób i tryb prowadzenia takich ewidencji określone zostały w dokumencie "Procedura awaryjna dla Systemu Wspomagania Obsługi Zgłoszeń Celnych CELINA".
§  10.
1.
Towary wprowadzone na obszar celny Wspólnoty i przedstawione w krajowym granicznym urzędzie celnym wpisuje się w:
1)
ewidencji DTO na podstawie dokumentu tranzytowego, z wyłączeniem dokumentów tranzytowych stosowanych w ramach procedur uproszczonych właściwych dla transportu morskiego, lotniczego i kolejowego;
2)
ewidencji OGL, w przypadku dokonania zgłoszenia celnego na formularzu SAD;
3)
ewidencji OGL, w przypadku dokonania zgłoszenia celnego ustnego z wykorzystaniem dokumentu DPDZ;
4)
ewidencji OGL, w przypadku pozostałych zgłoszeń celnych przy zastosowaniu dokumentu INNY;
5)
ewidencji DSK, w przypadku przedstawienia towaru na podstawie deklaracji skróconej lub dokumentu, który został wykorzystany w charakterze deklaracji skróconej;
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, jeżeli po wpisaniu do ewidencji towarów nastąpi ich cofnięcie za granicę, towary te wpisuje się do ewidencji PWZ z wykorzystaniem dokumentu PW.
3.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, po zakończeniu czasowego składowania, towar objęty tym składowaniem wpisuje się w zależności od nadawanego mu przeznaczenia celnego odpowiednio do ewidencji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 lub do ewidencji PWZ, jeżeli nadano mu przeznaczenie celne powrotnego wywozu.
4.
Towary przedstawione w krajowym granicznym urzędzie celnym, w celu wyprowadzenia ich z obszaru Wspólnoty, wpisuje się w:
1)
ewidencji DTZ z wykorzystaniem dokumentu DTG, na podstawie przedłożonego dokumentu tranzytowego, z wyłączeniem dokumentów tranzytowych stosowanych w ramach procedur uproszczonych właściwych dla transportu morskiego, lotniczego i kolejowego, jeżeli procedura tranzytu rozpoczęła się w urzędzie celnym innym niż krajowy;
2)
ewidencji DTZ na podstawie dokumentu tranzytowego, z wyłączeniem dokumentów tranzytowych stosowanych w ramach procedur uproszczonych właściwych dla transportu morskiego, lotniczego i kolejowego, jeżeli procedura tranzytu rozpoczęła się w krajowym urzędzie celnym w celu przewozu do kraju trzeciego;
3)
ewidencji PWZ, z wykorzystaniem dokumentu SADG, na podstawie przedłożonego dokumentu SAD, w przypadku przedstawienia towaru uprzednio zgłoszonego do procedury wywozu w urzędzie celnym innym niż krajowy;
4)
ewidencji PWZ na podstawie przedłożonego dokumentu SAD, w przypadku przedstawienia towaru uprzednio zgłoszonego do procedury wywozu w krajowym urzędzie celnym;
5)
ewidencji OGL, w przypadku dokonania zgłoszenia celnego do procedury wywozu, uszlachetniania biernego lub nadania przeznaczenia celnego powrotnego wywozu, a następnie w ewidencji PWZ;
5.
W przypadku towarów, o których mowa w ust. 4 pkt 3-5, jeżeli nie zostaną one wprowadzone na obszar kraju trzeciego, nadaną uprzednio pozycję ewidencji PWZ należy unieważnić, a jeżeli dotyczy to towarów o statusie niewspólnotowym to wpisuje się te towary do ewidencji według zasad, o których mowa w ust. 1.
6.
Towary o statusie niewspólnotowym dostarczone w procedurze tranzytu do wewnętrznego urzędu celnego wpisuje się w:
1)
ewidencji DTZ z wykorzystaniem dokumentu DTG systemu CELINA na podstawie dokumentu tranzytowego, z wyłączeniem dokumentów tranzytowych stosowanych w ramach procedur uproszczonych właściwych dla transportu morskiego, lotniczego i kolejowego, jeżeli procedura tranzytu rozpoczęła się w kraju trzecim, a następnie w ewidencjach, o których mowa w pkt 3-5;
2)
ewidencji DTZ na podstawie dokumentu tranzytowego, z wyłączeniem dokumentów tranzytowych stosowanych w ramach procedur uproszczonych właściwych dla transportu morskiego, lotniczego i kolejowego, jeżeli w krajowym granicznym urzędzie celnym była otwarta ewidencja DTO, a następnie w ewidencjach, o których mowa w pkt 3-5;
3)
ewidencji OGL na podstawie przedłożonego dokumentu SAD, w przypadku dokonania zgłoszenia celnego dla procedury celnej innej niż procedura tranzytu;
4)
ewidencji DTO na podstawie dokumentu tranzytowego, z wyłączeniem dokumentów tranzytowych stosowanych w ramach procedur uproszczonych właściwych dla transportu morskiego, lotniczego i kolejowego, jeżeli towar ma być objęty kolejną procedurą tranzytu w celu przewozu do kraju trzeciego;
5)
ewidencji DSK, w przypadku przedstawienia towaru na podstawie deklaracji skróconej lub dokumentu, który został wykorzystany w charakterze deklaracji skróconej.
7.
W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 4, towar wpisuje się w ewidencji DTZ:
1)
krajowego urzędu granicznego, jeżeli towar opuszcza obszar celny Wspólnoty poprzez krajowe przejście graniczne i jeżeli procedura tranzytu jest kontynuowana;
2)
urzędu celnego, w którym uprzednio dokonano wpisu towarów do ewidencji DTO, na podstawie przesłanych do tego urzędu dokumentów potwierdzających przedstawienie towaru w innym, niż krajowy, granicznym urzędzie celnym Wspólnoty, jeżeli przepisy prawa celnego przewidują obowiązek przesyłania takich dokumentów.
8.
W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 5, po zakończeniu czasowego składowania towar wpisuje się w zależności od nadawanego mu przeznaczenia celnego odpowiednio do ewidencji, o których mowa w ust. 6 pkt 3 i 4.
9.
Towary o statusie wspólnotowym przedstawione w urzędzie celnym wewnętrznym wpisuje się w:
1)
ewidencji OGL na podstawie przedłożonego dokumentu SAD w przypadku zgłoszenia celnego towarów do procedury wywozu lub uszlachetniania biernego oraz towary o statusie niewspólnotowym przedstawione w celu powrotnego wywozu,;
2)
ewidencji DTO na podstawie dokumentu tranzytowego, z wyłączeniem dokumentów tranzytowych stosowanych w ramach procedur uproszczonych właściwych dla transportu morskiego, lotniczego i kolejowego, jeżeli towar ma być objęty procedurą tranzytu w celu przewozu do kraju trzeciego;
3)
ewidencji DTZ na podstawie przesłanych do tego urzędu dokumentów potwierdzających przedstawienie towaru w innym, niż krajowy, granicznym urzędzie celnym Wspólnoty, jeżeli przepisy prawa celnego przewidują obowiązek przesyłania takich dokumentów.
10.
Towary, o których mowa w ust. 9, wpisuje się w ewidencji PWZ, prowadzonej we właściwym wewnętrznym urzędzie celnym, w przypadku towarów:
1)
wywożonych koleją, pocztą, drogą powietrzną lub drogą morską, przejmowanych w ramach jednej umowy przewozu, w celu transportu do kraju trzeciego przez towarzystwo kolejowe, organy pocztowe, towarzystwo lotnicze bądź przedsiębiorstwo żeglugowe;
2)
wywożonych rurociągami i energii elektrycznej;
3)
wysyłanych do krajów trzecich lub do urzędu celnego wyprowadzenia z zastosowaniem procedury tranzytu, z wyłączeniem przypadków zwolnienia z obowiązku przedstawienia dokumentów w urzędzie wyjścia, o którym mowa w art. 419 ust. 4 i 7 oraz art. 434 ust. 6 i 9 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny;
4)
w stosunku do których zawieszony jest podatek akcyzowy, wysyłanych do kraju trzeciego z administracyjnym dokumentem towarzyszącym.
§  11.
Jeżeli towary zostały wpisane do ewidencji i stanowią przedmiot zrzeczenia na rzecz Skarbu Państwa lub zostały zniszczone, wypełnia się "Dokument Postępowania".

