Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2018.4

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 stycznia 2018 r.

DECYZJA Nr 4 /MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 26 stycznia 2018 r.
w sprawie działalności organizacyjno-etatowej w Ministerstwie Obrony Narodowej

Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149, z 2018 r. poz. 138), w związku z art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 106), ustala się, co następuje:
§  1.  Decyzja określa zasady i tryb opracowywania oraz wydawania dokumentów etatowych w Ministerstwie Obrony Narodowej, zwanego dalej "Ministerstwem".
§  2.  W rozumieniu decyzji następujące określenia oznaczają:
1) dokument etatowy Ministerstwa - etat, wykaz dodatkowy do etatu oraz wykaz zmian do etatu;
2) decyzja organizacyjna - decyzja wprowadzająca zmiany organizacyjne polegające na utworzeniu, likwidacji lub rozmieszczeniu struktur organizacyjnych Ministerstwa;
3) etat - dokument nadawany w imieniu Ministra Obrony Narodowej, zwanego dalej "Ministrem", określający cechy i charakterystykę struktur organizacyjnych Ministerstwa, liczbę, rodzaje i rangę stanowisk ujętych w tym dokumencie oraz liczbę i rodzaje etatowego sprzętu wojskowego należnego strukturze organizacyjnej Ministerstwa;
4) struktura organizacyjna Ministerstwa - komórka organizacyjna Ministerstwa, struktura organizacyjna wyodrębniona w etacie osoby zajmującej kierownicze stanowisko Ministerstwa, Gabinet Polityczny Ministra;
5) wykaz dodatkowy do etatu - dokument zatwierdzany w imieniu Ministra, opracowywany dla struktury organizacyjnej w przypadku wystąpienia uzasadnionej potrzeby utworzenia dodatkowych komórek wewnętrznych, stanowisk służbowych (pracy) niezbędnych do realizacji zadań bezpośrednio niezwiązanych z dotychczasowym przeznaczeniem tej struktury organizacyjnej;
6) wykaz zmian do etatu - dokument zatwierdzany w imieniu Ministra, stanowiący podstawę do dokonywania zmian etatowych w strukturach organizacyjnych Ministerstwa.
§  3.  Dokumenty etatowe Ministerstwa, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, nadaje albo zatwierdza Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej.
§  4.  Dokumenty etatowe Ministerstwa są nadawane i zatwierdzane na podstawie decyzji organizacyjnych wydanych przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej w imieniu Ministra Obrony Narodowej, z tym że wykazy zmian do etatów oraz wykazy dodatkowe do etatów mogą być wydawane jako dokumenty samoistne.
§  5.  Wykaz zmian do etatu jest podstawą w szczególności do:
1) utworzenia w strukturze (etacie) istniejącej komórki organizacyjnej:
a) nowych komórek wewnętrznych,
b) nowych stanowisk etatowych,
c) wprowadzenia określonej liczby sprzętu wojskowego;
2) skreślenia (likwidacji) w strukturze (etacie) istniejącej komórki organizacyjnej:
a) komórek wewnętrznych,
b) stanowisk etatowych,
c) określonej liczby sprzętu wojskowego.
§  6.  Dokumenty etatowe, ze względu na okres, w którym obowiązują, mogą dotyczyć czasu pokojowego "P" albo czasu wojenno-pokojowego "W-P", z tym, że:
1) etaty czasu "P" odnoszą się do struktur organizacyjnych w Ministerstwie, które istnieją tylko w czasie pokoju;
2) etaty czasu "W-P" odnoszą się do struktur organizacyjnych w Ministerstwie, które istnieją zarówno w czasie wojny, jak i pokoju.
§  7. 
1.  Zmiany organizacyjno-etatowe w Ministerstwie inicjowane są przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej z urzędu lub na wniosek osób uprawnionych, o których mowa w ust. 2.
2.  Do wnioskowania do Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej o dokonanie zmian organizacyjno-etatowych w Ministerstwie właściwymi są wyłącznie:
1) osoby zajmujące kierownicze stanowiska Ministerstwa lub osoby przez nich pisemnie upoważnione - w sprawach dotyczących podporządkowanych im komórek organizacyjnych,
2) kierownicy komórek organizacyjnych bezpośrednio podległych Ministrowi Obrony Narodowej - w sprawach dotyczących tych komórek.
3.  W zakresie propozycji zmian dokonywanych z urzędu w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej zwraca się o opinię do Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
§  8. 
1.  Osoby wskazane w § 7 ust. 2 przedkładają Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Obrony Narodowej wnioski o dokonanie zmian organizacyjno-etatowych.
2.  Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do decyzji.
§  9.  W przypadku wprowadzania zmian organizacyjno-etatowych z urzędu, o których mowa w § 7 ust. 1 lub pozytywnego rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w § 8 ust. 1, Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej poleca Szefowi Zarządu Organizacji i Uzupełnień-P1 przygotowanie projektu dokumentu etatowego Ministerstwa lub projektu decyzji organizacyjnej.
§  10.  Na podstawie informacji przekazanych przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej, Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień-P1 przygotowuje projekty dokumentów etatowych Ministerstwa lub projekty decyzji organizacyjnych i przekazuje Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Obrony Narodowej w celu dokonania czynności, o których mowa w § 3.
§  11.  Po dokonaniu czynności, o których mowa w § 3, Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej przekazuje dokumenty etatowe Ministerstwa lub decyzje organizacyjne Szefowi Zarządu Organizacji i Uzupełnień-P1.
§  12. 
1.  Opracowanie, ewidencję oraz przechowywanie decyzji organizacyjnych Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej wydawanych w imieniu Ministra Obrony Narodowej, prowadzi się zgodnie z przepisami dotyczącymi działalności legislacyjnej w resorcie obrony narodowej.
2.  Wykonanie, ewidencję, przechowywanie oraz udostępnianie dokumentów etatowych prowadzi się odpowiednio zgodnie z przepisami dotyczącymi postępowania z dokumentami etatowymi.
3.  Oryginały dokumentów etatowych Ministerstwa przechowuje się w Zarządzie Organizacji i Uzupełnień-P1.
§  13.  Przepisy w sprawie działalności organizacyjno-etatowej w resorcie obrony narodowej w zakresie trybu opracowywania oraz wydawania tabel należności i norm należności sprzętu i wyposażenia tabelarycznego, stosuje się odpowiednio.
§  14.  Dokumenty etatowe i tabele należności (wykazy zmian do tabel należności, normy- rozdzielniki sprzętu i wyposażenia tabelarycznego) są aktami wewnętrznymi w resorcie obrony narodowej, stanowiącymi podstawę do przyjęcia danej komórki organizacyjnej na wszystkie rodzaje zaopatrzenia.
§  15.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

