Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2018.93

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 86
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 17 października 2018 r.
w sprawie elektronicznego systemu rejestracji rozmów prowadzonych za pośrednictwem środków łączności przewodowej w Straży Granicznej

Na podstawie art. 9 ust. 7 pkt 5 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Zarządzenie określa sposób i tryb gromadzenia, a także przetwarzania informacji w elektronicznym systemie rejestracji jawnych treści rozmów prowadzonych za pośrednictwem środków łączności przewodowej realizowanej w Straży Granicznej.
§  2.  W Straży Granicznej stosuje się elektroniczny system rejestracji jawnych treści rozmów prowadzonych za pośrednictwem środków łączności przewodowej realizowany przez Straż Graniczną, zwany dalej "systemem CYKADA", przy użyciu którego gromadzone i przetwarzane są informacje z zakresu ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego, zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji oraz zapewnione zostaje wsparcie dla użytkownika końcowego (Service Desk) i systemów cyberbezpieczeństwa.
§  3.  System CYKADA umożliwia dokonywanie na nośnikach elektronicznych rejestracji polegającej na dokonywaniu zapisu treści rozmów telefonicznych prowadzonych za pośrednictwem aparatów telefonicznych IP Straży Granicznej.
§  4.  System CYKADA rejestruje w trybie ciągłym treść rozmów prowadzonych przez zakończenia sieci telefonicznej, zwane dalej "zakończeniami sieci", w odniesieniu do następujących zakończeń sieci:
1) telefonów interwencyjnych Straży Granicznej;
2) służb dyżurnych operacyjnych Straży Granicznej;
3) dyżurnego Wydziału Ewidencji Zleceń Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej;
4) Zespołu Security Operations Center Straży Granicznej;
5) Service Desk Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej;
6) dyżurnego Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej;
7) służby dyżurnej Sekcji Ochrony Fizycznej Wydziału Administracji i Ochrony Obiektów Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej;
8) sekretariatu Komendanta Głównego Straży Granicznej;
9) sekretariatów zastępców Komendanta Głównego Straży Granicznej;
10) sekretariatów kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Straży Granicznej (Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, oddział, ośrodek szkolenia i ośrodek Straży Granicznej);
11) sekretariatów kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej;
12) stanowisk zespołów ewidencji przetwarzania danych placówek Straży Granicznej;
13) osoby upoważnionej przez Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz kierownika jednostki organizacyjnej Straży Granicznej do kontaktów z mediami;
14) kierownika zmiany odpowiedzialnego za ochronę jednostki organizacyjnej Straży Granicznej (oddział, ośrodek szkolenia i ośrodek Straży Granicznej);
15) telefonu do przyjmowania skarg obsługiwanego przez Biuro Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej.
§  5.  Rejestracja zakończeń sieci nie ujętych w § 4, może zostać uruchomiona czasowo wyłącznie na polecenie Komendanta Głównego Straży Granicznej lub jego zastępców.
§  6. 
1.  Do systemu CYKADA dostęp posiadają:
1) osoby funkcyjne systemu CYKADA:
a) Centralny Administrator Treści CYKADA,
b) Zastępca Centralnego Administratora Treści CYKADA,
c) Lokalny Administrator Treści CYKADA,
d) Zastępca Lokalnego Administratora Treści CYKADA,
e) Centralny Administrator Techniczny CYKADA,
f) Zastępca Centralnego Administratora Technicznego CYKADA;
2) końcowi użytkownicy systemu CYKADA.