Rozdział  2

Ewidencja zgłoszeń celnych OGL

§  12.
Ewidencję OGL tworzy się w oparciu o dane ze zgłoszeń celnych przyjętych przez urząd celny lub z dokumentów potwierdzających wspólnotowy status towarów.
§  13.
Ewidencja OGL zawiera następujące informacje:
1)
kolejny numer pozycji ewidencji z zachowaniem kolejności przez cały rok;
2)
datę i czas przyjęcia zgłoszenia celnego lub datę i czas dokonania wpisu danych z dokumentu potwierdzającego wspólnotowy status towarów;
3)
4-cyfrowy kod procedury celnej, o ile dotyczy;
4)
rodzaj dokumentu, z którego dane zostały zarejestrowane w ewidencji;
5)
nadawcę lub odbiorcę - dane kopiowane z pola 2 lub 8 dokumentu SAD, o ile dotyczy;
6)
numer TIN - identyfikator podatkowy nadawcy lub odbiorcy poprzedzony kodem kraju; dane te mogą być kopiowane z pola 2 lub 8 dokumentu SAD, o ile dotyczy;
7)
znacznik "PU" w przypadku procedury uproszczonej.
§  14.
Załączniki do ewidencji OGL stanowią zgłoszenia celne wraz z wymaganymi dokumentami.

Rozdział  3

Ewidencja zgłoszeń celnych do procedury tranzytu DTO

§  15.
Ewidencję DTO tworzy się w oparciu o dane z dokumentów tranzytowych z wyłączeniem dokumentów tranzytowych stosowanych w ramach procedur uproszczonych właściwych dla transportu morskiego, lotniczego i kolejowego.
§  16.
Ewidencja DTO zawiera następujące informacje:
1)
kolejny numer pozycji ewidencji z zachowaniem kolejności przez cały rok;
2)
datę i czas przyjęcia zgłoszenia tranzytowego lub dokonania wpisu danych do ewidencji;
3)
kod deklarowanego krajowego granicznego urzędu celnego, przez który towary objęte procedurą tranzytu mają opuścić obszar celny Wspólnoty;
4)
rodzaj dokumentu tranzytowego;
5)
numer dokumentu tranzytowego;
6)
datę i czas zamknięcia ewidencji DTZ;
7)
kod urzędu celnego, w którym dokonano wpisu do ewidencji DTZ.
§  17.
Załączniki do ewidencji DTO stanowią zgłoszenia celne wraz z wymaganymi dokumentami.

