Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1991.13.65

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1993 r.

ZARZĄDZENIE Nr 44
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 23 września 1991 r.
w sprawie emisji obligacji nominowanej w dolarach USA.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1982 r. o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 45, poz. 289, z 1985 r. Nr 12, poz. 56, z 1987 r. Nr 3, poz. 18 i Nr 33, poz. 180, z 1988 r. Nr 19, poz. 132) i art. 20 ust. 1 ustawy budżetowej na 1991 r. z dnia 13 lutego 1991 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 89) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Emituje się obligację nominowaną w dolarach USA, zwaną dalej obligacją, na łączną kwotę 5.453 mln USD.
2. Ustala się następującą strukturę emisji obligacji:

953 sztuk obligacji o nominale 1 mln USD

450 sztuk obligacji o nominale 10 mln USD.

3. Obligacje emitowane są w 25 seriach o różnym terminie wykupu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§  2.
1. Wykaz banków dewizowych i instytucji finansowych, wśród których zostanie przeprowadzona pierwotna alokacja obligacji wraz z określeniem wysokości kwoty przydzielonych obligacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Alokacja obligacji poszczególnych serii zostanie przeprowadzona proporcjonalnie do udziałów podmiotów uprawnionych w kwocie, na którą dokonuje się emisji obligacji.
§  3. Obligacje są na okaziciela.
§  4. Wraz z dokonaniem alokacji, wygasają zobowiązania Skarbu Państwa wobec Banku Handlowego w Warszawie S.A. z tytułu wykorzystania lokat dewizowych na potrzeby bilansu płatniczego w wysokości emisji obligacji oraz zobowiązania Banku Handlowego w Warszawie S.A. wobec banków i instytucji finansowych, o których mowa w § 2, w kwocie odpowiadającej wartości przydzielonych obligacji.
§  5. Obsługę obligacji na podstawie umowy prowadzi Narodowy Bank Polski.
§  6. Obligacje wygasają po 2 latach od terminu wykupu przewidzianego dla danej serii w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. Kupony odsetkowe wygasają po roku od terminu realizacji.
§  7. Wzór obligacji zawiera załącznik nr 3 do zarządzenia.
§  8.
1. Płatność należności z tytułu odsetek za pierwsze półrocze 1991 r. nastąpi w dniu 25 września na podstawie kuponów odsetkowych od imiennych tymczasowych obligacji zbiorczych wystawionych dla poszczególnych banków na kwoty, o których mowa w § 2.
2. Za zwrotem tymczasowych obligacji zbiorczych banki otrzymają obligacje właściwe w ilościach i według struktury nominałów oraz serii zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§  8a. 1  
1. Okresy odsetkowe obligacji i płatności za nie, począwszy od dnia 1 lipca 1993 r. będą ustalane w następujący sposób:
a) okres odsetkowy rozpoczynający się dnia 1 lipca 1993 r. będzie trwał 6 i 1/6 miesiąca. Płatność za ten okres odsetkowy nastąpi dnia 6 stycznia 1994 r.
b) płatność za następne półrocze okresy odsetkowe będą następowały odpowiednio dnia 6 lipca i dnia 6 stycznia,
c) należności z tytułu oprocentowania spłacanej raty kapitałowej na podstawie blankietu obligacji wyliczane są za okres odsetkowy o długości 2 i 5/6 miesiąca tj. odpowiednio od dnia 6 stycznia do dnia 31 marca i od dnia 6 lipca do dnia 30 września.
2. Należności z tytułu oprocentowania spłacanej raty kapitałowej na podstawie blankietu obligacji będą wypłacane w dniu wykupu obligacji, na podstawie blankietu obligacji za okres odpowiednio od dnia 6 stycznia do 31 marca i od dnia 6 lipca do 30 września.
§  8b. 2  
1. Właściciele obligacji zobowiązani są do dnia 24 marca 1994 r. przedłożyć Ministrowi Finansów blankiety obligacji celem ostemplowania blankietów obligacji stemplem o następującej treści:

"Zgodnie z zarządzeniem Ministra Finansów zmieniających zarządzenie w sprawie emisji obligacji nominowanej w dolarach USA oraz uchwałą Rady Ministrów w sprawie zmiany terminów i warunków spłaty obligacji nominowanej w dolarach USA oraz jej oprocentowania, okresy odsetkowe obligacji i płatności za nie, począwszy od dnia 1 lipca 1993 r. będą ustalane w następujący sposób:

a) okres odsetkowy rozpoczynający się dnia 1 lipca 1993 r. będzie trwał 6 i 1/6 miesiąca. Płatność za ten okres odsetkowy nastąpi dnia 6 stycznia 1994 r.,
b) płatności za następne półrocze okresy odsetkowe będą następowały odpowiednio dnia 6 lipca i dnia 6 stycznia.
c) należności z tytułu oprocentowania spłacanej raty kapitałowej na podstawie blankietu obligacji wyliczane są za okres odsetkowy o długości 2 i 5/6 miesiąca tj. odpowiednio od dnia 6 stycznia do dnia 31 marca i od dnia 6 lipca do dnia 30 września.

Należności z tytułu oprocentowania spłacanej raty kapitałowej na podstawie blankietu obligacji będą wypłacane w dniu wykupu obligacji, na podstawie blankietu obligacji za okres odpowiednio od dnia 6 stycznia do 31 marca i od dnia 6 lipca do 30 września."

. Obligacje nie ostemplowane nie będą przyjmowane do wykupu.
§  9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 8 ust. 1, który wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK Nr 1

PLAN UMORZEŃ

Lp.SeriaTermin wykupuDługość poszczególnych serii (w sztukach)
Nominały obligacji
10 mln USD1 mln USD
1A1.IV.19921838
2B1.X.19921838
3C1.IV.19931838
4D1.X.19931838
5E1.IV.19941838
6F1.X.19941838
7G1.IV.19951838
8H1.X.19951838
9I1.IV.19961838
10J1.X.19961838
11K1.IV.19971838
12L1.X.19971838
13M1.IV.19981838
14N1.X.19981838
15O1.IV.19991838
16P1.X.19991838
17R1.IV.20001838
18S1.X.20001838
19T1.IV.20011838
20U1.X.20011838
21V1.IV.20021838
22W1.X.20021838
23X1.IV.20031838
24Y1.X.20031838
25Z1.IV.20041838
RazemX450953

ZAŁĄCZNIK Nr 2

ROZDYSPONOWANIE OBLIGACJI NOMINOWANEJ W DOLARACH USA

(w sztukach)
BankPowszechna Kasa Oszczędności Bank PaństwowyPolska Kasa Opieki S.A.Narodowy Bank PolskiBank Handlowy w Warszawie S.A.
Nominał obligacjiNominał obligacjiNominał obligacjiNominał obligacji
Seria10 mln USD1 mln USD10 mln USD1 mln USD10 mln USD1 mln USD10 mln USD1 mln USD
Ax111647324
Bx111647324
Cx111647324
Dx111647324
Ex111647324
Fx111647324
Gx111647324
Hx111647324
Ix111647324
Jx111647324
Kx111647324
Lx111647324
Mx111647324
Nx111647324
Ox111647324
Px111647324
Rx111647324
Sx111647324
Tx111647324
Ux111647324
Vx111647325
Wx111647325
Xx111647325
Yxx11647325
Zxx11647325
Razemx2327515010017575605
Łączna wartość przydzielonych obligacji w dolarach USA23.000.000,-2.900.000.000,-1.175.000.000,-1.355.000.000,-

ZAŁĄCZNIK Nr 3

OBLIGACJA NOMINOWANA W DOLARACH USA

(pominięto)

Obligacja nominowana w dolarach USA wyemitowana została na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1982 r. o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 45, poz. 289, z 1985 r. Nr 12, poz. 56, z 1987 r. Nr 3, poz. 18 i Nr 33, poz. 180, z 1988 r. Nr 19, poz. 132) i art. 20 ust. 1 ustawy budżetowej na 1991 r. z dnia 13 lutego 1991 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 89), uchwały Nr 133 Rady Ministrów z dnia 17 września 1991 r. w sprawie terminu i warunków spłaty obligacji nominowanej w dolarach USA oraz jej oprocentowania (Monitor Polski Nr 30, poz. 220 oraz zarządzenia nr 44 Ministra Finansów z dnia 23 września 1991 r. w sprawie emisji obligacji nominowanej w dolarach USA (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 13, poz. 65).

