Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGP.2018.105 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1260
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 9 października 2009 r.
w sprawie egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w służbie cywilnej w Komendzie Głównej Policji

Na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559) zarządza się, co następuje:
§  1.  Zarządzenie określa zakres, sposób przeprowadzania oraz warunki zaliczenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą, zwanego dalej "egzaminem".
§  2.  Egzamin jest sprawdzianem:
1) wiedzy z zakresu:
a) systemu służby cywilnej - stosunku pracy, praw i obowiązków członków korpusu służby cywilnej,
b) dostępu do informacji publicznej,
c) ochrony danych osobowych i informacji niejawnych,
d) przeciwdziałania korupcji w administracji publicznej,
e) kontroli w administracji publicznej,
f) finansów publicznych,
g) równego traktowania ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną - w teorii i praktyce,
h) etyki w służbie cywilnej,
i) zasad protokołu dyplomatycznego,
2) umiejętności

- niezbędnych do należytego wykonywania obowiązków służbowych.

§  3. 
1.  Egzamin przeprowadza trzyosobowa komisja egzaminacyjna, powoływana przez Komendanta Głównego Policji.
2.  Termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu określa osoba, o której mowa w ust. 1.
3.  Przed rozpoczęciem egzaminu komisja egzaminacyjna sprawdza tożsamość pracownika przystępującego do egzaminu oraz informuje o sposobie jego przeprowadzenia i warunkach zaliczenia.
4.  Komisja egzaminacyjna wyklucza z egzaminu, jeżeli w czasie jego przeprowadzania pracownik:
1) korzysta z pomocy innych osób lub
2) posługuje się niedozwolonymi urządzeniami, materiałami albo środkami, lub
3) w inny sposób zakłóca jego przebieg.
§  4. 
1.  Egzamin obejmuje odrębnie oceniane, kolejno następujące po sobie etapy:
1) test wiedzy;
2) sprawdzian umiejętności.
2.  Egzamin przeprowadza się w formie pisemnej.
3.  Test wiedzy zawiera 30 pytań testowych i trwa 30 minut. Za każdą prawidłową odpowiedź pracownik zdający egzamin otrzymuje 1 punkt, za odpowiedź nieprawidłową lub jej brak - 0 punktu.
4.  Do sprawdzianu umiejętności komisja egzaminacyjna dopuszcza pracownika zdającego egzamin, jeżeli z testu wiedzy uzyskał co najmniej 18 punktów.
5.  Sprawdzian umiejętności polega na rozwiązaniu jednego zadania ocenianego w skali od 0 do 15 punktów. Warunkiem zaliczenia tego etapu egzaminu jest uzyskanie co najmniej 9 punktów.
6.  Test wiedzy i sprawdzian umiejętności opracowuje komórka organizacyjna Komendy Głównej Policji właściwa w sprawach szkolenia, na podstawie propozycji przygotowywanych przez dyrektorów biur lub równorzędnych komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji.
7.  Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie przez pracownika zdającego egzamin co najmniej 27 punktów, w tym co najmniej 18 punktów z testu wiedzy oraz co najmniej 9 punktów ze sprawdzianu umiejętności.
8.  O wynikach egzaminu komisja egzaminacyjna powiadamia pracowników zdających egzamin w dniu jego przeprowadzenia.
§  5. 
1.  W przypadku niezaliczenia egzaminu pracownik ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego.
2.  Egzamin poprawkowy przeprowadza się w terminie od 7 do 14 dni od daty egzaminu, o którym mowa w § 4.
3.  Egzamin poprawkowy obejmuje etapy egzaminu, z których pracownik zdający egzamin nie uzyskał wymaganej liczby punktów.
4.  Do egzaminu poprawkowego stosuje się odpowiednio przepisy § 3 i 4.
§  6. 
1.  Z przebiegu egzaminu komisja egzaminacyjna sporządza protokół, który powinien zawierać:
1) określenie liczby pracowników, którzy przystąpili do egzaminu oraz ich imiona i nazwiska;
2) datę i miejsce przeprowadzenia egzaminu;
3) określenie składu komisji egzaminacyjnej;
4) wyniki egzaminu;
5) podpisy członków komisji egzaminacyjnej.
2.  Na podstawie protokołu, o którym mowa w ust. 1, Komendant Główny Policji wydaje pracownikowi zaświadczenie o wyniku egzaminu.
3.  Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje pracownik, a drugi włącza się do akt osobowych pracownika.
§  7.  Traci moc decyzja nr 745 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 października 2007 r. w sprawie programu służby przygotowawczej dla pracowników służby cywilnej (Dz. Urz. KGP poz. 142).
§  8.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.