Rozdział  4

Ewidencja zakończonych operacji tranzytowych DTZ

§  18.
W ewidencji DTZ wpisane są informacje o towarach:
1)
dostarczonych w ramach procedury tranzytu do urzędu przeznaczenia, jeżeli procedura tranzytu rozpoczęła się w kraju trzecim;
2)
objętych procedurą tranzytu w celu przewozu do urzędu przeznaczenia znajdującego się w kraju trzecim.
§  19.
Ewidencja DTZ zawiera następujące informacje:
1)
kolejny numer pozycji ewidencji, z zachowaniem kolejności przez cały rok;
2)
numer dokumentu DTG w przypadku towarów wpisanych do ewidencji w krajowym urzędzie celnym przeznaczenia lub w krajowym urzędzie granicznym, lub numer pozycji DTO w przypadku towarów wpisywanych do ewidencji, które uprzednio zostały zarejestrowane w ewidencji DTO;
3)
rodzaj dokumentu tranzytowego;
4)
numer dokumentu tranzytowego;
5)
kod urzędu celnego, w którym towary objęto procedurą tranzytu;
6)
datę i czas dokonania wpisu do ewidencji DTZ;
7)
datę i czas objęcia towarów procedurą tranzytu;
8)
adnotacje o częściowym lub całkowitym rozładunku towarów albo doładunku.
§  20.
Załączniki do ewidencji DTZ stanowią zgłoszenia celne wraz z wymaganymi dokumentami.

Rozdział  5

Ewidencja deklaracji skróconych DSK

§  21.
Ewidencję DSK tworzy się w oparciu o dane z dokumentów, na podstawie których towary zostały objęte czasowym składowaniem.
§  22.
Ewidencja DSK zawiera następujące informacje:
1)
numery pozycji ewidencji z zachowaniem kolejności przez cały rok;
2)
datę i czas objęcia towarów czasowym składowaniem.
§  23.
Załączniki do ewidencji DSK stanowią deklaracje skrócone lub dokumenty, które zostały wykorzystane w charakterze deklaracji skróconej.

Rozdział  6

Ewidencja powiadomień w procedurze uproszczonej PWD

§  24.
Ewidencję PWD tworzy się w oparciu o dane z otrzymywanych przez urząd celny powiadomień o dostarczeniu towarów do miejsca uznanego przez organ celny dla celów stosowania procedury uproszczonej.
§  25.
Ewidencja PWD zawiera następujące informacje:
1)
kolejny numer pozycji ewidencji z zachowaniem kolejności przez cały rok;
2)
datę i czas przyjęcia powiadomienia;
3)
numer TIN - identyfikator podatkowy nadawcy lub odbiorcy poprzedzony kodem kraju; dane te mogą być kopiowane z pola 2 lub 8 dokumentu SAD;
4)
dane osoby upoważnionej;
5)
numery ewidencyjne poprzednich zgłoszeń celnych.

Rozdział  7

Ewidencja wniosków o objęcie towarów procedurą celną złożonych wraz z dokumentami handlowymi lub administracyjnymi OGU

§  26.
Ewidencję OGU tworzy się w oparciu o dane zawarte we wnioskach o objęcie towarów procedurą celną składanych wraz z dokumentami handlowymi lub administracyjnymi.
§  27.
Ewidencja OGU zawiera następujące informacje:
1)
kolejny numer pozycji ewidencji z zachowaniem kolejności przez cały rok;
2)
datę i czas wpisu do ewidencji;
3)
określenie procedury celnej, którą towary mają zostać objęte;
4)
numer pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej;
5)
numer pozycji ewidencji zamykającej;
6)
dane zgłaszającego;
7)
numer TIN - identyfikator podatkowy nadawcy lub odbiorcy poprzedzony kodem kraju; dane te mogą być kopiowane z pola 2 lub 8 dokumentu SAD.

Rozdział  8

Ewidencja pustych środków przewozowych PSP

§  28.
Ewidencję PSP tworzy się w oparciu o dane o pustych środkach przewozowych przekraczających granicę Wspólnoty przez krajowy urząd celny graniczny.
§  29.
Ewidencja PSP zawiera następujące informacje:
1)
kolejny numer pozycji ewidencji z zachowaniem kolejności przez cały rok;
2)
datę i czas dokonania wpisu do ewidencji;
3)
informacje dotyczące kierunku przewozu (wjazd/wyjazd);
4)
numer rejestracyjny środka przewozowego;
5)
kraj rejestracji.

Rozdział  9

Ewidencja potwierdzeń wywozu PWZ

§  30.
W ewidencji PWZ wpisywane są informacje o potwierdzeniu przez urząd celny wywozu towarów.
§  31.
Ewidencja PWZ zawiera następujące informacje:
1)
kolejny numer pozycji ewidencji z zachowaniem kolejności przez cały rok;
2)
datę i czas dokonania wpisu do ewidencji;
3)
dane dotyczące nadawcy - kopiowanie z pola 2 dokumentu SAD;
4)
numer pozycji ewidencji OGL lub DSK, o ile dotyczy.

