Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2012.463

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2012 r.

DECYZJA Nr 402 /MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 21 grudnia 2012 r.
w sprawie działalności Wojskowej Służby Kurierskiej Rzeczypospolitej Polskiej

Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Na podstawie § 1 pkt 11 lit. f i § 2 pkt 6 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne (Dz. U. Nr 271, poz. 1603), w celu zapewnienia realizacji wymiany materiałów niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, zgodnie z Porozumieniem pomiędzy Kwaterą Główną Połączonych Sił Zbrojnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Europie (SHAPE) a Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2008 r. (nieogł.) oraz określenia zasad ich dystrybucji w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej ustala się, co następuje:

§  1.
1. Wojskową Służbą Kurierską Rzeczypospolitej Polskiej zarządza Krajowy Organ Generacji i Dystrybucji, a Departament Informatyki i Telekomunikacji Ministerstwa Obrony Narodowej koordynuje wymianę materiałów niejawnych pomiędzy Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, a Dowództwem Operacji Sojuszniczych (Allied Command for Operations).
2. Zadania Wojskowej Służby Kurierskiej Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej "WSK RP", realizują właściwe jednostki organizacyjne Służby Kontrwywiadu Wojskowego, zwane dalej "SKW", oraz Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych, zwane dalej "CWT SZ".
3. Do zadań WSK RP należy przewóz poza granice Rzeczypospolitej Polskiej materiałów zawierających informacje niejawne w postaci:
1) przesyłek kryptograficznych;
2) przesyłek niejawnych.
§  2.
1. Przewóz przesyłek kryptograficznych wykonywany jest przez kurierów SKW realizujących zadania na rzecz Krajowego Organu Generacji i Dystrybucji (National Distribution Authority), zwanego dalej "NDA PL".
2. Przewóz przesyłek niejawnych wykonywany jest przez kurierów CWT SZ na rzecz Głównej Kancelarii Tajnej Zagranicznej Ministerstwa Obrony Narodowej.
3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach przewóz przesyłek pocztowych nieoznaczonych klauzulą tajności (materiały jawne) przez kurierów, o których mowa w ust. 1 i 2.
§  3. Przedsięwzięcia związane z przewozem przesyłek kryptograficznych poza granice kraju koordynuje Dyrektor Biura Łączności i Informatyki SKW, z upoważnienia i w imieniu Szefa SKW, zwany dalej "Koordynatorem WSK RP".
§  4.
1. Wymianą i dystrybucją przesyłek kryptograficznych pomiędzy Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, a instytucjami Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i państwami członkowskimi Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego kieruje koordynator WSK RP.
2. Wymianą i dystrybucją przesyłek niejawnych pomiędzy Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej w kraju a polskimi kontyngentami wojskowymi, polskimi przedstawicielstwami wojskowymi przy organizacjach międzynarodowych i przy międzynarodowych strukturach wojskowych oraz instytucjami Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i państwami członkowskimi Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego kieruje Szef CWT SZ.
§  5. Szef CWT SZ kieruje i realizuje przedsięwzięcia związane z dystrybucją przesyłek niejawnych pochodzenia zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przesyłek kryptograficznych narodowych i pochodzących z wymiany międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz kancelarii kryptograficznej Resortowego Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Sieci i Usług Teleinformatycznych.
§  6.
1. Dystrybucja przesyłek kryptograficznych do kancelarii kryptograficznych komórek organizacyjnych i jednostek resortu obrony narodowej realizowana jest przez Organy Bezpieczeństwa Systemów Łączności i Informatyki, zgodnie z systemem zaopatrywania w materiały kryptograficzne.
2. Wymiana przesyłek w kurierskich relacjach zagranicznych odbywa się na podstawie opracowanego harmonogramu przelotów (przewozów) kurierskich lub doraźnie w zależności od potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, uzgodnionych z Koordynatorem WSK RP.
§  7. Dowódca Sił Powietrznych zapewnia statek powietrzny zgodnie ze złożonym przez koordynatora WSK RP zamówieniem. Loty na rzecz WSK RP realizuje się w ramach limitu Ministra Obrony Narodowej uzgodnionego z Dowódcą Sił Powietrznych.
§  8. Szef SKW:
1) może określić szczegółowe zasady i tryb realizacji zadań wykonywanych przez WSK RP;
2) kontroluje przedsięwzięcia związane z ochroną wymiany przesyłek niejawnych i kryptograficznych, które realizują kurierzy WSK RP.
§  9. W kontaktach międzynarodowych reprezentantem WSK RP jest Koordynator WSK RP.
§  10. Zlecenia przewozu przesyłek kryptograficznych i niejawnych poza granicami kraju składa się do koordynatora WSK RP co najmniej na 15 dni roboczych przed wymaganym terminem ich dostarczenia do adresata. Zlecenia dotyczące transportu przesyłek niejawnych instytucja zlecająca przekazuje do wiadomości Szefa CWT SZ.
§  11.
1. Krajowy nadawca przesyłek, o których mowa w § 10, dostarcza je do właściwej instytucji realizującej przewóz na co najmniej 2 dni robocze przed planowaną realizacją przewozu.
2. W szczególnych przypadkach termin wymieniony w § 10 może zostać skrócony, za zgodą Koordynatora WSK RP.
§  12.
1. Kurierzy WSK RP w czasie zagranicznych podróży służbowych odbywających się na terytorium państw członkowskich Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego posługują się certyfikatami kurierskimi wydawanymi przez Koordynatora WSK RP. Wzór certyfikatu kurierskiego określa załącznik nr 1 do decyzji.
2. Kurierzy WSK RP na czas podróży służbowych, w trakcie których dokonują transportu przesyłek na poziome równoważnym klauzuli tajności "TAJNE" i "ŚCIŚLE TAJNE" lub do państw niebędących członkami Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, posługują się paszportami dyplomatycznymi.
3. Kurierzy WSK RP dokonują odbioru przesyłek kryptograficznych i niejawnych z SHAPE posługując się legitymacją kurierską (Official Courier Authorisation Card), którą przedstawiają wraz z kartą tożsamości NATO (NATO identity card). Wzór legitymacji kurierskiej określa załącznik nr 2 do decyzji.
§  13.
1. Przesyłki kryptograficzne i niejawne, o których mowa w § 12 ust. 3, pobierane są na podstawie zatwierdzonej przez Koordynatora WSK RP i przesłanej do SHAPE Karty wzorów podpisów, której wzór określają przepisy szczególne.
2. Transport przesyłek niejawnych do innych państw niebędących członkami Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego odbywa się na zasadach określonych w postanowieniach stosownych dwustronnych umów międzynarodowych.
3. Dopuszcza się wymianę materiałów kryptograficznych za pośrednictwem właściwej komórki organizacyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, za zgodą Koordynatora WSK RP i za pośrednictwem NDA PL.
4. W szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość realizacji transportu materiałów kryptograficznych poza granice kraju przez jednostki organizacyjne spoza SKW. Koordynator WSK RP wyraża zgodę na taki transport oraz określa sposób przeprowadzenia transportu.
§  14. Traci moc decyzja Nr 582/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie działalności Wojskowej Służby Kurierskiej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. MON Nr 25, poz. 331).
§  15. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

CERTYFIKAT KURIERSKI

ZAŁĄCZNIK Nr  2

LEGITYMACJA KURIERSKA