2.  Osoby, o których mowa w ust. 1, mają dostęp do systemu CYKADA wyłącznie w celu realizacji zadań służbowych.
§  7.  Zakres dostępu osób funkcyjnych systemu CYKADA i końcowych użytkowników oraz zakres realizowanych przez nich zadań jest następujący:
1) Centralny Administrator Treści CYKADA i Zastępca Centralnego Administratora Treści CYKADA - posiadają pełny dostęp do treści rozmów zarejestrowanych w systemie CYKADA, w tym danych zgromadzonych w Centralnym Archiwum Zarejestrowanych Treści Rozmów, o którym mowa w § 11, odpowiadają za przygotowywanie wykazu zakończeń sieci przewidzianych do rejestracji lub wyłączania tej rejestracji w obrębie działania Straży Granicznej, o których mowa w § 4 i 5, i ich aktualizację oraz prowadzenie elektronicznego spisu rejestrowanych zakończeń sieci systemu CYKADA;
2) Lokalny Administrator Treści CYKADA i Zastępca Lokalnego Administratora Treści CYKADA - posiadają pełny dostęp do treści rozmów zarejestrowanych przez system CYKADA, odpowiadają za przygotowywanie wykazów zakończeń sieci przewidzianych do rejestracji lub wyłączania tej rejestracji w obrębie działania właściwej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej (Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, oddział, ośrodek szkolenia i ośrodek Straży Granicznej) i ich aktualizację oraz prowadzenie elektronicznego spisu rejestrowanych zakończeń sieci systemu CYKADA;
3) Centralny Administrator Techniczny CYKADA i Zastępca Centralnego Administratora Technicznego CYKADA - posiadają pełny dostęp do sprzętu, oprogramowania oraz ustawień konfiguracyjnych systemu CYKADA, możliwość technicznego uruchamiania rejestracji zakończeń sieci i wyłączania tej rejestracji w obrębie działania Straży Granicznej na podstawie wykazu zakończeń sieci otrzymanego od Centralnego Administratora Treści CYKADA lub jego zastępcy, z wyłączeniem dostępu do gromadzonych treści rozmów telefonicznych;
4) końcowy użytkownik CYKADA - posiada pełny dostęp do treści swoich rozmów zarejestrowanych przez system CYKADA z użytkowanego przez siebie zakończenia sieci.
§  8. 
1.  Udostępnienie treści rozmów z systemu CYKADA dokonywane jest:
1) w Komendzie Głównej Straży Granicznej - przez Centralnego Administratora Treści CYKADA lub Zastępcę Centralnego Administratora Treści CYKADA na podstawie:
a) polecenia służbowego Komendanta Głównego Straży Granicznej lub jego zastępcy;
b) wniosku odpowiednio kierownika lub zastępcy kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej oraz kierownika i zastępcy kierownika jednostki organizacyjnej Straży Granicznej (Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, oddział, ośrodek szkolenia i ośrodek Straży Granicznej);
2) w oddziale, ośrodku szkolenia i ośrodku Straży Granicznej - przez Lokalnego Administratora Treści CYKADA lub Zastępcę Lokalnego Administratora Treści CYKADA na podstawie:
a) polecenia komendanta oddziału Straży Granicznej lub jego zastępcy,
b) wniosku kierownika komórki organizacyjnej oddziału Straży Granicznej lub jego zastępcy,
c) wniosku komendanta placówki lub dywizjonu Straży Granicznej, lub jego zastępcy,
d) wniosku kierownika właściwej miejscowo komórki organizacyjnej Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej lub jego zastępcy, a w przypadku Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej - naczelnika Wydziału III Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej;
3) w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej - przez Lokalnego Administratora Treści CYKADA lub Zastępcę Lokalnego Administratora Treści CYKADA na podstawie:
a) polecenia Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej lub jego zastępcy,
b) wniosku kierownika komórki organizacyjnej Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej lub jego zastępcy.
2.  Wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b - d i pkt 3 lit. b, kierowane są odpowiednio do:
1) Centralnego Administratora Treści CYKADA lub Zastępcy Centralnego Administratora Treści CYKADA;
2) Lokalnego Administratora Treści CYKADA lub Zastępcy Lokalnego Administratora Treści CYKADA poprzez właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej;
3) Lokalnego Administratora Treści CYKADA lub Zastępcy Lokalnego Administratora Treści CYKADA poprzez Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.
3.  Wniosek powinien zawierać:
1) nazwę komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej lub jednostki organizacyjnej Straży Granicznej albo komórki organizacyjnej oddziału Straży Granicznej lub komórki organizacyjnej Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej;
2) pełny numer telefonu abonenta będącego w zainteresowaniu;
3) określenie czasu początkowego i końcowego zarejestrowanej w systemie CYKADA treści rozmowy;
4) wskazanie osoby, której mają zostać przekazane z systemu CYKADA treści rozmów;
5) uzasadnienie, w jakim celu potrzebne są udostępniane treści rozmów z systemu CYKADA.
4.  Podmioty dokonujące udostępnienia treści rozmów z systemu CYKADA, o których mowa w ust. 1, mogą odmówić udostępnienia treści rozmów z systemu CYKADA, w przypadku gdy uzasadnienie wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt 5, nie określa celu udostępnienia treści rozmów z systemu CYKADA lub cel byłby sprzeczny z obowiązującym prawem.