Rozdział  10

Ewidencja statków EST

§  32.
Ewidencję EST prowadzi się w urzędach celnych morskich i rzecznych. W ewidencji EST wpisuje się informacje związane z wprowadzeniem na obszar celny Wspólnoty lub wyprowadzeniem z tego obszaru jednostek żeglugi morskiej lub śródlądowej.
§  33.
Ewidencja EST zawiera następujące informacje:
1)
kolejny numer pozycji ewidencji z zachowaniem kolejności przez cały rok;
2)
numer identyfikacyjny statku;
3)
urząd przeznaczenia;
4)
datę wpisu do ewidencji;
5)
nazwę jednostki;
6)
oznaczenie bandery;
7)
kraj rejestracji;
8)
nr IMO;
9)
datę zamknięcia ewidencji;
10)
dane funkcjonariusza celnego dokonującego wpisu;
11)
status.

DZIAŁ  III

REJESTRY PROWADZONE PRZEZ ORGANY CELNE

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  34.
Organy celne prowadzą rejestry:
1)
pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej;
2)
pozwoleń na odroczenie terminu płatności należności celnych;
3)
towarów przechowywanych w depozycie urzędu celnego;
4)
towarów czasowo składowanych w magazynie czasowego składowania prowadzonym przez urząd celny;
5)
powtórnych rewizji celnych;
6)
przeszukania osób;
7)
zarządzenia konwoju;
8)
upoważnień do prowadzenia czynności kontroli celnej poza urzędem celnym, albo miejscem wyznaczonym lub uznanym przez organ celny;
9)
potwierdzeń zgłoszeń dewizowych;
10)
dokumentów "Zwrot VAT dla podróżnych";
11)
tranzytu towarów strategicznych przez terytorium RP;
12)
towarów cofniętych poza obszar celny Wspólnoty lub na ten obszar.
§  35.
1.
Rejestry można prowadzić z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych lub w formie książkowej.
2.
Decyzję o prowadzeniu rejestrów z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych podejmuje dyrektor izby celnej w odniesieniu do podległych mu komórek organizacyjnych.
3.
Rejestry prowadzone z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych powinny zapewniać minimum informacji określonych w niniejszym zarządzeniu.

Rozdział  2

Przepisy szczególne

§  36.
1.
Rejestr pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej prowadzą komórki organizacyjne izb celnych udzielające pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej. Wzór karty rejestru stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
2.
Rejestr, o którym mowa w ust. 1, powinien być prowadzony odrębnie dla każdego przeznaczenia celnego.
§  37.
Rejestr pozwoleń na odroczenie terminu płatności należności celnych prowadzą komórki izb celnych wydające pozwolenia na odroczenie terminu płatności należności celnych. Wzór karty rejestru stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
§  38.
Rejestr towarów przechowywanych w depozycie urzędu celnego prowadzi komórka organizacyjna urzędu celnego prowadząca depozyt, w którym przechowywane są towary. Wzór karty rejestru stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
§  39.
Rejestr towarów czasowo składowanych w magazynie czasowego składowania prowadzonym przez urząd celny, prowadzi się w urzędach celnych posiadających magazyny czasowego składowania. Wzór karty rejestru stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.
§  40.
Rejestr powtórnych rewizji celnych prowadzą oddziały celne. Wzór karty rejestru stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.
§  41.
Rejestr przeszukania osób prowadzą graniczne oddziały celne. Wzór karty rejestru stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia.
§  42.
Rejestr zarządzenia konwoju prowadzą oddziały celne, w których może zostać zarządzony konwój celny. Wzór karty rejestru stanowi załącznik nr 7 do zarządzenia.
§  43.
Rejestr upoważnień do przeprowadzenia czynności kontroli celnej poza urzędem celnym, albo miejscem wyznaczonym lub uznanym przez organ celny, prowadzą oddziały celne delegujące funkcjonariuszy celnych do przeprowadzenia czynności kontroli celnej poza urzędem celnym, albo miejscem wyznaczonym lub uznanym przez organ celny. Wzór karty rejestru stanowi załącznik nr 8 do zarządzenia.
§  44.
Rejestr potwierdzeń zgłoszeń dewizowych prowadzą graniczne oddziały celne przyjmujące zgłoszenia dewizowe. Wzór karty rejestru stanowi załącznik nr 9 do zarządzenia.
§  45.
Rejestr dokumentów "Zwrot VAT dla podróżnych" prowadzą graniczne oddziały celne, w którym rejestruje się dokumenty związane ze zwrotem podatku VAT dla podróżnych. Wzór rejestru określa załącznik nr 10 do zarządzenia.
§  46.
Rejestr tranzytu towarów strategicznych przez terytorium RP prowadzą graniczne urzędy celne, w którym wpisywane są dane z indywidualnych zezwoleń na tranzyt uzbrojenia oraz pozwoleń dla towarów podwójnego zastosowania. Wzór karty rejestru stanowi załącznik nr 11 do zarządzenia.
§  47.
Rejestr towarów cofniętych poza obszar celny Wspólnoty lub na ten obszar prowadzą graniczne oddziały celne, w którym wpisywane są informacje o cofniętych towarach z uwagi na umowy międzynarodowe lub przepisy odrębne zakazujące ich posiadania, rozpowszechniania i obrotu lub uzależniające ich posiadanie, obrót, rozpowszechnianie od spełnienia określonych wymogów. Wzór karty rejestru stanowi załącznik nr 12 do zarządzenia.