1. Wykup obligacji będzie prowadzony ze środków budżetu państwa corocznie w dniu 1 kwietnia i 1 października, począwszy od dnia 1 kwietnia 1992 r. Obligacje są na okaziciela.
2. Obligacje emitowane są w 25 seriach o okresie wykupu od dnia 1 kwietnia 1992 roku do dnia 1 kwietnia 2004 roku, według planu wykupu umieszczonego na rewersie płaszcza obligacji.
3. Wypłaty z tytułu wykupu oraz z tytułu oprocentowania obligacji dokonywane są w złotych polskich. Wysokość wypłat jest ustalana w oparciu o przypadającą na dany termin wysokość wypłat w dolarach USA, przeliczoną według średniego bieżącego kursu dolara USA do złotego ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu wymagalności zobowiązania.
4. Po upływie terminu wykupu, obligacje nie podlegają oprocentowaniu. Kupony odsetkowe o datach płatności przekraczających termin wykupu obligacji są nieważne.
5. Obligacje są oprocentowane według stawki referencyjnej powiększonej o marżę odsetkową.

Stawka referencyjna jest ustalana jako średnia arytmetyczna z pierwszych w każdym miesiącu (dla danego okresu naliczania odsetek) notowań oprocentowania kredytów na londyńskim rynku międzybankowym i zaokrąglona jest w górę do 1/16.

Notowania oprocentowania kredytów są ustalane jako zaokrąglona w górę do 1/16 średnia arytmetyczna oprocentowania 6-miesięcznych kredytów w wysokości 10 mln dolarów USA, udzielanych przez: National Westminster Bank, Bank of Tokyo, Deutsche Bank, Banque National de Paris i Morgan Guaranty Trust, notowana o godzinie 11.00 czasu londyńskiego.

Marżę odsetkową ustala się w wysokości;

1) 2% - w latach 1991-1995,
2) 0,5% - począwszy od 1996 roku.
6. Oprocentowanie obligacji jest naliczane od 1 stycznia 1991 roku w okresach półrocznych i płatne dwa razy w roku w dniu 2 stycznia i 1 lipca.
7. Wraz z wykupem obligacji na podstawie blankietu obligacji wypłacana jest ostatnia należność z tytułu oprocentowania za okres odpowiednio od dnia 1 stycznia lub od dnia 1 lipca do terminu wykupu.
8. Obligacje wygasają po 2 latach od terminu wykupu przewidzianego dla danej serii. Kupony odsetkowe wygasają po roku od terminu realizacji.
9. Obsługę obligacji prowadzi Narodowy Bank Polski.

PLAN UMORZEŃ

Lp.SeriaTermin wykupuNumery obligacjiNumery Ważnych kuponów odsetkowych
1A1.IV.1992
2B1.X.1992
3C1.IV.1993
4D1.X.1993
5E1.IV.1994
6F1.X.1994
7G1.IV.1995
8H1.X.1995
9I1.IV.1996
10J1.X.1996
11K1.IV.1997
12L1.X.1997
13M1.IV.1998
14N1.X.1998
15O1.IV.1999
16P1.X.1999
17R1.IV.2000
18S1.X.2000
19T1.IV.2001
20U1.X.2001
21V1.IV.2002
22W1.X.2002
23X1.IV.2003
24Y1.X.2003
25Z1.IV.2004

Kupon odsetkowy obligacji nominowanej w dolarach USA

(pominięto)

1 § 8a dodany przez § 1 zarządzenia nr 109 z dnia 31 grudnia 1993 r. (Dz.Urz.MF.93.23.103) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 grudnia 1993 r.
2 § 8b dodany przez § 1 zarządzenia nr 109 z dnia 31 grudnia 1993 r. (Dz.Urz.MF.93.23.103) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 grudnia 1993 r.