1. Dotyczy:

......................................................................................................................................

/nazwa komórki organizacyjnej/

2. W sprawie:

.......................................................................................................................................

/nazwa zamierzenia np. utworzenie, likwidacja, rozbudowa komórki wewnętrznej, utworzenie/likwidacja stanowiska etatowego/

3. Cel(-e) zamierzenia (zakładane efekty zmian):

4. Ogólne informacje o zamierzeniu, w tym:

a) wpływ zmiany organizacyjno-etatowej na sposób osiągania celów komórki organizacyjnej, w tym zakres zmian w zadaniach komórki organizacyjnej:

b) identyfikacja zmian w relacjach z innymi komórkami wewnętrznymi komórki organizacyjnej w zakresie realizacji zadań, a także ich niepowielania;

c) identyfikacja zmian w relacjach z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w zakresie osiągania celów i realizacji zadań, a także niepowielania zadań;

d) określenie przebiegu czynności zapewniających realizację zadań i osiągnięcie celów z poziomu zadań komórki organizacyjnej (określonych w regulaminie organizacyjnym) w wyniku wdrożenia zmiany organizacyjno-etatowej;

/podpis wnioskodawcy/

Załączniki do wniosku organizacyjno-etatowego:

1) projekt zmian do szczegółowego zakresu działania komórki organizacyjnej;

2) projekt wykazu zmian do etatu;

3) proponowany zakres zadań na stanowisku pracy.