DZIAŁ  IV

WYKAZY PROWADZONE PRZEZ ORGANY CELNE

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  48.
Organy celne prowadzą wykazy:
1)
składów celnych;
2)
magazynów czasowego składowania;
3)
miejsc wyznaczonych lub uznanych przez organ celny;
4)
dokumentów złożonych przez osoby.

Rozdział  2

Przepisy szczególne

§  49.
Wykaz składów celnych prowadzą komórki izb celnych wydających pozwolenie na prowadzenie składu celnego. Wzór karty wykazu określa załącznik nr 13 do zarządzenia.
§  50.
Wykaz magazynów czasowego składowania prowadzą urzędy celne, na których terenie zlokalizowane są magazyny czasowego składowania. Wzór karty wykazu stanowi załącznik nr 14 do zarządzenia.
§  51.
Wykaz miejsc wyznaczonych lub uznanych przez organ celny prowadzą komórki organizacyjne izb celnych wydające decyzje o wyznaczeniu miejsc lub ich uznaniu. Wzór karty wykazu stanowi załącznik nr 15 do zarządzenia.
§  52.
Wykaz dokumentów złożonych przez osoby prowadzą urzędy celne i oddziały celne. Wzór karty wykazu stanowi załącznik nr 16 do zarządzenia.

DZIAŁ  V

FORMULARZE STOSOWANE PRZY WYKONYWANIU KONTROLI CELNEJ

§  53.
Ustala się następujące wzory formularzy stosowanych przy wykonywaniu kontroli celnej:
1)
protokół z objęcia dozorem celnym towarów dostarczonych bez dokumentów;
2)
zgłoszenie przywozu wartości dewizowych znajdujących się w kasie statku;
3)
protokół z przeszukania osoby;
4)
protokół z konwoju celnego;
5)
protokół z czynności kontroli celnej wykonywanej poza urzędem celnym albo miejscem wyznaczonym lub uznanym przez organ celny;
6)
protokół pokontrolny z kontroli celnej poza urzędem celnym, albo miejscem wyznaczonym lub uznanym przez organ celny;
7)
protokół pobrania próbek towaru.
§  54.
Wzór protokołu z objęcia dozorem celnym towarów dostarczonych bez dokumentów stanowi załącznik nr 17 do zarządzenia.
§  55.
Wzór zgłoszenia przywozu wartości dewizowych znajdujących się w kasie statku określa załącznik nr 18 do zarządzenia.
§  56.
Wzór protokołu z przeszukania osoby stanowi załącznik nr 19 do zarządzenia.
§  57.
Wzór protokołu z konwoju celnego stanowi załącznik nr 20 do zarządzenia.
§  58.
Wzór protokołu z czynności kontroli celnej wykonywanej poza urzędem celnym albo miejscem wyznaczonym lub uznanym przez organ celny stanowi załącznik nr 21 do zarządzenia.
§  59.
Wzór protokołu pokontrolnego z kontroli celnej poza urzędem celnym albo miejscem wyznaczonym lub uznanym przez organ celny stanowi załącznik nr 22 do zarządzenia.
§  60.
Wzór protokołu pobrania próbek towaru stanowi załącznik nr 23 do zarządzenia.

DZIAŁ  VI

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§  61.
1.
Ewidencje i rejestry, których prowadzenia nie przewidują przepisy niniejszego zarządzenia zachowują swoją ważność do czasu zamknięcia wszystkich pozycji w tych ewidencjach i rejestrach. Do zamykania tych ewidencji i rejestrów stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.
Wzory ewidencji rejestrów i formularzy, które są stosowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz sposób i tryb ich prowadzenia regulowany jest odrębnie.
3.
Sposób i tryb prowadzenia ewidencji, rejestrów i wykazów, które tworzy się z zastosowaniem systemów informatycznych ZEFIR lub ISZTAR regulowany jest odrębnie.
§  62.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.2).

________

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2) Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 26 marca 2001 r. w sprawie ewidencji prowadzonych przez urzędy celne (Dz. Urz. Min. Fin. z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 5, poz. 33, Nr 9, poz. 62 oraz z 2002 r. Nr 7, poz. 33), które traci moc z dniem 31 grudnia 2004 r. na podstawie art. 37, pkt 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 623).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

REJESTR POZWOLEŃ NA STOSOWANIE PROCEDURY UPROSZCZONEJ

Pozycja rejestruNumer pozwoleniaNumer identyfikacyjny miejscaKod urzędu nadzorującegoData wydania pozwoleniaDane osoby, która uzyskała pozwolenieData cofnięcia pozwoleniaPodpis osoby rejestrującejUwagi
123456789

ZAŁĄCZNIK Nr 2

REJESTR POZWOLEŃ NA ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI NALEŻNOŚCI CELNYCH

Pozycja rejestruNumer pozwoleniaData wydania pozwoleniaDane osoby, która uzyskała pozwolenieKody urzędów, w których jest stosowane odroczenieProcedura objęta odroczeniemTermin ważności zabezpieczeniaData cofnięcia pozwoleniaPodpis osoby rejestrującejUwagi
12345678910