§  9.  1  Dyrektor Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej:
1) wyznacza osoby funkcyjne systemu CYKADA, określone w § 6 ust. 1 pkt 1, po uzyskaniu stanowiska Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, a w przypadku osób funkcyjnych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 lit. e i f, wyznacza te osoby także w porozumieniu z Dyrektorem Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej;
2) przesyła do właściwych kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej oraz komendantów oddziałów, ośrodków szkolenia i ośrodków Straży Granicznej, dane osób wyznaczonych na osoby funkcyjne systemu CYKADA, w celu rozpoczęcia, od dnia otrzymania tych danych przez kierowników, realizacji zadań określonych w § 7 pkt 1-3, przez osoby funkcyjne systemu CYKADA;
3) dokonuje zmian osób funkcyjnych systemu CYKADA w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej i komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Straży Granicznej lub komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, z zachowaniem procedury określonej w pkt 1;
4) wprowadza "Instrukcję użytkownika systemu CYKADA", określającą:
a) zakres zadań osób funkcyjnych systemu CYKADA,
b) dokumentację systemu CYKADA,
c) zasady odtwarzania, odsłuchiwania, kopiowania, udostępniania i przekazywania na nośnikach elektronicznych treści informacji zarejestrowanych w systemie CYKADA.
§  10.  Za funkcjonowanie systemu CYKADA, zgodnie z właściwością, odpowiedzialni są:
1) 2  Dyrektor Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej - w zakresie realizacji rejestracji treści rozmów;
2) Dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej - w zakresie zapewnienia sprawnego działania systemu CYKADA, jego konserwacji i utrzymania oraz ochrony zarejestrowanych w nim danych.
§  11. 
1.  W ramach systemu CYKADA działa Centralne Archiwum Zarejestrowanych Treści Rozmów.
2.  Archiwum, o którym mowa w ust. 1, przechowuje treści rozmów przez okres 24 miesięcy od momentu ich zarejestrowania w systemie CYKADA, a po upływie tego okresu Centralny Administrator Techniczny CYKADA lub Zastępca Centralnego Administratora Technicznego CYKADA usuwa te treści rozmów.
§  12.  3  W przypadku uszkodzenia systemu CYKADA lub wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających do niego dostęp lub utrwalanie w nim treści rozmów, osoby funkcyjne określone w § 6 pkt 1, składają Dyrektorowi Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej za pośrednictwem Dyrektora Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej, pisemny meldunek zawierający opis okoliczności zakłócających prawidłowe działanie systemu.
§  13.  Rozpoczęcie rejestracji treści rozmowy z linii miejskiej w sposób określony w § 3, powinno zostać poprzedzone stałym komunikatem informującym, że treść rozmowy może być rejestrowana, a jeżeli osoba telefonująca nie wyraża zgody na jej nagrywanie, proszona jest o przerwanie połączenia.
§  14.  4  Kierownicy jednostek organizacyjnych Straży Granicznej oraz kierownicy komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia przekażą do Dyrektora Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej wykazy numerów objętych systemem CYKADA z podziałem na zakończenia sieci, o których mowa w § 4 i 5.
§  15.  W celu zapewnienia ciągłości działania systemu CYKADA, każda zmiana aparatu telefonicznego lub zainstalowanie kolejnego aparatu telefonicznego IP o tym samym numerze abonenta, znajdującego się na wykazie zakończeń sieci systemu CYKADA wymaga uzyskania zgody Centralnego Administratora Technicznego CYKADA lub Zastępcy Centralnego Administratora Technicznego CYKADA. Wniosek o dokonanie zmian ma zostać przesłany za pomocą służbowej poczty elektronicznej równocześnie do Centralnego Administratora Technicznego CYKADA i Zastępcy Centralnego Administratora Technicznego CYKADA.
§  16.  Wyznaczone na podstawie zarządzenia, o którym mowa w § 17, osoby funkcyjne systemu CYKADA oraz końcowi użytkownicy systemu CYKADA, z chwilą wejścia w życie niniejszego zarządzenia zachowują przyznane im uprawnienia do czasu wyznaczenia nowych osób funkcyjnych oraz końcowych użytkowników systemu CYKADA.
§  17.  Traci moc zarządzenie nr 68 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie elektronicznego systemu rejestracji treści informacji przekazywanej za pośrednictwem środków łączności przewodowej i bezprzewodowej w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 91 oraz z 2007 r. poz. 1 i 89).
§  18.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 9 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 55 z dnia 14 sierpnia 2019 r. (Dz.Urz.KGSG.2019.56) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 września 2019 r.
2 § 10 pkt 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 55 z dnia 14 sierpnia 2019 r. (Dz.Urz.KGSG.2019.56) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 września 2019 r.
3 § 12 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 55 z dnia 14 sierpnia 2019 r. (Dz.Urz.KGSG.2019.56) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 września 2019 r.
4 § 14 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 55 z dnia 14 sierpnia 2019 r. (Dz.Urz.KGSG.2019.56) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 września 2019 r.