Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1974.10.22

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 kwietnia 1974 r.

ZARZĄDZENIE Nr 33
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 8 kwietnia 1974 r.
w sprawie ewidencji dopłat od skupu kamieni narzutowych oraz odprowadzania tych dopłat na fundusz gminny.

Na podstawie § 10 ust. 3 zarządzenia Nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1974 r. w sprawie skupu kamieni narzutowych - zarządza się, co następuje:
§  1. Jednostki organizacyjne prowadzące punkty odbioru kamieni narzutowych obowiązane są przekazywać kwoty dopłat w wysokości 5 zł od każdej zakupionej tony kamieni narzutowych na fundusz gminny tych gmin, na terenie których zostały zebrane zakupione kamienie narzutowe.
§  2. Ustala się następujące zasady ewidencji dopłat, o których mowa w § 1:
1) zarachowanie należnej kwoty dopłat księguje się:

Wn 301 "Rozliczenie zakupu materiałów"

Ma 261 "Rozrachunki publiczno-prawne"

2) przekazanie dopłat na rachunek funduszu gminnego właściwego urzędu gminy księguje się:

Wn 261 "Rozrachunki publiczno-prawne"

Ma 110 "Rachunek rozliczeniowy".

§  3. Kwoty z tytułu dopłat powinny być przekazywane za okres kwartalny do dnia 15 miesiąca następującego po upływie każdego kwartału.
§  4. Wpływy na fundusz gminny z dopłat, o których mowa w § 1, powinny być zaliczane na § 77 - "Różne dochody".
§  5. Zasady ewidencji ustalone w § 2 stosuje się odpowiednio do jednostek prowadzących księgowość w oparciu o inne plany kont aniżeli jednolity plan kont.
§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.