ZAŁĄCZNIK Nr 3

REJESTR TOWARÓW PRZECHOWYWANYCH W DEPOZYCIE URZĘDU CELNEGO

Pozycja rejestruData

rejestracji

Dane osoby składającej towar w depozycieRodzaj i ilość towaruData i numer pokwitowaniaPodpis osoby rejestrującejPozycja ewidencji księgi magazynowejData i podpis magazyniera przyjmującego depozytUwagi
123456789

ZAŁĄCZNIK Nr 4

REJESTR TOWARÓW CZASOWO SKŁADOWANYCH W MAGAZYNIE CZASOWEGO SKŁADOWANIA PROWADZONYM PRZEZ URZĄD CELNY

Pozycja rejestruData złożenia towaru w magazynie czasowego składowaniaRodzaj i pozycja ewidencjiDane osoby składającej towar w magazynieDane właściciela towaruRodzaj towaruIlość lub masa towaruWartość towaruPodpis składającego towarPozycja ewidencji, pod którą zarejestrowano towar w urzędzie celnymData

i pokwitowanie osoby odbierającej towar

Uwagi
123456789101112

ZAŁĄCZNIK Nr 5

REJESTR POWTÓRNYCH REWIZJI CELNYCH

Pozycja rejestruData rewizjiDane osoby poddanej ponownej rewizjiPrzedmiot rewizjiRodzaj dokumentu, pozycja ewidencjiWynik ponownej rewizjiNazwisko i imię, podpis przeprowadzającego ponowną rewizjęUwagi
12345678

ZAŁĄCZNIK Nr 6

REJESTR PRZESZUKANIA OSÓB

Pozycja rejestruData i godzina przeprowadzenia przeszukania osobyImię i nazwisko, numer dokumentu podróży, obywatelstwo osoby przeszukanejKierunek podróży, kraj przyjazdu /wyjazduMiejsce przeszukania osobyDokładny opis przeprowadzenia przeszukania, zachowanie się osoby przeszukiwanej, miejsce ukrycia przemytu itp.Zlecający przeszukanieImię i nazwisko, stanowisko osoby przeprowadzającej przeszukanie i osób uczestniczącychPodpisy osób wymienionych w kolumnie "8"Uwagi
12345678910

ZAŁĄCZNIK Nr 7

REJESTR ZARZĄDZENIA KONWOJU

Pozycja rejestruData i godzina wyjazduNazwisko funkcjonariusza celnegoNazwa firmy konwojującejLiczba środków transportuUrząd odbiorczyData i godzina dostarczenia do urzędu odbiorczegoData i godzina powrotu.Uwagi
123456789

ZAŁĄCZNIK Nr 8

REJESTR UPOWAŻNIEŃ DO PRZEPROWADZENIA CZYNNOŚCI KONTROLI CELNEJ POZA URZĘDEM CELNYM ALBO MIEJSCEM WYZNACZONYM LUB UZNANYM PRZEZ ORGAN CELNY

Pozycja rejestruData wystawienia upoważnieniaTermin ważności upoważnieniaImię, nazwisko i nr legitymacji służbowej funkcjonariusza celnego upoważnionego do przeprowadzenia kontroliDane kontrolowanego i miejsce przeprowadzania kontroliZakres kontroliPodpis funkcjonariusza celnego dokonującego wpisu do rejestruUwagi
12345678

ZAŁĄCZNIK Nr 9

REJESTR POTWIERDZEŃ ZGŁOSZEŃ DEWIZOWYCH

Pozycja rejestruData dokonania potwierdzenia zgłoszenia dewizowegoDane osoby lub dane identyfikacyjne statkuKwota potwierdzonych dewizFunkcjonariusz celny oraz nr stempla "Polska-Cło"Uwagi
123456

ZAŁĄCZNIK Nr 10

REJESTR DOKUMENTÓW "ZWROT VAT DLA PODRÓŻNYCH"

Pozycja rejestruData wpisuNazwisko osoby i nr dokumentu tożsamościWartość ogółem (w PLN) potwierdzonych towarówNumer dokumentu zwrot VAT dla podróżnychNIP podmiotu wystawiającego dokumentNazwisko, imię i podpis funkcjonariusza celnegoUwagi
12345678

ZAŁĄCZNIK Nr 11

REJESTR TRANZYTU TOWARÓW STRATEGICZNYCH PRZEZ TERYTORIUM RP1)

Pozycja rejestruNumer zezwolenia lub pozwolenia na tranzyt/nr licencji eksportowej wydanej przez kraj eksporteraPozycja ewidencji zgłoszenia celnegoData rozpoczęcia tranzytuPozycja ewidencji urzędu granicznego zakończenia tranzytu 2)Data zamknięcia tranzytu4)Nazwa towaruNumer kontrolny towaruKod CN towaruIlość i wartość towaruNazwa i adres eksporteraNazwa i adres zgłaszającego towar do proceduryNazwa i adres importera
Data planowanego zakończenia tranzytuDane identyfikacyjne potwierdzonej karty kontr. T5 3)
12345678910111213
1) Wpisów w rejestrze dokonują graniczne urzędy celne przy rozpoczęciu i zakończeniu tranzytu realizowanego na podstawie zezwolenia indywidualnego na tranzyt uzbrojenia wydanego przez ministra właściwego ds. gospodarki, lub pozwolenia indywidualnego na tranzyt towarów podwójnego zastosowania wydanego przez naczelnika granicznego urzędu celnego.

2) Wpisu dokonuje się jeżeli zakończenie tranzytu nastąpiło w granicznym urzędzie celnym wskazanym w pozwoleniu na tranzyt, przez który towar opuszcza obszar celny Wspólnoty.

3) Wpisu dokonuje urząd rozpoczęcia tranzytu, na podstawie wydanej przez ten urząd karty kontrolnej T5, potwierdzonej przez organ kraju członkowskiego UE przeznaczenia towaru, w przypadku gdy towar opuszcza terytorium RP przez wskazane w pozwoleniu przejście graniczne z innym krajem członkowskim WE bez dokonywania czynności kontrolnych organów celnych.

4) Datą zamknięcia procedury tranzytu jest data opuszczenia obszaru celnego Wspólnoty lub data potwierdzenia karty kontrolnej T5, określone w kolumnie 5.

ZAŁĄCZNIK Nr 12

REJESTR TOWARÓW COFNIĘTYCH POZA OBSZAR WSPÓLNOTY LUB NA TEN OBSZAR

Pozycja rejestruData dokonania wpisu do rejestruDane osobyNarodowość osobyOpis towaruPrzyczyny cofnięciaPodpis funkcjonariusza celnegoUwagi
12345789

ZAŁĄCZNIK Nr 13

WYKAZ SKŁADÓW CELNYCH

Pozycja wykazuData wydania pozwoleniaNumer pozwoleniaNazwa, siedziba i NIP podmiotu prowadzącego skład celnyAdres składu celnegoPodpis funkcjonariusza celnegoUwagi
1234567

ZAŁĄCZNIK Nr 14

WYKAZ MAGAZYNÓW CZASOWEGO SKŁADOWANIA

Pozycja wykazuDataOsoba prowadząca magazyn czasowego składowaniaNazwa i adres magazynu czasowego składowaniaData likwidacji magazynu czasowego składowaniaPodpis funkcjonariusza celnegoUwagi
1234567

ZAŁĄCZNIK Nr 15

WYKAZ MIEJSC WYZNACZONYCH LUB UZNANYCH PRZEZ ORGAN CELNY

Pozycja wykazuIdentyfikator miejsca wyznaczonego lub uznanegoDane osoby posiadającej zgodę na miejsce wyznaczone lub uznaneAdres miejsca wyznaczonego lub uznanegoNumer decyzji i data wydaniaData zakończenia działalności miejsca wyznaczonego lub uznanegoUwagi
1234567

ZAŁĄCZNIK Nr 16

Dane osoby składającej dokumenty
...............................

nazwa osoby

...............................

dokładny adres

NR WPISU

............/.................

kod urzędu nr kolejny wpisu

WYKAZ DOKUMENTÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ OSOBY W05

Numer wykazuPostanowienie sądu o dokonaniu wpisu do rejestru sądowegoWyciąg z rejestru sądowego/wpis do ewidencji działalności gospodarczejREGONNIPInne dokumentyPodpis funkcjonariusza celnegoUwagi
numerdatanumerdatawydany przeznumerdatanumerdatanumerdata
1234567891011121314

ZAŁĄCZNIK Nr 17

PROTOKÓŁ

Z OBJĘCIA DOZOREM CELNYM TOWARÓW DOSTARCZONYCH BEZ DOKUMENTÓW

1. Dzień dostarczenia towaru ................................

2. Rodzaj i nr środka przewozowego, którym dostarczono towar

..............................................................

3. Nazwa i nr dokumentu przewozowego ........................

4. Kraj nadania towaru ......................................

5. Dane osoby wprowadzającej towar ..........................

6. Nadawca i jego adres .....................................

7. Odbiorca i jego adres ....................................

8. Oznaczenie ...............................................

9. Ilość i rodzaj opakowania wg dokumentów przewozowych

..............................................................

10. Nazwa towaru .............................................

11. Wynik rewizji celnej

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

................ .......... ................................

/podpis osoby/ /data/ /podpis funkcjonariusza celnego/

ZAŁĄCZNIK Nr 18

.............................

(dane identyfikacyjne statku)

ZGŁOSZENIE PRZYWOZU WARTOŚCI DEWIZOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W KASIE STATKU

Niniejszym zgłaszam przywóz znajdujących się w kasie statku

następujących wartości dewizowych:

Rodzaj wartościWalutaKwota lub wartość nominalna
dewizowychw cyfrachsłownie

..................................

(data, imię i nazwisko oraz podpis

kapitana dokonującego zgłoszenia)

Potwierdza się przywóz wyżej wymienionych wartości dewizowych

stanowiących zawartość kasy statku.

......................... ..................................

(pieczęć urzędu celnego) (data, podpis i imienny stempel

funkcjonariusza celnego)

Zgłoszenie niniejsze, pod warunkiem potwierdzenia go przez

urząd celny, uprawnia do powrotnego wywozu za granicę wyżej

wymienionych wartości dewizowych (a w wypadku walut obcych i

dewiz - także ich równowartości w innych zagranicznych środkach

płatniczych określonych w zaświadczeniu banku, który dokonał

wymiany) znajdujących się w kasie statku.

Zgłoszenie jest ważne 6 miesięcy od daty jego wystawienia.

ZAŁĄCZNIK Nr 19

Urząd Celny ...................

........../........

PROTOKÓŁ Z PRZESZUKANIA OSOBY

............ dnia ........ 200... r.

..............................................................

/imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe funkcjonariusza

celnego/

Urząd Celny .................... /Oddział Celny ..............

który dokonał przeszukania osoby

..............................................................

/imię, nazwisko/

urodzonej dnia ................... w .........................

zamieszkałej w ................................................

i sporządził niniejszy protokół.

..............................................................

1. Przeszukania dokonano na podstawie:

..............................................................

..............................................................

2. Stanowisko służbowe, imię i nazwisko funkcjonariusza celnego

dokonującego czynności przeszukania:

..............................................................

..............................................................

3. Wynik przeszukania - podjęte działania.

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

4. Uwagi - zastrzeżenia osoby przeszukiwanej.

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

5. Przeszukanie rozpoczęto

dnia ............ 200..... r. o godz. ....... min. .....

Zakończono

dnia ............ 200..... r. o godz. ....... min. .....

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano:

................................

(podpis osoby przeszukiwanej)

................................

(podpis funkcjonariusza celnego)

ZAŁĄCZNIK Nr 20

PROTOKÓŁ Z KONWOJU CELNEGO

1. Organ lub firma sprawująca ochronę

..............................................................

2. Osoba odpowiedzialna za konwój (kierownik grupy

ochroniarskiej) ...............................................

..............................................................

3. Zabezpieczenie konwoju (skład osobowy, wyposażenie,

samochody z podaniem nr rejestracyjnych)

..............................................................

..............................................................

4. Funkcjonariusz celny odpowiedzialny za konwój .............

..............................................................

5. Trasa konwoju .............................................

..............................................................

6. Data i godzina wyjazdu z urzędu celnego, rozpoczęcie

konwoju ......................................................

7. Data i godzina przyjęcia konwoju przez urząd docelowy

..............................................................

8. Data i godzina powrotu funkcjonariusza celnego

..............................................................

9. Liczba konwojowanych pojazdów .............................

(podać numery rej.)

..............................................................

10. Opis przebiegu konwoju ze szczegółowym omówieniem

nadzwyczajnych wydarzeń: .....................................

..............................................................

..............................................................

............, dnia ........ ...............................

(miejscowość) (podpis funkcjonariusza celnego)

..............................

(podpis kierownika ochrony)

ZAŁĄCZNIK Nr 21

Izba Celna/Urząd Celny* w ..........

............. dnia ............

PROTOKÓŁ Z CZYNNOŚCI KONTROLI CELNEJ WYKONYWANEJ POZA URZĘDEM CELNYM ALBO MIEJSCEM WYZNACZONYM LUB UZNANYM PRZEZ ORGAN CELNY

przeprowadzonej w .............................................

(dane kontrolowanego)

na podstawie .................................................

(podstawa prawna)

1. Kontrolę celną przeprowadzili:

Imię i nazwisko nr upoważnienia

..................... ..................

..................... ..................

..................... ..................

..................... ..................

w obecności:

..................... ..................

2. Zakres kontroli celnej:

..............................................................

3. Miejsce i czas przeprowadzenia czynności kontroli celnej:

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

4. Dokonane ustalenia:

..............................................................

..............................................................

5. Dowody:

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

Osobę obecną przy czynnościach kontroli celnej poinformowano,

że może zgłosić zastrzeżenia w terminie 7 dni od zapoznania się

z treścią niniejszego protokołu.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z

czego jeden pozostawiono kontrolowanemu.

Podpis osób kontrolujących Podpisy osób obecnych przy kontroli

......................... ...................................

......................... ...................................

......................... ...................................

* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK Nr 22

Izba Celna/Urząd Celny* w ..........

............. dnia ............

PROTOKÓŁ POKONTROLNY Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI CELNEJ WYKONYWANEJ POZA URZĘDEM CELNYM ALBO MIEJSCEM WYZNACZONYM LUB UZNANYM PRZEZ ORGAN CELNY

w ............................................................

(dane kontrolowanego)

na podstawie ..................................................

(podstawa prawna)

1. Kontrolę celną przeprowadzili:

Imię i nazwisko nr upoważnienia

..................... ..................

..................... ..................

..................... ..................

..................... ..................

w obecności:

..................... ..................

2. Podmiot i zakres kontroli celnej:

..............................................................

3. Miejsce i czas przeprowadzenia kontroli celnej:

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

4. Dokonane ustalenia:

..............................................................

..............................................................

..............................................................

5. Dowody:

..............................................................

..............................................................

..............................................................

Kontrolowany w ternminie 14 dni od dnia doręczenia protokółu

pokontrolnego może zgłosić zastrzeżenia lub wyjaśnienia.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z

czego jeden pozostawiono kontrolowanemu.

Podpis funkcjonariusza celnego Podpisy kontrolowanego

.............................. ...............................

.............................. ...............................

.............................. ...............................

* niepotrzebne skreślić

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK Nr 23

PROTOKÓŁ POBRANIA PRÓBEK TOWARU